Clicky

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื สายด่วน ส.ป.ก. 1764

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อเวลา 17.56 น. วันที่ 27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลั...
27/04/2022

เมื่อเวลา 17.56 น. วันที่ 27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,090 คน
การนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ความตอนหนึ่งว่า “…เนติบัณฑิตใหม่ ควรจะได้รับการชี้แนะให้ทราบแน่ชัดว่า กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมาย คือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรง…”
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/557321419343904
.
.
.
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/557119459364100
.
.
.
รอบรู้ข่าวเกษตร ตอน เทรนด์การเกษตรแบบใหม่
https://www.facebook.com/watch/?v=3181941985457546
.
.
.
จะที่ไหนๆ อยู่หลายคนก็ควรใส่แมสก์
https://www.facebook.com/watch/?v=2312842938866999

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแปรรูป การตลาด เเละการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร    27 เมษาย...
27/04/2022

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแปรรูป การตลาด เเละการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร

27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายวิทยา คำภูแสน ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประสานงานประชุมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแปรรูป การตลาด เเละการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร ประเภทข้าวโพดหวาน กับ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมี คุณสมควร อิทธิฤทธิกุล ประธานบริหาร บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด เเละคุณสุเชษฐ์ อิทธิฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ และ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ร่วมประชุมวางเเผนการจัดการผลผลิตข้าวโพดหวาน อย่างเป็นระบบ เเละเพิ่มช่องทางตลาดสำหรับพืชชนิดอื่น ๆ ที่จะทำงานร่วมกันในอนาคต ณ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด มีโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง ที่ใช้กระป๋องที่มีคุณภาพสูง และให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า เนื่องจากมีตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างในอาหาร ตลอดจนผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องการปนเปื้อนอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดนี้สูง บริษัทจึงเน้นควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นน้ำก่อนถึงมือลูกค้าปลายน้ำ

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

เกษตรกรต้นแบบ #5 นายบวรนันท์ ใจบุญ(เกษตรกรต้นแบบจังหวัดลำปาง)นายบวรนันท์ ใจบุญ เกษตรกรต้นแบบ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื...
27/04/2022

เกษตรกรต้นแบบ #5 นายบวรนันท์ ใจบุญ
(เกษตรกรต้นแบบจังหวัดลำปาง)
นายบวรนันท์ ใจบุญ เกษตรกรต้นแบบ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) จังหวัดลำปาง ได้นำประสบการณ์การทำงาน ในต่างประเทศกว่า 10 ปี ร่วมกับการศึกษา หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้ในการวางแผน พัฒนาการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองจนประสบผลสำเร็จ มีคติประจำใจ คือ “รักในสิ่งที่ทำ” โดยทำการเกษตรแบบหมุนเวียน บนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน ปัจจุบันมีรายได้ภาคการเกษตรสุทธิ 207,000 บาทต่อปี ด้วยการปลูกลำไย เลี้ยงวัวพันธุ์บราห์มันปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ร่วมกับการทำการเกษตรแบบ Intercropping และยังร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อบ้านแม่ฮวก สร้างความยั่งยืน มั่นคงให้กับตนเอง
กิจกรรมปลูกลำไย มีการบริหารจัดการโดยนำระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยให้น้ำ เพื่อลดการใช้แรงงานและลดเวลาการรดน้ำลง และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ผลลำไยสด ทำให้มีล้งเข้ามารับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
การใช้เทคนิคการปลูกพืชแบบ "Intercropping" หรือ การปลูกพืชแซมในพื้นที่ เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ปลูกหญ้ารูซี่บริเวณร่องระหว่างแถวต้นลำไย เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูง เหมาะแก่การนำไปเป็นอาหารสัตว์

ประชุม board ICT ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2565พุธ  27 เม ย 65 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาฯ เป็นประธานการประชุม โ...
27/04/2022

ประชุม board ICT ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2565
พุธ 27 เม ย 65 เวลา 09.30 น.

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom
สาระสำคัญ
1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 65 ปัญหาอุปสรรค และการจัดสรร งบ ICT 2566
2. พิจารณาโครงการเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 65
- การปรับปรุงระบบการประชุมโดยใช้ Tablet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม และตอบโจทย์ “ไทยแลนด์ 4.0”
- จัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงานของจังหวัด ให้มีความคล่องตัวในการบริการประชาชนยิ่งขึ้น

เน้นย้ำ การแพร่ระบาดของ COVID มีแนวโน้มลดลง การขอขยายเวลาในการทำงานของผู้รับจ้าง โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม ต้องไม่ถูกอ้างเพื่อขอขยายเวลาการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมาย

ภาพ : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
ข่าว : ALRO News

ประชุมคณะทำงาน ITA ส.ป.ก.ครั้งที่ 2/2565พุธ 27 เม ย 65  เวลา 13.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขฯ ส.ป.ก. เป็นประธานการป...
27/04/2022

ประชุมคณะทำงาน ITA ส.ป.ก.ครั้งที่ 2/2565
พุธ 27 เม ย 65 เวลา 13.30 น.

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขฯ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร และผ่าน Zoom Meeting

สาระสำคัญ
- ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency OTA ) ตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบ ทั้งหมดนำเสนอผ่านช่องทางหลัก Website ส.ป.ก. และ Social media ทุกช่องทาง

เน้นย้ำให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ทำการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลในแต่ละส่วนงาน ก่อนที่จะทำการเผยแพร่ โดยให้นำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร และเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เกิดความสัมฤทธิ์ผล

ภาพ : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
ข่าว : ALRO News

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของประเทศไทยวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ...
27/04/2022

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของประเทศไทย

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของประเทศไทย กับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

ในการนี้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ในนามของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็น ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยในที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

1. การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินคลุมทับเขตป่าที่มีประชาชนอ้างว่าอยู่อาศัยหรือทำกินมาก่อนการประกาศเขตป่า
1.1 แนวทางการพิสูจน์สิทธิ์กรณีไม่มีหนังสือแสดงสิทธิใด ๆ
1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาหากไม่สามารถพิสูจน์สิทธิได้เนื่องจากไม่มีหนังสือแสดงสิทธิใด ๆ

2. การปรับปรุงแนวเขตปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย
2.1 จำนวนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
2.2 ปัญหาความล่าช้าของการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
2.3 ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ / ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

📍📍การจัดที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ของ ส.ป.ก. มีอะไรบ้าง มาดูกัน 👇👇👇
27/04/2022

📍📍การจัดที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ของ ส.ป.ก. มีอะไรบ้าง มาดูกัน 👇👇👇

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชร...
27/04/2022

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

การประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 อีกทั้งเพื่อพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช.จังหวัด การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

มาช่วยกันเคลียร์และคลีนกันค่ะ🧼🗑🗑🗑🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹#ป้าพูดได้มั้ย#ความผาสุก
27/04/2022

มาช่วยกันเคลียร์และคลีนกันค่ะ🧼
🗑🗑🗑🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹

#ป้าพูดได้มั้ย
#ความผาสุก

..ห้ามซื้อ ห้ามขาย ...... ที่ดิน ส.ป.ก. คนซื้อไม่ได้สิทธิ  คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่ ...พบเห็นการซื้อขายหรือมีข้อร...
27/04/2022

..ห้ามซื้อ ห้ามขาย ...
... ที่ดิน ส.ป.ก. คนซื้อไม่ได้สิทธิ คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่ ...
พบเห็นการซื้อขายหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก.
โทรแจ้งสายด่วน ส.ป.ก.1764 หรือแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด

ส.ป.ก. ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่...
26/04/2022

ส.ป.ก. ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map)

26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครงhttps://www.facebook.com/roy...
26/04/2022

๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๑๒๗
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/556332382776141
.
.
.
26 เมษายน วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
https://www.facebook.com/watch/?v=496748341974889
.
.
.
ประมวลภาพประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/watch/?v=879419503453683
.
.
.
กิจกรรมขุดหนองน้ำเดิม ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
https://www.facebook.com/watch/?v=2202179026632205
.
.
.
เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวัง "ฮีทสโตรก" ช่วงอากาศร้อน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/556314609444585

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565     26 เมษายน 2565 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิ...
26/04/2022

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565

26 เมษายน 2565 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในที่ประชุมฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134

การประชุมในครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ การพัฒนาและการบริหารจัดการวัตถุดิบเชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้หลักตลาดนำการผลิตควบคู่กับงานวิจัย มีการจัดทำแผนส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร การขยายผลสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่ ส.ป.ก. รวมทั้งได้จัดทำโรงสกัดสารสกัดสมุนไพร โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ การดำเนินการเชื่อมโยงตลาด และส่งเสริมตามแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ ซึ่ง ส.ป.ก. มีแนวทางการส่งเสริม ดังนี้ 1.) จัดส่งวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการที่นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 2.) ชุมชนใช้นวัตกรรมสร้างแบรนด์ของชุมชนด้วยตนเอง

ข่าว\ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ส.ป.ก. ประชุมแนวทางการเข้าใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการพัฒนา “โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมื...
26/04/2022

ส.ป.ก. ประชุมแนวทางการเข้าใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการพัฒนา “โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมแนวทางการเข้าใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการพัฒนา “โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มีนาคม 2565 โดย ครม. มีมติเห็นชอบให้ สกพอ. เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของ ส.ป.ก. บริเวณตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวนประมาณ 14,619 ไร่ เพื่อการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะได้ ตามนัยมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 จากนั้นจึงได้หารือเรื่อง สาระสำคัญของการดำเนินการตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และหารือแนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

ภาพ / ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนวันอังคารที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 10.30 น. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส...
26/04/2022

ผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 10.30 น. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ (ส.ป.ก.) นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมอุดหนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปมะขามชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาวางแผงจำหน่าย ณ บริเวณหน้าโรงอาหารสวัสดิการ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ในการนี้ คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้ให้กำลังใจแก่เกษตรกรในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพต่อไป เพื่อเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรและลูกค้าที่ได้รับสินค้าคุณภาพ สำหรับสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ มะขามชนแดน จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปมะขามชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และสินค้าเกษตรกรรม พืช ผัก จาก คทช.อุทัยธานี โดยมีลูกค้าให้การตอบรับมากมาย ทั้งจากเจ้าหน้าที่ใน ส.ป.ก. จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานข้างเคียง และตลอดจนประชาชนทั่วไป

ภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ , กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิร...
26/04/2022

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สำนักบริหารกลาง, นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สำนักวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

โดยมีวาระเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม ในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ให้แก่ลูกจ้างประจำของ ส.ป.ก. (ส่วนกลาง) จำนวน 51ราย ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)- สมุนไพรในโรงเรีย...
26/04/2022

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- สมุนไพรในโรงเรียน ลูกประคบ สมุนไพรคลายเส้น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ จ.บึงกาฬ
- กระเป๋าผ้าย้อมคราม โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง จ.สกลนคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มดังภาพ
#กปร.ส.ป.ก.

๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชhttps://www.facebook.com/watch/?v=372473971486018...#วันนี้ในอดีต25 เมษ...
25/04/2022

๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
https://www.facebook.com/watch/?v=372473971486018
.
.
.
#วันนี้ในอดีต
25 เมษายน พ.ศ. 2148
วันสวรรคต ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ "พระองค์ดำ" เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐ
สมเด็จพระนเรศวร กับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จยกกองทัพออกจากพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2148 เสด็จโดยกระบวนเรือจากพระตำหนักป่าโมก แล้วเสด็จขึ้นบนที่ตำบล เอกราชไปตั้งทัพชัย ณ ตำบลพระหล่อ แล้วยกกองทัพบกไปทางเมืองกำแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ ครั้นเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ก็หยุดพักจัดกระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือน แล้วให้กองทัพสมเด็จพระเอกาทศรถยกไปทางเมืองฝาง ส่วนกองทัพหลวงยกไปทางเมืองหางหลวง ครั้นเสด็จถึงเมืองหางแล้วก็ให้ตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุ่งแก้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรเป็นหัวระลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์ แล้วกลายเป็นบาดทะพิษพระอาการหนัก จึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเอกาทศรถมาเฝ้า สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จฯ มาถึงได้ 3 วัน สมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษาเศษ ดำรงราชสมบัติ 14 ปี 271 วัน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/555826582826721
.
.
.
ศาสตร์พระราชา หนทางสู่ความสุขอย่างยั่งยืน - สำเริง ศรีโกตะเพชร เกษตรกรชาวสุรินทร์
https://www.facebook.com/watch/?v=955564425141575
.
.
.
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ตอน สี่มือสองแรง เปลี่ยนแปลงสวนเมี่ยง สู่ความพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ
https://www.facebook.com/watch/?v=1001550213880370
.
.
.
6 เคล็ดลับการเดินเร็ว
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/555737939502252

ที่อยู่

Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622829004

เว็บไซต์

http://www.alro.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สัปดาห์ที่ผ่านมา Organics&Co. ได้รับเกียรติจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องเกษตรกรกว่า 20 จังหวัด @ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา Organics&Co. ตั้งใจนำประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเกษตร ทั้ง #โอกาส และ #อุปสรรค ที่ได้พบ นำมาแลกเปลี่ยนให้พี่น้องได้พูดคุยกัน Organics&Co. เป็น บริษัทเล็ก ๆ ไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุด ไม่ได้มุ่งหวังชื่อเสียงที่ทุกคนต้องรู้จัก แต่มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยง #คนปลูก - #คนกิน ให้ได้พบกัน ผ่าน #ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่คนปลูก เจ้าของ ตั้งใจส่งมอบให้กับทุกคน พื้นที่นี้มี #ผักอินทรีย์ #Organic #Vegetables ที่ได้รับการรับรอง #มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand จาก #กรมวิชาการเกษตร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Organics&Co. กำลังออกแบบ วิธีการสร้างโอกาสให้กับ #ชุมชน #Community ที่นี่ และเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเกื้อกูลกัน สัปดาห์นี้ #สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ 🍓 จัดส่งให้เพื่อน ๆ ไม่ได้ เพราะ #สตรอเบอร์รี่ 🍓 ยังไม่สุก และจำนวนมีไม่มาก Organics&Co. ต้องขอโทษเพื่อน ๆ และขออนุญาตจัดส่งในรอบถัดไป แต่วันพุธนี้ เรามีส่ง #ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ 🍊 กันนะ เพื่อน ๆ คนไหน ที่พลาดจากรอบที่แล้ว รอบนี้เราส่งให้แน่นอน 🍊 #ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ - #ทานสด น้ำหนัก 5 กก. 615 บาท น้ำหนัก 10 กก. 1,100 บาท 🍊 ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ - #คั้นน้ำ น้ำหนัก 5 กก. 350 บาท น้ำหนัก 10 กก. 650 บาท ราคานี้ รวมค่าจัดส่งแล้วนะครับ...
ความสุขที่สร้างได้ในชุมชน😀
Check in ถิ่น ส.ป.ก. ตอนใหม่มาแล้วนะจ๊าาาาา ผลงานคลิปแรกของปีงบนี้ ที่ทำคนเดียวตั้งแต่เขียนสคริปต์ ถ่าย ตัดต่อ ยันให้เสียงบรรยาย 🤣🤣 #ติชมกันได้ตามสมควรนะคะ 😅
อยากใด้ที่ดินทำกินในอำเภอหนองใหญ่ชลบุรียังมีเหลือใหมครับ
Check-in ถิ่น ส.ป.ก. #สุรินทร์
Check-in Surin #ALRO
ให้ภาพเล่าเรื่อง come back stage... พรุ่งนี้ พลาดแล้วคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง พรุ่งนี้ ไปกดไลท์ กดแชร์ พรุ่งนี้ มีแขกรับเชิญพิเศษ และพรุ่งนี้ เราจะพบกันผ่านเพจ ส.ป.ก. 13.30 น.
ยื่นทะเบียนได้ที่ไหนครับครับ
ฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้ววยนะคะ 🥰
ขออนุญาตสอบถามเรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก.ให้ทายาทหน่อยครับ
ขอสอบถามเรื่อง กฎหมายที่ดินใช้หลักกฎหมายเดียวกันทั่วประเทศไม๊คะ การรับสิทธิ์ในที่ดิน สปก. แล้วไม่มีทางออก.. ทางที่เว้นไว้ให้ทำทางสาธารณะเกษตรกรทำร่องน้ำไปหมดแล้ว ถามว่าคนที่มีบ้านอยู่ด้านในจะเข้าออกอย่างไรคะ