สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื สายด่วน ส.ป.ก. 1764

เปิดเหมือนปกติ

-ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำ...
08/09/2021

-ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21424&filename=index

- ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21434&filename=index

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting ) กับ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ส.ป.ก.เพชรบุรี ส.ป.ก.อุทัยธาน...
08/09/2021

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting ) กับ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ส.ป.ก.เพชรบุรี ส.ป.ก.อุทัยธานี เพื่อประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ และเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่ ๓,๔,๑๘) และคณะ ได้ประชุมติดตามผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ โดยได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
และการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม ร่วมกัน 3 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ ส.ป.ก. และตามภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยมี นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธเนตร พาราปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่

จากการประชุมติดตามผลการตรวจราชการพบว่า ส.ป.ก. จังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด มีผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ส่วนกลางและจังหวัดได้กำหนดไว้ และจะมีเพียงบางกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการฝึกอบรม ที่ทางจังหวัดจะต้องมีการปรับแผนหรือปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น
ในการนี้ นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง ชื่นชมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ต่อไป

ข่าว/ภาพ : จิรพงษ์ สุวรรณปฐมกุล กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น

ข่าวผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจ...
08/09/2021

ข่าวผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒)

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21421&filename=index

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21422&filename=index

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting ) กับ ส.ป.ก.ราชบุรี ส.ป.ก.กาญจนบุรี ส.ป.ก.สุพรรณบุรี เพื่...
07/09/2021

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting ) กับ ส.ป.ก.ราชบุรี ส.ป.ก.กาญจนบุรี ส.ป.ก.สุพรรณบุรี เพื่อประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ และเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่ ๓,๔,๑๘) และคณะ ได้ประชุมติดตามผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ โดยได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
และการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม ร่วมกัน ๓ จังหวัด ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ ส.ป.ก. และตามภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยมี นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่

จากการประชุมติดตามผลการตรวจราชการพบว่า ส.ป.ก. จังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด มีผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ส่วนกลางและจังหวัดได้กำหนดไว้ และจะมีเพียงบางกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการฝึกอบรม ที่ทางจังหวัดจะต้องมีการปรับแผนหรือปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น
ในการนี้ นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง ชื่นชมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ต่อไป

ข่าว/ภาพ : จิรพงษ์ สุวรรณปฐมกุล กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น

4 อาการที่บอกว่า“ใบปัดน้ำฝน” เริ่มมีปัญหาhttps://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/407475087661872...จิตอาสาจะมา...
07/09/2021

4 อาการที่บอกว่า“ใบปัดน้ำฝน” เริ่มมีปัญหา
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/407475087661872
.
.
.
จิตอาสาจะมาให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วย COVID-19 แบบ Home isolation
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/407473107662070
.
.
.
[ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ]
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/407473884328659

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำน...
07/09/2021

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว
https://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21414&filename=index
-ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
https://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21415&filename=index-

ข่าวผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจ...
07/09/2021

ข่าวผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒)

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดอุดรธานี
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21395&filename=index

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21411&filename=index

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดสกลนคร
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21412&filename=index

ขอเชิญทุกท่านร่วม รับฟัง คิด แลกเปลี่ยน และสรุปทางในอนาคต "อนาคตกระท่อมไทย" ในรายการ "ศุกร์..พาแลง"   ... จะได้พบปะ พูดค...
07/09/2021

ขอเชิญทุกท่านร่วม รับฟัง คิด แลกเปลี่ยน และสรุปทางในอนาคต "อนาคตกระท่อมไทย" ในรายการ "ศุกร์..พาแลง"
... จะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชกระท่อม
เกี่ยวกับ ที่มา เรื่องราว การปลูก และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
กฎหมาย ทิศทางการตลาด ทิศทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เกี่ยวกับ"กระท่อม"🍃🍃

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น.🕖
สามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง ทางแอพลิเคชั่น Zoom หรือ รับชมทาง Live สด ผ่าน Facebook : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี TTDB ALRO
หรือแสกนผ่าน QR Code : ที่ปรากฎในรูปภาพ
..เรามาร่วมทานข้าวเย็นแบบออนไลน์ ฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ...

สพท. ส.ป.ก.
#ศุกร์พาแลง #alro #สปก
#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วม รับฟัง คิด แลกเปลี่ยน และสรุปทางในอนาคต "อนาคตกระท่อมไทย" ในรายการ "ศุกร์..พาแลง"
... จะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชกระท่อม
เกี่ยวกับ ที่มา เรื่องราว การปลูก และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
กฎหมาย ทิศทางการตลาด ทิศทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เกี่ยวกับ"กระท่อม"🍃🍃

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น.🕖
สามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง ทางแอพลิเคชั่น Zoom หรือ รับชมทาง Live สด ผ่าน Facebook : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี TTDB ALRO
หรือแสกนผ่าน QR Code : ที่ปรากฎในรูปภาพ
..เรามาร่วมทานข้าวเย็นแบบออนไลน์ ฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ...

สพท. ส.ป.ก.
#ศุกร์พาแลง #alro #สปก
#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล "กปร. ส.ป.ก.#alro #สปก #สำนักงา...
07/09/2021

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
" อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล "
กปร. ส.ป.ก.
#alro #สปก #สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
" อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล "
กปร. ส.ป.ก.
#alro #สปก #สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"เอกลักษณ์ผ้าไทย" ส.ป.ก.รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง หรือชุดไทยตามสมัยนิยม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวั...
07/09/2021

"เอกลักษณ์ผ้าไทย"
ส.ป.ก.รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง หรือชุดไทยตามสมัยนิยม
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันอังคารและวันศุกร์
แฟ้มภาพ : ส.ป.ก.บุรีรัมย์
#alro #ผ้าไทย #สปก
#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"เอกลักษณ์ผ้าไทย"
ส.ป.ก.รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง หรือชุดไทยตามสมัยนิยม
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันอังคารและวันศุกร์
แฟ้มภาพ : ส.ป.ก.บุรีรัมย์
#alro #ผ้าไทย #สปก
#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอขอ...
06/09/2021

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร "
พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/405798694496178
.
.
.
[ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อ เรื่อง แก้ปัญหา บำบัดน้ำ สร้างชุมชนคลองเปรมประชากร ]
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/406960047713376
.
.
.
ป้องกันฟ้าผ่าในหน้าฝน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/407044574371590
.
.
.
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยระวัง 5 โรคยอดฮิตที่มาพร้อมกับหน้าฝน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/406310501111664
.
.
.
๖ วิธี เว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ป้องกันโควิด-๑๙
.
" SOCIAL DISTANCING คือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล คือ การงดพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ไม่พบปะกับคนจำนวนมากในคราวเดียว และไม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นนานเกินไป เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ได้อย่างดี"
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/406309144445133
.
.
.
มาดูวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องทำ Home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน Ep.2 รวมทุก คำถาม เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/406308414445206

ข่าวผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ประจำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจ...
06/09/2021

ข่าวผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ประจำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒)

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดบึงกาฬ
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21362&filename=index

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดเลย
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21363&filename=index

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดหนองบัวลำภู
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21364&filename=index

- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดหนองคาย
http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=21365&filename=index

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔    ๓ กันยายน ๒๕...
03/09/2021

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน อนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการและการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาทิ โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร, โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน รวมถึงโครงการพัฒนาศูนย์ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปดิน จังหวัดลำปาง

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics)สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่...
03/09/2021

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics)สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำโดย นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ, คณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานณ แปลงพื้นที่ทำการเกษตรและโรงคัดบรรจุเพื่อส่งออก ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เพื่อให้การบูรณาการและขับเคลื่อนการการตลาด การจัดการและขนส่ง (logistics) การสร้าง platform สำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงษ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม, นายกมล เรืองเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีเ...
03/09/2021

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและเครือข่ายผู้นำเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การเปลี่ยนแปลง” โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สามารถเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ แหล่งข้อมูลการผลิต แปรรูป ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมศักยภาพการผลิตในยุคดิจิตอล การปรับเปลี่ยนการขายสินค้าในตลาดท้องถิ่น ไปสู่การขายสินค้าเกษตรออนไลน์ได้ ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุน แต่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้ นับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และเกิดเกษตรกรรมแบบยั่งยืนได้ในอนาคต การดำเนินการกจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด จำนวน 30 จังหวัด และเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ จำนวน 30 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลางและวิทยากร รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 ราย เป็นการจัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้ทุกคน สามารถมีส่วนร่วมในการได้รับความรู้ เทคนิค ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้และถ่ายทอดความสู่เกษตรกรในชุมชนต่อไป

ข่าว : อลงกรณ์ ซอนจำปา
ภาพ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้รับผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ "ระดับดีเด่น"ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม...
03/09/2021

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้รับผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ "ระดับดีเด่น"

ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ✨(Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปี พ.ศ.2564 🏆🥇🏆 "ระดับดีเด่น" 🥇🏆🥇

⭐️ โครงการ "บ้าน วัด โรงเรียน : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและสมุนไพรทางการเกษตรและแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์" เป็นโครงการที่นําแนวคิด “บวร” คือ การทํางานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน โดยใช้หลักคิดความพอเพียงและหลักธรรมะ เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสํานึก จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง ทั้งด้านรายได้ และการดํารงชีวิต เน้นการผลิตที่มีความหลากหลายภายใต้เกษตรอินทรีย์ โดยมี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานงานหลัก และช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความสําเร็จ ร่วมกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือต่าง ๆ

ข่าว : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ที่อยู่

ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622829004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีท่านใดให้ยืมที่ดินไว้เลี้ยงหมาจรบ้างคะ ขอเป็นบ้านฉาง หรือใกล้เคียงในระยอง และนครราชสีมายิ่งดีค่ะ ขอบพระคุณ
สอบถาม สปก. อดีตราชการ ไม่จน ไม่ใช่เกษตร ราชการออกที่ สปก.รับรองให้ ถูกต้องหรือไม่ ครับ ตอนนี้ สส.กำลังโดนไล่ ฟ้องกัน อยากทราบเลย ของ พจอ.หญิง ดรรชนี นริทร์วงศ์ ถือครองได้อย่างไร เกือบๆ50 ไร่ เอาคนรวยมารับ สปก. ท่านตอบหน่อยครับ ฉอ้อน ลิ้มทองธรรมโชติ
สอบถามหน่อยคับว่า..ที่เดิมเป็นพื้นที่ ภบท.5เป็นของพ่อแม่แต่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว..แต่พี่ชายไปแอบขึ้นเอกสารสิทธิเป็น สปก.4/01 โดยไม่มีใครรู้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ.
รบกวนพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่ ส ป ก ดูแลที่ดิน ส ป ก จังหวัดกาญจนบุรี ตำบล วังด้ง หนองสามพราน อำเภอเมืองหน่อยครับพ่อผมได้ที่ดินทำกินจาก ส ป ก ครับมีที่ดินแต่ไม่มีน้ำจะทำกินได้อย่างไรครับพอไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็จะยึดที่ดินปลูกอะไรก็ตายดีแค่หน้าฝนหน้าแร้งก็ตายจะทำได้อย่างไรครับ ขอคำชี้แนะจากพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่หน่อยครับ ขอบคุณครับผม
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติสอบถามนะคะ ประเภทที่ดินที่มีหนังสืออนุญาติการใช้ประโยชน์ของของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.หนังสืออนุญาติให้เข้าประโยชน์ในขตปกิรูปที่ดิน - สปก 4-01 - สปก 4-01 ก -สปก 4-01 ข -สปก 4-01 ค 2.สัญญาเช่าเพื่อการเกษตรกรรม -สปก 4-14ก 3.สัญญาเช่าซื่อเพื่อการเกษตรกรรม - สปก 4-18ข 4.หนังสือรับมอบที่ดิน -สปก 4-28 ก -สปก 4-28 ข ***** อยากทราบว่า เเต่ละประเภท ของ สปก 4-01 คือ สปก 4-01 4-01ก 4-01ข 4-01ค เเต่งต่างกันอย่างไรคะ เเละ สปก 4-28 ก กับ สปก 4-28 ข เเต่งกันอย่างไรคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชื้อ นางสมใจ...นามูลน้อย อยากมีที่ดินทำกินค่ะ ยังไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองเลย ดิฉันจะทำสวนค่ะ จะต้องทำแบบไหนบ้างค่ะถึงจะได้ที่ของสปกขอบคุณค่ะ
อยากจะขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่รู้เรื่องที่ดิน สปก และอธิบายได้ชัดเจนเราทุกข์ใจมากแต่ถามเจ้าที่5คน คำตอบก็5อย่าง เราสามารถไปขอคำปรึกษาจากที่นี่ได้ไหมคะ
ถามหน่อยค่ะ คือว่าปู่เอาที่ดินไปขายฝากกับลูกชาย ต่อมาปู่จะไปซื้อคืน แต่ลูกชายไม่ขายคืนให้ แต่เอาไปขายต่อให้กับคนอื่น แต่ชื่อยังเป็นของปู่ค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะไปซื้อคืนจากคนที่เค้าซื้อไปมัยค่ะ ที่เป็น สปก
สปก.กระบี่. พรฏ ปี 2549. ป่าจำแนก ป.1-15. ประกาศเป็น สปก. บางส่วน แปลงที่ 15. ป่าบางผี้ง-คลองพ่อ จำนวน1,563. ไร่ สปก.กระบี่ ไม่ดำเนินการ ยืนยันว่า ไม่ใช่เขต สปก. แต่หลักฐาน ที่นำมายืนยันนัน ใช้แผนที่ทหาร ปี พ.ศ 2516. แสดงให้เห็นว่า สปก. มีความผิดพลาดมาก กำลังเข้าหา ดีเอชไอ เพื่อ ต้องแสดงความโปร่ใสต่อการปฏิบัติหน้าที่