สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สายด่วน ส.ป.ก. 1764

ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ รมว.กษ.ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกรชาวประมง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด23 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพ...
23/09/2023

ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ รมว.กษ.ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกรชาวประมง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

23 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายคมกฤษ แป้นโพธิกลาง ผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายอัครเดช ร่มโพธิ์เย็น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ รมว.กษ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกรชาวประมง รับฟังผลการดำเนินงานของด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมมอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดตราด จำนวน 10 ราย โดยมีนายอัครเดช ร่มโพธิ์เย็น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.หาดเล็ก จ.ตราด

ข่าว : สมเกียรติ ดีมั่น
ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น, อลงกรณ์ ซอนจำปา

แตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนกางมุ้ง 🥒🥒ปลูกในวัสดุเพาะ (Substrate culture) ให้น้ำพืชด้วยระบบน้ำหยด และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรป...
23/09/2023

แตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนกางมุ้ง 🥒🥒
ปลูกในวัสดุเพาะ (Substrate culture) ให้น้ำพืชด้วยระบบน้ำหยด และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามหลัก Good Agricultural Practices : GAP
👉ต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก : แปลงใหญ่พืชผักบ้านห้วยไผ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ดูเพิ่มเติม https://alro.go.th/th/alro/media/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89?cid=448

#เกษตรกร #สินค้า #สปก

ส.ป.ก.ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) ตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรและประชาชนชาวโป่งน้ำร้...
22/09/2023

ส.ป.ก.ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) ตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรและประชาชนชาวโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป.นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตร และสถานการณ์การผลิตและส่งออกลำไยของจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 ราย โดย นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท นิรันดร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล เทรดดิ้ง จำกัด ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น

ส.ป.ก.ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) ตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรและประชาชนชาวประมงในพื...
22/09/2023

ส.ป.ก.ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) ตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรและประชาชนชาวประมงในพื้นที่ จังหวัดระยอง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ดร.เกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ติดตามราชการ รับฟังปัญหาและพบปะกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชาวประมงในพื้นที่ จังหวัดระยอง ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มอบ ปัจจัยการผลิต และมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดระยอง จำนวน 20 ราย โดย นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมประมงจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ข่าว/ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา

เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ศูนย์บริการพิรุณราช” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก...
22/09/2023

เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ศูนย์บริการพิรุณราช” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. (นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง) และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) จากตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผา) ได้ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนงานนโยบาย 6 นโยบายให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. สร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร และยกระดับ MR สินค้าเกษตร เป็นต้น 2. รับมือภัยธรรมชาติ 3. ประกาศสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 4. ยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร 5. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร และ 6. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรโดยให้บริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม นั้น

ในการนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) ประธานการประชุมหารือ จึงขอนัดประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรองอธิบดีที่รับผิดชอบของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุมหารือในเรื่องของการขับเคลื่อนงานบริการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการขอความร่วมมือหน่วยงานในการจัดทำฐานข้อมูลงานบริการของหน่วยงานทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์ และออกแบบงานบริการที่จะขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป โดยการประชุมในครั้งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมคณะทำงานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และลดระยะเวลาของการเดินทาง รวมทั้งสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ทุกที่ ร่วมทั้งเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

22/09/2023

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2566

👩‍🌾🚜👩‍🌾 " มีที่ดินไว้ทำกินส่งต่อถึงลูกหลาน ป้าแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง เป็นสระน้ำสาธารณประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่ว...
22/09/2023

👩‍🌾🚜👩‍🌾 " มีที่ดินไว้ทำกินส่งต่อถึงลูกหลาน ป้าแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง เป็นสระน้ำสาธารณประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย สระน้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลย สร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้อย่างดี ขอบคุณ ส.ป.ก. จริงๆ จากใจ " 👍👍

>> ละอาย ไชยขาว

ส.ป.ก. ติดตามคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านภัยแล้งและด้านการเกษตรในพื้นที่ จ. ราชบุรี  วันที่ 21 กันยายน 2566 นา...
21/09/2023

ส.ป.ก. ติดตามคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านภัยแล้งและด้านการเกษตรในพื้นที่ จ. ราชบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมด้วย นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม, นายสกัด โฉมมงคล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านภัยแล้งและด้านการเกษตรในพื้นที่ จ.ราชบุรี และพบปะประชาชนเพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ทำกิน และการบริหารจัดการน้ำ

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ รมว.กษ ได้เดินทางไปยังฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี เพื่อตรวจดูการส่งน้ำที่จะส่งไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวก พร้อมเยี่ยมชมวิถีริมคลองตลาดน้ำฯ ต่อมา รมว.กษ. ได้ลงพื้นที่ไปยัง ประตูระบายน้ำคลองบางสองร้อย ต.บางโตนด และ ต.เตาปูน อ.โพธาราม เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบงานกำจัดวัชพืช

หลังจากนั้น รมว.กษ. เดินทางไป ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง พบปะประชาชนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปจากกรมชลประทาน หาแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก 4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน และทำการเกษตรเลี้ยงชีพต่อไป

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอันดับหนึ่ง การแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและปัญหาเรื่องความเป็นอยู่และน้ำก็มีความสำคัญ จึงมีการบูรณาการกันของทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มที่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งได้” รมว.กษ. กล่าวทิ้งท้าย

โดยในส่วนของ ส.ป.ก. พื้นที่จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ดำเนินการ 4 อำเภอ 16 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 320,979 ไร่ ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 12,639 ราย 16,278 แปลง 196,283 ไร่ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื้อที่ประมาณ 124,696 ไร่

ภาพ: สุริยะ ลิภตะไชยโย,กลุ่มตรวจและประสานราชการ
ข่าว: สุริยะ ลิภตะไชยโย

รณรงค์ใส่เสื้อ ส.ป.ก. ์กรแห่งความน่าเชื่อถือ #ใส่ทุกวันศุกร์
21/09/2023

รณรงค์ใส่เสื้อ ส.ป.ก.
์กรแห่งความน่าเชื่อถือ
#ใส่ทุกวันศุกร์

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตปฎิรูปที่ดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  21 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ดร.วิ...
21/09/2023

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตปฎิรูปที่ดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจราชการ พื้นที่โฉนดเลขที่ 8421 ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินงานปรับพื้นที่ เพื่อให้เหมาะกับการทำการเกษตรกรรม และเตรียมจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไป ณ เขตปฎิรูปที่ดิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโค...
21/09/2023

เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงาน

21 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชี้แจงลำดับขั้นตอนของพิธีลงนามฯ การแบ่งงานด้านต่าง ๆ อาทิ การเตรียมสถานที่ รูปแบบและลำดับของพิธี การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง มูลนิธิปิดทองหลังพระ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบูรณาการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพื้นที่อื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการมีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 97 ปี      21 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำ...
21/09/2023

ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 97 ปี

21 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทน ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 97 ปี โดยมี นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ โดยด้านนอกห้องประชุมอานนท์ บริเวณเต้นท์นิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “97 ปี กรมประมง สร้าง เสริม เพิ่ม ยก พัฒนาประมงไทย ก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างยั่งยืน”

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น

บทความน่ารู้ ทุกวันพฤหัส ติดตามหน้าเพจ ส.ป.ก.จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ"บทความ อ. 31/2566 วรรธนพงศ์ คำด...
21/09/2023

บทความน่ารู้ ทุกวันพฤหัส ติดตามหน้าเพจ ส.ป.ก.
จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
"บทความ อ. 31/2566 วรรธนพงศ์ คำดี"
"ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน"

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสปก

สวผ. จัดโครงการสัมมนาการติดตามความก้าวหน้าและการทบทวนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        วันพุธที่ 20 ก...
20/09/2023

สวผ. จัดโครงการสัมมนาการติดตามความก้าวหน้าและการทบทวนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการติดตามความก้าวหน้าและการทบทวนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. โดยมีนายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของ สวผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สวผ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 ราย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. และ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับมุมมอง ความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อ สวผ.

โครงการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของ สวผ. ได้แสดงหรือสะท้อนความคิดเห็นภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับ การทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของ สวผ. สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

ข่าว: วีรดา ทิพจรุญ
ภาพ: ดาริน เพชรนันท์

เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบปร...
20/09/2023

เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

ตามที่ทาง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดจัดคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ แก่ส่วนราชการ ในระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2566 รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ลงสู่ระดับกรม รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ตามนโยบายสำคัญ (Agenda) 5 ประเด็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 8 และวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยร่วมกันพิจารณา ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ และตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน และพิจารณาน้ำหนักตัวชี้วัดของส่วนราชการ พร้อมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ในส่วนของภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาฯ ดังกล่าวต่อไป นั้น

ในการนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดวันในการประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมี รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงในการจัดการประชุมคลินิกในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนังาน ก.พ.ร. (นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์) ร่วมดำเนินการชี้แจงแนวทาง ให้คำปรึกษาในการประชุมคลินิกครั้งนี้ด้วย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ และให้ข้อคิดเห็น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 18.40 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) เข้าร่วมประชุมออนไลน์เข้ามา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ กพร. ส.ป.ก. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแผนงาน โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวชี้วัดของกระทรวงและกรม เข้าร่วมการประชุมคลินิกให้คำปรึกษาฯ ในครั้งนี้ โดยการประชุมในครั้งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมคณะทำงานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และลดระยะเวลาของการเดินทาง รวมทั้งสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ทุกที่ ร่วมทั้งเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรม นบส. กษ.รุ่นที่ 6 นบส. รุ่นที่ 83-85 และ นบก. รุ่นที่ 104-107  ...
20/09/2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรม นบส. กษ.รุ่นที่ 6 นบส. รุ่นที่ 83-85 และ นบก. รุ่นที่ 104-107

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6 และ หลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 83-85 และ หลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบก.) รุ่นที่ 104-107 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม อาทิ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ภายในพิธีมีการมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6 จำนวนประมาณ 40 ราย หลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 83-85 จำนวน 260 ราย และ หลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบก.) รุ่นที่ 104-107 จำนวน ประมาณ 300 ราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ราย

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งแนะแนวทางในการบริหารงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสูงต่อไป

ภาพ/ข่าว: สุริยะ ลิภตะไชยโย

ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร    วันที่ 20 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน...
20/09/2023

ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 20 กันยายน 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ เข้าร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนืธี ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รมว.กษ. กล่าวว่า “กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นหน่วยงานนำทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จึงเน้นย้ำให้นำผลงานวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้น ในฐานะผู้นำในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้เติบโต เข้มแข็งขึ้น ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และยั่งยืนต่อไป”

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ระหว่างกรมวิซาการเกษตร ส.ป.ก. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลโครงการพระราชดำริ และโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส และรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2566 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สร้างคุณูปการแก่กรมวิชาการเกษตรอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากลำน้ำยัง จั...
20/09/2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 ก.ย. 66
โดยมีนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่

📍อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

๐ พบปะผู้ประสบภัย
๐ ส.ป.ก. ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ข่าว : alro news
ภาพ : kunair / กระทรวง กษ.

ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน...
19/09/2023

ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนางสุภาวดี ระโยธี ปฎิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ บริเวณสะพานข้ามห้วยรองโคน บ้านคำบง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อดูสภาพน้ำที่ไหลมาจากห้วยเสือเต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าท่วมพื้นที่ ทั้งพื้นที่การเกษตรและถนนที่ประชาชนใช้สัญจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก พร้อมกับพบปะพี่น้องประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมกับมอบข้าวสาร ถุงยังชีพ และหญ้าแห้งอัดฟอน ชุดถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ชุดอาหารสัตว์พระราชทาน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เดือดร้อน
ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (รมว.กษ.) เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ว่า สภาพปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซากทุกปี จะต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ ในเบื้องต้นได้สั่งการให้ กรมชลประทาน ดูแลเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูในเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่หนองโอก ให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

ข่าว/ภาพ : สุชาติ งามวัชรพงศ์ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประ...
19/09/2023

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ/ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และ บางส่วนผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1. คณะทำงานฝ่ายพิธีการ
2. คณะทำงานฝ่ายสถานที่
3. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. คณะทำงานฝ่ายการเงิน
5. คณะทำงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
6. คณะทำงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานทั่วไป

โดยกำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 จะมีพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

19/09/2023

แจกรัวๆ ส.ป.ก.ส่งมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.ให้กับทายาทเกษตรกรแล้ว 40,000 ราย

เปิดยอดตัวเลข ส.ป.ก.ส่งมอบเอกสารสิทธิที่ดินให้กับทายาทของเกษตรกรผู้เสียชีวิตไปแล้ว 40,000 รายจากยอดยื่นขอรับมรดกสิทธิจำนวน 50,000 ราย โดยเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิส.ป.ก.ที่เสียชีวิตมีทั้งสิ้น 200,000 ราย คาดที่เหลือทั้งหมดอีกจำนวน 150,000 ราย เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับมรดกสิทธิภายในปี 2567 ด้านเกษตรกร ปลื้มได้รับมรดกสิทธิที่ดิน

การดำเนินการของ ส.ป.ก.ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 หรือที่เรียกกันว่า “ระเบียบคัดเลือกปี 2564” ได้กำหนดเกี่ยวกับการโอนตกทอดมรดกของเกษตรกรที่เคยได้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก. โดยส.ป.ก.จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปให้ทายาทของผู้เคยได้รับสิทธิ ซึ่งขณะนี้ผู้เสียชีวิตในเขตปฏิรูปที่ดินมีประมาณ 200,000 ราย เป็นที่มาของการที่ส.ป.ก.กำลังเร่งรัดให้ทายาทเกษตรกรมายื่นขอรับมรดกสิทธิในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งมีการกำหนดในระเบียบฯดังกล่าวว่า กรณีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเสียชีวิตต้องรีบดำเนินการโอนสิทธิโอนมรดกให้กับทายาทภายใน 1 ปี แต่ถ้าไม่เสร็จภายใน 1 ปี สามารถผ่อนปรนไปได้อีก 1 ปี ปรากฏว่าระเบียบออกปี 2564 ภายใน 1 ปี ก็คือ ปี 2565 และผ่อนปรนได้อีก 1 ปี ครบกำหนดกลางเดือนกรกฎาคมปี 2566 ต่อมามีการขอมติ คปก. ขยายไปอีก 1 ปี จนถึง 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนรอยื่นคำขอเป็นจำนวนมาก

“ ส่วนกรณีเกษตรกรเสียชีวิตหลังระเบียบคัดเลือกปี 2564 ออกมาแล้ว ทายาทสามารถยื่นขอรับมรดกสิทธิได้ภายใน 2 ปีนับแต่เกษตรกรเจ้าของสิทธิเสียชีวิตลง ซึ่งขณะนี้ทายาทคนกลุ่มนี้หลังทราบข่าวเกี่ยวกับการเปิดให้ยื่นรับมรดกสิทธิ ก็ทยอยออกมายื่นขอรับมรดกสิทธิเช่นกัน ”

ส่วนที่ว่าการดำเนินการของ ส.ป.ก.ที่ผ่านมาสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้น ข้อมูลจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก) ระบุว่า เมื่อการเปิดให้ยื่นรับมรดกสิทธิเป็นข่าวออกไปทางทีวีและทางโซเชียล ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นจากเดิมที่อาจไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ เพราะว่าสิ่งที่ ส.ป.ก. สื่อสารไปทางสื่อมวลชน ทำให้เกษตรกรแห่กันมา หลายจังหวัด ส.ป.ก. ดูแลบริการเกษตรกรไม่ทันเพราะมากันเยอะมาก บางจังหวัดเกษตรกรมาแต่เช้ามืด บางจังหวัดก็มาตั้งแต่กลางคืนมานอนรอ ซึ่งเป็นการมายื่นคำขอโอนมรดกสิทธิซึ่งเป็นขั้นตอนการยื่นคำขอเท่านั้น ส่วนการโอนมรดกสิทธิจะเกิดขึ้นหลังการยื่นคำขอฯแล้วซึ่งใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งเมื่อยื่นคำขอแล้ว ส.ป.ก. ก็จะออกประกาศว่ามีใครคัดค้านผู้ยื่นคำขอรายนั้นๆหรือไม่ ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปีในการยื่นคัดค้าน ถ้าครบกำหนด 1 ปี ไม่มีใครคัดค้าน ถ้าเป็นโอนทั้งหมดแปลงใหญ่ และไม่มีทายาทอื่นเลย มีทายาทเพียงคนเดียว ก็จะง่ายไม่ต้องรังวัดที่ดินใหม่ สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารสิทธิเป็นของทายาทคนปัจจุบันได้ แต่ถ้าเป็นกรณีทายาทหลายคน ก็ต้องมีการแบ่งแปลง ซอยเป็นแปลงย่อยตามสัดส่วนที่แต่ละคนจะได้รับ ซึ่งก็ต้องไปสู่ขั้นตอนรังวัดแบ่งแปลงใหม่ เช่นถ้ามีลูก 3 คน ก็ต้องแบ่ง 3 ส่วน เมื่อรังวัดเสร็จก็จะไปสู่ขั้นตอนการออก ส.ป.ก. 4-01 ใหม่ให้แก่ทายาทที่มายื่นคำขอและมีสิทธิได้รับ

“ ตอนนี้มีการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิแล้ว 50,000 ราย จากทั้งหมดของเกษตรกรผู้เสียชีวิตประมาณ 200,000 รายทั้งก่อนและหลังระเบียบคัดเลือกปี 64 ออกมา และ ส.ป.ก. สามารถดำเนินการแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.ให้กับผู้ยื่นคำขอซึ่งเป็นทายาทไปแล้วประมาณ 40,000 ราย ส่วนกรณีที่มีเกษตรกรบางรายแอบขายสิทธิ ส.ป.ก.ไปก่อนแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการสั่งสิ้นสิทธิ จากนั้น ส.ป.ก.จะนำที่ดินดังกล่าวมาจัดให้กับรายใหม่ต่อไป ”

จากข้อมูลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. )ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนรับรู้มากขึ้นและปริมาณคนมายื่นคำขอมีเป็นจำนวนมากในช่วงที่จะสิ้นรอบปีที่สองของระเบียบคัดเลือกปี 64 และเมื่อ คปก. ขยายระยะเวลาออกไปถึง 15 กรกฎาคม 2567 ส.ป.ก. ได้ประชาสัมพันธ์ไปตามช่องทางต่าง ๆ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน วิทยุชุมชน สื่อต่าง ๆ ทำให้ขณะนี้คนที่มารับบริการและไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากความล่าช้ามีจำนวนลดลง เพราะรู้ว่าทยอยมาก็ได้ไม่ต้องรีบมาพร้อมกันทีเดียว

อีกประการหนึ่ง ส.ป.ก. มีโมบายยูนิต ซึ่ง ส.ป.ก. จังหวัดทุกจังหวัดจะออกไปให้บริการในพื้นที่ ในแต่ละตำบลที่จะให้บริการได้ก็จะช่วยระบายการสะสมที่จะต้องให้เกษตรกรต้องมายื่นคำขอรับมรดกสิทธิที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้มาก

นอกจากนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เน้นย้ำว่า อย่าให้ประชาชนมารอคิวรับบริการมากเกินไปเพราะจะถูกมองว่า ส.ป.ก. ไม่สามารถให้ให้บริการประชาชนได้ ทั้งที่เป็นหน้าที่ของ ส.ป.ก.โดยตรง และเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่าต้องใช้คนเพิ่มเท่าไหร่ ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ทำให้ขณะนี้ได้วิธีการที่ ส.ป.ก. จะขับเคลื่อนในปีหน้าคือปี 2567 โดย ส.ป.ก.จะมีหน่วยโมบายเป็นหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปในหมู่บ้าน และจะมีงบฯให้แต่ละจังหวัดไปจ้างคน จ้างนิติกรเพิ่มในการทำงาน ดังนั้นในส่วนเกษตรกรผู้เสียชีวิตที่เหลืออีกจำนวน 150,000 ราย จะเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับมรดกสิทธิได้ครบในปี 2567 ส่วนคนที่ไม่ยื่นขอรับมรดกสิทธิก็จะเข้าสู่กระบวนการยึดที่ดินคืน

และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งประชาชนควรรู้เช่นกันได้แก่ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ซึ่งเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ส่วนหนึ่งมาจากพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือให้มีที่ดินทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานซึ่งสอดคล้องกับการโอนมรดกสิทธิไปให้ทายาท เมื่อ ส.ป.ก.จัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว เกษตรกรมีหน้าที่ตั้งใจทำกินในที่ดินนั้น ทำกินแล้วเมื่อเจ้าของสิทธิเสียชีวิต ก็จะโอนตกทอดไปให้ทายาทตามที่ระเบียบต่างๆที่กฎหมายกำหนด

ขณะเดียวกันหลักใหญ่ของ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 เจตนารมณ์ต้องการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นการที่มีระเบียบคัดเลือกปี 64 ส่วนหนึ่งทำให้ ส.ป.ก.พบการใช้ที่ดินไม่ถูกวัตถุประสงค์ ส.ป.ก.คาดการณ์ว่าในจำนวน 200,000 ราย มีประมาณไม่เกิน 5 % ที่ใช้ที่ดินไม่ถูกวัตถุประสงค์แล้วไม่กล้ามายื่นขอรับมรดกสิทธิ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ส.ป.ก. จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิแล้วยึดที่ดินคืนแล้วนำมาจัดใหม่

“ แต่ละปี ส.ป.ก. มีระบบตรวจสอบสแกนพื้นที่ในเรื่องการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การรับรองว่า ได้พบเห็นการทำผิดในพื้นที่ ส.ป.ก. หรือไม่ อีกส่วนหนึ่งใช้ดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศว่าถ้ามีการก่อสร้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ แทนที่จะเป็นทุ่งนาสีเขียว ต้นไม้สีเขียวกลับเป็นหลังคาตึก ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ที่ดินพวกนี้ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องชั่วลูกหลานซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ในเรื่องของการคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม สำหรับ พื้นที่ของ ส.ป.ก.มักจะได้ยินคำว่า “ดินเลวน้ำแล้ง” แต่ ส.ป.ก. ก็มีงบประมาณที่จะไปปรับปรุงพื้นที่ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการพัฒนาอาชีพ มีการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีการลงทุนในพื้นที่ ทำให้พื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น ส.ป.ก. จำเป็นต้องคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไว้ ”

นอกจากนี้ ส.ป.ก .มีแนวคิดที่จะปรับปรุงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนเกี่ยวกับการยื่นขอรับมรดกสิทธิให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กล่าวคือ แม้ว่าปัจจุบันทายาทจะยื่นขอรับมรดกสิทธิทางออนไลน์ได้ แต่ก็ต้องเดินทางไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เพื่อทำการสอบสวนสิทธิ เช่น ที่ดิน ส.ป.ก ของพ่อแม่ซึ่งเป็นเกษตรกรเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงราย แต่ทายาทปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทายาทก็ต้องเดินทางไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายอยู่ดี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลามาก

แต่ต่อไปในอนาคตเมื่อทายาทยื่นขอรับมรดกสิทธิทางออนไลน์ สามารถดำเนินการสอบสวนสิทธิที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ ที่ทายาทอาศัยอยู่ได้เลย ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินฯที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก.ไว้ในคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ขณะนี้ ส.ป.ก.กำลังพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายและกฎระเบียบว่าเปิดช่องให้ทำได้หรือไม่ และต้องแก้กฎระเบียบอะไรบ้างหรือไม่ เพราะมิเช่นนั้นทำไปแล้วอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้และรอความพร้อมในเรื่องของระบบออนไลน์ของ ส.ป.ก.ซึ่งต้องมีบิ๊กดาต้าในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก. ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร

จากการสอบถาม นายบรรญัติ สิงห์ลอ เกษตรกร หมู่ 4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นทายาทเกษตรกรที่ไปยื่นขอรับมรดกสิทธิและได้เอกสารสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก จำนวนทั้งสิ้น 33 ไร่เศษ บอกว่า เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ให้บริการ และอธิบายดี และไม่ต้องเข้าคิวรอนานเพราะตอนที่ตนไปยื่นขอรับมรดกสิทธิคนน้อย แต่ต้องรอนานหน่อยกว่าจะได้เอกสารสิทธิ เข้าใจว่าตามขั้นตอนต้องตรวจสอบให้แน่นอนโดยกว่าจะได้เอกสารสิทธินับจากตนยื่นขอรับมรดกสิทธิเป็นเวลาเกือบ 2 ปี

“ ผมรับมรดกสิทธิต่อจากพ่อแม่ที่ ดินก็ตั้งอยู่ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ไม่ไกลจากที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ผมต้องไปยื่นขอรับมรดกสิทธิที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ไกลจากที่อยู่ผมประมาณ 60 กม. ก็ต้องไปหลายรอบ เพราะมีปัญหานามสกุลผมตัวอักษรบางตัวเขียนไม่ตรงกับนามสกุลพ่อแม่ก็ต้องแก้ไขให้ตรง แต่ได้ที่ดินมาก็โอเคแล้ว ตอนนี้ผมพยายามปรับปรุงพื้นที่ ลงทุนขุดสระ ที่ดินผมปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ”

#ที่ดิน #ปฏิรูปที่ดิน #สปก #เกษตรกร #ทายาท #รับสิทธิ์ #เอกสารสิทธิ #ทายาทเกษตรกร

ที่อยู่

Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622829004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สัปดาห์ที่ผ่านมา Organics&Co. ได้รับเกียรติจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องเกษตรกรกว่า 20 จังหวัด @ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Organics&Co. ตั้งใจนำประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเกษตร ทั้ง #โอกาส และ #อุปสรรค ที่ได้พบ นำมาแลกเปลี่ยนให้พี่น้องได้พูดคุยกัน

Organics&Co. เป็น บริษัทเล็ก ๆ ไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุด ไม่ได้มุ่งหวังชื่อเสียงที่ทุกคนต้องรู้จัก แต่มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยง #คนปลูก - #คนกิน ให้ได้พบกัน ผ่าน #ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่คนปลูก เจ้าของ ตั้งใจส่งมอบให้กับทุกคน

พื้นที่นี้มี #ผักอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง #มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand จาก #กรมวิชาการเกษตร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Organics&Co. กำลังออกแบบ วิธีการสร้างโอกาสให้กับ #ชุมชน ที่นี่ และเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเกื้อกูลกัน

สัปดาห์นี้ #สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ 🍓 จัดส่งให้เพื่อน ๆ ไม่ได้ เพราะ #สตรอเบอร์รี่ 🍓 ยังไม่สุก และจำนวนมีไม่มาก Organics&Co. ต้องขอโทษเพื่อน ๆ และขออนุญาตจัดส่งในรอบถัดไป

แต่วันพุธนี้ เรามีส่ง #ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ 🍊 กันนะ เพื่อน ๆ คนไหน ที่พลาดจากรอบที่แล้ว รอบนี้เราส่งให้แน่นอน

🍊 #ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ - #ทานสด
น้ำหนัก 5 กก. 615 บาท
น้ำหนัก 10 กก. 1,100 บาท

🍊 ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ - #คั้นน้ำ
น้ำหนัก 5 กก. 350 บาท
น้ำหนัก 10 กก. 650 บาท

ราคานี้ รวมค่าจัดส่งแล้วนะครับ...
ความสุขที่สร้างได้ในชุมชน😀
Check in ถิ่น ส.ป.ก. ตอนใหม่มาแล้วนะจ๊าาาาา ผลงานคลิปแรกของปีงบนี้ ที่ทำคนเดียวตั้งแต่เขียนสคริปต์ ถ่าย ตัดต่อ ยันให้เสียงบรรยาย 🤣🤣 #ติชมกันได้ตามสมควรนะคะ 😅
อยากใด้ที่ดินทำกินในอำเภอหนองใหญ่ชลบุรียังมีเหลือใหมครับ
Check-in ถิ่น ส.ป.ก. #สุรินทร์
Check-in Surin
ให้ภาพเล่าเรื่อง

come back stage...

พรุ่งนี้ พลาดแล้วคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง
พรุ่งนี้ ไปกดไลท์ กดแชร์
พรุ่งนี้ มีแขกรับเชิญพิเศษ

และพรุ่งนี้ เราจะพบกันผ่านเพจ ส.ป.ก.
13.30 น.
ยื่นทะเบียนได้ที่ไหนครับครับ
ฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้ววยนะคะ 🥰
ขออนุญาตสอบถามเรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก.ให้ทายาทหน่อยครับ
ขอสอบถามเรื่อง
กฎหมายที่ดินใช้หลักกฎหมายเดียวกันทั่วประเทศไม๊คะ

การรับสิทธิ์ในที่ดิน สปก. แล้วไม่มีทางออก..
ทางที่เว้นไว้ให้ทำทางสาธารณะเกษตรกรทำร่องน้ำไปหมดแล้ว
ถามว่าคนที่มีบ้านอยู่ด้านในจะเข้าออกอย่างไรคะ
#}