CCO'9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มห

CCO'9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มห ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ ทักษะ และคุณธรรมไปประกอบอาชีพ พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

เปิดเหมือนปกติ

โครงสร้างหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
05/06/2013

โครงสร้างหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก
28/05/2013

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

CCO'9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's cover photo
26/05/2013

CCO'9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's cover photo

ที่อยู่


ข้อมูลทั่วไป

1. สร้างโอกาสและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CCO'9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CCO'9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มห:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ