Clicky

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิต :: Excise Department ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
3. มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
3. มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวาง...
29/12/2022

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า เนื่องจากการย้ายของศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และพื้นที่สำนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับพิธีในงานประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พิธีสงฆ์โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยท่านอธิบดีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ฉบับที่ 53/2565 กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award      สาขา Digital Government Awards ส...
29/12/2022

ฉบับที่ 53/2565

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น

กรมสรรพสามิต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี 2565 จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก 24 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “จากแนวโน้มการเติบโตและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงบริบทการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐต่อประชาชน และธุรกิจ กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในฐานะที่กรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านภาษีหลักในประเทศไทย ทางกรมฯ จึงมีการปรับกรอบความคิด (mindset) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรมสรรพสามิตให้ชัดเจน ภายใต้นโยบาย“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” แล้วจึงมาพัฒนากรมในองค์รวมทั้งระบบและคนควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยกลยุทธ์ EASE Excise คือการมุ่งเน้นการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำนวัตกรรม (innovation) และเทคโนโลยีมาเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ด้วยการ digitalize ตามหลัก Agile ซึ่งเป็นปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น Standard นำดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับมาตรฐาน สู่ End to end service เป็นการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และการนำระบบ E-excise และระบบ single sign on ให้สามารถทำทุกอย่างได้ที่จุดเดียว ทำให้ลดกระบวนการลงพร้อมอำนวยความสะดวกผู้จ่ายภาษี เช่น การลดระยะเวลาการติดต่อราชการ การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี กระบวนการคืนภาษี มาตรการชดเชยภาษี EV ผ่านระบบออนไลน์ เกิดการต่อเนื่องในการทำธุรกิจอย่างไม่มีสะดุด นำมาซึ่งการได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรมสรรพสามิตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

“การได้รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ กรมฯ ตระหนักดีว่าการมุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ โดยในปีต่อจากนี้ กรมก็จะยังคงมุ่งพัฒนา คิดค้นในการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพื่อการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรและหน่วยงานรัฐที่มีความทันสมัย ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว

ทั้งนี้ รางวัล ASOCIO เป็นรางวัลที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอที และดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนา องค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในทุกภาคส่วนขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ได้รับรางวัลในสาขา Digital Government Award ในปี 2565 นี้ไปอย่างเต็มภาคภูมิ

กรมสรรพสามิตจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและให้บริการด้านภาษีแก่ผู้เสียภาษี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย สร้างความยั่งยืนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป ดร.เอกนิติกล่าวทิ้งท้าย

สรรพสามิตปรับเกมเก็บภาษีปี 66 อย่างไร? 👇👀https://www.youtube.com/watch?v=mX4alRw_D0M
29/12/2022
กรมสรรพสามิต ยุค "เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ"

สรรพสามิตปรับเกมเก็บภาษีปี 66 อย่างไร? 👇👀

https://www.youtube.com/watch?v=mX4alRw_D0M

อธิบดีกรมสรรพสามิตชูธงภาษี ESG มุ่งเป็นหน่วยงานภาษีดูแลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เล็งรื้อโครงสร้าง “แบตเต...

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR ในเขตพื้นที่ จ.เชียงรายดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย...
28/12/2022

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จ. เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสสพ.เชียงราย สาขาแม่สายดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บร...
27/12/2022

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสสพ.เชียงราย สาขาแม่สาย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ จ.เชียงรายดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อม...
27/12/2022

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแม่สาย วัน ไวน์เนอรี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสุราชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงรายดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีก...
27/12/2022

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต...
27/12/2022

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประ...
23/12/2022

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานการจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและรักษาวินัยจราจร รวมทั้งเข้มงวดการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการ...
23/12/2022

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิตเข้าร่วม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”น...
22/12/2022

กรมสรรพสามิตเข้าร่วม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”
โดย 1. ผู้บริหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ผู้บริหารกรมธนารักษ์
3. ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
โดยได้รับเกียรติจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 510 ชั้น 5 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้...
21/12/2022

การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิตรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีม...
21/12/2022

กรมสรรพสามิตรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award) ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government) โดยมี ดร. จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติกา...
21/12/2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 โดยมี Project Manager และทีมงานโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ทั้ง 16 โครงการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ในการนี้ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

🎁ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิต🎁คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการดำเนินมาตรการ/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหก...
20/12/2022

🎁ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิต🎁

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการดำเนินมาตรการ/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566
ให้แก่ประชาชน

โดยในส่วนของกรมสรรพสามิต มีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และบรรเทาผลกระทบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 🎉🎉

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ...
19/12/2022

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารยุคใหม่ สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม รวมถึงการพัฒนากรอบความคิดหรือทัศนคติทางจิตใจ (Mindset) และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในการนี้ ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิตงดรับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566" แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคม...
19/12/2022

กรมสรรพสามิต

งดรับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

" แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ "

🙏สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณ...
16/12/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

🙏
สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการ
ในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ระบบลงนามถวายพระพร

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา...
16/12/2022

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 6 มาตรการภาษี การป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 1/2565 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่...
16/12/2022

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 6 มาตรการภาษี การป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 1/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 6 มาตรการภาษี การป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

การสัมมนาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทา...
16/12/2022

การสัมมนาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยความสูญเสียโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพจากพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการมูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้บรรยายดังกล่าว โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต

ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอ...
16/12/2022

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์แล...
15/12/2022

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้การต้อนรับ Mr.Hiroto UEHARA, Deputy Director-General, International Department และ Mr.Yujiro SUZUKI, Representative, Hong Kong Representative Office ผู้แทนจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยได้สอบถามถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษีของมาตรการฯ ดังกล่าว รวมถึงผลจากการดำเนินมาตรการฯ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในการผลิตรถยนต์/ชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้น โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2565ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประช...
14/12/2022

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

09/12/2022
กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษีล่าสุดร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)ดร.เอกนิต...
09/12/2022

กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษี
ล่าสุดร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ นายมาร์ค เบอร์เกอร์ กรรมการ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ จะได้รับสิทธิลดอากรศุลกากร และลดภาษีสรรพสามิต ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่ สำหรับการนำเข้ารถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: BEV) ในปี 2565 – 2566 และผลิตรถยนต์ BEV ในปี 2565 – 2568 จากการลงนามในครั้งนี้ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตแล้ว จำนวน 12 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ารถยนต์ จำนวน 9 ราย และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย
ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2565ดร.เอกนิต...
09/12/2022

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

แถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศ...
08/12/2022

แถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE โดยดำเนินการติดตามจับกุมการจำหน่ายบุหรี่ภาษีในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทำให้สามารถจับกุมบุหรี่หนีภาษีได้ จำนวนประมาณ 250,000 ซอง คิดเป็นค่าปรับ 247,289,842.50 บาท ประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อ ASK ME ,JONE BLACK ,QUEST ,ORIS ,L&M ,CANYON ,TEXAS ,ZOUK , และ 235 รวมทั้งสิ้น 9 ยี่ห้อ โดยมีนายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์...
08/12/2022

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิตต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and To***co Board (NKTB))นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพั...
08/12/2022

กรมสรรพสามิตต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and To***co Board (NKTB))

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and To***co Board (NKTB)) ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ การกำหนดประเภทใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของยาสูบ รวมถึงการติดตามและแกะรอยสินค้ายาสูบ (Tracking & Tracing System On To***co Products E-Stamp) ในการนี้ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ 1. Excise Tax Structure on To***co Products 2. Excise Licensing on To***co Products 3. E-stamp for Tracking and Tracing systems on To***co Products ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

โครงการสัมมนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐก...
08/12/2022

โครงการสัมมนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออบรมให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ที่รับการแต่งตั้งใหม่และสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมมาก่อน โดยมีนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บริหารเข้าร่วมเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2565ดร.เอกนิติ นิติ...
07/12/2022

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

7 ธันวาคม 2565วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั...
06/12/2022

7 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

5 ธันวาคม 2565วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ...
04/12/2022

5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
------------------
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตประชุมหารือกับผู้แทนจากธนาคารโลก (The World Bank)ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในก...
01/12/2022

กรมสรรพสามิตประชุมหารือกับผู้แทนจากธนาคารโลก (The World Bank)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากธนาคารโลก (The World Bank) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเยี่ยมชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39”ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร...
30/11/2022

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเยี่ยมชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต เยี่ยมชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” (Thailand International Motor Expo 2022) โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์นำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทั้งรุ่นที่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยนำเสนอ นำมาแสดงในงานครั้งนี้ด้วย ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กรมสรรพสามิตรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards) ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อม...
30/11/2022

กรมสรรพสามิตรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards) ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards) ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งพิจารณาจากจำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเพิ่มเติมบนช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ data.go.th ในรูปแบบ Machine Readable ที่มีโครงสร้างถูกต้อง รวมถึงมีการนำข้อมูลเปิดของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรหรือบุคคลภายนอก โดยมี ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้...
28/11/2022

การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 2/2565

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 2/2565โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กรมสรรพสามิต ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...
24/11/2022

กรมสรรพสามิต ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ที่อยู่

1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุง
Bangkok
10300

รถเมล์ สาย 9,14

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622415600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพสามิต :: Excise Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสรรพสามิต :: Excise Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า เนื่องจากการย้ายของศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และพื้นที่สำนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับพิธีในงานประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พิธีสงฆ์โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยท่านอธิบดีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 53/2565

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น

กรมสรรพสามิต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี 2565 จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก 24 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “จากแนวโน้มการเติบโตและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงบริบทการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐต่อประชาชน และธุรกิจ กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในฐานะที่กรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านภาษีหลักในประเทศไทย ทางกรมฯ จึงมีการปรับกรอบความคิด (mindset) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรมสรรพสามิตให้ชัดเจน ภายใต้นโยบาย“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” แล้วจึงมาพัฒนากรมในองค์รวมทั้งระบบและคนควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยกลยุทธ์ EASE Excise คือการมุ่งเน้นการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำนวัตกรรม (innovation) และเทคโนโลยีมาเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ด้วยการ digitalize ตามหลัก Agile ซึ่งเป็นปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น Standard นำดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับมาตรฐาน สู่ End to end service เป็นการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และการนำระบบ E-excise และระบบ single sign on ให้สามารถทำทุกอย่างได้ที่จุดเดียว ทำให้ลดกระบวนการลงพร้อมอำนวยความสะดวกผู้จ่ายภาษี เช่น การลดระยะเวลาการติดต่อราชการ การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี กระบวนการคืนภาษี มาตรการชดเชยภาษี EV ผ่านระบบออนไลน์ เกิดการต่อเนื่องในการทำธุรกิจอย่างไม่มีสะดุด นำมาซึ่งการได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรมสรรพสามิตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

“การได้รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ กรมฯ ตระหนักดีว่าการมุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ โดยในปีต่อจากนี้ กรมก็จะยังคงมุ่งพัฒนา คิดค้นในการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพื่อการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรและหน่วยงานรัฐที่มีความทันสมัย ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว

ทั้งนี้ รางวัล ASOCIO เป็นรางวัลที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอที และดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนา องค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในทุกภาคส่วนขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ได้รับรางวัลในสาขา Digital Government Award ในปี 2565 นี้ไปอย่างเต็มภาคภูมิ

กรมสรรพสามิตจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและให้บริการด้านภาษีแก่ผู้เสียภาษี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย สร้างความยั่งยืนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป ดร.เอกนิติกล่าวทิ้งท้าย
สรรพสามิตปรับเกมเก็บภาษีปี 66 อย่างไร? 👇👀

https://www.youtube.com/watch?v=mX4alRw_D0M
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จ. เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสสพ.เชียงราย สาขาแม่สาย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแม่สาย วัน ไวน์เนอรี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสุราชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานการจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและรักษาวินัยจราจร รวมทั้งเข้มงวดการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
กรมสรรพสามิตเข้าร่วม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”
โดย 1. ผู้บริหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ผู้บริหารกรมธนารักษ์
3. ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
โดยได้รับเกียรติจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 510 ชั้น 5 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
กรมสรรพสามิตรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award) ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government) โดยมี ดร. จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 โดยมี Project Manager และทีมงานโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ทั้ง 16 โครงการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ในการนี้ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad กองกองทุนและส่งเสริมความเส สมัชชาครอบครัว กองการเงินและบัญชี กรมชลประ Parliament of Thailand ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย Thai Ministry of Education สํานักหวยดัง AgTech Connext กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก กรมธนารักษ์ : The Treasury Department กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร