กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิต :: Excise Department ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
3. มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4. พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล
5. พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

23/01/2022

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเป็นองค์กรภาครัฐคุณภาพ 🧑🏻‍💻👩🏻‍💻ให้บริการประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส และทันสมัย ส่งผลให้กรมสรรพสามิต ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ ในปี 2564

🏆รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ➡️ การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

🏆รางวัลเลิศรัฐ ➡️ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และ สาขารางวัลบริการภาครัฐ

กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการไม่หยุดยั้ง เพื่อจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายและนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 🇹🇭🇹🇭

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด's post
22/01/2022

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด's post

การประชุม เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต  เป็นประธานใ...
21/01/2022

การประชุม เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

ฉบับที่  3/2565​ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2565     ...
21/01/2022

ฉบับที่ 3/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 708 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 14 –20 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 371 คดี ค่าปรับ 4.47 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 256 คดี ค่าปรับ 5.92 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.30 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.22 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 1.10 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,928.035 ลิตร ยาสูบ จำนวน 15,611 ซอง ไพ่ จำนวน 406 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3,920.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,092 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 8,488 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 166.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,430 คดี ค่าปรับ 39.25 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,070 คดี ค่าปรับ 86.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 133 คดี ค่าปรับ 1.51 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 207 คดี ค่าปรับ 15.02 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.74 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 426 คดี ค่าปรับ จำนวน 9.85 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 13.48 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 57,758.740 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,717,363 ซอง ไพ่ จำนวน 6,615 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 461,838.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 67,434 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 513 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778

ฉบับที่ 3/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 708 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 14 –20 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 371 คดี ค่าปรับ 4.47 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 256 คดี ค่าปรับ 5.92 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.30 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.22 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 1.10 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,928.035 ลิตร ยาสูบ จำนวน 15,611 ซอง ไพ่ จำนวน 406 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3,920.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,092 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 8,488 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 166.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,430 คดี ค่าปรับ 39.25 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,070 คดี ค่าปรับ 86.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 133 คดี ค่าปรับ 1.51 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 207 คดี ค่าปรับ 15.02 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.74 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 426 คดี ค่าปรับ จำนวน 9.85 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 13.48 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 57,758.740 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,717,363 ซอง ไพ่ จำนวน 6,615 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 461,838.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 67,434 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 513 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778

21/01/2022
21/01/2022
พิธีกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม) 90 ปีกรมสรรพสามิต นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เ...
20/01/2022

พิธีกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม) 90 ปีกรมสรรพสามิต

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม) 90 ปีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี ร่วมกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญฯ ในการนี้ นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ ให้การต้อนรับและนำชมเหรียญที่ระลึกฯ ที่ผลิตแล้วบางส่วน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ...
19/01/2022

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ครั้งที่ 1/2565

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กรนางสิริพร ธน...
19/01/2022

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กร

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กร โดยมี นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูณฐ เตชธรรมวณิช ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของบุคลากรต่อแบรนด์กรมสรรพสามิตเรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนรอบข้าง เพื่อฝึกการเป็นนักสร้างบรรยากาศ และสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการจนสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ได้อย่างมืออาชีพฝึกการสร้างมุมมอง และความเข้าใจที่ถูกต้องต่องานบริการลูกค้าและการสื่อสารแบรนด์จนสามารถสร้างงานบริการที่น่าประทับใจและเกิดการบอกต่อ โดยใช้หลักความคิดที่สามารถ "ทำสิ่งที่ธรรมดาๆ ในระดับที่พิเศษมากขึ้นกว่าเดิม" (Doing Ordinary Things, Extraordinarily Well) เเละครูน้ำฝน ภักดี หรือ "ครูฝน" ผู้ก่อตั้ง Pronality Academy by Kru Fon มีประสบการณ์การสอนบุคลิกภาพ และการสื่อสาร โดยครูฝนได้นำศาสตร์ทั้งหมดนี้ มาผสมผสาน กับหลักจิตวิทยา และกายภาพบำบัด และนำมาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม ให้ครบทุกมิติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทาง Application Zoom เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

📌📌เปิดให้จองได้เเล้วสำหรับ บุคลากรกรมสรรพสามิตเเละประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป  🙏🏻🙏🏻 ‼️อ...
18/01/2022

📌📌เปิดให้จองได้เเล้วสำหรับ บุคลากรกรมสรรพสามิตเเละประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป 🙏🏻🙏🏻

‼️อย่ารอช้าสินค้ามีจำนวนจำกัด‼️

📣ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกเบบ LOGO 90 ปี กรมสรรพสามิต ก้าวต่อไปสู่ยุค Next Normal🏆รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก...
18/01/2022

📣ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกเบบ LOGO 90 ปี กรมสรรพสามิต ก้าวต่อไปสู่ยุค Next Normal

🏆รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

- นางสาวรีนา เตี๊ยบทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
- นางสาวรมิดา เปล่งรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- นางสาวจิรัชยา เปล่งรัตน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

🏆รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

นางสาวกัญญาณัฎฐ์ จันทวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร

นางสาวอัญชลี ใจกล้า
นักวิชาการสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

📍ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทางกรมสรรพสามิตจะทำการติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป 🙏🏻🙏🏻

📣ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกเบบ LOGO 90 ปี กรมสรรพสามิต ก้าวต่อไปสู่ยุค Next Normal

🏆รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

- นางสาวรีนา เตี๊ยบทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
- นางสาวรมิดา เปล่งรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- นางสาวจิรัชยา เปล่งรัตน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

🏆รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

นางสาวกัญญาณัฎฐ์ จันทวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร

นางสาวอัญชลี ใจกล้า
นักวิชาการสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

📍ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทางกรมสรรพสามิตจะทำการติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป 🙏🏻🙏🏻

18/01/2022

ขออภัย....ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด โทร. 02-668-2406 ไม่สามารถติดต่อได้ .....สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่
เบอร์ 095-3716633 หรือ @ไลน์ ID : 0953716633
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ฉบับที่  2/2565​ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565      ...
14/01/2022

ฉบับที่ 2/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 770 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.65 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 770 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.65 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 419 คดี ค่าปรับ 4.04 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 274 คดี ค่าปรับ 6.35 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.13 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.25 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 1.08 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 5,351.504 ลิตร ยาสูบ จำนวน 25,622 ซอง ไพ่ จำนวน 531 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23,760.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 936 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 28 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 13 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 7,780 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 154.02 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,059 คดี ค่าปรับ 34.78 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,814 คดี ค่าปรับ 80.18 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 117 คดี ค่าปรับ 1.41 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 189 คดี ค่าปรับ 14.72 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 39 คดี ค่าปรับ 1.52 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 401 คดี ค่าปรับ จำนวน 9.03 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 161 คดี ค่าปรับ 12.38 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 54,830.705 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,701.752 ซอง ไพ่ จำนวน 6,209 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 457,918.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 66,342 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 484 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778

ฉบับที่ 2/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 770 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.65 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 770 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.65 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 419 คดี ค่าปรับ 4.04 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 274 คดี ค่าปรับ 6.35 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.13 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.25 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 1.08 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 5,351.504 ลิตร ยาสูบ จำนวน 25,622 ซอง ไพ่ จำนวน 531 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23,760.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 936 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 28 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 13 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 7,780 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 154.02 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,059 คดี ค่าปรับ 34.78 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,814 คดี ค่าปรับ 80.18 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 117 คดี ค่าปรับ 1.41 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 189 คดี ค่าปรับ 14.72 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 39 คดี ค่าปรับ 1.52 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 401 คดี ค่าปรับ จำนวน 9.03 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 161 คดี ค่าปรับ 12.38 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 54,830.705 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,701.752 ซอง ไพ่ จำนวน 6,209 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 457,918.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 66,342 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 484 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778

📍📍กรมสรรพสามิตเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกพิธีบวงสรวงพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม)เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี🎊 กรมสรรพสามิ...
08/01/2022

📍📍กรมสรรพสามิตเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก
พิธีบวงสรวงพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี🎊 กรมสรรพสามิต

📋 รายละเอียดการจัดสร้าง 🪙🪙

1. ชุด 4 เหรียญ = เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ (เลขมงคล) ราคาชุดละ 150,000 บาท
2. ชุด 3 เหรียญ = เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง (เลขทั่วไป) ราคาชุดละ 90,000 บาท
3. เหรียญเงิน (เลขมงคล) เหรียญละ 1,500 บาท
4. เหรียญเงิน (เลขทั่วไป) เหรียญละ 900 บาท
5. เหรียญทองแดง เหรียญละ 90 บาท

👩🏻‍💻ผู้สนใจสามารถสั่งจองเหรียญได้ที่
▶️▶️ http://excise90.excise.go.th
- บุคลากรกรมสรรพสามิตจองเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าเหรียญจะหมด
- ประชาชนทั่วไปจองเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าเหรียญจะหมด
🙏🏻🙏🏻

ที่อยู่

1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถเมล์ สาย 9,14

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022414778

เว็บไซต์

https://www.excise.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพสามิต :: Excise Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสรรพสามิต :: Excise Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเป็นองค์กรภาครัฐคุณภาพ 🧑🏻‍💻👩🏻‍💻ให้บริการประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส และทันสมัย ส่งผลให้กรมสรรพสามิต ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ ในปี 2564 🏆รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ➡️ การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 🏆รางวัลเลิศรัฐ ➡️ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และ สาขารางวัลบริการภาครัฐ กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการไม่หยุดยั้ง เพื่อจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายและนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 🇹🇭🇹🇭
การประชุม เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
ฉบับที่ 3/2565​ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 พบการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 14 –20 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 371 คดี ค่าปรับ 4.47 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 256 คดี ค่าปรับ 5.92 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.30 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.22 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 1.10 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,928.035 ลิตร ยาสูบ จำนวน 15,611 ซอง ไพ่ จำนวน 406 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3,920.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,092 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 8,488 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 166.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,430 คดี ค่าปรับ 39.25 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,070 คดี ค่าปรับ 86.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 133 คดี ค่าปรับ 1.51 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 207 คดี ค่าปรับ 15.02 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.74 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 426 คดี ค่าปรับ จำนวน 9.85 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 13.48 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 57,758.740 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,717,363 ซอง ไพ่ จำนวน 6,615 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 461,838.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 67,434 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 513 คัน “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” *************************** ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778
พิธีกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม) 90 ปีกรมสรรพสามิต นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม) 90 ปีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี ร่วมกดปุ่มแท่นผลิตเหรียญฯ ในการนี้ นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ ให้การต้อนรับและนำชมเหรียญที่ระลึกฯ ที่ผลิตแล้วบางส่วน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 1/2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กร นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กร โดยมี นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูณฐ เตชธรรมวณิช ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของบุคลากรต่อแบรนด์กรมสรรพสามิตเรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนรอบข้าง เพื่อฝึกการเป็นนักสร้างบรรยากาศ และสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการจนสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ได้อย่างมืออาชีพฝึกการสร้างมุมมอง และความเข้าใจที่ถูกต้องต่องานบริการลูกค้าและการสื่อสารแบรนด์จนสามารถสร้างงานบริการที่น่าประทับใจและเกิดการบอกต่อ โดยใช้หลักความคิดที่สามารถ "ทำสิ่งที่ธรรมดาๆ ในระดับที่พิเศษมากขึ้นกว่าเดิม" (Doing Ordinary Things, Extraordinarily Well) เเละครูน้ำฝน ภักดี หรือ "ครูฝน" ผู้ก่อตั้ง Pronality Academy by Kru Fon มีประสบการณ์การสอนบุคลิกภาพ และการสื่อสาร โดยครูฝนได้นำศาสตร์ทั้งหมดนี้ มาผสมผสาน กับหลักจิตวิทยา และกายภาพบำบัด และนำมาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม ให้ครบทุกมิติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทาง Application Zoom เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
📌📌เปิดให้จองได้เเล้วสำหรับ บุคลากรกรมสรรพสามิตเเละประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป 🙏🏻🙏🏻 ‼️อย่ารอช้าสินค้ามีจำนวนจำกัด‼️
📣ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกเบบ LOGO 90 ปี กรมสรรพสามิต ก้าวต่อไปสู่ยุค Next Normal 🏆รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ - นางสาวรีนา เตี๊ยบทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ - นางสาวรมิดา เปล่งรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - นางสาวจิรัชยา เปล่งรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 🏆รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฎฐ์ จันทวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร นางสาวอัญชลี ใจกล้า นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 📍ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทางกรมสรรพสามิตจะทำการติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป 🙏🏻🙏🏻