กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิต :: Excise Department ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th ESG/BCG Focus ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยยึดหลัก ESG เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2.

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
1. Agile way of working การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
3. Standardization การยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการสู่ระดับสากล
4. End-to-End Service การพัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4        ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีก...
27/08/2023

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย ESG ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้งโดยท่านอธิบดี และปลูกต้นราชพฤกษ์โดยท่านที่ปรึกษาฯ อัครุตม์ สนธยานนท์ การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง และเยี่ยมชมขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดกิจกรรม EASE Excise Retrospective Day เพื่อขับเคลื่อนกรมฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ...
27/08/2023

สรรพสามิตจัดกิจกรรม EASE Excise Retrospective Day เพื่อขับเคลื่อนกรมฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม EASE Excise Retrospective Day ซึ่งจัดขึ้น
➡️ เพื่อค้นหาปัญหาแบบ Insight ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EASE
➡️ การใช้ Framework Agile ในการทำงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในการดำเนินโครงการ 16 Flagships
➡️ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และปรับปรุง Framework การทำงานแบบ Agile ในปีต่อไปให้เหมาะสมและขยายผลทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิษณุ ศรีเจริญ Chief of Digital Transformation บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรโดยมีคณะทำงาน Transformation Team Project Manager และสมาชิกทีมงานโครงการ 16 Flagships เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

🌿เมื่อ ESG ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด🌿สรรพสามิตเปลี่ยนบทบาทเป็นกรมฯ ที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ขับเคลื...
27/08/2023

🌿เมื่อ ESG ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด🌿
สรรพสามิตเปลี่ยนบทบาทเป็นกรมฯ ที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 🇹🇭

#กรมสรรพสามิต #เมื่อESGไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด #ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต #เดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน

เมื่อ ESG ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด สรรพสามิตเปลี่ยนบทบาทเป็นกรมฯที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภ...

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทีลินชีวภาพ” ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบ...
25/08/2023

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทีลินชีวภาพ” ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทีลินชีวภาพ” ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดการมีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุญาตนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทิลีนชีวภาพ (Bio-Ethylene) การตกลงซื้อขายเอทานอล ตลอดจนการกำกับดูแลต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้กำหนดกระบวนการที่เหมาะสม โดยว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานปิดการสัมมนาฯ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization)ดร. เอ...
25/08/2023

สรรพสามิตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการทำงานและยกระดับการทำงานของหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการปรับโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน 4 หน่วยงาน เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการทำงานและยกระดับการทำงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต คณะทำงานจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

การประชุม "การพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนของเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแ...
23/08/2023

การประชุม "การพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนของเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า"

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม "การพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนของเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า" โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) สำหรั...
22/08/2023

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคืนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าเป็นนวัตกรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพัฒนาขีดความสามารถและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคืนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาช่วยดำเนินกระบวนการ Design Thinking ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ...
22/08/2023

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดโครงสร้างภาษีสุรา

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา หรือข้อกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีสุราในปัจจุบัน และได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีสุราที่ควรจะนำมาใช้ในอนาคต อีกทั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างภาษีสุราที่ตอบโจทย์ได้ทั้งการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี สอดคล้องกับหลักสากล ตลอดจนลดการรั่วไหลของภาษีและการลักลอบสินค้าหนีภาษี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาช่วยดำเนินกระบวนการ Design Thinking ในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตร “ปลุกพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ” นำแนวความคิด positive thinking มาประยุกต์เป็นหลักสูตรในการพ...
18/08/2023

สรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตร “ปลุกพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ” นำแนวความคิด positive thinking มาประยุกต์เป็นหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หลักสูตร “ปลุกพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานให้เข้ารับการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตเพื่อเป็น บุคลากรดาวเด่น (Star) ได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก และตระหนักถึงผลดีของการคิดเชิงบวก ทำให้เกิดความเข้าใจ กระตือรือร้น เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน สนุกกับการทำงาน และยอมรับในการปรับพฤติกรรม จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกันผ่านการสื่อสารเชิงบวก ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจัดการสัมมนาฯ ในรูปแบบการบรรยาย และ Workshop โดยมี ดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการสัมมนา จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือด้านภาษีสุราและสิ่งแวดล้อมดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภ...
17/08/2023

สรรพสามิตให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือด้านภาษีสุราและสิ่งแวดล้อม

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย (H.E. Dr. Angela Macdonald PSM) พร้อมทั้งคณะ โดยมีการหารือนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งสองประเทศในด้านภาษีสุรา และภาษีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อหารือแนวทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมและการกำห...
13/08/2023

สรรพสามิตร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียจัดการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อหารือแนวทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมและการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสรรพสามิต ประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในประเด็น “HIGH-LEVEL DIALOGUE ON ENVIRONMENTAL TAX POLICIES TO ADDRESS CLIMATE CHANGE” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงกลไกการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ของประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หารือทิศทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมและกลไกการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของประเทศไทย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสิ่งแวดล้อมจาก ADB ได้แก่ Mr. Sandeep Bhattachary, Senior Public Management Specialist (Taxation) บรรยายในหัวข้อภาษีสิ่งแวดล้อม และนำเสนอกรณีศึกษาในต่างประเทศ และ Mr. Virender Kumar Duggal, Principal Climate Change Specialist บรรยายในหัวข้อการกำหนดราคาคาร์บอน และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญจาก ADB และเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศไทย ทั้งนี้ ผลจากการประชุมดังกล่าวจะนำมาเป็นข้อมูลสำหรับ ADB ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance: TA) แก่กรมสรรพสามิตในการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อไป ณ ธนาคารพัฒนาเอเชีย อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดกิจกรรม DATA Talk ครั้งที่ 2 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม DATA...
12/08/2023

สรรพสามิตจัดกิจกรรม DATA Talk ครั้งที่ 2

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม DATA Talk ครั้งที่ 2 จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ AI : วันนี้ อนาคต และการเตรียมความพร้อม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบ ZOOM และผ่านทาง Facebook Live : EASE Excise Update ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ปร...
12/08/2023

สรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญ ด...
11/08/2023

12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

คําขวัญพระราชทาน ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2566รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใ...
11/08/2023

คําขวัญพระราชทาน ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2566

รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม
อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 🙏🏻

สรรพสามิตจัดอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์การสืบสวนและปราบปราม ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  อธิบดีกรมสรรพสามิต  เป็นประธานเปิ...
11/08/2023

สรรพสามิตจัดอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์การสืบสวนและปราบปราม

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักยุทธศาสตร์การสืบสวนและปราบปราม” เพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามให้มีทักษะวิชาชีพผู้บังคับใช้กฎหมายที่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี ยุทธวิธี และอาวุธที่เหมาะสม รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้รักษากฎหมายและผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปรามให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านสืบสวนปราบปราม โดยมี ดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2566ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประช...
10/08/2023

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 5/2566ดร. เอกน...
10/08/2023

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 5/2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) รับทราบข้อมูลการจัด Design Thinking ของ 16 Flagship Projects รวมถึง รับทราบ Dashboard สรุปสถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบันของ 16 Flagship Projects โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และที่ปรึกษาคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร และคุณวรพิชญา ระเบียบโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

การประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกรกฎาคม 2566ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นป...
10/08/2023

การประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องคอมมานรูม ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์...
09/08/2023

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 10/2566 (ครั้งที่29)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 10/2566 (ครั้งที่ 29)โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัด Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม รณรงค์ด้านปราบปราม ให้ความรู้และสาธิตการตรวจสอบ Stamp สุรา/ยาสูบผ่าน Mobil...
09/08/2023

สรรพสามิตจัด Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม รณรงค์ด้านปราบปราม ให้ความรู้และสาธิตการตรวจสอบ Stamp สุรา/ยาสูบผ่าน Mobile Application และจัดตลาดนัดหมุนเวียน ใช้ของให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ “การตรวจสอบ Stamp สุรา/ยาสูบผ่าน Mobile Application” โดยวิทยากรจาก บริษัทจันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เยี่ยมชมบูธสาธิตการใช้ Mobile ตรวจสอบ Stamp สุรา/ยาสูบ การจัดตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ การประมูลเสื้อสูทจากท่านอธิบดีเพื่อนำรายได้มอบให้ “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” นำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณกุศลต่อไป การออกบูธจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2566 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization) ครั้งที่ 1...
08/08/2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization) ครั้งที่ 1

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Reorganization) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับโครงสร้างการทำงานและยกระดับการทำงานของหน่วยงาน 4 หน่วยงานประกอบไปด้วย กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการปรับโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน 4 หน่วยงาน เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ครั้งที่ 1/2566ดร. เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน...
08/08/2023

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ครั้งที่ 1/2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม เพื่อรับทราบรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 และพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตย้ำยกระดับเดินหน้าการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ พบในเดือนกรกฎาคม สุรามีจำนวนคดีสูงสุด รองลงมา...
07/08/2023

สรรพสามิตย้ำยกระดับเดินหน้าการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ พบในเดือนกรกฎาคม สุรามีจำนวนคดีสูงสุด รองลงมาคือยาสูบ

กรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2566 พบการกระทำผิด 1,812 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 38.84 ล้านบาท สถิติสูงสุดคือ สุรา รองลงมาคือ ยาสูบ ย้ำชัดพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อความชอบธรรมกับผู้สุจริตและดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชน

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงจากการยกระดับการดำเนินงานของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์นั้น พบว่าเดือนกรกฎาคม 2566 มีการกระทำผิด จำนวน 1,812 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 38.84 ล้านบาท โดยแยกเป็น

1. สุรา จำนวน 870 คดี ค่าปรับ 8.56 ล้านบาท จำนวนของกลาง 13,664.513 ลิตร
2. ยาสูบ จำนวน 641 คดี ค่าปรับ 18.37 ล้านบาท จำนวนของกลาง 154,305 ซอง
3. ไพ่ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.45 ล้านบาท จำนวนของกลาง 2,257 สำรับ
4. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 164 คดี ค่าปรับ 6.64 ล้านบาท จำนวนของกลาง 704,982 ลิตร
5. น้ำหอม จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.56 ล้านบาท จำนวนของกลาง 1,766 ขวด
6. รถจักรยานยนต์ จำนวน 68 คดี ค่าปรับ จำนวน 1.60 ล้านบาท จำนวน 77 คัน
7. สินค้าอื่น ๆ จำนวน 44 คดี ค่าปรับ 2.66 ล้านบาท

นายเกรียงไกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า“กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร. บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 อย่างเคร่งครัด โดยยกระดับการปราบปรามสินค้าเถื่อน ในทุกช่องทาง ทั้งการเปิดศูนย์ปราบปรามออนไลน์ และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสินค้าเหล่านี้หากเล็ดลอดไปได้จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความชอบธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยจากการได้รับสินค้าปลอมแปลงที่อาจเกิดปัญหาหรือส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน”

นอกจากนี้ นายเกรียงไกรฯ กล่าวว่า “หากพี่น้องประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล [email protected] โดยกรมสรรพสามิต จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส”

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
07/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

สรรพสามิตจัดฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำเนินคดี ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตร...
05/08/2023

สรรพสามิตจัดฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำเนินคดี ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำเนินคดี ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม” ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 4 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมของกรมสรรพสามิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบ...
05/08/2023

สรรพสามิตจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS เพื่อเพิ่มความรู้ให้บุคลากรกรมฯ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS”
โดยได้รับเกียรติจากนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS” และ “การขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบ ESG” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามจากการบรรยาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

สรรพสามิตรับการตรวจประเมินรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บ...
05/08/2023

สรรพสามิตรับการตรวจประเมินรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน นางเมธินี เทพมณี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย และนายชัยณรงค์ โชไชย ซึ่งกรมสรรพสามิตได้นำเสนอผลงาน จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. โครงการปรับโครงสร้างภาษีแอลกอฮอล์ เพื่อไปทำ Bio-Ethylene 2. โครงการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design พร้อมนำคณะผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ได้แก่ โรงเรียนสรรพสามิต เครื่องตัดของกลางยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว นำชมศูนย์ปราบปรามออนไลน์สรรพสามิต และบอร์ด Agile พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

กรมสรรพสามิตเปิดบ้านต้อนรับสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
04/08/2023

กรมสรรพสามิตเปิดบ้านต้อนรับสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สรรพสามิตจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่กว่า 5 แสนซอง มูลค่ากว่า 42 ล้านที่ อ.จะนะ จ.สงขลาสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำผิดบุหรี่หน...
03/08/2023

สรรพสามิตจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่กว่า 5 แสนซอง มูลค่ากว่า 42 ล้านที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

สรรพสามิตจับกุมผู้กระทำผิดบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่ โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา พร้อมบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพเรือภาคที่ 2 ศร.ชล.ภาค 2 ฝ่ายปกครอง ศุลกากรภาคที่ 4 และ กอ.รมน. สงขลา ร่วมกันจับกุมผู้กระทำผิด พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บุหรี่หนีภาษียี่ห้อ Gold Mount ล็อตใหญ่จำนวน 532,500 ซอง ประมาณการมูลค่าสินค้า 42,000,000 บาท ประมาณการมูลค่าภาษี 33,400,000 บาท ณ สถานที่เกิดเหตุบริเวณท่าเทียบเรือ อ.จะนะ จ.สงขลา

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า “วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต โดยการผนึกกำลังในการจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่สงขลา ผอ.สตป.สภ.9 รักษาการ หน.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 หน.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสงขลา สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา บูรณาการร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 2 ศร.ชล. ภาค 2 ฝ่ายปกครอง ศุลกากรภาคที่ 4 กอ.รมน. สงขลา ร่วมกันจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศที่มิได้เสียภาษีแบบทันท่วงที ณ สถานที่เกิดเหตุบริเวณ ท่าเทียบเรือ อ.จะนะ จ.สงขลา”

สำหรับผลการจับกุมนั้น สามารถจับผู้ต้องหาได้จำนวน 15 คน โดยมีของกลางประกอบด้วย 1. รถยนต์กระบะตู้ทึบ จำนวน 8 คัน 2. เรือประมง จำนวน 1 ลำ และ 3. ยาสูบต่างประเทศ ยี่ห้อ Gold Mount ที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิต จำนวน 532,500 ซอง โดยกรมสรรพสามิตได้ทำการจับกุม และได้มีการประมาณการมูลค่าสินค้า 42,000,000 บาท ประมาณการภาษี 33,400,000 บาท โดยมีการส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายเกรียงไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร. บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 อย่างเคร่งครัด โดยครั้งนี้เป็นการจับกุมล็อตใหญ่ที่หากเล็ดลอดไปได้จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความชอบธรรมที่ต้องมีให้กับผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยจากการได้รับสินค้าปลอมแปลงที่อาจเกิดปัญหาหรือส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน”

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ สายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์ [email protected]

ข่าว "สรรพสามิตจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่กว่า 5 แสนซอง มูลค่ากว่า 42 ล้าน
ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/fgB39

⭐️ 2 สิงหาคม 2566“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ภายใต้คำขวัญของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเ...
01/08/2023

⭐️ 2 สิงหาคม 2566
“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”
ภายใต้คำขวัญของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ”

✅ขอเชิญชวนประชาชน
"ลด ละ เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษา”
ร่วมงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
และลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ http://noalcohol.ddc.moph.go.th

💪เพื่อการมีสุขภาพที่ดี..นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็...
01/08/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

➡️ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

สรรพสามิตร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ...
28/07/2023

สรรพสามิตร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้า...
27/07/2023

28 กรกฎาคม 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

สรรพสามิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแอลกอฮอล์และทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้ชุมชนโดยรอบกรมสรรพสาม...
27/07/2023

สรรพสามิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแอลกอฮอล์และทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้ชุมชนโดยรอบกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ด้วยการมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพและทรายอะเบทเพื่อนำไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบกรมสรรพสามิต จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนซอยมิตรอนันต์ 2. ชุมชนซอยเสริมสุข 3. ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ 4. ชุมชนวัดน้อยนพคุณ 5. ชุมชนซอยสันติสุข 6. ชุมชนซอยข้างวัดสุคันธาราม 7. ชุมชนซอยสุโขทัยซอย 9 8. ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ 9. ชุมชนวัดจอมสุดาราม โดยมีประธานชุมชนและผู้แทนชุมชนเข้ารับมอบฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ สำนักงานเขตดุสิตได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงบริเวณรอบอาคารกรมสรรพสามิตอีกด้วย

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเ...
27/07/2023

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

‼️หยุด‼️ยุงลาย...ภัยร้ายกรมสรรพสามิตร่วมรณรงค์ป้องกันการเกิดของยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไ...
27/07/2023

‼️หยุด‼️ยุงลาย...ภัยร้าย
กรมสรรพสามิตร่วมรณรงค์ป้องกันการเกิดของยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ที่มา : กรมควบคุมโรค

ที่อยู่

1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622415600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพสามิต :: Excise Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสรรพสามิต :: Excise Department:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า เนื่องจากการย้ายของศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และพื้นที่สำนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับพิธีในงานประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พิธีสงฆ์โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยท่านอธิบดีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 53/2565

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น

กรมสรรพสามิต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี 2565 จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก 24 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “จากแนวโน้มการเติบโตและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงบริบทการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐต่อประชาชน และธุรกิจ กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในฐานะที่กรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านภาษีหลักในประเทศไทย ทางกรมฯ จึงมีการปรับกรอบความคิด (mindset) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรมสรรพสามิตให้ชัดเจน ภายใต้นโยบาย“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” แล้วจึงมาพัฒนากรมในองค์รวมทั้งระบบและคนควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยกลยุทธ์ EASE Excise คือการมุ่งเน้นการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำนวัตกรรม (innovation) และเทคโนโลยีมาเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ด้วยการ digitalize ตามหลัก Agile ซึ่งเป็นปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น Standard นำดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับมาตรฐาน สู่ End to end service เป็นการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และการนำระบบ E-excise และระบบ single sign on ให้สามารถทำทุกอย่างได้ที่จุดเดียว ทำให้ลดกระบวนการลงพร้อมอำนวยความสะดวกผู้จ่ายภาษี เช่น การลดระยะเวลาการติดต่อราชการ การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี กระบวนการคืนภาษี มาตรการชดเชยภาษี EV ผ่านระบบออนไลน์ เกิดการต่อเนื่องในการทำธุรกิจอย่างไม่มีสะดุด นำมาซึ่งการได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรมสรรพสามิตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

“การได้รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ กรมฯ ตระหนักดีว่าการมุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ โดยในปีต่อจากนี้ กรมก็จะยังคงมุ่งพัฒนา คิดค้นในการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพื่อการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรและหน่วยงานรัฐที่มีความทันสมัย ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว

ทั้งนี้ รางวัล ASOCIO เป็นรางวัลที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอที และดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนา องค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในทุกภาคส่วนขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ได้รับรางวัลในสาขา Digital Government Award ในปี 2565 นี้ไปอย่างเต็มภาคภูมิ

กรมสรรพสามิตจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและให้บริการด้านภาษีแก่ผู้เสียภาษี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย สร้างความยั่งยืนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป ดร.เอกนิติกล่าวทิ้งท้าย
สรรพสามิตปรับเกมเก็บภาษีปี 66 อย่างไร? 👇👀

https://www.youtube.com/watch?v=mX4alRw_D0M
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จ. เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสสพ.เชียงราย สาขาแม่สาย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแม่สาย วัน ไวน์เนอรี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสุราชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงราย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จ.เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานการจัดกิจกรรมปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและรักษาวินัยจราจร รวมทั้งเข้มงวดการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
กรมสรรพสามิตเข้าร่วม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ “ไขกุญแจตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จองค์การ 4.0”
โดย 1. ผู้บริหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ผู้บริหารกรมธนารักษ์
3. ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
โดยได้รับเกียรติจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 510 ชั้น 5 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
กรมสรรพสามิตรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award) ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีข้อมูล ภาครัฐ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government) โดยมี ดร. จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 โดยมี Project Manager และทีมงานโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ทั้ง 16 โครงการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ในการนี้ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
#}