กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิต :: Excise Department ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ 3. มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 4. พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล 5. พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
(35)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
22/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ #รับเสด็จ 🙏 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ณ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 🇹🇭]
.
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
.
เมื่อเสด็จถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสุรินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา, กราบบังคมทูลเบิก นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก, กราบบังคมทูลเบิก นายสนิท ตระกูลพรายงาม อริบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย, กราบบังคมทูลเบิก นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย, ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม และข้าราชการฝายตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ
.
จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์แตร ตุริยางศ์ เสด็จ ๆ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา" พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางศ์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทุก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
.
ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าเฝ้า ๆ ทูลเกล้า ฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ๆ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา เสด็จแล้ว เสด็จ ๆ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และเสด็จไปฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระบมฉายลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม, ข้าราชการตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
.
เสด็จฯออกจากอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ บริเวณหน้าศาลแขวง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงแย้มพระสรวล เมื่อทรงพระดำเนินผ่านราษฎรซึ่งพร้อมใจใส่เสื้อที่เหลือมาเฝ้าฯรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังไปทั่วบริเวณด้วยความปราบปลื้มพร้อมโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือหัวด้วยความจงรักภักดีถือเป็นมงคลยิ่งที่ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
.
ทั้งนี้ วังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้างจำนวน 10 เชือก แต่งชุดคชาภรณ์สีเหลือง อันเป็นสีประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มารับเสด็จด้วย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
21/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
21/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ 🙏 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ณ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 🇹🇭]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#รับเสด็จ
#อยุธยา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
20/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

20/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ หากแต่ว่าอยู่ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย แต่ผู้คนที่ใช้นั้นยังไม่มีความรู้ความสามารถ จึงต้องกลับมาเรียนรู้แบบคนสอนคนอีกเช่นเดิม ก่อนที่จะไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ”

#รัชกาลที่9

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

19/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การที่มาพบกัน เจรจากันในแดนที่เป็นกลางนั้นมีประโยชน์ ทำให้รู้สึกว่า ไม่ได้เสียเปรียบ หรือได้เปรียบ ]

#เสียงของพ่อ
#รัชกาลที่9

19/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง”

#รัชกาลที่9

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛ในหลวง- พระราชินี💜 ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาล จ.นครปฐม และเสด็จพระดำเนินเยี่ยม พสกนิกรผู้เฝ้าฯ รับเสด็จ 🇹🇭🙏]
.
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ “ในหลวง- พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม

#ทรงพระเจริญ
#รับเสด็จ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
18/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงเยี่ยมพสกนิกรหลังพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 🙏🇹🇭]
.
วันนี้ 17 พ.ย. 63 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินจากหน้าหอประชุมชุณหะวัณ ไปยังบริเวณหน้าประตู 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครปฐม เช่น จากพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี รวมทั้งราษฎรที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบางคนได้ก้มกราบแนบพระบาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากใจจริง และตลอดสองฝั่งทางราษฎรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ด้วยความปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#ทรงพระเจริญ

ฉบับที่  58/2563​ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563 ...
18/11/2020

ฉบับที่ 58/2563​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563
พบการกระทำผิด จำนวน 472 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.29 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 472 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.29 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 268 คดี ค่าปรับ 2.28 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 2.00 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.17 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.29 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.53 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 2.02 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,543.390 ลิตร ยาสูบ จำนวน 8,321 ซอง ไพ่ จำนวน 1,109 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 6,275.000 ลิตร น้ำหอม รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 4,070 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 74.34 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 2,286 คดี ค่าปรับ 22.43 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 1,301 คดี ค่าปรับ 30.05 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 109 คดี ค่าปรับ 1.22 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 108 คดี ค่าปรับ 6.25 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.42 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 164 คดี ค่าปรับ จำนวน 4.54 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 87 คดี ค่าปรับ 9.43 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 75,626.155 ลิตร ยาสูบ จำนวน 113,710 ซอง ไพ่ จำนวน 8,125 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 198,364.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 48,003 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 216 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
17/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

17/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[คำสอนของพ่อ ep.2]
.
วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจากครอบครัวสู่ชุมชน แสดงถึงความมีน้ำใจที่เป็นอุปนิสัยพื้นฐานของคนไทย ร่วมกันสร้างสรรค์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามจากรุ่นสู่รุ่น ดำเนินชีวิตด้วยอาชีพที่สร้างรายได้บนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุข มีระบบการศึกษาที่คอยปลูกจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจต่อชาติบ้านเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยความสงบสุขจากหลักของแต่ละศาสนา โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ซึ่งต่างก็น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสขององค์พระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เป็นวิถีชีวิตที่ย้อนมองกลับไปก็มีแต่ความชุ่มชื่นในใจ...แต่เมื่อสื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราคนไทยทุกคนก็ต้องร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลดีๆ ที่แสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงามที่เรามี เพื่อสร้างความสงบสุขให้สังคมออนไลน์ของไทย หรืออาจเรียกได้ว่าสังคมสมมุติ ให้มีความน่าอยู่ สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติตามแนวพระบรมราโชวาทที่ได้ทรงพระราชทานไว้ให้ต่อไป

17/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]
.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี โดยได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยได้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

17/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ศาสนสถานต่างๆอยู่คู่กับวัฒนธรรมประเพณีศาสนาพุทธมาอย่างยาวนาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเห็นถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิสังขรณ์ พระอารามต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่คู่บ้านเมือง ทรงทำนุบำรุงตลอดระยะเวลาครองราชย์ของพระองค์ "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

17/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ประชาชนเฝ้าฯ 🙏 รับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางมาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนเต็มไปทั้งพื้นที่

#ทรงพระเจริญ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
16/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563นายณัฐกร อุเท...
16/11/2020

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

คลินิกแก้หนี้ by SAM ดียังไง ???
16/11/2020

คลินิกแก้หนี้ by SAM ดียังไง ???

🎉ข่าวดีสุดปัง ‼️ ของวงการแก้หนี้เสีย “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ขยายเวลาให้ยาแรง 2 สูตร ถึง มิ.ย. 64

💊ยาแรงสูตร 1️⃣ : จ่ายไม่ไหว เลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้ถึง มิ.ย 64 โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติ

💊ยาแรงสูตร 2️⃣ : จ่ายเท่าที่ไหวและจ่ายต่อเนื่อง ลดดอกเพิ่ม 1-2 % จ่ายมากลดมาก (จ่ายค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ 80% ขึ้นไปลดให้ 2% ถ้าไม่ไหวแต่จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40% ลดให้ 1%)

💥ลูกค้าในโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ภายใน 20 พ.ย. 63

🎁พิเศษ ‼️ ลูกค้าใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงนี้จนถึงมิถุนายน 2564 สามารถรับสิทธิยาแรงสูตร 2 ได้เช่นกัน

👨🏻‍💻 สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ คลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

16/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โคก หนอง นา Ep.2 ]
.
สำหรับ Ep.นี้ พี่อาสาและลุงเอกจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของ [หนอง] กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสา 904 🙏 ร่วมรับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 และดูแลผู้มาเฝ้ารับเสด็จทุกท่าน ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ณ ที่แห่งใดที่มีประชาชนผู้เฝ้ารับเสด็จ จิตอาสา 904 ยินดีและดีใจที่จะได้ดูแล รวมถึงเห็นรอยยิ้มของทุกท่านเสมอมา

#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ประชาชนเฝ้าฯ 🙏 รับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางมาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนเต็มไปทั้งพื้นที่

#ทรงพระเจริญ

14/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
14/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

14/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวงพระราชทานวิธีแกล้งดิน เกษตรกรที่กำลังจะปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์น่าจะศึกษาไว้ ]
.
“… เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้น มีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น…สิ่งที่ทำให้คาร์บอนในอากาศเพิ่มมาก ขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้…”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันที่ 4 ธันวาคม 2532

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

13/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

".. ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปีประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก.."
.
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริ ที่บ้านโคกกูแว จ.นราธิวาส วันที่ 28 กันยายน 2536

#ทรงพระเจริญ
#รัชกาลที่9

ที่อยู่

1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถเมล์ สาย 9,14

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022414778

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพสามิต :: Excise Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสรรพสามิต :: Excise Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด