Clicky

FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

เปิดเหมือนปกติ

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.7 I กองทุนรวม รวมอะไร   สร้างโอกาสในวิกฤต ร่วมเรียนรู้รูปแบบการออม ให้คุณเลือกใช้ชี...
18/03/2023

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.7 I กองทุนรวม รวมอะไร

สร้างโอกาสในวิกฤต ร่วมเรียนรู้รูปแบบการออม ให้คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ ผ่านแผนการเงินที่ชาญฉลาดให้คุณได้เกษียณสุข เข้าใจหุ้น รู้จักกองทุนรวม ซึ่งจะรวมอะไร อย่างไร ติดตามรับฟัง กับ ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล และ ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

ที่นี่ RMUT - มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด 156 ตำบล ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับระบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อน...
15/03/2023

ที่นี่ RMUT
- มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด 156 ตำบล ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับระบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าเชิงพื้นที่ “ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่”
- มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ “การใช้เคมีสำหรับการสร้างอุโมงค์
- มทร.อีสาน จัดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สร้างพื้นที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวเพื่อลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก

_____________________________________________________________
ติดตามรับฟังรายการทาง FM 89.5 MHz วิทยุกระจายเสียงธัญบุรี
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ที่นี่RUMT ัตกรรมเพื่อชีวิต
#ข่าวราชมงคล #มทร

RMUT TALK I สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา จัดพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2566สัมภาษณ์ พลเอก ธง...
12/03/2023

RMUT TALK I สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา จัดพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2566

สัมภาษณ์ พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายคฤหัสถ์
พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง ประธานจัดงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชปถัมภ์, โครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ได้ริเริ่มจัดให้มีโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคล/องค์กร ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการฯ เป็นบุคคล/องค์กร ตันแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2566

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มทรธัญบุรี ัตกรรมเพื่อชีวิต #เสาอโศกผู้นำศีลธรรม #สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา

12/03/2023

เรื่องเงินเรื่องง่าย I EP.6 I ตอน การลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยแนวคิด “ESG”

ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ นักลงทุนมักสนใจแต่ผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก เพราะบริษัทไหนมีผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไรเติบโตต่อเนื่อง มักจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเสมอ ดังนั้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ จึงทำทุกวิธีเพื่อให้กำไรปรากฏในงบการเงิน ในแง่ของการลงทุนแล้วถือเป็นเพียงการหวังผลระยะสั้นๆ ไม่ได้มองไปในระยะยาว
ต่อมาเริ่มมีกระแสของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการเติบโตแบบยั่งยืน เราจึงได้ยินคำว่า CSR หรือ Corporate Social เป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข แต่ที่ผ่านมาหลายบริษัทไม่ได้จริงจังต่อแนวคิดดังกล่าว เป็นเพียงการโฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาของบุคคลภายนอกเท่านั้น เช่น การจัดทำโครงการบริจาคของให้กับชุมชนในลักษณะต่างๆ เพียงชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกระทำแบบ “ปลอมๆ” เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มากระทบ เช่น การเกิดโรคระบาด ภาวะสงคราม ปัญหาทางการเมือง หรือความแปรปรวนของสภาพอากาศ จนทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นความเสี่ยงต่อมูลค่าและผลตอบแทนในโลกของการลงทุน
วันนี้สังคมจึงหันมาให้ความสนใจกับการดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาลขององค์กรยิ่งขึ้น เป็นแรงกดดันให้องค์กรธุรกิจ หันมาใส่ใจกับคำว่า ยั่งยืนอย่างจริงจัง ตลาดหลักทรัพย์เองก็เรียกร้องให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ภายในแนวคิด ESG ซึ่งย่อมาจาก Environment Social , และ Governance (โดย ESG จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนสามารถใช้ดูความเสี่ยงของธุรกิจที่จะลงทุนอย่างระแวดระวัง เพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจควรพิจารณาอย่างรอบคอบ


_____________________________________________________________________

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

Youtube : https://youtu.be/LlBv1gCqQZo
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087507716223

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

12/03/2023
FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.6 I เล่นหุ้นอย่างไรให้ไปต่อ

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.6 I เล่นหุ้นอย่างไรให้ไปต่อ

อยากเล่นหุ้นและไม่ขาดทุน รวมถึงได้อยู่วงการทลงทุนนี้ไปนานๆ
1.มีเงินทุน ถ้าไม่มีเงินก็เล่นหุ้นไม่ได้ สำรวจตัวเองว่ามีเงินออมไหม ไม่ใช่เงินกู้และต้องเป็นเงินเย็น
2. ใช้เงินทุนน้อยๆ ควรใช้เงินทุนน้อยๆ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์โอกาสที่จะผิดพลาดหุ้นที่ถืออยู่ขาดทุนได้
3.หาความรู้เพิ่มเติม ต้องรู้ในสิ่งที่จะลงทุน การลงทุนในตลาดหุ้นต้องมีความรู้
4.ทดลองลงทุน ทดลองเทรดแบบเปิดพอร์ตจำลอง ฝึกซื้อขายผ่านโปรแกรมให้เข้าใจก่อน
5.ลงทุนจริง เปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ ลงทุนเล่นหุ้นของจริงเพื่อเก็บประสบการณ์
6.เตรียมใจให้พร้อม เพราะเมื่ออยู่ในสนามจริง การควบคุมอารมณ์

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

Youtube : https://youtu.be/Fw9lPVMfV_k
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087507716223

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.6 I เล่นหุ้นอย่างไรให้ไปต่อ     สร้างโอกาสในวิกฤต ร่วมเรียนรู้รูปแบบการออม ให้คุณเ...
11/03/2023

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.6 I เล่นหุ้นอย่างไรให้ไปต่อ

สร้างโอกาสในวิกฤต ร่วมเรียนรู้รูปแบบการออม ให้คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ ผ่านแผนการเงินที่ชาญฉลาดให้คุณได้เกษียณสุข เข้าใจหุ้น รู้จักกองทุนในสัปดาห์นี้ ใครที่อยากเล่นหุ้นและไม่ขาดทุน รวมถึงได้อยู่วงการทลงทุนนี้ไปนานๆ ติดตามรับฟัง กับ ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล และ ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

📣 RMUTT Radio ขอเชิญร่วมตั้งชื่อให้กับน้อง Mascot ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางสถานีฯ เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนา...
09/03/2023

📣 RMUTT Radio ขอเชิญร่วมตั้งชื่อให้กับน้อง Mascot ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางสถานีฯ เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อคัดเลือกและทำการโหวตต่อไปค่ะ

กติกา
- ติดตามเพจ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
- ส่งชื่อเข้าร่วมที่ Comment ใต้โพสในเพจ facebook
- ปิดรับชื่อ ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66
- ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 66
- เปิดโหวตรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก
โดยนับจากการกดไลค์ และกดแชร์
- ปิดโหวต วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 66
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการโหวต

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี
#นวัตกรรมเพื่อชีวิต

RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ...
08/03/2023
RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล

RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมภาษณ์ อาจารย์จารุณี เจริญรส หัวหน้าโครงการ การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

จัดอบรมคอร์สเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านสื่อสารมวลชน “โครงการอบรมการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการอบรมนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา” “องค์ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพโฆษณา” “อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ” “แสงในการถ่ายภาพโฆษณา” “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา” โดย อ.ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมอีกด้วย ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4507

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 6 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง

รับฟังรายการย้อนหลังทาง
Youtube : https://youtu.be/28tvC8a18dc
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มทรธัญบุรี ัตกรรมเพื่อชีวิต

RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล อบรมฟรี ไม่มีค่าใช...

RMUT TALK I คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ สถิติสารสนเทศสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช ประธานห...
08/03/2023
RMUT TALK I คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ สถิติสารสนเทศ

RMUT TALK I คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ สถิติสารสนเทศ

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ มทร.พระนคร
สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ การใช้สถิติประกอบการวางแผนและการตัดสินใจจะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน สถิติจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในทุกสาขาวิชา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารมีขนาดใหญ่ องค์กรที่ได้รับสารสนเทศที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการตัดสินใจให้มีความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานข้างต้น บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านพื้นฐานสถิติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (วท.บ) พ.ศ.2566 ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ และนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง

รับฟังรายการย้อนหลังทาง
Youtube : https://youtu.be/x0E07QsB_bs
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มทรธัญบุรี ัตกรรมเพื่อชีวิต
#ศึกษาต่อปริญญาตรี

RMUT TALK I คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ สถิติสารสนเทศสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช ปร...

RMUT TALK I คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ สถิติสารสนเทศและ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุร...
05/03/2023

RMUT TALK I คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ สถิติสารสนเทศ
และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่วงที่ 1 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ มทร.พระนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (วท.บ) พ.ศ.2566 ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ และนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์ อาจารย์จารุณี เจริญรส หัวหน้าโครงการ การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
จัดอบรมคอร์สเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านสื่อสารมวลชน “โครงการอบรมการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมอีกด้วย ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4507

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 6 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มทรธัญบุรี ัตกรรมเพื่อชีวิต

05/03/2023
เรื่องเงินเรื่องง่าย I EP.5 I ตอน ชีวิตหลังเกษียณ. น่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตาย

เรื่องเงินเรื่องง่าย I EP.5 I ตอน ชีวิตหลังเกษียณ. น่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตาย

เราจะมีอายุยืนยาวแค่ไหน ถ้าเราต้องเกษียณตอนอายุ 60 ปี หลังจากเกษียณเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่ปี จะต้องมีเงินเดือนเพื่อใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน วันนี้เรามีวิธีคำนวณเป็นตัวอย่างค่ะ เช่น ต้องมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ต่อเดือน ใน 1 ปีก็เป็นเงิน 120,000 บาท ถ้าอายุเรายืนยาวถึง 80 ปี คิดเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท ไม่ง่ายเลยใช่มั้ยคะกับตัวเลขรายจ่ายผลลัพธ์ ยิ่งหากเราไม่มีการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานด้วยแล้ว เงินจำนวนนี้ดูเป็นไปได้ยากทีเดียว ลองตามมาฟังต่อค่ะว่าเราจะเริ่มต้นวางแผนการออมอย่างไร เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ ดังสุภาษิตอังกฤษที่ว่า Every problem has a solution
สิ่งแรก คือการสำรวจก่อนว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ในวัยเกษียณ และคาดการณ์อายุขัยคร่าวๆ เพื่อเป็นเป้าหมายในการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ
จากนั้นก็เริ่มศึกษาแหล่งในการออมเงินที่เหมาะกับตัวท่าน โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ และระยะเวลาในการออม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าต้องการออมเพื่อการเกษียณ ต้องพิจารณาผลตอบแทนเมื่ออายุครบเกษียณ และต้องมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ ถ้าได้รับการยกเว้นภาษีด้วยจะดีมาก แหล่งเงินออมที่อยากแนะนำ คือ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) หรืออาจทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ก็ยังได้
แต่ที่สำคัญต้องเริ่มจัดสรรเงินเพื่อการออมอย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมว่าการเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่วันนี้ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งสบายเท่านั้น หรือ เริ่มช้าดีกว่าไม่ได้เริ่ม ฝากให้ท่านผู้ฟังคิดเล่นๆ ว่า ระหว่างการตายแล้วแต่ยังใช้เงินไม่หมด กับ สุดสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตาย แบบไหนน่ากลัวกว่ากันค่ะ

_____________________________________________________________________

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

Youtube : https://youtu.be/RdbWlQoxu2c
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087507716223

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

05/03/2023
FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.5 I มือใหม่เริ่มลงทุน

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.5 I มือใหม่เริ่มลงทุน

ก่อนที่จะก้าวสู่สนามการลงทุน มีเทคนิคง่ายๆ ที่นักลงทุนมือใหม่ต้องเตรียมตัว
1.รู้จักตัวเอง ให้มากขึ้น ถามตัวเองว่าเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไร เราต้องการใช้เงินมากน้อยแค่ไหน และเราต้องการบรรลุเป้าหมายตอนใด? และจึงมาพิจารณา “เงื่อนไขการลงทุน”
2.รู้จักทางหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน การทำความรู้จักกับสิ่งที่จะลงทุนด้วย เพราะนอกจากเงินฝากในธนาคาร ก็ยังมีทางเลือกมากมาย เช่น หุ้น กองทุนรวม อนุพันธ์ ตราสานหนี้ หรือ อีทีเอฟ
3.วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค เข้าใจ “ปัจจัยพื้นฐาน” ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ซึ่งเราสามารถใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมากำหนดรอบการลงทุน ดูภาพรวมเศรษฐกิจว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร
4.สร้างพอร์ตและจัดทำนโยบายการลงทุนที่ดี การประสบความสำเร็จได้ต้องมี “การสร้างพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง” ซึ่งพอร์ตที่ดีนั้น ต้องอย่าลืมกระจายความเสี่ยงได้อย่างสมดุล
5.ลงมือทำตามแผน เริ่มจากการเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการซื้อหรือขายก่อน หรือที่เรียกว่า “โบรกเกอร์”
6.ติดตามและทบทวนแผนการลงทุนสม่ำเสมอ

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

Youtube : https://youtu.be/iz889JSZR-A
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087507716223

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.5 I มือใหม่เริ่มลงทุน   สร้างโอกาสในวิกฤต ร่วมเรียนรู้รูปแบบการออม ให้คุณเลือกใช้ชี...
04/03/2023

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.5 I มือใหม่เริ่มลงทุน

สร้างโอกาสในวิกฤต ร่วมเรียนรู้รูปแบบการออม ให้คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ ผ่านแผนการเงินที่ชาญฉลาดให้คุณได้เกษียณสุข เข้าใจหุ้น รู้จักกองทุนรวม เมื่อมือใหม่คิดจะเริ่มลงทุนควรทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย กับ ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล และ ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ขอขอบคุณผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 5 ...
03/03/2023

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ขอขอบคุณผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 5 แห่งและขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและสถานที่ในการถ่ายทอดเสียงพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

ศศธรวิศาลศิลป์ แนวคิดการรังสรรค์ งานดอกไม้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ครั้งที่ 36     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท...
02/03/2023
ศศธรวิศาลศิลป์ แนวคิดการรังสรรค์ งานดอกไม้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ครั้งที่ 36

ศศธรวิศาลศิลป์ แนวคิดการรังสรรค์ งานดอกไม้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ครั้งที่ 36
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

🌻🌼"ศศธรวิศาลศิลป์"🌼🌻
ศศธร ...กระต่ายในดวงจันทร์
วิศาล ...กว้างขวาง รุ่งเรืองแผ่ไป
ศิลป์...ศาสตร์และศิลป์สรรพวิชา

เสมือนบัณฑิตราชมงคลที่มีภูมิรู้ ภูมิคิด ภูมิปัญญา ปราชญ์เปรื่อง รุ่งเรือง แผ่ไปในแผ่นดิน
ด้วยศาสตร์และศิลป์สรรพวิชา
__________________________
สัมภาษณ์ อ ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการและเลขานุการ การจัดตกแต่งดอกไม้เวทีพระราชทานปริญญาบัตร

รับฟังทาง https://youtu.be/1dslBOuUEF4

#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศศธรวิศาลศิลป์ แนวคิดการรังสรรค์ งานดอกไม้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ครั้งที่ 36 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต  ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...
28/02/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)
กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวน 15,015 คน (ข้อมูล ณ 6 ก.พ. 66)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566 และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 15,015 คน (ข้อมูล ณ 6 ก.พ. 66) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566 และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้

RMUT TALK I สถาบันการสร้างชาติ เปิดหลักสูตรระดับผู้บริหารเพื่อพัฒนาชาติผ่านวิกฤต สำหรับการบริหารกิจการอย่างไรในสภาวะ คว...
26/02/2023

RMUT TALK I สถาบันการสร้างชาติ เปิดหลักสูตรระดับผู้บริหารเพื่อพัฒนาชาติผ่านวิกฤต
สำหรับการบริหารกิจการอย่างไรในสภาวะ ความผันผวนไม่แน่นอน

สัมภาษณ์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ

สถาบันการสร้างชาติ เปิดหลักสูตรระดับผู้บริหารเพื่อพัฒนาชาติผ่านวิกฤต สำหรับการบริหารกิจการอย่างไรในสภาวะ ความผันผวนไม่แน่นอน หลักสูตรระดับผู้บริหาร โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการสร้างชาติและ University of Cambridge ประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้สามารถนำองค์กรปรับตัวสู่ อนาคตในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงผันผวน ช่วยปรับหลักคิด เสริมทักษะการจัดการตัวเองและองค์กรเชิงรุก พร้อมนำองค์กรให้อยู่รอดอย่าง สำเร็จยั่งยืน

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง

#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มทรธัญบุรี ัตกรรมเพื่อชีวิต
#สถาบันการสร้างชาติ #ความผันผวนไม่แน่นอน #หลักสูตรระดับผู้บริหาร

26/02/2023
เรื่องเงินเรื่องง่าย I EP.4 I ตอน ถูกแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อ

เรื่องเงินเรื่องง่าย I EP.4 I ตอน ถูกแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อ

มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ทันทีที่เงินเดือนออก ยังไม่ทันที่ตัวเลขบอกวันบนปฏิทินจะถึงสองหลัก เงินในบัญชีเงินเดือนกลับอันตรธานไปในพริบตา พยายามนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเงินหายไปไหน หากคุณคือคนที่มักเจอสถานการณ์ข้างต้นบ่อยๆ แม้จะมีเงินเดือนหลักหมื่นหรือหลักแสน ถ้าขาดการวางแผนจัดการเงินที่ดี เงินเดือนก็จะเป็นเพียงตัวเลขที่ผ่านมาทักทายบัญชีเงินฝากเท่านั้น
วันนี้เรามีวิธีมานำเสนอการลดค่าใช้จ่ายด้วยวิธีง่ายๆ มาฝากค่ะ โดยใช้หลักการคือ ก่อนจะจับจ่ายซื้ออะไรให้ท่องไว้ค่ะว่า ถ้าไม่ใช้ถูกแค่ไหนก็ไม่ต้องซื้อ เพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเห็นสินค้าลดราคา เรามักซื้อโดยขาดการไตร่ตรองว่ามันจำเป็นจริงๆ หรือไม่ ของบางอย่างเราซื้อเพราะเห็นว่าราคาจูงใจ แต่ขาดความจำเป็นในการใช้งาน รู้สึกอีกทีของราคาถูกนั้นจะกลับเป็นราคาแพง เพราะเราไม่เคยใช้เลยสักครั้งนั่นเอง
ลองกลับไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนตัวดูนะคะ หากมีพฤติกรรมข้างต้น คงต้องถึงเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่าย เพื่อเริ่มต้นวางแผนการเงินง่ายๆอย่างจริงจัง เท่านี้ตัวเลขในบัญชีเงินเดือนจะมีดอกผลเป็นเงินออมได้ไม่ยากค่ะ

_____________________________________________________________________

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

Youtube : https://youtu.be/k3fcdOUfqBQ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087507716223

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

26/02/2023
FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.4 I เตรียมตัวเกษียณอย่างสร้างสรรค์

FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน I EP.4 I เตรียมตัวเกษียณอย่างสร้างสรรค์

5 วิธีสร้างสุขสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียนอายุ
1.สุขสบาย - ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายตามศักยภาพและความสนใจ ไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการออกแรงกายในชีวิตประจำวัน สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามสภาพที่เป็นอยู่
ทำงานอดิเรกที่ชอบ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นเพียงพอ ไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อสุขภาพ
2.สุขสนุก - ผู้สูงอายุสามารถเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้อารมณ์ดี จิตใจสดชื่น แจ่มใส กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา รวมถึงการเล่นกีฬา คนตรี และทำงานศิลปะ
3.สุขสง่า - เป็นการสร้างความรู้สึกพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น การยอมรับนับถือ การให้กำลังใจตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงานบ้าน ดูแลเด็ก ช่วยเหลือกิจกรรมในครอบครัวและชุมชน เป็นต้น
4.สุขสว่าง - เป็นความสามารถของผู้สูงอายุในด้านความจำ ความคิดอย่างมีเหตุมีผล การสื่อสาร การวางแผนแก้ปัญหา และการจัดการสั่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สุขสงบ เป็นความสามารถของผู้สูงอายุในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการกับสภาระอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกคิดบวก หาวิธีผ่อนคลายความเครียด ฝึกสติ สมาธิ สามารถปรับตัว และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้

ติดตามรับฟังรายการได้ทาง
FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 - 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะบริหารธุรกิจ

Youtube : https://youtu.be/2oi3lYNW2i0
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087507716223

#วิทยุราชมงคล
#บริหารธุรกิจ #การบริหารการเงิน ัตกรรมเพื่อชีวิต #การเงิน

ที่อยู่

214-216 ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

026917781

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢 RMUTT Radio สัมภาษณ์นางสาวศิริลักษณ์ รัตนสิงห์ บัณฑิตเหรียญทอง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์บูรณาการ (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

รับชมทาง : https://youtu.be/dxvRRTA-wHQ
ผลิตโดย : สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
21 มีนาคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
🔴 RERUN ออกอากาศวันที่ 19 กันยายน 2564
สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I 🌿 EP 6. มหัศจรรย์สมุนไพรแก้อาการปัสสาวะขัด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 🌿
ดำเนินรายการโดย ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ และ อ.พท.ป.รสริน ทักษิณ
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัสสาวะขัด (Dysuria) คือ ความรู้สึกเจ็บปวดหรือปวดแสบ ปวดร้อน เวลาปัสสาวะ ซึ่งเกิดจากการระคายเคืองหรือติดเชื้อที่เนื้อเยื่อบริเวณทางเดินปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ หรือบริเวณใกล้ ๆ อวัยวะเพศ ซึ่งอาการปัสสาวะขัดนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุ หรือตำแหน่งของโรคที่เป็น การรักษาตามอาการ คือ การดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ ไม่ควรให้ร่างกายขาดน้ำ และการดื่มน้ำสมุนไพรรสจืดที่ช่วยในการขับปัสสาวะ เช่น หญ้าหนวดแมว จะช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะขัดได้

และเกร็ดช่วงท้าย l 5 เหตุผลที่กระเทียม ต้องอยู่ในทุกเมนูอาหาร

ขอขอบคุณสื่อสร้างสรรค์จาก FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
Youtube : https://youtu.be/OjTKNUVfiJs
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
PodCast : https://soundcloud.com/rmuttradio

ลิขสิทธิ์
HAAWK for a 3rd Party
AShamaluevMusic Corporate Upbeat
🔴 RERUN ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2564
สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I 🌿 EP 5. ธาตุเจ้าเรือนกับความเจ็บป่วย 🌿
ดำเนินรายการโดย ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกาย ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอิทธิพลจากธาตุกำเนิดต่างกัน เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ดังนั้น ธาตุเจ้าเรือนจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของแต่ละบุคคลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต บุคคลธาตุดิน มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักตัวมาก ล่ำสัน บุคคลธาตุน้ำ มีลักษณะรูปร่าง สมบูรณ์สมส่วน ผิวพรรณสดใส เต่งตึง ทนร้อน ทนเย็นได้ดี แต่มักมีความเฉื่อย บุคคลธาตุลม มีลักษณะรูปร่างโปร่ง ผอมบาง ร่างกายทนต่อความหนาวไม่ค่อยได้ ช่างพูด และบุคคลธาตุไฟ มีลักษณะรูปร่างผอม สูง สีผิวค่อนไปทางคล้ำ ทนร้อนไม่ค่อยได้ หิวบ่อย ผิวหนังย่นได้เร็ว เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะว่า แต่ละท่านมีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุใด เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการเลือกรับประทานอาหาร ออกแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือน เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขค่ะ

ขอขอบคุณสื่อสร้างสรรค์จาก FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
Youtube : https://youtu.be/EuklCZc7evo
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
PodCast : https://soundcloud.com/rmuttradio

ลิขสิทธิ์
HAAWK for a 3rd Party
AShamaluevMusic Corporate Upbeat
รบกวนประชาสัมพันธ์ ยกเลิกวันทำฟันฟรี 2 เมษายน 2564 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขออนุญาต...ฟังข่าวต้นชั่วโมง คุณน้องที่อ่านข่าวจบ...คำว่า บุรี ทำไมฟังเป็น บู..รี...(แฟนประจำ...ครับ...)
ฝากผลงานเพลงแต่งเองด้วยครับ
1. เพลง : ชีวิตช่างไทย
Link :
***ขออนุญาตแอดมินครับ

ตามหาคนชื่อ อนิรุตธ์ ฉิมโห้
ประกาศขายสินค้าทางเฟส
ในอำเภอธัญบุรี
พอเราโอนเงินแล้วไม่ส่งของ
ปิดเบอร์ ปิดไลน์ หายไปเลย

รบกวนเพื่อนๆที่เคยเห็น
แจ้งผมมาได้เลยครับ
เดือดร้อนมาก

แจ้งความไว้ที่ สน.ทุ่งสองห้อง

ขอบคุณครับ
ฟังไม่ได้เลยค่ะ เสียรึปล่าว
ขอบคุณ PostToday นะคะ

ติดตามเรื่องราวเต็มๆ 3 ตอน ได้ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี รายการ “เรื่องเก่า... ที่เรารัก” โดยชวลิต อรุณทัต และรับฟังย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ค :
https://www.facebook.com/RMUTTRadio/videos/515016889390577/

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ

#รายละเอียดงาน
-ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์
-ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ
-พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ
-ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
________________________________________
#คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส.
-มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ
-ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++
________________________________________
#สวัสดิการ
-ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร
-อาหารฟรี (บางมื้อ)
-คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม
ติดต่อ Study Overseas Centre
www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff
[email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: .soc
02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711
22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Live : บรรยากาศการจัดรายการในโครงการอวดเก่ง
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

เสาเข็ม Spun Micropile By Siam Engineer Group หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทาง สำนักงาน กลต. มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา โรงเรียนรักษาดินแดน กองร้อยนักศึกษาวิชาทหารจิต สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา Radio Thailand World Service สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป Radio Thailand News สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป ที่ทำการไปรษณีย์สุทธิสาร Sutthis กองบริหารกิจการโครงข่ายและ