Clicky

โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา

โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา สถานศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ครบวาระ กะเกณฑ์ เบนเข็มทิศทางชีวิต ราชการ งานสุขสมเอ่ยอำลา ประชา ว่าอบรมกล่าวกราบก้ม ประนมกร อ่อนชุลีโรงเรียนวัดสังฆร...
15/09/2022

ครบวาระ กะเกณฑ์ เบนเข็มทิศ
ทางชีวิต ราชการ งานสุขสม
เอ่ยอำลา ประชา ว่าอบรม
กล่าวกราบก้ม ประนมกร อ่อนชุลี

โรงเรียนวัดสังฆราชาจัดพิธี #มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
#ครูอดิเรก เพชรกล้า ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
#ครูนิภา วิทักษบุตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมเปิดหนังสือปัญญามนุษย์โดยมีนักเรียนร่วมโ...
10/09/2022

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมเปิดหนังสือปัญญามนุษย์โดยมีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 114 คนและหนังสือปัญญามนุษย์ที่ให้ความรู้จำนวน 5 ท่าน 5 สถานีดังนี้
สถานีนักกลอนน้อย ยุวกวีศรีสังฆราชา
สถานีกล้วยแขกแยกวัดสังฆราชา
สถานีขยะแปลงร่าง
สถานีน้ำหวานสร้างอาชีพ
สถานีจิตรกรรมฝาผนัง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องด้วยกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจให้ใฝ่รู้อย่างหลากหลาย

08/09/2022

วันนี้ในอดีต
8 กันยายน พ.ศ. 2482
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้คนเคารพธงชาติ
.
วันที่ 8 กันยายน ปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฉบับที่ 4 เรื่องการเคารพธงชาติ, เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
.
ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นสิ่งสำคัญประจำชาติพึงได้รับการเชิดชูเคารพของชาวไทยทั้งมวล จึ่งประกาศเป็นรัฐนิยมไว้ดั่งต่อไปนี้
.
๑. เมื่อได้เห็นการชักธงชาติขึ้นรือลงจากเสาประจำสถานที่ราชการตามเวลาปกติ หรือได้ยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเป่าคำนับหรือให้อาณัติสัญญาณการชักธงชาติขึ้นหรือลง ให้แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
.
๒. เมื่อได้เห็นธงไชยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจำกองยุวชนทหาร หรือธงประจำกองลูกเสือ ซึ่งทางการเชิญผ่านมาหรืออยู่กับที่ประจำแถวทหาร หรือหน่วยยุวชน หรือลูกเสือ ให้แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบ หรือตามประเพณีนิยม
.
๓. เมื่อได้ยินเพลงชาติ ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึ่งบุคคลบรรเลงในงานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ให้ผู้ที่ร่วมงานหรือที่อยู่ในวงงานนั้นแสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
.
๔. เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึ่งบุคคลบรรเลงในโรงมหรสพหรือในงานสโมสรใด ๆ ก็ดี ให้ผู้ที่ร่วมงาน หรือที่อยู่ในวงงาน หรือในโรงมหรสพนั้นแสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
.
๕. เมื่อได้เห็นผู้ใดไม่แสดงความเคารพดั่งกล่าวในข้อ ๑–๒–๓ และ ๔ นั้น พึงช่วยกันตักเตือนชี้แจงให้เห็นความสำคัญแห่งการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
.
ที่มาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/1611.PDF
https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_952
.

#สาระความรู้เพื่อวันนี้

#ขอแสดงความยินดี กับ ครูอดิเรก เพชรกล้า ครู วิทยฐานะครูชำนาญการครูนิภา วิทักษบุตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ#เรือจ้างลำ...
01/09/2022

#ขอแสดงความยินดี กับ
ครูอดิเรก เพชรกล้า ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูนิภา วิทักษบุตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

#เรือจ้างลำแกร่ง

กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณขึ้นด้วยความระลึกถึงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร #เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

"ครูดีเด่น" #ระดับกรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 23 ส.ค. 65 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธาน...
24/08/2022

"ครูดีเด่น" #ระดับกรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 ส.ค. 65 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
#นางเมตตา เสียมทอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
#นางสาววรรณภา อภัยนอก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องบางกอก ชั้น 2B อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ว...
19/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

#สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ/ภาคีเครือข่าย ตอบแบบสำรวจความต้อง...
18/08/2022
แบบสำรวจความต้องการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดก

#สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ/ภาคีเครือข่าย ตอบแบบสำรวจความต้องการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 31 สิงหาคม 2565

คำชี้แจง ให้ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ/ภาคีเครือข่าย ตอบแบบสำรวจนี้ เพื่อใช.....

#สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ/ภาคีเครือข่าย ตอบแบบสำรวจความต้องกา...
18/08/2022
แบบสำรวจความต้องการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดก

#สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ/ภาคีเครือข่าย ตอบแบบสำรวจความต้องการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 31 สิงหาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1TWkn9GQ_STmfHt9TmzpJfZ8nxHri6PMNlzJ6UMo3izCsA/viewform?fbclid=IwAR0XmrZJVghHcYzAlhAz7LGcogqgL-oSdRIWNzAP5UwHIGTb2Bpt6OmggOs

คำชี้แจง ให้ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ/ภาคีเครือข่าย ตอบแบบสำรวจนี้ เพื่อใช.....

#ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร "ช้างน้อยเกมส์" ครัั้งที่ 33 โดยได้รั...
17/08/2022

#ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร "ช้างน้อยเกมส์" ครัั้งที่ 33 โดยได้รับรางวัล 4 รายการดังนี้

1.#เหรียญทอง กระโดดไกล รุ่น 16 ปี (หญิง)
1) ด.ญ.เมทินี สตากล้า

2.#เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่น 16 ปี (หญิง)
1) ด.ญ.เมทินี สตากล้า
2) ด.ญ.กัญญ์วรา สุกันทอง
3) ด.ญ.ศิรินภา ยิ้มทิม
4) ด.ญ.ปุณญาวี สุขศิริทรัพย์

3. #เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่น 16 ปี (หญิง)
1) ด.ญ.กฤษณา พลอาจ
2) ด.ญ.ปวริศา คงอินทร์

4.#เหรียญทองแดงวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่น 16 ปี (ชาย)
1) ด.ช.ทรงพล จันเตี้ย

โรงเรียนวัดสังฆราชา #ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร "ช้างน้อยเกมส์" ครั้...
16/08/2022

โรงเรียนวัดสังฆราชา #ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร "ช้างน้อยเกมส์" ครั้งที่ 33 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ได้รับรางวัล 3 รายการ ดังนี้
1. #เหรียญเงิน วิ่งผลัด 8x50 เมตร รุ่น 12 ปี (หญิง)
1) ด.ญ.ศิรินิษฐา นัดฉิมพลี
2) ด.ญ.ศิรดา เรื่อศรีจันทร์

2. #เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่น 16 ปี (หญิง)
1) ด.ญ.เมทินี สตากล้า
2) ด.ญ.กัญญ์วรา สุกันทอง
3) ด.ญ.กฤษณา พลอาจ
4) ด.ญ.ศิรินภา ยิ้มทิม

3. #เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่น 16 ปี (ชาย)
1) ด.ช.วีรวุฒิ คงอินทร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวั...
11/08/2022

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
💙💙💙
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
นายนรสิทธิ์ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
>>>โดยมี คณะครู บุคลากรนักเรียน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขัน #โครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักย...
09/08/2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขัน #โครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ณ ลานเอนกประสงค์

โรงเรียนวัดสังฆราชา #ขอแสดงความยินดีกับ ครูเมตตา เสียมทอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแล...
08/08/2022

โรงเรียนวัดสังฆราชา #ขอแสดงความยินดีกับ ครูเมตตา เสียมทอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และครูวรรณภา อภัยนอก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผ่านการประเมินเป็น "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับ#นายสุขสันต์ แปสันเทียะวิชาเอก ดนตรีไทย#ด้วยความยินดียิ่ง
08/08/2022

ยินดีต้อนรับ
#นายสุขสันต์ แปสันเทียะ
วิชาเอก ดนตรีไทย
#ด้วยความยินดียิ่ง

#กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม #สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหา...
06/08/2022

#กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม
#สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 65

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
03/08/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22/07/2022

สิ้นสุดการรอคอย❗ งานประชันวงดุริยางค์​ กรุงเทพฯ -​ โคราช 🥁
.
🎺ระหว่างโรงเรียนวัดสุทธ​ิวราราม และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ฝั่งกรุงเทพฯ กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ฝั่งโคราช 🎻
.
📆 ในวันที่ 31 กรกฎาคม​ 2565
📍ณ อินดอร์สเตเดียม​ หัวหมาก เขตบางกะปิ
⏰ เวลา 14.00 - 16.30 น.
.
รอติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลย 🤹🏻‍♂️

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมพั...
22/07/2022

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย ได้ประสบการณ์ตรงกับสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างต่อเนื่อง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนวัดสังฆราชา นำโดยนายนรสิทธิ์ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพ...
12/07/2022

โรงเรียนวัดสังฆราชา นำโดยนายนรสิทธิ์ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดสังฆราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
07/07/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา#ยินดีต้อนรับีวอำไพโรจน์ ค.บ.การประถมศึกษาด้วยความยินดียิ่ง
30/06/2022

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา
#ยินดีต้อนรับ
ีวอำไพโรจน์ ค.บ.การประถมศึกษา

ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายนรสิทธิ์ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสังฆราชา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทบ...
30/06/2022

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายนรสิทธิ์ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสังฆราชา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทบรรจง ศรีสิตานนท์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสังฆราชา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา จัด"โครงการวัยเรียน วัยใสขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...
29/06/2022

29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา จัด"โครงการวัยเรียน วัยใสขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาโดยการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่ผู้เรียน
ณ ห้องประชุมบุษราคัม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(...
27/06/2022

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26​มิถุนายน)​ ประจำปี​ 2565​ โดยส่งเสริมให้ทุกคนทำความดี​ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด​ ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใ...
24/06/2022

24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงผลงานด้านศิลปะ การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไป

21/06/2022

21 มิ.ย.65 ‘วันครีษมายัน’ กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่า
.
สวัสดีวันครีษมายัน (Summer Solstice) เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
.
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นวัน “ครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด จึงทำให้มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกใต้
.
ทั้งนี้ ใน 1 ปี ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

🔴วันครีษมายัน - วันที่กลางวันยาวนานที่สุด
🔴วันเหมายัน - วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด
🔴วันวสันตวิษุวัตและวันศารทวิษุวัต – วันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน


#ข่าวช่อง3

รร.ปลอดกัญชา/กัญชง
17/06/2022

รร.ปลอดกัญชา/กัญชง

☘️ ประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ☘️
15/06/2022

☘️ ประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ☘️

☘️ ประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ☘️

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญจงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1️⃣ ให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง"
2️⃣ งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.
3️⃣ ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.
4️⃣ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง
5️⃣ ให้โรงเรียนสังกัด กทม. มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ
6️⃣ ให้โรงเรียนสังกัด กทม. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง
7️⃣ ให้โรงเรียนสังกัด กทม. ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
8️⃣ ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง
9️⃣ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. ประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
—————————

📌ดาวน์โหลดประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.
👉https://www.prbangkok.com/th/download

#การศึกษากทม #โรงเรียนกทม #สำนักการศึกษา #กัญชา

15/06/2022

จำนวนเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนทั้งสิ้น 313,837 คน ลดลงจนถึงปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 261,160 คน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2...
12/06/2022

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูประจำชั้นและผู้ปกครองเป็นการให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจัดสังฆราชา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และกตัญญู...
09/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจัดสังฆราชา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูู้ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และการแสดงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

📢 โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565📌 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ...
06/06/2022

📢 โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565
📌 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป
📌 #เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม จากเดิมลานโดมอเนกประสงค์
เป็น #ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉล...
03/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพร...
03/06/2022

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา

#ปิดเรียน_23พฤษภาคม2565
20/05/2022

#ปิดเรียน_23พฤษภาคม2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (COV0-19) มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกำศ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ ศ. 2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT- RC) 6 มาตรการเสริม (SSET.CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการค้านอนามัยสิ่งแวล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2543 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิตโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง

แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ1️⃣ ให้นักเรียนตรวจATKมาจากบ้านและส่งหลักฐานผลการตรวจ ATK ผลการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อ...
16/05/2022

แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
1️⃣ ให้นักเรียนตรวจATKมาจากบ้านและส่งหลักฐานผลการตรวจ ATK ผลการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าโรงเรียน โดยส่งมาในไลน์ ห้องได้เลยเขียนชื่อ นามสกุล ชั้นให้เรียบร้อย
2️⃣ นักเรียนเตรียมสมุดและอุปกรณ์การเรียนและจัดตารางเรียนให้พร้อมด้วยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ...
12/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดสังฆราชา ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายนิพนธ์ กองทุ่งมนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร พร้อมด้วย นายนรสิทธิ์ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสังฆราชา คณะครู บุคลากร
เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบุษราคัม

เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565#เปิดเทอม
09/05/2022

เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#เปิดเทอม

#วันฉัตรมงคล ‘ ๔ พฤษภาคม“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"พระปฐมบรม...
04/05/2022

#วันฉัตรมงคล ‘ ๔ พฤษภาคม
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ...
01/04/2022

2 เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชา

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ>> https://drive.google.com/file/d/1n2onjTPE984LgRboRo-lN-aP3ZHlPP_Z/view?usp=shar...
30/03/2022

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ>> https://drive.google.com/file/d/1n2onjTPE984LgRboRo-lN-aP3ZHlPP_Z/view?usp=sharing ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 โดยปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอด ระยะเวลา ทั้งนี้ผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อต้องจัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มาด้วยตนเองและต้องเข้ารับการคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าสถานที่ รายงานตัว ณ โดมอเนกประสงค์
2. กรณีผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ พบเชื้อ หรืออยู่ระหว่างกักตัว ทําให้ไม่สามารถ เข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กําหนดไว้ได้ ให้รายงานตัวในรูปแบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/NUfN9SZaGV827dFL7

การรับใบรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2564ปพ.1 ปพ.2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-10.00 น. ณ อาคารเรียน 4 โดยผู้ป...
25/03/2022

การรับใบรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2564
ปพ.1 ปพ.2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-10.00 น.
ณ อาคารเรียน 4

โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มารับเอกสารต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

#แต่งกายชุดพละ

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม "วันเด็ก On Line" วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป...
27/01/2022

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม
"วันเด็ก On Line" วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

*****โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลได้ที่ https://forms.office.com/r/n6ih7nVPUJ ใน #วันศุกร์ที่_28 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.00-11.00 น.**********

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก/บิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ-สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มาร...
24/01/2022

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก/บิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
-สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำวน 3 ใบ
-หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล ปพ.1 ใบรับรองทางการศึกษา เป็นต้น
สถานที่รับสมัคร
ห้องธุรการ อาคาร 4 โรงเรียนวัดสังฆราชา โทร. 02-181-221-3

ที่อยู่

290
Bangkok
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021812213

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่าเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนที่รัฐบาลเเจกใหัเด็กคนละ2,000บาท...เด็กโรงเรียนวัดสังฆราชา..มีสิทธ์ได้กับเข้าาบ้างไหมค่ะ
ติบเงขีัข
โครตคิดถึงเลยคั้บ. ไม่ได้กลับไปตั้งนาน. 😭
7ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เจอเพื่อนเก่าแถววัดสอง.
ตอนผมเรียนชอบไปเล่นกับเพื่อน ที่วัดริมแม่น้ำ.
ชอบไปเล่นน้ำกัน. 3คน.
ทุกวันนี้เป็นไงบ้าง. เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใครเห็น.
ช่วยเม้นที จำชื่อเพื่อนได้คนนึง. #ชื่ออั๋น
ส่วนใครจำผมได้ เม้นทีนะคั้บ. คิดถึงทุกคน
อยากติดต่อ. แต่หาทางติดต่อไม่ได้.
ผมเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ยังยุ. รักๆ💑
#ผมชื่อ นาย กฤษดา กมลผาด.
#ชื่อเล่น นัท 😂
ชื่อครูที่จำได้ ครูปั๋ม .มั้งนะคั้บ
คนขับรถตู้ ณ ตอนนั้นชื่อ ลุงเดช
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

SA Pet Hospital & Hotel อำเภอลาดกระบัง RTP Cyber Village สน.จรเข้น้อย Bon-Angel Society Lad Krabang KMIDS นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรร DRLE College of Materials Innovation and Technology หมู่บ้านสุภาวัลย์ งานวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดก X the Exclusive PUB at Ladkrabang Suvarnabhumi Airport Rescue and Firefighting Service -ARFF AOT VTBS Indy Internet