คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนคร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ...
23/11/2021

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung) ร่วมกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่องการกระจายอำนาจท้องถิ่น เพื่อนำข้อเสนอแนวทางการกระจายอำนาจและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรัฐบาลหรือคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ คนที่ 1 ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนคร ผศ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนคร ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย (สสทท.) ดร.โสภณ เอส. บิวโดอิน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.ณฐกร วัชรสินธุ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายเจษฎา ศุภนิธิวรกุล รองนายกเทศมนตรีบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Clound Meeting

[เงินกู้ กยศ.]
23/11/2021

[เงินกู้ กยศ.]

คณะกรรมาธิการกระจ่ายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎรและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Ko...
23/11/2021
APLITA สัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกระจายอำนาจท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการกระจ่ายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎรและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung) ร่วมกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดสัมมนา เรื่อง การกระจ่ายอำนานท้องถิ่น
https://youtu.be/zbxlMIG0UTc

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ...
22/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดนครนายก และ นายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) จังหวัดนครนายก

[บอกเก้าเล่าสิบ]
21/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

"CHOOSE THE RIGHT CHOICE, CHOOSE THE RIGHT CLUB"
✨ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาทุกชั้นปี
ลงทะเบียนเลือกชมรมที่ชอบ สมัครชมรมที่ใช่สำหรับคุณ✨

🌎เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2564 (Online)🌎
(❗️❗️กิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

ขั้นตอนการเลือกชมรม📝
1. นักศึกษาเข้าลิงค์หน้ากิจกรรมในเพจFacebook องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรือเข้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. เลือก Banner เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2564 หรือช่องข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าสู่การเลือกชมรม
3. เข้าเลือกชมรมใน Google form โดยใน Google form จะมีรายชื่อชมรมและลิงค์เข้าไปชมสื่อนำเสนอของชมรมนั้น ๆ
4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
5. หากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแล้วรายชื่อจะถูกบันทึกในระบบกิจกรรม

👉👉เว็บไซต์ลงทะเบียน :: https://std-aff.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=703

ลงทะเบียนเลือกชมรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2564
*จำกัดเพียง 200 คน/ชมรมเท่านั้น (ครบตามจำนวน ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนอัตโนมัติ)

[สาขาการออกแบบ]#HUSOPNRU#PNRUHUSO
21/11/2021

[สาขาการออกแบบ]

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วั...
18/11/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ...
17/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครนายก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ในพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ,จังหวัดนครนายก,จังหวัดนนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร (โซนเหนือ)
รับผิดชอบรายตำบลแบบบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรายตำบลในทุกด้านอย่างยั่งยืน
3) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ...
16/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ในพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ,จังหวัดนครนายก,จังหวัดนนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร (โซนเหนือ)
รับผิดชอบรายตำบลแบบบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรายตำบลในทุกด้านอย่างยั่งยืน
3) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

[บอกเก้าเล่าสิบ]#HUSOPNRU#PNRUHUSO
15/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO

[บอกเก้าเล่าสิบ]#pnruhuso#husopnru
15/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#pnruhuso
#husopnru

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#pnruhuso
#husopnru

13/11/2021
ge.pnru.ac.th

[ช่องทางเข้าห้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป]

ช่องทางที่นักศึกษา ติดตามหาอาจารย์​ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (Ge)

👇👇👇
https://ge.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=379

[ช่องทางกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป]นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกลุ่มหากมีปัญหาการเรียนการสอนการลงทะเบียน ฯลฯ#H...
13/11/2021

[ช่องทางกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป]

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าร่วมกลุ่มหากมีปัญหาการเรียนการสอน
การลงทะเบียน ฯลฯ

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO

[ช่องทางกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป]

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าร่วมกลุ่มหากมีปัญหาการเรียนการสอน
การลงทะเบียน ฯลฯ

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU
13/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[ช่องทางการติดต่อสำนักส่งสริมวิชาการฯ]สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดช่องทางให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 👇👇👇#PNRUHUSO#...
13/11/2021

[ช่องทางการติดต่อสำนักส่งสริมวิชาการฯ]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดช่องทางให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 👇👇👇
#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[ช่องทางการติดต่อสำนักส่งสริมวิชาการฯ]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดช่องทางให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 👇👇👇
#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[บอกเก้าเล่าสิบ]
12/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ
12/11/2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU
12/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดฟีเจอร์ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ให้ผู้สอนเพิ่มรายชื่อนักศึกษาตาม Section ง่ายๆ ผ่านระบบบริการศึกษา https://reg.pnru.ac.th/

คู่มือการใช้งาน ::https://www.pnru.ac.th/storage/announcement-attachments/QddNa6vmBQ1vX5ysuXxL78OUSaypyqxjeiGsmb9F.pdf

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU
12/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[บอกเก้าเล่าสิบ]
12/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU#COVID19
10/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU
#COVID19

เรื่องแจ้งจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU
09/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

[ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก]นักศึกษา มรภ.พรนะคร ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์น...
09/11/2021

[ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก]

นักศึกษา มรภ.พรนะคร ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnYHCi7CnLOnJBwH_uA2wzJ12frn68XwFDjO5Q2Rdq4vqBw/viewform

วัน เวลา และสถานที่ ในการฉีดวัคซีนให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

[ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก]

นักศึกษา มรภ.พรนะคร ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnYHCi7CnLOnJBwH_uA2wzJ12frn68XwFDjO5Q2Rdq4vqBw/viewform

วัน เวลา และสถานที่ ในการฉีดวัคซีนให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

[เพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]#HUSOPNRU#PNRUHUSO
06/11/2021

[เพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO

[เพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO

[TCAS1]อะไรคือ Port และ Port คืออะไรชวนทุกคนมาอ่านและทำความเข้าใจ#HUSOPNRU#PNRUHUSO#TCAS1
06/11/2021

[TCAS1]

อะไรคือ Port และ Port คืออะไร
ชวนทุกคนมาอ่านและทำความเข้าใจ

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO
#TCAS1

[TCAS1]

อะไรคือ Port และ Port คืออะไร
ชวนทุกคนมาอ่านและทำความเข้าใจ

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO
#TCAS1

[การขำระเงินค่าสมัคร TCAS1]ค่าสมัครเรียน 100 บาท เท่านั้นอย่าเพิ่งตกใจว่าไม่มีลิ้งก์ชำระเงินให้ดำเนินการปริ้นท์ใบสมัครออ...
06/11/2021

[การขำระเงินค่าสมัคร TCAS1]

ค่าสมัครเรียน 100 บาท เท่านั้น
อย่าเพิ่งตกใจว่าไม่มีลิ้งก์ชำระเงิน
ให้ดำเนินการปริ้นท์ใบสมัครออกมา
โดยจะมีรหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด
รวมถึงคิวอาร์โค้ด ก็สแกนไปเลยสิ
เรียนที่พระนคร มันต๊าซเกินต้าน

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU
#TCAS1
#DEK65

[การขำระเงินค่าสมัคร TCAS1]

ค่าสมัครเรียน 100 บาท เท่านั้น
อย่าเพิ่งตกใจว่าไม่มีลิ้งก์ชำระเงิน
ให้ดำเนินการปริ้นท์ใบสมัครออกมา
โดยจะมีรหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด
รวมถึงคิวอาร์โค้ด ก็สแกนไปเลยสิ
เรียนที่พระนคร มันต๊าซเกินต้าน

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU
#TCAS1
#DEK65

[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]#HUSOPNRU#PNRUHUSO#COVID19
06/11/2021

[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]

#HUSOPNRU
#PNRUHUSO
#COVID19

กทม. เตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิดระบาดในโรงเรียน
1. ปิดเรียน (พบผู้ป่วย)
- มีผู้ป่วยยืนยัน 1 รายขึ้นไป ปิดห้องเรียน 3 วัน
- งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม
- ผู้เสี่ยงสูง กักตัวที่บ้าน ผู้เสี่ยงต่ำมาเรียนตามปกติโดยสังเกตอาการ
- พบผู้ป่วยยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน ปิดชั้นเรียน 3 วัน
- งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม และปิดโรงเรียน
- ผู้มีความเสี่ยงสูง ตรวจด้วย RT-PCR

2. ไม่ปิดโรงเรียน (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียน แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อมาจากบ้านหรือชุมชนที่พักอาศัย)
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากที่บ้าน ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้าน
- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจากที่บ้าน ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ สังเกตอาการ 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU#COVID19
06/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU
#COVID19

‼️ใครเคยเป็นโควิดหายแล้ว หรือเป็นอยู่ อยากดูปอดว่าเป็นยังไง ลงทะเบียน @rapidxray หรือทักมาได้นะคะ ฟรีทุกขั้นตอน หมอฟรี X-rayฟรี ยาฟาวิพิราเวียร์ฟรี
ขอใช้บริการได้ที่ ตึกพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#โครงการราชวิถี 📍พิกัด ราชภัฏพระนคร

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU
05/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🎉🎉
.
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021
.
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
.
📍ภายใต้การนำเสนอผลงาน 7 กลุ่ม ได้แก่
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชิงพื้นที่และความเหลี่ยมล้ำ
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในงานยังมีภาคนิทรรศการ ภาคการประชุมมากกว่า 100 เรื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ จากเวทีกิจกรรม

กิจกรรมภายในงานยังมีทั้งส่วนของ Onsite และ Online โดยรูปแบบ Onsite ทาง วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม
🖋 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
🔊 และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

[บอกเก้าเล่าสิบ]#PNRUHUSO#HUSOPNRU
05/11/2021

[บอกเก้าเล่าสิบ]

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์นี้ ผมมีคิวงานวิทยากร 3 งาน ถ่ายทอดสดทั้ง 3 งานเลย แวะมาร่วมชมและถามตอบกันในรายการได้นะครับ 🙂
.
Event#3
"เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย จะจัดการความเครียดอย่างไรดี?"
จัดโดย สสส.
.
--- ข้อความจากผู้จัด ---
‘วัยรุ่น’ ช่วงเวลาที่มีค่าครั้งหนึ่งในชีวิต วัยแห่งการเริ่มต้นชีวิตอิสระ วัยแห่งการอยากรู้อยากเห็น อยากลองสิ่งที่ท้าทาย ฟังดูเหมือนจะสนุกไปกับทุกสิ่ง แต่เราต่างรู้กันดีว่า ‘วัยรุ่น’ ก็เครียดได้เหมือนผู้ใหญ่ เพราะเราเคยผ่านมาก่อน
.
อกหัก รักคุด ถูกเพื่อนบูลลี่ สอบได้คะแนนไม่ดี หมดไฟในการเรียน ขาดแรงบันดาลใจ และอีกหลายสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจ จะจัดการความเครียดและสารพัดปัญหามากมายอย่างไรดี ? ล้อมวงเข้ามาร่วมฟัง และพูดคุยกับพวกเราสิ
.
ขอเชิญวัยรุ่น พี่น้องภาคี และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะทุกช่วงวัย พบกับ ThaiHealth Watch Online เวทีออนไลน์ทิศทางสุขภาพคนไทยในประเด็น “เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย จะจัดการชีวิตยังไงดี” ร่วมเปิดใจถอดรหัสปัญหา สร้างเกราะคุ้มภัย และจัดการความเครียดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอารมณ์
🔹ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (คุณเอิ้น) นักจิตวิทยาการปรึกษา เจ้าของเพจ "นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง" และหน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา OneManCounselor.com
🔹กันตพร ขจรเสรี (คุณน้ำหวาน) ผู้ร่วมก่อตั้ง Mindventure ชุมชนพัฒนาทักษะจิตใจสำหรับคนรุ่นใหม่ และ Youtuber: MsNamwarn ด้านการพัฒนาตัวเอง
ดำเนินรายการโดย กันตพร สวนศิลป์พงศ์ (คุณฝ้าย)
.
มาร่วม Talk และรับชมออนไลน์ผ่าน FB Page ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) และ กลุ่ม Club wellness
🗓 พบกันวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
🕓 เวลา 16.00 – 18.00 น.
#สสส #ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ #20ปีภาคีสร้างสุข #Clubwellness #ThaiHealth #ThaiHealthWATCH #สุขภาพจิต #ภาวะเครียด #วัยรุ่น
.
แล้วพบกันนะครับ :)
ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (เอิ้น)
นักจิตวิทยาการปรึกษา
OneManCounselor

[การแก้ไขเกรด I (ไอ)]เกรดไอ (I) หรือมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Incompleteโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกมาทำเป็นเกรดคือตัวอักษร Iนักศึกษา...
05/11/2021

[การแก้ไขเกรด I (ไอ)]

เกรดไอ (I) หรือมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Incomplete
โดยใช้ตัวอักษรตัวแรกมาทำเป็นเกรดคือตัวอักษร I
นักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดต่อ
อาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไขให้เป็น Letter grade
มีระยะเวลาไม่นาน ดังนั้น นักศึกษาไม่ควรชะล่าใจ

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU
#Grading

[การแก้ไขเกรด I (ไอ)]

เกรดไอ (I) หรือมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Incomplete
โดยใช้ตัวอักษรตัวแรกมาทำเป็นเกรดคือตัวอักษร I
นักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดต่อ
อาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไขให้เป็น Letter grade
มีระยะเวลาไม่นาน ดังนั้น นักศึกษาไม่ควรชะล่าใจ

#PNRUHUSO
#HUSOPNRU
#Grading

[รับสมัครนักศึกษาใหม่]มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565📣...
05/11/2021

[รับสมัครนักศึกษาใหม่]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565
📣 ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=436
🗓 ปฏิทินการรับสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/calendar/03
📢 สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/open/03
💵 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/payment/03

หมายเหตุ...
ประกาศรับสมัคร รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565 ::http://aic.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/51dfef0df6841ecc47559b0d23dad416.pdf
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=370
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 0 2544 8046

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565
📣 ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=436
🗓 ปฏิทินการรับสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/calendar/03
📢 สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/open/03
💵 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/payment/03

หมายเหตุ...
ประกาศรับสมัคร รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565 ::http://aic.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/51dfef0df6841ecc47559b0d23dad416.pdf
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=370
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 0 2544 8046

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

ปี พุทธศักราช 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูและได้เปิด สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกและแบ่งส่วน บริหาร ทางวิชาการออกเป็นหมวดวิชา โดยมีหัวหน้าหมวดเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานด้านวิชา การ ปีพุทธศักราช 2512 วิทยาลัยครูพระนครได้เปิดการเรียนการสอนในวิชาเอกสาขาต่าง ๆ ในวิชา สามัญเพิ่มขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หมวดวิชาในสายมนุษยศาสตร์และสังคม- ศาสตร์ได้เปิดสอน 3 สาขา วิชาวิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ปีพุทธศักราช 2517 วิทยาลัยครูพระนคร ได้เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษและอุตสา- หกรรมศิลป์ ในระดับประโยคครูอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่เรียนต่อจาก ป.กศ. สูงอีก 2 ปี และในปี พ.ศ. 2518 เมื่อมี พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูออกมาบังคับใช้ จึงได้ปรับการศึกษาประโยค ครูอุดมศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้อง กับ กฎหมายดังกล่าว ต่อมา ได้เปิดสาขาวิชาวิชาเอกในระดับครุศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 4 สาขา คือ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรมและ บรรณารักษศาสตร์ และได้แบ่งหน่วยงานบริหารทางวิชาการ ออกเป็นคณะวิชา หมวดวิชา สาย มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ได้ใช้ชื่อว่าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหัวหน้า คณะวิชาเป็นผู้บริหารสูงสุด ... ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 ออกมาบังคับใช้ ซึ่งใน หลักการของกฎหมายดังกล่าว ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนวิชาการอื่น ๆ ได้ คณะมนุษยศาสตร์- และสังคมศาสตร์ จึงได้เปิดสอนสายศิลปศาสตร์ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น อีกสาขาหนึ่งมีวิชาเอกที่เปิด สอนคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การพัฒนาชุมชน และ ศิลปกรรม เมื่อได้ประกาศใช้ *พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคม-ศาสตร์ จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมี คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารงาน ปีพุทธศักราช 2542 ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะ ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสายศิลปศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 2 โปรแกรมวิชา คือ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2543 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนว นโยบายลดการ ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ลง ตามนโยบายของรัฐและเพิ่มสายวิชาการอื่น ๆ ทางด้านศิลปศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ ประเทศชาติ โดยเริ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448613

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บริษัทไอ เอพีซี (ร้าน OUTLET)😄 ต้องการประกาศรับสมัครงานน้องๆ ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม คุณสมบัติที่น้องต้องมีคือ 1.เป็นคนสนใจแฟชั่น แต่งตัวเป็น ดูดี 2.ขยัน ช่างสงสัย แก้ปัญหาเป็น คิดนอกกรอบ 3.ถ้าภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.ประจำออฟฟิศใกล้แฟชั่นไอแลนด์ สนใจติดต่อ พี่หนิง 081-403-0118
ปรากฏการณ์เท่านั้นปลุกแนวทางความเฉยเมยไร้ค่าพัฒนาการทีแต่ความเสื่อมถอยไม่มีที่ยืนสำหรับผู้อ่อนแอ
นำเข้าและจำหน่าย"ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"weifo(เวยโฟ) iso9001.มาตรฐานCE..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย สอบถาม idline:weifo1/0624944693/0923624299
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดงานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : เตรียมรับ เตรียมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater City) ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุพนิดา คุณกิตติ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๖-๓๗๒๖๕๘๓ อีเมล์ : [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ลงทะเบียนฟรี.....
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ!! 🎉รับสมัครงาน ด่วน🎉 เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ & เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์การเรียนรู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,ท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,มนุษยศาสตร์หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ) TOEIC : ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน : 20,000 บาท เวลางาน : 8.30-17.30 สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แยกบางขุนพรหม) ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) การแต่งกาย : มี Uniform ให้ เริ่มงาน : ตุลาคม 61 (ทันที) สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี สนใจส่งรูป+ประวัติ+ใบคะแนนToeic+สำเนาปชช.+ทะเบียนบ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ID : ems016 / 097-0453272
รบกวนฝากประกาศงานสำหรับนิสิตที่ต้องการรายได้พิเศษ 4800 บาท (12 วัน) ค่ะ ขอบคุณค่ะ สนใจ inbox ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเลย ด่วนค่ะ
ประกาศ!! เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ จะมีการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ หรือนักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าไปดูรายละเอียด ตามลิงค์นี้เลยค่ะ👇👇👇 https://www.facebook.com/1966122636995548/posts/2184327898508353/
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆที่กำลังจะจบแล้วสำหรับน้องๆที่จบใหม่ทุกท่าน True เปิดมหกรรมรับสมัครงานด้านงานขาย "งานใกล้บ้าน รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม โอกาสก้าวหน้าสูง" - หัวหน้าทีมบริหารทีมงานขาย รายได้เฉลี่ย 30,000 ++ - พนักงานขายและดูแลลูกค้าประจำประจำพื้นที่ รายได้เฉลี่ย 20,000++ เปิดรับสมัครงานวันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 61 เวลา 09.00-16.00 น. สนใจลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ : http://hr.truecorp.co.th/cv/areaowner หรือ ส่งประวัติมาที่ email: [email protected]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับน้องๆนักศึกษาครับ " พบกับงานที่ใช่ ก้าวไปกับ True " ทรูเปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่ มากกว่า 100 อัตรา ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมัครพร้อมทำแบบทดสอบ ทราบผลทันที ตำแหน่งที่เปิดรับ: - Call Center & Telesales - พนักงานประจำ True Shop (Sales & Service - พนักงาน ประจำร้านอาหาร Pual - Barista ประจำ True Coffee พบกันวันที่ 23-24 เมษายน รอบเช้า เวลา 8.30 - 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคาร C.P.Tower2 (Fortune Town) ชั้น 11 MRT พระราม 9 " ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 09-0904-2337, 08-0001-5794, 06-4702-9376, 09-6782-9972, 0-2858-5201
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิเศษเฉพาะคณะผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรม นำเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจาะลึกลาวเหนือ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน ด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ - ร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิคที่เมืองหลวงพระบาง ที่ได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO - เที่ยวชมพระอาทิตย์อัสดงบนพระธาตุพูสี - ล่องเรือแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาวโบราณที่บ้านช่างไห และถ้ำติ่ง - นมัสการพระธาตุหมากโม พร้อมชมจิตรกรรมที่วัดล่องคูน - ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแบบชาวหลวงพระบาง - ช้อปปิ้งพร้อมชิมอาหารพื้นเมืองที่ตลาดคนเดิน Night Market กำหนดการเดินทาง วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - เดือนพฤษภาคม 2561 (จำนวนจำกัด) ราคา 16,500 บาท/คน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร หมายเลขโทรศัพท์ 086-9777043 และขอรับโปรแกรมการเดินทางได้ที่ [email protected]