สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

เปิดเหมือนปกติ

ขยายเวลาการรับสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565https://www...
21/01/2022

ขยายเวลาการรับสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขยายเวลาการรับสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.bic.mo...
19/01/2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2471-unisearch-journal-19-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2471-unisearch-journal-19-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับทูตจีนhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2470-moe-...
19/01/2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับทูตจีน
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2470-moe-chi-19-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) พบกับเรื่องราวหลากหลายที่คัดสรรมาแปลจาก...
19/01/2022

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) พบกับเรื่องราวหลากหลายที่คัดสรรมาแปลจากวารสารยูเนสโกคูริเยฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนั้นปัจจุบันกำลังถูกคุกคามจนอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาและองค์การระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกในประเด็นเรื่องดังกล่าวอีกด้วย และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครูโลกในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี จึงขอเสนอบทความเกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 สำหรับผู้ที่ติดตามบทความประจำฉบับเกี่ยวกับมรดกโลก ฉบับนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์ของเมืองโปร์ตู เมืองโบราณที่มีการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไว้เป็นอย่างดีจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรก ๆ ของโปรตุเกส

http://www.bic.moe.go.th/images/stories/BIC_Mag_Vol.11.pdf
สามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bic.moe.go.th/index.php/e-book/2382-natcom20-2-64
#Courier #กระทรวงศึกษาธิการ #วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) พบกับเรื่องราวหลากหลายที่คัดสรรมาแปลจากวารสารยูเนสโกคูริเยฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนั้นปัจจุบันกำลังถูกคุกคามจนอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาและองค์การระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกในประเด็นเรื่องดังกล่าวอีกด้วย และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครูโลกในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี จึงขอเสนอบทความเกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 สำหรับผู้ที่ติดตามบทความประจำฉบับเกี่ยวกับมรดกโลก ฉบับนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์ของเมืองโปร์ตู เมืองโบราณที่มีการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไว้เป็นอย่างดีจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรก ๆ ของโปรตุเกส

http://www.bic.moe.go.th/images/stories/BIC_Mag_Vol.11.pdf
สามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bic.moe.go.th/index.php/e-book/2382-natcom20-2-64
#Courier #กระทรวงศึกษาธิการ #วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programm...
17/01/2022

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme 2022-2023
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2469-canada-asean-17-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme 2022-2023
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2469-canada-asean-17-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี...
11/01/2022

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30...
29/12/2021

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2465-clec-bangkok-29-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญชวนเสนอโครงการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021 - 2022http://www.bic.moe.go.th/i...
27/12/2021

ขอเชิญชวนเสนอโครงการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021 - 2022
http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2464-unesco-hamdan-prize-27-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญชวนเสนอโครงการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021 - 2022
http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2464-unesco-hamdan-prize-27-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือhttps://www.bic.moe.go.th/ind...
21/12/2021

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2463-unesco-21-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2463-unesco-21-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8)https://www.bic.moe.go.th/in...
16/12/2021

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8)
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2460-asemme8-16-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมนานาชาติด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4http://www.bic.moe.go.th/index.php/...
14/12/2021

การประชุมนานาชาติด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4
http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2459-4th-seameo-spafa-14-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมนานาชาติด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4
http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2459-4th-seameo-spafa-14-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2458-ase...
14/12/2021

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2
http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2458-asem2th-14-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการhttp://www.bic.moe.go.th...
14/12/2021

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2457-germany-14-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ ESU Thailandhttps://www.bic.moe.go.th/inde...
09/12/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ ESU Thailand
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2438-ipsc-3-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

03/12/2021

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคุณครูระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (on-site) หรือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom webinar)

โครงการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ และส่งต่อความรู้สู่เยาวชนระดับมัธยม ซึ่งควรมีความฉลาดทางดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล รู้เท่าทันต่อสื่อใหม่ (New media) โดยต้องคิดแบบมีวิจารณญาณ แยกแยะและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อดูแลปกป้องตัวเอง ดูแลข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตัวเองและสังคม เรียนรู้ สิทธิ หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตในยุควิถีใหม่

📌 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมตลอดการสัมมนาและตอบคำถามก่อน-หลัง การบรรยาย จะได้รับประกาศนียบัตร จาก สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📝 ผู้สนใจเข้าร่วมโดยได้รับประกาศนียบัตร โปรดตอบคำถามก่อนการบรรยาย และลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/XLHHoBZRoqHK3PQeA สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตาม การถ่ายทอดได้ทาง Facebook เพจ ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University

📍 หมายเหตุ

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาและรับประกาศนียบัตร

2. รับผู้เข้าสัมมนา online จำนวนไม่เกิน 150 คน ลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

3. เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้รับผู้ที่จะร่วมการสัมมนา onsite ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ในจำนวนจำกัดมาก ในชั้นนี้จึงเปิดให้เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนา onsite จากโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพียงไม่เกิน 80 คน สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมการสัมมนา onsite โปรดติดต่อสมาคมอาเซียนฯ

❗️สอบถามเพิ่มเติม

📞 089-5228914 และ 081-4799609
📧 [email protected]

#ASEANDigitalLiteracy2021

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุท...
02/12/2021

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2432-mahasamana-2-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2432-mahasamana-2-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022/2023https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31...
02/12/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022/2023
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2431-aun-2-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022/2023
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2431-aun-2-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 44 ผ่านระบบการประชุมทางไกลhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement...
02/12/2021

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 44 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2430-seameo-44th-2-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการhttp://www.bic.moe.go.th/index...
01/12/2021

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2429-france-1-12-2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ที่อยู่

อาคาร สพฐ 5
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626285646

เว็บไซต์

http://www.bic.moe.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขยายเวลาการรับสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2471-unisearch-journal-19-1-2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับทูตจีน https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2470-moe-chi-19-1-2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) พบกับเรื่องราวหลากหลายที่คัดสรรมาแปลจากวารสารยูเนสโกคูริเยฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนั้นปัจจุบันกำลังถูกคุกคามจนอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาและองค์การระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกในประเด็นเรื่องดังกล่าวอีกด้วย และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครูโลกในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี จึงขอเสนอบทความเกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 สำหรับผู้ที่ติดตามบทความประจำฉบับเกี่ยวกับมรดกโลก ฉบับนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์ของเมืองโปร์ตู เมืองโบราณที่มีการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไว้เป็นอย่างดีจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรก ๆ ของโปรตุเกส http://www.bic.moe.go.th/images/stories/BIC_Mag_Vol.11.pdf สามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.bic.moe.go.th/index.php/e-book/2382-natcom20-2-64 #Courier #กระทรวงศึกษาธิการ #วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme 2022-2023 https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2469-canada-asean-17-1-2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2465-clec-bangkok-29-12-2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
ขอเชิญชวนเสนอโครงการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021 - 2022 http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2464-unesco-hamdan-prize-27-12-2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2463-unesco-21-12-2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8) https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2460-asemme8-16-12-2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
การประชุมนานาชาติด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2459-4th-seameo-spafa-14-12-2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2 http://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2458-asem2th-14-12-2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 1. Website : www.bic.moe.go.th 2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/ 3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe