ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน (Energy Service Link) “ศูนย์บริการร่วม รวมเรื่องพลังงาน บริการครบวงจร” เป็นศูนย์บริการที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในบริการที่หลาหลาย ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องส่งต่อ การร้องเรียน การขออนุญาตและคำขอต่างๆ และการบริการแบบเบ็ดเสร็จตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงาน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

SETA2020 Virtual Exhibition & Conference | Zipevent - Inspiration Everywhere
07/10/2020
SETA2020 Virtual Exhibition & Conference | Zipevent - Inspiration Everywhere

SETA2020 Virtual Exhibition & Conference | Zipevent - Inspiration Everywhere

SETA2020 Virtual Exhibition & Conference - ลงทะเบียน/Register SETA 2020 Open Registration Today! About The Show The 5th edition of Smart Energy Transformation Asia (SETA), formerly known as Smart Energy Technology Asia, is the leading meeting place for the ASEAN energy sector. This...

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะน้ำคือชีวิต ]
.
จิตอาสาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ บ้านโป่งกก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า เพราะน้ำคือชีวิต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[อัคคีภัย ป้องกันได้ เเค่ใส่ใจ ไม่ประมาท]
.
อัคคีภัย เป็นภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตเเละทรัพย์สินอย่างมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มีเเนวโน้มการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันเเละช่วยเหลือสังคมในกรณีเกิดอัคคีภัย จิตอาสา 904 จึงทำการการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รู้จักวิธีการป้องกัน เเละระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องเเละถูกวิธี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาภัยพิบัติ
#จิตอาสาป้องกันอัคคีภัย

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา

25/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การเผยแพร่ความรู้งานด้านจิตอาสา ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิธีการช่วยเหลือชีวิตด้วยการทำ CPR ผ่านการอบรมของจิตอาสา 904 ให้แก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพลเรือน และเยาวชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันในการปลูกป่า
เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และป่าต้นน้ำของประเทศ ทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบ เกิดความรู้สึกในการทำความดีร่วมกัน และเกิดความสามัคคี ส่งผลให้ชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ประชาชนมีสุข ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรไทย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โรงเรียนคือสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมเด็กๆ ให้มีความรู้ มีความสามารถ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ]
.
ยังคงมีโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศ ที่ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร อันเป็นส่วนประกอบในภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เหมาะสม
.
จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดเหลือบางสิ่งบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือและเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังและตั้งใจให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาผลักดันให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคงต่อไป

#จิตอาสาพระราชทาน

ที่อยู่

555/2 EnCo B, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok
10900

BTS สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต / MRT สถานีจตุจักร สายรถประจำทาง : 29 3 510 77 555 191 69 187 ปอพ.35-1 90 52

ข้อมูลทั่วไป

ช่องทางการให้บริการ 1. walk in ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน 2. ให้บริการผ่านระบบ call center 02-140-7000 3. ให้บริการผ่าน E-mail : [email protected] 4. ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.energyservicecenter.go.th

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-140-7000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่า ตอนนี้ปาล์มดิบล้นตลาด และมีราคาถูกมาก แต่ราคา ไบโอดีเซล ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เพราะเหตุใด
“ร้อยล้านความผิด แม่ก็ยังให้อภัย” มางาน “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน” ค่ะ