โครงการประกวดนวัตกรรมประชา

โครงการประกวดนวัตกรรมประชา โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

ในช่วงที่เราต้องห่างไกลกัน เพราะสถานการณ์โควิด วันนี้ แอดมีสาระ ดี ๆ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ หลายท่านคงเคยได้ได้ยินคำว...
14/07/2021
ความหมายและความสำคัญของ Active Citizen

ในช่วงที่เราต้องห่างไกลกัน เพราะสถานการณ์โควิด วันนี้ แอดมีสาระ ดี ๆ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ หลายท่านคงเคยได้ได้ยินคำว่า "Active Citizen" แต่อาจยังไม่เข้าใจความหมายกระจ่างแจ้งนัก...อาจารย์วัฒนา อัคคาพานิช นักวิชาการอิสระ ท่านได้พูดถึงความหมายและความสำคัญของคำนี้ เชิญท่านติดตามรับชมได้เลยค่ะ ทาง https://youtu.be/GoCvm_o8OmI

draft2

📌📍มีสาระดี ๆ ที่จะมาแนะนำกันค่ะ...ขอเชิญชวนท่านติดตามฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งในปี 2564 ได...
05/07/2021

📌📍มีสาระดี ๆ ที่จะมาแนะนำกันค่ะ...ขอเชิญชวนท่านติดตามฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ📍📌 ติดตามได้ที่ลิงก์ https://lis.parliament.go.th/law หรือแสกน QR ตามที่แปะไว้ด้านล่างเลยค่ะ

📌📍มีสาระดี ๆ ที่จะมาแนะนำกันค่ะ...ขอเชิญชวนท่านติดตามฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ📍📌 ติดตามได้ที่ลิงก์ https://lis.parliament.go.th/law หรือแสกน QR ตามที่แปะไว้ด้านล่างเลยค่ะ

28/06/2021

28 มิถุนายน วันสถาปนารัฐสภา

สี่วันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (24 มิ.ย. 2475) ประเทศไทยได้มีประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้งของคณะราษฎร จำนวน 70 คน โดยที่ประชุมได้เลือกหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนารัฐสภา และเป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

#89ปีรัฐสภาไทย #รัฐสภา

04/05/2021

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า

ทรงพระเจริญ

เรียน ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 ทุกท่าน ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ...
03/05/2021

เรียน ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 ทุกท่าน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 ได้จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริม ประจำปี 2564 ซึ่งประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นั้น

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาด รวมทั้งปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตลอดจนให้ปฏิบัติตามหลักด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการฯ เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีการรวมกลุ่มทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และจัดทำผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งภายในกลุ่ม ตลอดจนจะส่งผลกระทบไปสู่ครอบครัว ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงพื้นฐานความห่วงใยต่อชีวิตของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ดังนั้นเพื่อจะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนประชาธิปไตยปี 2564 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่แนบมานี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยปี 2564 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเข้าร่วมประกวดในปีนี้ สำนักงานฯ หวังว่าเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีขึ้นในปี 2565 ท่านยังคงจะสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดกับทางสำนักงานฯ อีกครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เรียน ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 ทุกท่าน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 ได้จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริม ประจำปี 2564 ซึ่งประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นั้น

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาด รวมทั้งปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตลอดจนให้ปฏิบัติตามหลักด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการฯ เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีการรวมกลุ่มทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และจัดทำผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งภายในกลุ่ม ตลอดจนจะส่งผลกระทบไปสู่ครอบครัว ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงพื้นฐานความห่วงใยต่อชีวิตของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ดังนั้นเพื่อจะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนประชาธิปไตยปี 2564 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่แนบมานี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยปี 2564 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเข้าร่วมประกวดในปีนี้ สำนักงานฯ หวังว่าเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีขึ้นในปี 2565 ท่านยังคงจะสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดกับทางสำนักงานฯ อีกครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย 2564) คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ปี 2564 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาขยายเวลาการรั...
28/04/2021

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย 2564) คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ปี 2564 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาขยายเวลาการรับผลงาน แต่ก่อนที่แอดจะรายงานผลการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ แอดขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับนวัตกรรมประชาธิปไตย ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา วันศุกร์นี้ (30 เม.ย.2564) เวลา 12.00 -13.00 น. เช่นเดิมจร้าาาาา

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย 2564) คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ปี 2564 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาขยายเวลาการรับผลงาน แต่ก่อนที่แอดจะรายงานผลการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ แอดขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับนวัตกรรมประชาธิปไตย ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา วันศุกร์นี้ (30 เม.ย.2564) เวลา 12.00 -13.00 น. เช่นเดิมจร้าาาาา

หนึ่งในคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design ...
27/04/2021

หนึ่งในคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ท่านได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแนะนำให้ผู้จัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการนำไปใช้จริง ตลอดจนการปรับปรุงผลงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยท่านได้ยกตัวอย่างองค์กรที่ประสบผลสำเร็จเช่น เทศบาลนครขอนแก่นที่ใช้กระบวนการดังกล่าวในการเป็น Smart City และสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยในปีที่ผ่าน ๆ มาได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "Design Thinking" กับกระบวนการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ
http://www.tpchannel.org/uploads/progprev/3204/1300_f_20210413115513.mp3

หนึ่งในคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ท่านได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแนะนำให้ผู้จัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการนำไปใช้จริง ตลอดจนการปรับปรุงผลงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยท่านได้ยกตัวอย่างองค์กรที่ประสบผลสำเร็จเช่น เทศบาลนครขอนแก่นที่ใช้กระบวนการดังกล่าวในการเป็น Smart City และสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยในปีที่ผ่าน ๆ มาได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "Design Thinking" กับกระบวนการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ
http://www.tpchannel.org/uploads/progprev/3204/1300_f_20210413115513.mp3

26/04/2021

ด้วยความห่วงใยจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยของท่านได้ ดังนั้น หากท่านมีปัญหา ต้องการคำปรึก...
26/04/2021

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยของท่านได้ ดังนั้น หากท่านมีปัญหา ต้องการคำปรึกษา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าน สอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะ ทีมงานยินดีรับฟังและไขข้อข้องใจในทุกคำถาม ขณะที่ข่าวสารความรู้จากคณะกรรมการจัดประกวดยังคงมีต่อเนื่องผ่านทางรายการ "สภาชาวบ้าน" ซึ่งวันนี้เรามีข้อคิดดี ๆ จาก ผศ.ธีระ นุชเปี่ยม ท่านได้ถอดรหัสเกี่ยวกับนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงวัฒนธรรมว่า "กระบวนการทางสังคมแบบดั้งเดิมของชุมชน จากการปรึกษาหารือ การหาฉันทามติต่าง ๆ เป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการประชาธิปไตย" และท่านสามารถรับฟังการให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ธีระ นุชเปี่ยม ฉบับเต็มออกอากาศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้ที่ http://www.tpchannel.org/radio/ondemandlist_detail.php?id=3203

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยของท่านได้ ดังนั้น หากท่านมีปัญหา ต้องการคำปรึกษา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าน สอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะ ทีมงานยินดีรับฟังและไขข้อข้องใจในทุกคำถาม ขณะที่ข่าวสารความรู้จากคณะกรรมการจัดประกวดยังคงมีต่อเนื่องผ่านทางรายการ "สภาชาวบ้าน" ซึ่งวันนี้เรามีข้อคิดดี ๆ จาก ผศ.ธีระ นุชเปี่ยม ท่านได้ถอดรหัสเกี่ยวกับนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงวัฒนธรรมว่า "กระบวนการทางสังคมแบบดั้งเดิมของชุมชน จากการปรึกษาหารือ การหาฉันทามติต่าง ๆ เป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการประชาธิปไตย" และท่านสามารถรับฟังการให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ธีระ นุชเปี่ยม ฉบับเต็มออกอากาศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้ที่ http://www.tpchannel.org/radio/ondemandlist_detail.php?id=3203

จากวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังน่าเป็นห่วง ทางทีมงานขอส่งกำลังใจ และห่วงใยทุกท่านเสมอนะคะ  การรักษามาตรการทางส...
22/04/2021

จากวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังน่าเป็นห่วง ทางทีมงานขอส่งกำลังใจ และห่วงใยทุกท่านเสมอนะคะ การรักษามาตรการทางสาธารณสุขยังเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ส่วนท่านที่สนใจติดตามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ห้ามพลาดนะคะ
ในวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2564 กับเรื่องราวดี ๆ ต่อการ "พิชิตด่านแรก...สู่การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" ติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา เวลา 12.00 - 13.00 น. และช่องทางต่าง ๆ ค่ะ

จากวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังน่าเป็นห่วง ทางทีมงานขอส่งกำลังใจ และห่วงใยทุกท่านเสมอนะคะ การรักษามาตรการทางสาธารณสุขยังเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ส่วนท่านที่สนใจติดตามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ห้ามพลาดนะคะ
ในวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2564 กับเรื่องราวดี ๆ ต่อการ "พิชิตด่านแรก...สู่การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" ติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา เวลา 12.00 - 13.00 น. และช่องทางต่าง ๆ ค่ะ

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ร้อนระอุด้วยอากาศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง ทางทีมงานห่วงใยทุกท่านเสมอ ...
22/04/2021

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ร้อนระอุด้วยอากาศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง ทางทีมงานห่วงใยทุกท่านเสมอ ในภาวะที่เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม การดูแลตัวเองและครอบครัว ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน ยังเป็นสิ่งจำเป็น แต่แม้จะเกิดวิกฤตอย่างไร เรายังคงเดินหน้าจัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะ และเรายังรอท่านส่งผลงานมาเข้าประกวด ย้ำเตือนอีกครั้งค่ะว่าจะหมดเขตรับผลงาน 30 เมษายน นี้ และท่านสามารถติดตามข่าวสารของการประกวดได้ในรายการ "สภาชาวบ้าน" ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ทางสถานีวิทยุรัฐสภา

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ร้อนระอุด้วยอากาศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง ทางทีมงานห่วงใยทุกท่านเสมอ ในภาวะที่เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม การดูแลตัวเองและครอบครัว ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน ยังเป็นสิ่งจำเป็น แต่แม้จะเกิดวิกฤตอย่างไร เรายังคงเดินหน้าจัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะ และเรายังรอท่านส่งผลงานมาเข้าประกวด ย้ำเตือนอีกครั้งค่ะว่าจะหมดเขตรับผลงาน 30 เมษายน นี้ และท่านสามารถติดตามข่าวสารของการประกวดได้ในรายการ "สภาชาวบ้าน" ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ทางสถานีวิทยุรัฐสภา

ดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้าน ลดเสี่ยงเลี่ยง COVID-19 นะคะ#COVID19เราจะสู้ไปด้วยกัน https://youtu.be/ElLt-rcBTgY“รางวัลดีมาก”...
20/04/2021
ยุวชนฯ สู้โควิด

ดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้าน ลดเสี่ยงเลี่ยง COVID-19 นะคะ

#COVID19เราจะสู้ไปด้วยกัน

https://youtu.be/ElLt-rcBTgY
“รางวัลดีมาก” ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน” เรื่อง “ยุวชนฯ สู้โควิด” โดย นายพลพล ดวงมาลา ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวเมธาวี ลิ่มวชิรโชติ ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวณัฐริกา โสขุมา ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”ได้รางวัลดีมาก เรื่อง “ยุวชนฯ สู.....

วันนี้หลาย ๆ ท่านเริ่มมาทำงานแล้วหลังจากเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่บางท่านยังอาจหยุดยาวไปถึงอาทิตย์หน้า ทีมแอดมินขอเป็นกำลังใจ...
16/04/2021

วันนี้หลาย ๆ ท่านเริ่มมาทำงานแล้วหลังจากเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่บางท่านยังอาจหยุดยาวไปถึงอาทิตย์หน้า ทีมแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝ่าวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน ในขณะที่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง การรักษามาตรการทางสาธารณสุขยังเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ส่วนท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ห้ามพลาดนะคะ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2564) กับเรื่องราวดี ๆ ที่นำเอา "Design Thinking" มาใช้ในกระบวนการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตย ติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา เวลา 12.00 - 13.00 น. และช่องทางต่าง ๆ ค่ะ

วันนี้หลาย ๆ ท่านเริ่มมาทำงานแล้วหลังจากเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่บางท่านยังอาจหยุดยาวไปถึงอาทิตย์หน้า ทีมแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝ่าวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน ในขณะที่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง การรักษามาตรการทางสาธารณสุขยังเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ส่วนท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ห้ามพลาดนะคะ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2564) กับเรื่องราวดี ๆ ที่นำเอา "Design Thinking" มาใช้ในกระบวนการจัดทำนวัตกรรมประชาธิปไตย ติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา เวลา 12.00 - 13.00 น. และช่องทางต่าง ๆ ค่ะ

สถานการณ์ตอนนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” #COVID19เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ https://youtu.be/Q5vJc7rIoskผล...
15/04/2021
ชีวิตที่เปลี่ยนไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ตอนนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”
#COVID19เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ

https://youtu.be/Q5vJc7rIosk

ผลงานรางวัลดีเด่นคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”
เรื่อง “ชีวิตที่เปลี่ยนไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” โดย นางสาวธนาภรณ์ สิงคะปะ ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ นายธรรมธัช สุริยาส่องไพร ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”ได้รางวัลดีเด่น เรื่อง “ชีวิตที่...

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ  ปีนี้โควิดยังอยู่กับเรา แต่โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นี่ก็ใกล...
13/04/2021

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ ปีนี้โควิดยังอยู่กับเรา แต่โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นี่ก็ใกล้เวลาจะหมดเขตรับผลงานในวันที่ 30 เมษายน นี้แล้ว ช่วงนี้ขอให้ท่านมีความสุข พักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ส่วนท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งผลงาน สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะ แล้วพบกันหลังสงกรานต์นะคะ

#สงกรานต์ปีนี้ งดสาดน้ำ ประแป้ง จัดงานรื่นเริง
แต่สามารถสืบสานประเพณีวัฒนธรรมได้ เช่น ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สวมใส่ผ้าไทย และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง เช็คอินกับครอบครัว

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยนะครับ

มาจร้า ๆ ท่านใดที่ใช้พลังของวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคม หรือนำวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งมีค่าของชุมชน เป็นเครื่องมือการพัฒนาหรือแก...
09/04/2021

มาจร้า ๆ ท่านใดที่ใช้พลังของวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคม หรือนำวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งมีค่าของชุมชน เป็นเครื่องมือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในชุมชน ห้ามพลาดเรื่องราวดี ๆ ที่น่าสนใจจากคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ วันนี้ (9 เม.ษ. 64) ผศ.ดร. ธีระ นุชเปี่ยม จะมาถอดรหัสให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมที่เป็น Soft Power มากขึ้น เพื่อนำความรู้ และข้อเสนอแนะไปเติมเต็มผลงานของท่านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วพบกันจร้าาาาาาาาาา

มาจร้า ๆ ท่านใดที่ใช้พลังของวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคม หรือนำวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งมีค่าของชุมชน เป็นเครื่องมือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในชุมชน ห้ามพลาดเรื่องราวดี ๆ ที่น่าสนใจจากคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ วันนี้ (9 เม.ษ. 64) ผศ.ดร. ธีระ นุชเปี่ยม จะมาถอดรหัสให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมที่เป็น Soft Power มากขึ้น เพื่อนำความรู้ และข้อเสนอแนะไปเติมเต็มผลงานของท่านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วพบกันจร้าาาาาาาาาา

สวัสดีค่ะชาวแฟนเพจ ที่เงียบหายไป เชื่อว่าท่านกำลังซุ่มทำผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยกันแน่ ๆ เลย แอดคิดถึงทุกท่าน และหากท่าน...
05/04/2021

สวัสดีค่ะชาวแฟนเพจ ที่เงียบหายไป เชื่อว่าท่านกำลังซุ่มทำผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยกันแน่ ๆ เลย แอดคิดถึงทุกท่าน และหากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะคะ ขณะที่การพูดคุยกับคณะกรรมการจัดการประกวดก็มีเนื้อหาลงลึกมากขึ้น วันนี้ แอดมีเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดประกวดมาฝากชาวแฟนเพจทุกท่าน ซึ่งการให้ความรู้ทางรายการ "สภาชาวบ้าน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งการรับผลงานประกวดจะหมดเขต วันที่ 30 เมษายน 64 เช่นกัน
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APcdHJUbj3YS%5F3E&cid=E322C582E9B6A3D0&id=E322C582E9B6A3D0%21230&parId=E322C582E9B6A3D0%21119&o=OneUp

สวัสดีค่ะชาวแฟนเพจ ที่เงียบหายไป เชื่อว่าท่านกำลังซุ่มทำผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยกันแน่ ๆ เลย แอดคิดถึงทุกท่าน และหากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะคะ ขณะที่การพูดคุยกับคณะกรรมการจัดการประกวดก็มีเนื้อหาลงลึกมากขึ้น วันนี้ แอดมีเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดประกวดมาฝากชาวแฟนเพจทุกท่าน ซึ่งการให้ความรู้ทางรายการ "สภาชาวบ้าน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งการรับผลงานประกวดจะหมดเขต วันที่ 30 เมษายน 64 เช่นกัน
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APcdHJUbj3YS%5F3E&cid=E322C582E9B6A3D0&id=E322C582E9B6A3D0%21230&parId=E322C582E9B6A3D0%21119&o=OneUp

02/04/2021

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🇹🇭ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🇹🇭

ท่านใดที่นึกไม่ออกว่านวัตกรรมประชาธิปไตย จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ลองมาฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะจ...
02/04/2021

ท่านใดที่นึกไม่ออกว่านวัตกรรมประชาธิปไตย จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ลองมาฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย วันศุกร์นี้ (2 เม.ย.) เวลา 12.00 -13.00 น. ปล. อย่าลืมนะคะ ว่าเราจะปิดรับผลงาน 30 เมษายน นี้แล้วววววว

ท่านใดที่นึกไม่ออกว่านวัตกรรมประชาธิปไตย จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ลองมาฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย วันศุกร์นี้ (2 เม.ย.) เวลา 12.00 -13.00 น. ปล. อย่าลืมนะคะ ว่าเราจะปิดรับผลงาน 30 เมษายน นี้แล้วววววว

01/04/2021
บ้านเมืองสุจริต

ประกาศ!!! รัฐสภาขยายเวลารับผลงานประกวดคลิป "บ้านเมืองสุจริต" ถึงวันที่ 30 เมษายน นี้ ท่านใดยังไม่ได้ส่งมาเชิญเลยนะคะ ส่วนท่านที่ส่งคลิปมาแล้ว เราให้สิทธิแก้ไขผลงานได้ถึง 30 เมษายน เช่นเดียวกันค่ะ

ที่อยู่

ถนนสามเสน
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622425900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการประกวดนวัตกรรมประชา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📍📍สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงาน "ประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง" (เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!👉👉http://kpi.ac.th/news/news/data/812
Get
ขอทราบรายชื่อผ่านการคัดสันประกวด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสมัครแล้ว ต้องการทราบผลการคัดเลือกครับ
บริการภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ
เป็นนักเรียนชั้นอะไรครับ...ผมเปิดโครงการไม่ได้
น้องๆ ยุวชนคนไหนมีนวัตกรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของตนเอง อย่าลืมสมัครนะครับ อบรมวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้แล้ว
นักเขียนท่านใดมีนวัตกรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของตนเอง อย่าลืมสมัครนะครับ อบรมวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้แล้ว
ขอประกาศผลการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย และหนังสือแจ้งโรงเรียนฯ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ ผู้ส่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอขอบคุณครับ
ขอทราบประกาศผล 5 โรงเรียน รอบที่ 3 และแนวปฏิบัติฯ ครับ