องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื ให้ความรู้และส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ In response to the intensified and widespread impacts of climate change to the economy and society and in recognition of the imperative to manage and reduce greenhouse gas emissions in Thailand, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO was established in 2007 as an autonomous public organization in accordance with Thai law to manage and expedite development and implementation of greenhouse gas reduction projects and support public, private and international organization partnerships to promote implementation of climate action.

The Royal Decree on the Establishment of TGO B.E. 2550 was amended in 2019 to strengthen the efficiency and effectiveness of TGO in carrying its missions and mandate to support greenhouse gas management in Thailand in line with evolving international climate change regime, as well as accommodating the amended Public Organization Act B.E. 2542 (amended B.E. 2550).

เปิดเหมือนปกติ

NASA พบว่าระดับน้ำแข็ง Arctic ในหน้าร้อนของปี 2021 น้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 12 จากข้อมูลสถิติน้ำแข็งในทะเล Arctic มีระดับต...
24/09/2021

NASA พบว่าระดับน้ำแข็ง Arctic ในหน้าร้อนของปี 2021 น้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 12 จากข้อมูลสถิติ

น้ำแข็งในทะเล Arctic มีระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน หลังจากผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา นับเป็นพื้นที่แผ่นน้ำแข็งที่หดตัวมากที่สุดเป็นลำดับที่ 12 จากสถิติข้อมูลโดยภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งปีนี้ขนาดแผ่นน้ำแข็งลดลงราว 4.72 ล้านตารางกิโลเมตร (1.82 ล้านตารางไมล์) โดยมีหลักการประเมินเป็นพื้นที่น้ำแข็งจะต้องมีสัดส่วนของน้ำแข็งอย่างน้อย 15% ในขอบเขตพื้นที่

พบว่าค่าเฉลี่ยของพื้นที่น้ำแข็งในเดือนกันยายน มีขนาดเล็กลง นับตั้งแต่การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1978 โดยใน 15 ปีหลังนี้ (ตั้งแต่ปี 2007 ถึงปี 2021) นับเป็นช่วงเวลา 15 ปี ที่แผ่นน้ำแข็งหดตัวมากที่สุดจากตลอดช่วงเวลา 43 ปี ของการติดตามข้อมูลด้วยดาวเทียม

บทความโดย
Roberto Molar Candanosa,
NASA’s Earth Science News Team

ที่มา : https://go.nasa.gov/2XCKnGg

NASA พบว่าระดับน้ำแข็ง Arctic ในหน้าร้อนของปี 2021 น้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 12 จากข้อมูลสถิติ

น้ำแข็งในทะเล Arctic มีระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน หลังจากผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา นับเป็นพื้นที่แผ่นน้ำแข็งที่หดตัวมากที่สุดเป็นลำดับที่ 12 จากสถิติข้อมูลโดยภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งปีนี้ขนาดแผ่นน้ำแข็งลดลงราว 4.72 ล้านตารางกิโลเมตร (1.82 ล้านตารางไมล์) โดยมีหลักการประเมินเป็นพื้นที่น้ำแข็งจะต้องมีสัดส่วนของน้ำแข็งอย่างน้อย 15% ในขอบเขตพื้นที่

พบว่าค่าเฉลี่ยของพื้นที่น้ำแข็งในเดือนกันยายน มีขนาดเล็กลง นับตั้งแต่การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1978 โดยใน 15 ปีหลังนี้ (ตั้งแต่ปี 2007 ถึงปี 2021) นับเป็นช่วงเวลา 15 ปี ที่แผ่นน้ำแข็งหดตัวมากที่สุดจากตลอดช่วงเวลา 43 ปี ของการติดตามข้อมูลด้วยดาวเทียม

บทความโดย
Roberto Molar Candanosa,
NASA’s Earth Science News Team

ที่มา : https://go.nasa.gov/2XCKnGg

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) ด้านกลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเ...
23/09/2021
TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร CU ด้านกลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) ด้านกลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#LowCarbonSociety #สังคมคาร์บอนต่ำ #SustainableDevelopment #การพัฒนาที่ยั่งยืน
#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #CU #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #อบก. #TGO

วันที่ 23 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำน...

TGO Climate Action Academy สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ ม...
23/09/2021

TGO Climate Action Academy สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 🌏🌳
.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดตัวสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นประเทศไร้คาร์บอน Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 ครับ
.
สำหรับสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” TGO Climate Action Academy หรือ CAA จะทำหน้าที่ในการ สร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Literacy) ตามบันทึกข้อตกลงปารีส โดยเชื่อมโยงและสนับสนุนการนำนโยบายระดับประเทศสู่การปฏิบัติ และให้คำปรึกษาด้านการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก โดยให้ 4 บริการหลัก ดังนี้
.
1. Climate action Leaders forum สร้างเวทีผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูง ร่วมรับผิดชอบการลดก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งร่วมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไปสู่สังคม
.
2. Training Programmes จัดฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการลดก๊าซเรือนกระจกให้บุคลากรทุกภาคส่วน
.
3. Education Programmes สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
.
4. Conferences and Seminars เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
.
#TopVarawut #MNRE #พรรคชาติไทยพัฒนา

TGO Climate Action Academy สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 🌏🌳

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดตัวสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นประเทศไร้คาร์บอน Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 ครับ

สำหรับสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” TGO Climate Action Academy หรือ CAA จะทำหน้าที่ในการ สร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Literacy) ตามบันทึกข้อตกลงปารีส โดยเชื่อมโยงและสนับสนุนการนำนโยบายระดับประเทศสู่การปฏิบัติ และให้คำปรึกษาด้านการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก โดยให้ 4 บริการหลัก ดังนี้

1. Climate action Leaders forum สร้างเวทีผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูง ร่วมรับผิดชอบการลดก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งร่วมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไปสู่สังคม

2. Training Programmes จัดฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการลดก๊าซเรือนกระจกให้บุคลากรทุกภาคส่วน

3. Education Programmes สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

4. Conferences and Seminars เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

#TopVarawut #MNRE #พรรคชาติไทยพัฒนา

เมื่อธุรกิจต้องจับมือสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “ธุรกิจได้ โลกได้” กรุงเทพธุรกิจ ชวนทุกท่านร่วมฟังงาน Virtual Forum Go Green เมก...
23/09/2021

เมื่อธุรกิจต้องจับมือสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “ธุรกิจได้ โลกได้” กรุงเทพธุรกิจ ชวนทุกท่านร่วมฟังงาน Virtual Forum Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว ในวันที่ 30 กันยายน 64 เวลา 13:00-16:30 น.
.
ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์ไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
โดย วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
พร้อมเปิดเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมสู่สังคมโลว์คาร์บอน ในหัวข้อ
• GREEN MISSION : ปฏิบัติการไทย สู่สังคม โลว์คาร์บอน ลดโลกร้อน
• CARBON CREDIT: ลดต้นทุน หมุนไปสิ่งแวดล้อม
.
รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
- เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
.
โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านช่องทาง zoom, Youtube และ Line Official กรุงเทพธุรกิจ
.
ลงทะเบียนรับชมคลิก https://bit.ly/2W3bsCc
หรือ โทร. 02 338 3000 กด 1

เมื่อธุรกิจต้องจับมือสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “ธุรกิจได้ โลกได้” กรุงเทพธุรกิจ ชวนทุกท่านร่วมฟังงาน Virtual Forum Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว
.
ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์ไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
พร้อมเปิดเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมสู่สังคมโลว์คาร์บอน ในหัวข้อ
• GREEN MISSION : ปฏิบัติการไทย สู่สังคม โลว์คาร์บอน ลดโลกร้อน
• CARBON CREDIT: ลดต้นทุน หมุนไปสิ่งแวดล้อม
.
รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
- เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย.64 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น.
.
โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านช่องทาง zoom, Youtube และ Line Official กรุงเทพธุรกิจ
.
ลงทะเบียนรับชมคลิก https://bit.ly/2W3bsCc
หรือ โทร. 02 338 3000 กด 1

📣ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อบก.-ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (สำนักบริหารและกำกับองค์กร).ลักษ...
23/09/2021

📣ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อบก.-ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
(สำนักบริหารและกำกับองค์กร)
.
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม แก่ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการขององค์การ
2. อำนวยความสะดวก และต้อนรับผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการด้วยการให้คำแนะนำ ข้อมูล หรือการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี เพื่อให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
3. รับโทรศัพท์จากบุคคล/หน่วยงานภายนอกที่จะติดต่อกับส่วนงานภายในองค์การ
4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ
5. บันทึกการเข้า-ออก และจัดทำทะเบียนผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ ที่เข้ามาติดต่อในองค์การ
6. ช่วยดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอหนังสือ
7. นำส่งเอกสารไปรษณีย์ประจำวันของหน่วยงาน (ตรวจสอบ, ทำใบนำส่ง, จัดเก็บสำเนา)
8. รับและสรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ของผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ
9. ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของ อบก.
.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office (Word, Excel, Power point) ระดับใช้งานได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
5. สามารถอ่านและสรุปสาระสำคัญของหนังสือได้
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
.
ศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงาน : https://bit.ly/3AyLFRm
ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ Word) : https://bit.ly/3CC4btf
.
📌ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ Email : [email protected]
.
#ประกาศรับสมัครงาน #รับสมัครงาน #หางาน #รับสมัครพนักงาน #สมัครงาน

📣ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อบก.-ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
(สำนักบริหารและกำกับองค์กร)
.
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม แก่ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการขององค์การ
2. อำนวยความสะดวก และต้อนรับผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการด้วยการให้คำแนะนำ ข้อมูล หรือการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี เพื่อให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
3. รับโทรศัพท์จากบุคคล/หน่วยงานภายนอกที่จะติดต่อกับส่วนงานภายในองค์การ
4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ
5. บันทึกการเข้า-ออก และจัดทำทะเบียนผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ ที่เข้ามาติดต่อในองค์การ
6. ช่วยดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอหนังสือ
7. นำส่งเอกสารไปรษณีย์ประจำวันของหน่วยงาน (ตรวจสอบ, ทำใบนำส่ง, จัดเก็บสำเนา)
8. รับและสรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ของผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ
9. ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของ อบก.
.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office (Word, Excel, Power point) ระดับใช้งานได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
5. สามารถอ่านและสรุปสาระสำคัญของหนังสือได้
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
.
ศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงาน : https://bit.ly/3AyLFRm
ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ Word) : https://bit.ly/3CC4btf
.
📌ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ Email : [email protected]
.
#ประกาศรับสมัครงาน #รับสมัครงาน #หางาน #รับสมัครพนักงาน #สมัครงาน

ค่าเฉลี่ยของพื้นที่น้ำแข็งในเดือนกันยายน มีขนาดเล็กลง นับตั้งแต่การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1978 โดยใน 15 ปีหลังนี...
23/09/2021
Arctic Sea Ice Reaches 2021 Minimum Extent

ค่าเฉลี่ยของพื้นที่น้ำแข็งในเดือนกันยายน มีขนาดเล็กลง นับตั้งแต่การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1978 โดยใน 15 ปีหลังนี้ (ตั้งแต่ปี 2007 ถึงปี 2021) นับเป็นช่วงเวลา 15 ปี ที่แผ่นน้ำแข็งหดตัวมากที่สุดจากตลอดช่วงเวลา 43 ปี ของการติดตามข้อมูลด้วยดาวเทียม

https://bit.ly/39rTw7e

Arctic sea ice reached its minimum extent on Sept. 16, 2021, at 4.72 million square kilometers (1.82 million square miles).Read more: https://www.nasa.gov/fe...

22/09/2021
ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ปี 2564 (CE-EEC MODEL 2021)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
.
เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับอุตสาหกรรม และสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model)
.
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและลดต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในอนาคตก็จะขยายผลไปดำเนินงานในเขต/นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศ

เสวนาออนไลน์ “กลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย” ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา...
21/09/2021

เสวนาออนไลน์ “กลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย” ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศ. อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาออนไลน์ “Global Megatrend for Environmental Management” ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย” (Greenhouse Gas Strategy and Implement toward to low carbon society in Thailand)

ฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• เทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย ศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
• แนวทางและเครื่องมือทางการคลังการเงินเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ โดย คุณบุญรอด เยาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ Climate Finance บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด
• กลไกภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย โดยคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดำเนินรายการโดย ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศ. อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ติดตามรายละเอียดของงาน: https://bit.ly/3nTSQA6 และ https://bit.ly/3nUghcq
รับชมและรับฟังได้ทาง Facebook Live: @EngEnvChula
หรือ
ผ่านแอปพลิคชั่น Zoom: https://chula.zoom.us/j/95691054660?pwd=UVRNQjdjem80VUQ5WDlmWUdRNmlXdz09
Meeting ID: 956 9105 4660 Password: 209019

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/VyC4xcFtBngG5BtM6

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1thOBvImd0YCYHoz8IKgauxV2HRiQi_eV?usp=sharing

หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังกิจกรรมสัมมนาและเสวนาออนไลน์ “Global Megatrend for Environmental Management” ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย”
(Greenhouse Gas Strategy and Implement toward to low carbon society in Thailand)

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีหัวข้อนำเสนอดังนี้

1. เทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แนวทางและเครื่องมือทางการคลังการเงินเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ
คุณบุญรอด เยาวพฤกษ์
ผู้อำนวยการ Climate Finance
บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด
3. กลไกภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย
คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

📌 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
📌 รับฟังพร้อมกันได้ที่ FB @EngEnvChula หรือ zoom ได้ที่
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/95691054660?pwd=UVRNQjdjem80VUQ5WDlmWUdRNmlXdz09
Meeting ID: 956 9105 4660
Password: 209019

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/VyC4xcFtBngG5BtM6
ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1thOBvImd0YCYHoz8IKgauxV2HRiQi_eV?usp=sharing

TGO ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง หารือแนวทางการดำเนินงาน “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า” พร้อมการแบ่งปัน กรณีด...
18/09/2021
TGO ร่วมกับ ทช. หารือแนวทางการดำเนินงาน “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า” พร้อมการแบ่ง

TGO ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง หารือแนวทางการดำเนินงาน “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า” พร้อมการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ

#CarbonCredit #TVER
#กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง #ทช. #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #อบก. #TGO

               วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรี....

TGO ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) แถลงผลสำเร็จ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม”...
18/09/2021
TGO ร่วมกับ FTI แถลงผลสำเร็จ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกร

TGO ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) แถลงผลสำเร็จ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

#CarbonFootprinForOrganization #CFO
#LowCarbonOrganization #CarbonNeutralOrganization
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #FTI #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #อบก. #TGO

นที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสา...
17/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
.
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ (ลูกจ้างโครงการ-สัญญาจ้าง)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
(สำนักประเมินและรับรองโครงการ)
.
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัว ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้ องค์การฯ จะติดต่อเพื่อนัดหมายกำหนดวันและรายละเอียดการรายงานตัวอีกครั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัว องค์การฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
.
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : [email protected]
ติดตามรายละเอียดของประกาศ ได้ที่ : https://bit.ly/3tOq8kV

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
.
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ (ลูกจ้างโครงการ-สัญญาจ้าง)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
(สำนักประเมินและรับรองโครงการ)
.
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัว ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้ องค์การฯ จะติดต่อเพื่อนัดหมายกำหนดวันและรายละเอียดการรายงานตัวอีกครั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัว องค์การฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
.
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : [email protected]
ติดตามรายละเอียดของประกาศ ได้ที่ : https://bit.ly/3tOq8kV

ที่อยู่

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road Laksi
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621419790

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ให้การรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก และคำปรึกษาทางวิชาการ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื:

วิดีโอทั้งหมด

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) - TGO

In response to the intensified and widespread impacts of climate change to the economy and society and in recognition of the imperative to manage and reduce greenhouse gas emissions in Thailand, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO was established in 2007 as an autonomous public organization in accordance with Thai law to manage and expedite development and implementation of greenhouse gas reduction projects and support public, private and international organization partnerships to promote the implementation of climate action. The Royal Decree on the Establishment of TGO B.E. 2550 was amended in 2019 to strengthen the efficiency and effectiveness of TGO in carrying its missions and mandate to support greenhouse gas management in Thailand in line with evolving international climate change regime, as well as accommodating the amended Public Organization Act B.E. 2542 (amended B.E. 2550).

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#TGO. #มหกรรมวิทย์62
#TGO#มหกรรมวิทย์62
#TGO #มหกรรมวิทย์62
#tgo #ใหกรรมวิทย์62
#TGO #มหกรรมวิทย์62
@tgo
สนุกจัง
#TGO #TGOcafe
#tgo #tgocafe