Clicky

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื “เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ”

In response to the intensified and widespread impacts of climate change to the economy and society and in recognition of the imperative to manage and reduce greenhouse gas emissions in Thailand, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO was established in 2007 as an autonomous public organization in accordance with Thai law to manage and expedite development and implementation of

In response to the intensified and widespread impacts of climate change to the economy and society and in recognition of the imperative to manage and reduce greenhouse gas emissions in Thailand, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO was established in 2007 as an autonomous public organization in accordance with Thai law to manage and expedite development and implementation of

เปิดเหมือนปกติ

อีก 7 วันเท่านั้น เตรียมพบกับ Facebook Liveการสัมมนา “มาร่วมเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”10 กุม...
03/02/2023

อีก 7 วันเท่านั้น เตรียมพบกับ Facebook Live
การสัมมนา “มาร่วมเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
.
Topic
- แนวทางการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
- การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
.
วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานบริการขนาดใหญ่
- เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
- เพื่อลดใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับความรับผิดชอบด้วยการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
- เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
.
Event Facebook : https://fb.me/e/2gP4y8uxT
ลงทะเบียน : http://bit.ly/3YbQ6g5
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวธิชา เจริญผล Email : [email protected] หรือ ติดต่อ 02-141-9832
.
ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ จาก TGO อย่าลืมกด Like Fan Page TGO ด้วยนะ

📣ประกาศรับสมัครงานเปิดรับสมัครตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดทำมาตรฐานและความร่วมมือระ...
03/02/2023

📣ประกาศรับสมัครงาน
เปิดรับสมัครตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดทำมาตรฐานและความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา)
(สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ)
#ปิดรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ 2566
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา)
(สำนักแผนกลยุทธ์และอำนวยการ)
#ปิดรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2566
3. ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการ T-VER จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา)
(สํานักรับรองคาร์บอนเครดิต)
#ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2566
.
ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ Word) : https://bit.ly/3CC4btf
📌ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ Email : [email protected]
.
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1. #ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดทำมาตรฐานและความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา)
(สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ)
#ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Embedded Emission Calculation platform และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) และโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลมาตรฐานการประเมิน Net Zero ระดับองค์กร
3. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัด ลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office ได้เป็นอย่างดี
.
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา)
(สำนักแผนกลยุทธ์และอำนวยการ)
#ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์การ
- ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดทำงบประมาณขององค์การ
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์การ และติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ปฏิบัติงานด้านเอกสาร อาทิ จัดทำร่างบันทึกข้อความ นำส่งเอกสารราชการ รายงานการประชุม และบันทึกการประชุม เป็นต้น
- กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการหรืองบประมาณอย่างน้อย 1 ปี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
.
3. #ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการ T-VER จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา)
(สํานักรับรองคาร์บอนเครดิต)
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ T-VER, CDM
#ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์และตรวจสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) และจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอขอความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลงพื้นที่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้คำปรึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
4. เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบโครงการ T-VER ตามที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานสรุปผล
5. เป็นวิทยากรนำเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับ อบก.และหน่วยงานที่ขอรับข้อมูลเบื้องต้น
7. ติดต่อประสานงาน และเตรียมการจัดการประชุม สัมมนา และอบรมต่าง ๆ ตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
9. จัดทำหนังสือ เอกสาร บันทึก ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ดูแลและจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการ T-VER ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับพลังงาน/สิ่งแวดล้อม
2. มีประสบการณ์ทำงานในด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมหรือก๊าซเรือนกระจกหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ในระดับดี
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องได้
7. มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดประชุม จัดอบรม และจัดงานสัมมนา
8. สามารถติดต่อประสานงานทั้งกับภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี
9. มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
.
#ประกาศรับสมัครงาน #รับสมัครงาน #หางาน #รับสมัครพนักงาน #สมัครงาน

TGO ร่วมกับ TCNN แถลงความสำเร็จเครือข่าย ปี 65 พร้อมสานต่อความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emi...
02/02/2023

TGO ร่วมกับ TCNN แถลงความสำเร็จเครือข่าย ปี 65 พร้อมสานต่อความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emissions

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) ร่วมจัด “ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566” โดยได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการเครือข่าย TCNN นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยที่ปรึกษาเครือข่าย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO รวมทั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ คณะนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะตลาดคาร์บอน คณะ climate finance และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 80 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง Tulip โรงแรมรามา การ์เด้นส์

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว 354 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคมธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ และมีองค์กรที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) จากคณะกรรมการเครือข่าย และได้ประกาศเป้าหมายขององค์กรในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral และ Net Zero ภายในปี 2050 แล้ว 66 องค์กร

นอกจากนี้เครือข่าย TCNN ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มความตระหนักและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปอีก 11 ครั้ง จำนวนกว่า 3,500 คน ทั้งยังมีการเสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน (ปี 2566) จากประธานคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน ตลอดจนมีการสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะผู้บริหารกรรมการเครือข่ายฯ (Council Board) ประจำปี 2565 และแผนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานโครงการ T-VER ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality/ Net Zero ในระดับองค์กร ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ของประเทศไทยต่อไป

#ประชุม #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #ก๊าซเรือนกระจก #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #องค์การมหาชน

"คาร์บอนเครดิต...จะเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจ ในการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ทุกภาคส่วน และช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon ne...
02/02/2023

"คาร์บอนเครดิต...
จะเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจ ในการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ทุกภาคส่วน
และช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon neutrality
และ Net zero GHG Emission ของประเทศ"
.
ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
---------------------------------------------------
คาร์บอนเครดิต คือ? https://www.facebook.com/tgo.or.th/posts/549126760589967

#คาร์บอนเครดิต

#อบก #ก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ เตรียมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  "เปลี่ยนรถเมล์เอกชน เป็น EV".เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอ...
01/02/2023
ครม.ไฟเขียว เปลี่ยนรถเมล์เอกชนเป็น EV กทม.นำร่อง สังคมคาร์บอนต่ำ

กรุงเทพฯ เตรียมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ "เปลี่ยนรถเมล์เอกชน เป็น EV"
.
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ โครงการเปลี่ยนรถเมล์เอกชน เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำร่องโครงการคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ ครั้งแรกของไทย พร้อมส่งเสริมประชาชนได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความทันสมัย ลดฝุ่น PM 2.5
.
โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการริเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสาธารณะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/คัน/ปี หรือ 500,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2573 (10 ปี) ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความทันสมัยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่ำ การลดฝุ่น PM 2.5 เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของประชาชน ซึ่งช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนดีขึ้น
.
แหล่งข้อมูล : https://www.prachachat.net/general/news-1191661?fbclid=IwAR0QVDF_IQEKulKlXsUTztUGib28o5FzsDOBUScSa4fr1fe5JFA6knWCzcY

ครม.เห็นชอบ โครงการเปลี่ยนรถเมล์เอกชน เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในพื้นที่ กทม. คาดลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตันคา....

TGO หารือ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และ Article 6    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 องค์ก...
01/02/2023

TGO หารือ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และ Article 6

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ TGO เข้าร่วมประชุมหารือกับ Embassy of Switzerland in Thailand นำโดย Mr. Markus Reubi, Delegate of the Swiss Federal Council for the 2030 Agenda และ Mr. Conradin Rasi, Deputy Head of Mission, Embassy of Switzerland in Thailand พร้อมด้วยผู้แทนสมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและกลไกภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6 of the Paris Agreement) โดยฝ่ายสวิสแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือด้าน Article 6 ระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสวิส และการดำเนินการของฝ่ายไทยเพื่อให้อนุญาต (Authorization) โครงการนำร่อง (Bangkok e-bus Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินความร่วมมือฯ แผนงานในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริม SDGs ในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต ณ ห้องประชุม 2 TGO ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

#สมาพันธรัฐสวิส #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #องค์การมหาชน

TGO โดย CAA จัดเวที “CAL Forum รุ่น 2” ครั้งที่ 2 ในธีม “Global Trends on Paris Agreement and Carbon Neutrality”    วันท...
31/01/2023

TGO โดย CAA จัดเวที “CAL Forum รุ่น 2” ครั้งที่ 2 ในธีม “Global Trends on Paris Agreement and Carbon Neutrality”

วันที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) จัดเวทีผู้นำ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 2” หรือ CAL Forum #2 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 2 จำนวน 63 ท่าน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน พร้อมสื่อสารสู่สังคมไทยและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

โดยในครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Global Trends on Paris Agreement and Carbon Neutrality” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน มาร่วมนำเสนอมุมมองและแนวคิด ในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วย Mr. Jens Radchinski, Head of the Regional Collaboration Center Bangkok, UNFCCC คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

นอกจากนี้ในช่วงกิจกรรม “Sharing Experience” ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) มาร่วมแสดงแนวคิดและมุมมองต่อแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายและทิศทางต่อการดำเนินงานในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

#รุ่น2
#ก๊าซเรือนกระจก #กระทรวงพลังงาน #พน. #สผ. #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #องค์การมหาชน

TGO พัฒนาศักยภาพ สคพ. ทั่วประเทศ ในการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER     วันที่ 25-27 มกราคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเ...
30/01/2023

TGO พัฒนาศักยภาพ สคพ. ทั่วประเทศ ในการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER

วันที่ 25-27 มกราคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดการฝึกอบรม “เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER” เพื่อสร้างทักษะและให้ความรู้สำหรับการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 (สคพ.) กรมควบคุมมลพิษ ให้สามารถสนับสนุนภารกิจของ TGO ในการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 321 โครงการ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ของ TGO ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

การฝึกอบรมครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission การพัฒนาโครงการ T-VER และโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER) การนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์ การติดตามประเมินผลโครงการ T-VER ประเภทการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และประเภทชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และการจัดการขยะ คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ พร้อมด้วย นักวิชาการจาก TGO ทั้งยังมีการบรรยายเกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการในภาคพลังงานเพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย ดร.เยาวธีร อัชวังกูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งมีการศึกษาดูงานการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดการของเสีย (น้ำกากส่า) ด้วยเทคโนโลยีการระเหย (Evaporation) และการเผา (Incineration) ณ โรงงานสุราบางยี่ขัน จังหวัดปทุมธานี

#พัฒนาศักยภาพ #สคพ. #คพ. #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #องค์การมหาชน

🟩 TGO กระตุ้นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ ด้วยการผลักดัน Carbon Neutral Event.🟢 Carbon-neutral KASET FAIR 2023.✳️...
30/01/2023

🟩 TGO กระตุ้นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ ด้วยการผลักดัน Carbon Neutral Event
.
🟢 Carbon-neutral KASET FAIR 2023
.
✳️ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อนด้วยการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 66 แบบซีโร่คาร์บอน (คาร์บอนนิวทรัล)
.
❇️ งานเกษตรแฟร์ 66 จัดเต็มรูปแบบ ภายใต้ธีม ⚡️“80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” ระหว่าง📌 วันที่ 3-11 ก.พ. นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
🔷 ภายในงานมีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์จากการจัดงานของส่วนกลาง (เช่น การประกวดผลไม้ การประกวดแพะแกะ การแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม การออกร้านของสถานฑูต การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียตริ เป็นต้น) การออกร้านค้าของนิสิตและบุคคลทั่วไป รวมทั้ง การเดินทางของผู้มาร่วมงาน
🔷 จากนั้น จัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (T-VER) มาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์
🔷 รับการทวนสอบจาก ผู้ทวนสอบภายนอก เพื่อขอรับรอง “การจัดคาร์บอนนิวทรัลอีเวนท์” จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
🔷 โดยมี ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ (คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม) รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ผู้อำนวยการ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม) รศ. ดร.รัฐฏา ชัยชนะ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) ผศ. ดร.ธนิต ปัทมพิฑุร (ผู้ช่วยคณบดี) เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ทีมงาน 👉 นิสิตจิตอาสา คณะสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จากทั้งวิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน จำนวน 61 คนช่วยรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
.
❇️ กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการ 👉 TCOP10 “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 10” ของ ▶️ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ▶️ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
.

#คาร์บอนนิวทรัลเกษตรแฟร์
#องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TGO FTI และ สศค. ร่วมประชุมพิจารณามาตรการด้านนโยบายการคลังสำหรับแพลตฟอร์ม FTIX    วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัด...
28/01/2023

TGO FTI และ สศค. ร่วมประชุมพิจารณามาตรการด้านนโยบายการคลังสำหรับแพลตฟอร์ม FTIX

วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) นำโดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FTI-CCi) และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การพิจารณามาตรการด้านนโยบายการคลังสำหรับ FTIX” กับผู้แทนกองนโยบายภาษี และกองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เพื่อหารือกันเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของภาษี และนโยบายการส่งเสริมเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการลดผลกระทบทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ เมื่อมีการกำหนดมาตรการทางการค้า และมาตรการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยที่ประชุม TGO และ FTI ได้เสนอขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในทุกขั้นตอนการจำหน่าย-จ่าย โอน/ การเปลี่ยนมือคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นตลาดคาร์บอนเครดิต รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการปลูกป่าอื่นๆ ที่เพิ่มเติมจากป่าชุมชน ตลอดจนพิจารณามาตรการ Carbon Pricing ที่ตอบสนองและสอดรับกับมาตราการ CBAM ในอนาคต

มติที่ประชุม สศค. รับไปพิจารณาในรายละเอียดและหารือภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ร่วมทั้งขอข้อมูลและหารือนอกรอบเพิ่มเติมกับ TGO และ FTI ต่อไป

#ยกเว้นภาษี #คาร์บอนเครดิต #สศค. #สอท. #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #องค์การมหาชน

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักวิชาการชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา(กลุ่มงานบริหารจัดการระบบทะเบียนค...
27/01/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักวิชาการชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
(กลุ่มงานบริหารจัดการระบบทะเบียนคาร์บอนและเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย)
โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
1. นายกวิน กิ้มยก
2. นางสาวพรรษรัตน์ นัยจิตร
3. นางสาวอำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
4. นายพิศุทธิ์ โนนโคกสูง
วัน เวลา และสถานที่การสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการ T-VER จำนวน 1 อัตรา
(สำนักประเมินและรับรองโครงการ)
โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
1. นางสาวณฏวรรณ หวันวิเศษ
2. นางสาวอำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
3. นางสาวสุจิรา สุขแก้ว
4. นายทวีวัตร สีผักแว่น
5. นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข
วัน เวลา และสถานที่การสอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
.
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด องค์การฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารและกำกับองค์กร โทรศัพท์ 02-141-9819 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือ Email : [email protected]
.
#ประกาศรับสมัครงาน #รับสมัครงาน #หางาน #รับสมัครพนักงาน #สมัครงาน

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรไทย ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้การประชุม DSM Sus...
26/01/2023

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรไทย ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้การประชุม DSM Sustainability Forum

วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “GHG Emission Reduction Strategy for Thailand” รวมทั้งร่วมตอบคำถามในช่วง Q&A ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ กลุ่มปศุสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ และเกษตรกรรม ภายใต้การประชุม DSM Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กรและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป โดยมี Mr. Remco van Wijingaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทของประเทศไทยในการประชุม COP27 กลยุทธ์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ผ่านการดำเนินการทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการค้าการลงทุน ด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอน ด้านการเพิ่มแหล่งกักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกะรจก และด้านกฎหมาย รวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกต่างๆ เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตลาดคาร์บอนและคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างกรณีศึกษา โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับโครงการ T-VER

#พัฒนาศักยภาพ #เกษตร #สังคมคาร์บอนต่ำ #ก๊าซเรือนกระจก #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #องค์การมหาชน

ที่อยู่

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621419790

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

𝗧𝗵𝗲𝘀𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆
ประเทศที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืน

𝗦𝘄𝗲𝗱𝗲𝗻, 𝗡𝗼𝗿𝘄𝗮𝘆 และ 𝗗𝗲𝗻𝗺𝗮𝗿𝗸 เป็นสามอันดับแรกที่จัดโดย 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 สำหรับ ดัชนีการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗲𝘅 (𝗘𝗧𝗜) (download รายงานฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3eN9mfc)

ในวาระครบรอบ 10 ปีของดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รายงาน 𝗙𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭 ได้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อจัดการกับปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ซึ่งจนถึงวันนี้ ยังมีประชากรโลกอีกกว่า 770 ล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าที่มั่นคง

The ETI จัดอันดับ 115 ประเทศ ในด้านความสามารถทางพลังงาน รวมถึงความสามารถในการฟื้นคืน และประสิทธิภาพในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ในมิติของความก้าวหน้าด้านพลังงานสะอาด โดย Sweden ได้รับการจัดอันดับมาเป็นที่ 1 ตามด้วย Norway และ Denmark โดยประเทศใน 10 อันดับแรก ครอบคลุมประชากรโลกราว 2% และคิดเป็นประมาณ 3% ของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อน CO2 และยังเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด โดยมี UK และ France ที่เป็น 2 ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และถูกจัดอยู่ใน 10 อันดับนี้ สำหรับประเทศที่ถือว่าเป็น non-advanced economy ที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดคือ Latvia ที่อยู่ในอันดับ 12 ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศ ‘Emerging and Developing Europe’ สำหรับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 55 โดยมีดัชนีคะแนนที่ 60 เท่ากับอีก 4 ประเทศ (Cyprus, Montenegro, Qatar และ Greece)

𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 - ความท้าทายที่ยังคงมีอยู่
เชื้อเพลิงฟอสซิล ยังคงเป็นพลังงานหลักของโลก คิดเป็น 81% ของแหล่งพลังงานที่โลกพึ่งพา จากสถิติของปี 2018 การลดการพึ่งพาถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางภูมิอากาศ เช่นเดียวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) และ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตลอดเวลา 10 ปี ของการจัดอันดับ ETI ประเทศต่างๆ มากกว่า 70% ได้มีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเข้าถึงและความมั่นคงทางพลังงาน แต่มีเพียง 13 ประเทศจากทั้งหมด 115 ประเทศ ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 - การประเมินการฟื้นคืนสภาพ
รายงานได้มีกรอบการประเมินอยู่ 3 ด้าน ในการประเมินการเพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

𝟭. 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹
การเปลี่ยนไปสู่พลังงานในรูปที่มีคาร์บอนต่ำ จะต้องไม่ลดทอนความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจ โดยผู้กำหนดนโยบายจะต้องกำหนดมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการวางแนวทางใหม่ของนโยบายพลังงาน และการตัดสินใจลงทุน

𝟮. 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗼 𝗯𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱
การ Decarbonizing ของระบบพลังงาน จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งนี่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขยายกำลังผลิตของแหล่งพลังงานหมุนเวียน

𝟯. 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲-𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰-𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการลงทุนในพลังงานสะอาด และประสิทธิภาพพลังงาน ถึง 6 เท่าต่อปี ภายในปี 2050 ตามรายงานของ IPCC ซึ่งต้องการความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน และยังต้องแบ่งสรรในการรับความเสี่่ยงที่เกิดดจากการลงทุนในระยะยาวร่วมกันอีกด้วย
ที่มา : https://bit.ly/3qKymJK
แนวปะการัง 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗲𝗲𝗳 อาจพบกับการฟอกขาวครั้งใหญ่ ภายในสิ้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

นักวิทยาศาสตร์ ได้แต่หวังว่าปรากฏการณ์ 𝗟𝗮 𝗡𝗶ñ𝗮 จะสามารถช่วยลดการสะสมความร้อน ในส่วนตอนเหนือและตอนกลางของแนวปะการัง ซึ่งปะการังของส่วนใหญ่ของ Great Barrier Reef ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาวเป็นวงกว้างถึง 4 ครั้งในช่วงเวลา 7 ปี ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ จากการพยากรณ์ของ 𝗧𝗵𝗲 𝗨𝗦 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗢𝗰𝗲𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝘁𝗺𝗼𝘀𝗽𝗵𝗲𝗿𝗶𝗰 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻’𝘀 (𝗡𝗢𝗔𝗔) นักวิทยาศาสตร์หวังได้แต่เพียงว่า สภาพอากาศที่มีฝนและพายุ cyclone จะช่วยลดความร้อนที่เป็นอันตรายลงไปบ้าง

𝗡𝗢𝗔𝗔 ได้พยากรณ์ว่า การสะสมความร้อนในตอนเหนือและตอนกลางของแนวปะการังจะสูงพอที่จะทำให้เกิดการฟอกขาวได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม Dr David Wachenfeld หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ แห่ง 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗲𝗲𝗳 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 กล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ราว 2C ในเกือบทุกบริเวณ

ฤดูมรสุมของ Australia จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายนของปีถัดไป และพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศรวมถึงแนวปะการังจะเผชิญกับพายุไซโคลนเฉลี่ย 4 ลูกต่อปี สำหรับปีนี้ 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂 𝗼𝗳 𝗠𝗲𝘁𝗲𝗼𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 กล่าวว่ามีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะเกิดพายุไซโคลนมากกว่าปริมาณเฉลี่ย ซึ่งภาวะ 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 ของแนวปะการัง 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗲𝗲𝗳 จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม และจะคลายไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ตามการพยากรณ์ของ 𝗡𝗢𝗔𝗔 ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม แนวปะการังบริเวณตอนใต้ของหาด Airlie Beach จนถึงสุดปลายแหลมของ Cape York ซึ่งเป็นระยะทางราว 1,300 กิโลเมตร จะเกิดการฟอกขาว ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และการพยากรณ์ยังบ่งชี้อีกว่า แนวปะการังทางบริเวณตอนเหนือของเมือง Cairns จะเข้าสู่ภาวะการเตือนภัยระดับ 2 (“𝘈𝘭𝘦𝘳𝘵 𝘓𝘦𝘷𝘦𝘭 2” – 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘭 𝘰𝘧 𝘩𝘦𝘢𝘵 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺) ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ว่าจะเกิดการตายของปะการังค่อนข้างแน่นอน

สภาพอากาศของ Australia ในเวลานี้ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ La Niña ซึ่งนักวิจัยได้ตั้งความหวังว่า การก่อตัวของเมฆและฝนที่มากขึ้น จะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ ในเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การฟอกขาวของปะการัง เป็นลักษณะการตอบสนองต่อความร้อนที่มากเกินไป โดยสาหร่ายที่ทำให้เกิดสีและสร้างอาหารในปะการังจะตายลงทำให้ปะการังมีสีขาวขึ้นผิดไปจากภาวะปกติเดิม โดยปะการังสามารถฟื้นคืนสภาพได้หากการฟอกขาวนั้นไม่รุนแรงจนเกินไป แต่จากกการศึกษาพบว่าส่วนที่รอดชีวิตนั้นก็มีภาวะอ่อนแอลง ถึงแม้ว่าการฟอกขาวที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2020 จะเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง แต่ระดับความเข้มของความร้อนนั้นก็ยังไม่มากเกินไป ทำให้ระดับการตายของปะการังนั้นยังไม่สูงมาก แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อฟื้นคืนสภาพ

𝗧𝗵𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 ได้รายงานสถาการณ์ล่าสุดในปี 2021 ว่าเป็นปีที่มีระดับการรบกวนต่ำ และปะการังมีการเพิ่มจำนวนขึ้นจาก ชนิดพันธ์ุที่อ่อนแอแต่เติบโตได้รวดเร็ว ซึ่งกำลังจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงในเวลาอันใกล้นี้ ศาสตราจารย์ 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗠𝘂𝗺𝗯𝘆 แห่ง University of Queensland ได้แสดงความกัวลต่อผลการพยากรณ์ของ NOAA “𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘵𝘦𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦”. “𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘴 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘣𝘪𝘵 𝘥𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘣𝘭𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵,”

และ 𝗗𝗿 𝗦𝗲𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗪𝗮𝗿𝗱 (the academic director) จากสถานีวิจัย ณ Heron Island แห่ง University of Queensland ได้แสดงความกังวลเช่นเดียวกัน “𝘐’𝘮 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘸𝘰𝘳𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘴𝘦𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘨𝘰 𝘶𝘱 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘢𝘺 𝘶𝘱. “𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘕𝘰𝘢𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘤𝘢𝘴𝘵 𝘴𝘶𝘨𝘨𝘦𝘴𝘵𝘴 𝘸𝘦’𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘣𝘭𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘦𝘢𝘳𝘭𝘪𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘸𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵.”

แนวปะการัง 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗲𝗲𝗳 ได้เกิดการฟอกขาวครั้งใหญ่มาแล้ว 5 ครั้ง เมื่อปี 1998, 2002, 2016, 2017 และ 2020 โดยทั้งหมดเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทร ที่เป็นสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 จะเป็นตัวเริ่มต้นการเกิดฟอกขาวของปะการัง ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 ที่เป็นจุดเริ่ม แต่การฟอกขาวนี้ยังเกิดขึ้นได้จากคลื่นความร้อนอื่นอีกด้วย และตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีของวงจร 𝗟𝗮 𝗡𝗶ñ𝗮 - 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼𝘀 ปรากฏการณ์ 𝗟𝗮 𝗡𝗶ñ𝗮 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่มีอุณหภูมิอุ่นที่สุดอีกด้วย และแนวปะการัง ถูกจัดว่าเป็นระบบนิเวศน์ที่อ่อนไหวต่อวิกฤติการทางภูมิอากาศในระดับสูงที่สุด

ที่มา : https://bit.ly/3FWQdDQ.
TGO ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของประเทศ
.
#องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
“เชียงใหม่” จังหวัดสำคัญในภาคเหนือ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ในพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร
.
ด้วยธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาและสีสันของความร่วมสมัยอย่างลงตัว ของเชียงใหม่ จึงเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก ปีละหลายล้านคน
.
หลายคนทราบหรือไม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทางภาคเหนือ จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไหร่ ?
.
จากข้อมูล ในปี พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สูงถึง 144,121 ล้านบาท มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1,763,742 คน และมีประชากรทั้งหมด (รวมประชากรแฝง) 2,007,970 คน ซึ่งจากทุกกิจกรรมของเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 6.31 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือ คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.14 tCO2eq/คน คิดจากประชากรทั้งหมด
.
และคาดการณ์ว่าในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชียงใหม่จะสูงถึง 8.5 MtCO2eq
.
จากการศึกษาข้อมูลของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในโครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หากจังหวัด “เชียงใหม่” มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมจากมาตรการที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการในภาคขนส่ง และ การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ

“เชียงใหม่” จะมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 13.41% ภายใน ปี 2573
________________________
#ก๊าซเรือนกระจก #เชียงใหม่
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
ขอเชิญชวนผู้มีใจรักการอ่าน ดาวโหลดและใช้งานฟรี
อ่าน E-book ฟัง Podcast Audiobook ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากกว่า 2,000 รายการ
.
อ่านสนุก ฟังเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ทุกการใช้งาน
.
ลุ้นรับของรางวัลรักษ์โลก ต้อนรับปีใหม่ พศ.2565
.
ติดตามรายละเอียดที่ https://bit.ly/3mVsnke
อัพเดทปฏิทินหลักสูตรของ CAA - วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
ติดตามรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : https://caacademy.tgo.or.th/event/
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์ โทรศัพท์ 081 -1322936
หรือ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา โทรศัพท์ 084-3519354
.

.
Driving Ambition for Carbon Neutrality
3 ประเทศที่สามารถบรรลุเป้าหมาย​ Carbon​ Negative
🎉🎉🎉🎁Happy New Year 2022🎁🎉🎉🎉
🎈🎈🎈 🎁 สวัสดีปีใหม่ 2565 🎁 🎈🎈🎈
.
🙏 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 🙏
ขออวยพรให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง
โชคดี มีความสุข ปลอดภัย ไร้โควิด
ตลอดปี 2565
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หยุดยาวนี้ใครกำลังเตรียมตัวออกเดินทาง
หรือกำลังเตรียมทริปสำหรับ Vlog Low Carbon แล้วละก็
เรามีสถานที่น่าแวะมาฝาก
ฝากเส้นทางธรรมชาติ และto do list แบบโลว์คาร์บอน
ไว้ในทริปปีใหม่ของทุกคนด้วยน้า
และอย่าลืมดูแลสุขภาพ เดินทางด้วยความปลอดภัยกันนะคะ
.
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวยๆ จาก EGAT travel guide
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3HkCbfo
.
Low Carbon Contest : Vlog the Journey II
ประกาศเลื่อนวันปิดรับผลงาน
จากเดิมในวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เราจะปิดรับผลงาน Vlog ของทุกทีม
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox : m.me/LowCarbonContest
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
Low Carbon Contest
โทรศัพท์ : 09-0982-1130 (ชม)
.

#องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง Homestaystandardthailand กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ Bangkok Immigration-กองบังคับการตรวจคนเข TFO Thailand Film Office กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ Thailand Digital Outlook Internship/Cooperative Education - NCSA สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง National Health Security Office, Thailand