Clicky

วารสารมานุษยวิทยา

วารสารมานุษยวิทยา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก วารสารมานุษยวิทยา, บีทีเอสสะพานควาย ทางออก 2 เลขที่ 670/54 ถใพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ชวนอ่านบทความ “ทบทวนแนวคิดทฤษฎีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ซึ่งพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 3 ฉบ...
29/09/2020

ชวนอ่านบทความ “ทบทวนแนวคิดทฤษฎีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น”
โดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ซึ่งพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
ดาวน์โหลดบทความ --> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/article/view/243150
สั่งซื้อได้ที่ --> https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจและตรวจสอบความเข้าใจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรอบทฤษฎีแนวคิดและกระบวนทัศน์ที่อธิบายและอธิบายการฟื้นฟูวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง ในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามอย่างยิ่งเกี่ยวกับนิยามทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ซึ่งสอดคล้องและกลมกลืนกับพลังของลัทธิเสรีนิยมใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังระบุด้วยว่าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่กำหนดและกำหนดการสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเกี่ยวโยงกับการเมืองอัตลักษณ์กระบวนการของสินค้าทางวัฒนธรรมวาระทุนนิยมบริโภคนิยมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

“การรื้อฟื้นวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและสัมผัส คือการสื่อให้ “คนนอก” รู้ว่าคนพื้นเมืองมีชีวิตยังไงในการรับรู้วัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยว เป็นการรับรู้ผ่าน “ภาพลักษณ์” ที่คนพื้นเมืองสร้างขึ้น เท่ากับว่าการสื่อทางวัฒนธรรมคือการสื่อสารด้วยภาพลักษณ์”

#วารสารมานุษยวิทยา

สามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความได้แล้ววันนี้วารสารมานุษยวิทยาปีที่ 3 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2563)ในฉบับนี้มีบทความที่นำเ...
30/06/2020

สามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความได้แล้ววันนี้
วารสารมานุษยวิทยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2563)

ในฉบับนี้มีบทความที่นำเสนอองค์ความรู้อย่างหลากหลายทั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนาและเพศภาวะของปีเตอร์ แจ็กสัน (Peter Jackson) การรื้อฟื้นวัฒนธรรมพิธีกรรมของชาติพันธุ์ของนฤพนธ์ ด้วงวิเศษและดำรงพล อินทร์จันทร์ มิติทางวัฒนธรรมของความชราภาพของนัฐวุฒิ สิงห์กุล และการทำจดหมายเหตุจากเอกสารส่วนบุคคลของดรณ์ แก้วนัยและคณะ

เยี่ยมชมวารสารทาง
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/issue/view/16459

บทคัดย่อบทความเรื่องพลวัตของพิธีกรรม “เม-ด้ำ-เม-ผี” ของไทอาหมภายใต้บริบททางสังคมการเมืองของรัฐอัสสัม ประเทศอินเดียDynami...
05/06/2020

บทคัดย่อบทความเรื่อง

พลวัตของพิธีกรรม “เม-ด้ำ-เม-ผี” ของไทอาหม
ภายใต้บริบททางสังคมการเมืองของรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
Dynamics of Tai Ahom’s “Me-Dam-Me-Phi” Ritual
beyond the Socio-Political Context of Assam, India

โดย ดำรงพล อินทร์จันทร์
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วารสารมานุษยวิทยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2563)
พร้อมเผยแพร่พฤษภาคมนี้
สามารถอ่านและส่งบทความได้ทาง
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/issue/view/16459

บทคัดย่อบทความเรื่องเอกสารส่วนบุคคลในหอจดหมายเหตุ : กรณีศึกษาการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก...
01/06/2020

บทคัดย่อบทความเรื่อง

เอกสารส่วนบุคคลในหอจดหมายเหตุ : กรณีศึกษาการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้วในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

Preserving Personal Documents in the National Archives: A Case Study of Archival Documents of Professor Dr. Sam Pringphuangkaew in the National Health Archives

โดย ดรณ์ แก้วนัย*
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

วิรุฬ ลิ้มสวาท
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

รุ่งทิวา นงนุช
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วารสารมานุษยวิทยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2563)
พร้อมเผยแพร่พฤษภาคมนี้
สามารถอ่านและส่งบทความได้ทาง
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/issue/view/16459

บทคัดย่อบทความเรื่อง Beyond Hybridity and Syncretism: Kala-Thesa Contextual Sensitivity and Power in Thai Religious and ...
19/05/2020

บทคัดย่อบทความเรื่อง

Beyond Hybridity and Syncretism: Kala-Thesa Contextual Sensitivity and Power in Thai Religious and Gender Cultures

โดย Peter A. Jackson, College of Asia and the Pacific

วารสารมานุษยวิทยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2563)
พร้อมเผยแพร่พฤษภาคมนี้
สามารถอ่านและส่งบทความได้ทาง
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index

บทบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)พร้อมเผยแพร่พฤษภาคมนี้
14/05/2020

บทบรรณาธิการ
วารสารมานุษยวิทยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2563)
พร้อมเผยแพร่พฤษภาคมนี้

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบ Thaijo2.0 เพื่อส่งบทความ อ่านบทความ และรีวิวบทความได้ทาง
06/02/2020
การใช้งานระบบ ThaiJo

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบ Thaijo2.0 เพื่อส่งบทความ อ่านบทความ และรีวิวบทความได้ทาง

การใช้งานระบบ ThaiJo ขั้นตอนสำหรับผู้ดูเลวารสาร (Journal Manager) -> การตั้งค่าวารสาร (Settings) -> การจัดการ User e.g. การแต่งตั้งตำแหน่?...

เว็บไซต์ Thaijo2.0 ประกาศปรับปรุงระบบระหว่างวันที่ 11-19 ก.พ. 2563
06/02/2020

เว็บไซต์ Thaijo2.0 ประกาศปรับปรุงระบบระหว่างวันที่ 11-19 ก.พ. 2563

อัพเดทหน้าปกวารสารมานุษยวิทยาปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)สนใจส่งบทความเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิ...
31/01/2020

อัพเดทหน้าปกวารสารมานุษยวิทยาปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

สนใจส่งบทความเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยาได้ทาง

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index

สามารถอ่านบทความในวารสารมานุษยวิทยาปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2562) ได้แล้ววันนี้ 1.ความสำคัญของ ‘Serendipity (โชคดีที่บังเอิญค้...
26/12/2019
Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC)

สามารถอ่านบทความในวารสารมานุษยวิทยาปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2562) ได้แล้ววันนี้

1.ความสำคัญของ ‘Serendipity (โชคดีที่บังเอิญค้นพบ)’ ในการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา
- ฐานิดา บุญวรรโณ

2.พลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์สำนึกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กับถิ่นฐานต้นกำเนิดของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย
- พิเชฐ สายพันธ์

3.สิทธิการแต่งงานเกย์ภายใต้อำนาจปกครองของรัฐทุนนิยม
- นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

4.สินค้านำเข้าและส่งออกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย: หลักฐานโบราณคดีจากภาคกลางของประเทศไทย
- ธนิก เลิศชาญฤทธ์

5.จากชุมชนชานเมืองสู่ความเป็นเมืองทุนนิยม กรณีศึกษา พื้นที่นนทบุรี
- โสวัตรี ณ ถลาง

6.บทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง “Coming of age in Second Life: an anthropologist explores the virtually human”
- กุลระวี สุขีโมกข์

ทาง

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index

หรือสั่งซื้อวารสารได้ทาง https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม

สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารวารมานุษวิทยาเล่มที่ 5 (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563) และ 6 (ปีที่ 3 ฉบ...
27/11/2019
ส่งบทความ | Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC)

สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารวารมานุษวิทยา
เล่มที่ 5 (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563)
และ 6 (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
ได้ทางเว็บไซต์ ThaiJo แล้ววันนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasac/about/submissions

และสามารถอ่านวารสารย้อนหลังได้ทาง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasac/issue/archive

วารสารมานุษยวิทยา เป็นวารสารวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2560...

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เร็ว ๆ นี้
11/11/2019

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เร็ว ๆ นี้

อำนาจความรู้ ทำร้ายเกย์อย่างไร?เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภคISBN 978-616-7154-57-2ผู้แต่ง : ดร.นฤพนธ์ ด้วง...
08/11/2019

อำนาจความรู้ ทำร้ายเกย์อย่างไร?
เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค
ISBN 978-616-7154-57-2
ผู้แต่ง : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ปีที่พิมพ์ : 2560
ราคา : 250 บาท
สั่งซื้อได้ทาง

https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

และที่งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หนังสือใหม่ลด 20% หนังสืออื่นๆลดสูงสุด 50% ที่บูธ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) #K10
งานจัดถึงวันอาทิตย์นี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 10.30 -21.00 น.

มีบทบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยาให้อ่านก่อนบทความฉบับสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์https://www.sac.or.th/jasac/journal/5และเตรียมพบก...
31/10/2019
วารสารมานุษยวิทยา

มีบทบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยาให้อ่านก่อนบทความฉบับสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์
https://www.sac.or.th/jasac/journal/5
และเตรียมพบกับวารสารฯ ฉบับตีพิมพ์ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

พบกับ 5 บทความในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้1.ความสำคัญของ ‘Serendipity (โชคดีที่บังเอิญค้...
09/09/2019

พบกับ 5 บทความในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
1.ความสำคัญของ ‘Serendipity (โชคดีที่บังเอิญค้นพบ)’ ในการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา
2.พลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์สำนึกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กับถิ่นฐานต้นกำเนิดของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย
3.สิทธิการแต่งงานเกย์ภายใต้อำนาจปกครองของรัฐทุนนิยม
4.สินค้านำเข้าและส่งออกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย: หลักฐานโบราณคดีจากภาคกลางของประเทศไทย
5.จากชุมชนชานเมืองสู่ความเป็นเมืองทุนนิยม กรณีศึกษา พื้นที่นนทบุรี
และบทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง “Coming of age in Second Life: an anthropologist explores the virtually human”

สามารถอ่านบทความในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1พัฒนาการทางความคิดในการศึกษาชีวิตคนเมือง- ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษการศึ...
26/08/2019

สามารถอ่านบทความในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

พัฒนาการทางความคิดในการศึกษาชีวิตคนเมือง
- ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ สายพันธ์

ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ

พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกสมัยรัชกาลที่ 4: การใช้งานและความเปลี่ยนแปลง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

การดิ้นรนของสวนเกษตรในเมือง กรณีศึกษาชาวสวนฝั่งธนบุรี
- อ. วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์

บทปริทัศน์หนังสือ Marking Time. On the Anthropology of the Contemporary
- ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ได้ทางเว็บไซต์

https://www.sac.or.th/jasac/journal/4

และสั่งซื้อเล่มวารสารได้ทาง

https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

สามารถสั่งซื้อวารสารเล่ม 3 "คนเมือง" ได้ที่https://www.sac.or.th/main/th/publication/index
25/07/2019
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สามารถสั่งซื้อวารสารเล่ม 3 "คนเมือง" ได้ที่

https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

"อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพ" รวมบทความจากการประชุมทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

วารสารมานุษยวิทยา เปิดรับบทความวิชาการปีที่ 3 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563) ภายในเดือนมกราคม 2563(ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธ...
22/07/2019

วารสารมานุษยวิทยา เปิดรับบทความวิชาการ

ปีที่ 3 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563)
ภายในเดือนมกราคม 2563
(ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasac/about/submissions

พบกันที่งานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 มนุษย์ในโลกดิจิทัล วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะ...
20/06/2019

พบกันที่งานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 มนุษย์ในโลกดิจิทัล วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่
www.sac.or.th

http://www.sac.or.th/conference/2019/programme/
05/06/2019

http://www.sac.or.th/conference/2019/programme/

ปีนี้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13
.
"มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562
.
เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ - 30 มิถุนายนนี้ ที่
http://www.sac.or.th/conference/2019/registration/

*โปรดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
.
ศมส. ขอสงวนสิทธิ์รับเอกสาร ของที่ระลึกประกอบการประชุม และคูปองอาหาร เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์
.
พร้อมเชิญชวนรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานภายในหอประชุมใหญ่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

*ผู้ประสงค์รับเสด็จ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และมาที่จุดลงทะเบียน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายในเวลา 7.30 น.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834 (กนกเรขา นิลนนท์), 3805 (ธนวัฒน์ ปัญญานันท์)
.
รายละเอียดกำหนดการ และการเดินทาง
http://www.sac.or.th/conference/2019/

สามารถหาซื้อ วารสารมานุษยวิทยา และหนังสือของศูนย์ฯ (ลดสูงสุด 40%) ได้ที่ งานสัปดาห์หนังสือ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ...
30/03/2019

สามารถหาซื้อ วารสารมานุษยวิทยา และหนังสือของศูนย์ฯ (ลดสูงสุด 40%) ได้ที่ งานสัปดาห์หนังสือ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2562
พิกัด โซน c บูธ 011

แถม ถุงผ้า ศมส เมื่อซื้อครบ 500 บาท

3 วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒"หลักสูตรการวิจัยมานุษยวิทยาในสั...
28/03/2019
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

3 วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒

"หลักสูตรการวิจัยมานุษยวิทยาในสังคมร่วมสมัย"

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมประวัติและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2 .บทความวิชาการที่เกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย (ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน) ความยาว 10-15 หน้า (เอ 4)
3. สำเนาบัตรประชาชน

ระยะเวลาการรับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/38

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยว.....

5 บทความ เมืองศึกษา “วารสารมานุษยวิทยา”. 2(1). ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
22/03/2019

5 บทความ เมืองศึกษา “วารสารมานุษยวิทยา”. 2(1). ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

มาแว้ว มาแว้ว โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย ด้วยหัวข้ออบรมที่หลากหลาย พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มผู้เชียวชาญ สมัครได้แล้ว...
29/12/2018

มาแว้ว มาแว้ว โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย ด้วยหัวข้ออบรมที่หลากหลาย พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มผู้เชียวชาญ สมัครได้แล้ววันนี้

*ผู้ที่มีอายุเกินกำหนดอาจมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมหากมีที่นั่งคงเหลือหลังวันสุดท้ายของกำหนดการณ์รับสมัคร

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2383784548316468&id=100000548394167

💥นักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรงโปรดฟังทางนี้
.
กลับมาอีกครั้งกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
.
ปีนี้พบกับหลักสูตร

#การวิจัยมานุษยวิทยาในสังคมร่วมสมัย

"The Anthropological Research in Contemporary Society"
.
💁‍♂️รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น
.
📆รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562
.

🎯ระยะเวลาการอบรม วันที่ 3-12 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
.

คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขามานุษยวิทยา,วัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 40 ปี
.
👉การคัดเลือก พิจารณาจากประวัติและบทความวิชาการ
. 💵ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (จ่ายเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว)
. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
.
⚡️ช่องทางการสมัคร - ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มข้อเสนอประเด็นวิจัย ที่
https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/38

-ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : [email protected]
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
.
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 8809429 ต่อ 3805

วารสารมานุษยวิทยา เปิดรับบทความวิชาการปีที่ 2 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562)  ภายในเดือนมกราคม 2562    (ฉบับที่ 2...
21/12/2018

วารสารมานุษยวิทยา เปิดรับบทความวิชาการ
ปีที่ 2 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562)
ภายในเดือนมกราคม 2562
(ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
และ
ปีที่ 3 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563)
ภายในเดือนมกราคม 2563
(ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sac.or.th/jasac/

สามารถสั่งซื้อวารสารมานุษยวิทยาได้ทางเว็บไซด์ และที่อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) https://www.sac.or.th/ma...
14/11/2018

สามารถสั่งซื้อวารสารมานุษยวิทยาได้ทางเว็บไซด์
และที่อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2มาพร้อม 5 บทความวิชาการและ 2 บทปริทัศน์หนังสือวิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา      ...
06/11/2018

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
มาพร้อม 5 บทความวิชาการและ 2 บทปริทัศน์หนังสือ

วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

การรวมชีวิตป่าเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมืองหลากหลายสายพันธุ์: การพูดของชาวกะเหรี่ยงโผล่วคนเบี้ยล่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร

การแผ่ขยายตัวของ “การเสพและสร้างความเป็นชาย”
ในชุมชนเกย์ไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2500-2550

ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

“พัดทดน้ำ” : “การต่อรอง” ในบริบทนิเวศวิทยาการเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เอกรินทร์ พึ่งประชา

โบราณคดีสะท้อนย้อนคิด: เมื่อนักโบราณคดีทำงานกับนักลักขุดที่ทุ่งคู้ลำพัน จังหวัดปราจีนบุรี

นรุตม์ โล้กูลประกิจ

จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น อ่าน “ส่งชู้สอนสาว”
วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศิราพร ณ ถลาง

Hill of Prosperity: Excavation at Khok Charoen, Thailand, A Burial Site at the Stone-Metal Junction
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์

เตรียมวางจำหน่ายแล้วสิ้่นเดือนนี้

ผู้สนใจสามารถร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยาปีที่ 2 (2562) รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.sac.or.th/jasac/

ที่อยู่

บีทีเอสสะพานควาย ทางออก 2 เลขที่ 670/54 ถใพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 11:00 - 22:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 11:00 - 22:00

เบอร์โทรศัพท์

+66617917952

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วารสารมานุษยวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด