ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู แหล่งการเรียนรู้ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DLSC ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านการอ่าน กิจกรรมเพื่อนันทนาการและทักษะชีวิต เช่น ภาษา ดนตรี เป็นต้น และกิจกรรมอบรมในหัวข้อที่หลากหลาย
(11)

เปิดเหมือนปกติ

มาร่วมภูมิใจ อนุรักษ์ สืบสานมรดกสู่ลูกหลานไทย
26/07/2021

มาร่วมภูมิใจ อนุรักษ์ สืบสานมรดกสู่ลูกหลานไทย

ยูเนสโกได้เห็นชอบให้ "ป่าแก่งกระจาน" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ ได้มีมติเห็นชอบให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (จ.เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ขึ้นทะเบียนเป็นมดรกโลก แห่งที่ 6 หลังจากไทยได้นำเสนอมาถึง 3 ครั้ง ในปี 2558 2559 และ 2562
.
นายวราวุธ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก
.
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ในปี 2534 และกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในปี 2548 ซึ่งพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก
.
รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ (4,089 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่มากกว่า 200 กิโลเมตร ไทยในฐานะเจ้าของแหล่งจะต้องปกป้องรักษาแหล่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ให้ลูกหลานต่อไป
.
การที่พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศแล้วยังทำให้คนในประเทศเกิดการตระหนัก รู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วย ประโยชน์หลัก ๆ อีกด้วย เช่น
.
1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาวิจัยในระดับสากล 2) ยกระดับการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้คงคุณค่าของแหล่ง เพื่อส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
.
3) ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน และ 4) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนมรดกโลกได้
.
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพย์พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสมดุลในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น รวมทั้ง ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ไทยจะรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้คงไว้ และสามารถส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป
.
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อ ปี 2562 ที่ประชุมได้ขอให้ไทยส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่ 3 เรื่อง คือ เรื่องขอบเขตพื้นที่ระหว่างไทยและเมียนมา, เรื่องความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในการขอขึ้นทะเบียน และการแก้ปัญหาเรื่องชุมชนในพื้นที่ หรือปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
.
ขณะที่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 กลุ่มภาคีเครือข่าย SAVE บางกลอย ได้จัดกิจกรรม “มรดกโลก มรดกเลือด” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการขึ้นทะเบียนมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน บริเวณหน้ากระทรวงทรัพย์ก่อนจะแยกย้ายกันไป
.
สำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยในปี 2539 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจานได้ขับไล่ชาวชุมชนบางกลอยจากบ้านใจแผ่นดินซึ่งอยู่กลางป่าและอ้างสิทธิการอยู่อาศัยมาก่อนประกาศเขตอุทยานเมื่อปี 2524 ให้ลงมาอยู่บ้านบางกลอยล่าง พร้อมกับได้เผาที่อยู่อาศัยชาวบ้านและต่อมายังเกิดปัญหาความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง เช่น เกิดเหตุอุ้มหาย พอละจี รักจงเจริญ หรือ "บิลลี่" แกนนำกะเหรี่ยง เมื่อ 17 เมษายน 2557 อย่างปริศนา ฯลฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
• ลำดับความอยุติธรรม 25 ปี บางกลอย : https://www.facebook.com/igreenstory/posts/2757799741202588
• ประวัติชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย : https://bit.ly/3iorFZi
• "วราวุธ" แถลงผลการแก้ปัญหาชุมชนบ้านบางกลอย 2 ก.ค. 2564 : http://newweb.mnre.go.th/th/news/detail/90793

สนใจโหลดอ่าน โลด ⭕️💯ดูแลตัวเองและครอบครัวครับ
26/07/2021

สนใจโหลดอ่าน โลด ⭕️💯ดูแลตัวเองและครอบครัวครับ

สนใจโหลดอ่าน โลด ⭕️💯ดูแลตัวเองและครอบครัวครับ

😍 แนะนำหนังสือน่าอ่าน 😍         "ขายงานให้ได้งาน"      หนังสือ Pitching Ideas ขายงานให้ได้งาน เล่มนี้จะช่วยในการโน้มน้าว...
26/07/2021

😍 แนะนำหนังสือน่าอ่าน 😍
"ขายงานให้ได้งาน"
หนังสือ Pitching Ideas ขายงานให้ได้งาน เล่มนี้จะช่วยในการโน้มน้าวผู้ฟ้ง คุณอาจจะมีแนวคิดที่ดีที่สุดในโลก แต่ไอเดียนั้นจะเป็นจริงไม่ได้หากคุณไม่รู้จักวิธีนำเสนอที่ถูกต้อง เพราะหัวใจแห่งการขายงานได้ก็คือคุณต้องรู้ว่า
• จำเป็นต้องใช้อะไรในการขายงานบ้าง
• เครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยคุณเตรียมตัวไปขายงาน และอะไรที่จะทำให้คุณขายงานได้
ทุกคนต้องขายงานอยู่ตลอดเวลาในชีวิต หนังสือ Pitching Ideas ขายงานให้ได้งาน เล่มนี้จะตีแผ่จุดอ่อนที่ทำให้คุณขายไอเดียไม่สำเร็จ และจัดการได้อย่างอยู่หมัด ด้วยการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีการยกตัวอย่าง และสรุปในแต่ละบท

😍 แนะนำหนังสือน่าอ่าน 😍
"ขายงานให้ได้งาน"
หนังสือ Pitching Ideas ขายงานให้ได้งาน เล่มนี้จะช่วยในการโน้มน้าวผู้ฟ้ง คุณอาจจะมีแนวคิดที่ดีที่สุดในโลก แต่ไอเดียนั้นจะเป็นจริงไม่ได้หากคุณไม่รู้จักวิธีนำเสนอที่ถูกต้อง เพราะหัวใจแห่งการขายงานได้ก็คือคุณต้องรู้ว่า
• จำเป็นต้องใช้อะไรในการขายงานบ้าง
• เครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยคุณเตรียมตัวไปขายงาน และอะไรที่จะทำให้คุณขายงานได้
ทุกคนต้องขายงานอยู่ตลอดเวลาในชีวิต หนังสือ Pitching Ideas ขายงานให้ได้งาน เล่มนี้จะตีแผ่จุดอ่อนที่ทำให้คุณขายไอเดียไม่สำเร็จ และจัดการได้อย่างอยู่หมัด ด้วยการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีการยกตัวอย่าง และสรุปในแต่ละบท

สวัสดีผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะในเดือนกรกฎาคม2564 นี้มี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 เหตุการณ์ ด้วยกันค่ะคือ.วันอาสาฬหบูชา และ...
23/07/2021

สวัสดีผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ

ในเดือนกรกฎาคม2564 นี้มี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 เหตุการณ์ ด้วยกันค่ะ
คือ.วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ค่ะ
วันนี้ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC นำสาระ และความรู้ มาฝากเช่นเดิมค่ะ

เริ่มต้นจากวันอาสาฬบูชาค่ะ
คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่

1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ

3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น

ได้เรียนรู้วันสำคัญลำดับแรกแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาระวันเข้าพรรษาค่ะ

วันเข้าพรรษา มีจุดกำเนิดมาจากการที่ ในสมัยพุทธกาลพระภิกษุ มีหน้าที่เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องออกเดินทางไปในที่ต่างๆ ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนสมัยปัจจุบัน
แต่เมื่อถึงฤดูฝนชาวบ้านทำการเกษตรปลูกพืชผัก ธัญญาหาร พระภิกษุเดินธุดงค์ได้ไปเหยียบพืชผักของชาวบ้าน ทำให้เกิดความเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุจำพรรษาอยู่กับที่ในช่วงฤดูฝน ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ โดยจะเริ่มวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการจำพรรษา ทำให้เรียกวันนี้ว่าเป็น “วันเข้าพรรษา”

ความสำคัญของ วันเข้าพรรษา

•ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝน ชาวบ้านทำการเกษตรปลูกพืชผัก หากพระภิกษุสงฆ์ออกเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ก็จะเหยียบย่ำทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหาย
•ตามปกติพระภิกษุสงฆ์ มีหน้าที่ธุดงค์ไปในที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับที่ ทำให้ในช่วงเข้าพรรษานี้จะเป็นช่วงที่พระภิกษุได้หยุดพักผ่อนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
•เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนถือศีลฟังเทศน์ ฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา
•เป็นช่วงที่ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลทั่วไป และบวชให้กับบุตรที่อายุครบบวช

ระยะเวลาการเข้าพรรษา
ระยะเวลาที่เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลา 3 เดือนตลอดฤดูฝน พุทธศาสนิกชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนหรือหลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน สำหรับใช้ ในตลอดเวลาที่จำพรรษา
ตามประเพณีไทยนั้น เมื่อชายที่อายุครบ 20 ปี บริบรูณ์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ โดยจะนิยมอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษาหรือเรียกว่า “บวชเอาพรรษา” นั่นเอง

การถวายเทียน วันเข้าพรรษา
ตามประเพณีแล้ว จะมีการถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้จุดบูชาพระประทานในโบสถ์เป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองอย่างหนี่ง ในการให้แสงสว่างแด่พระสงฆ์
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การถวายเทียนมีน้อยลงเป็นการประกวดแกะสลักเทียนแล้วแห่ทั้งทางบก และทางน้ำ หรือจะเป็นการถวายหลอดไปเพื่อให้แสงสว่าง
ผ้าอาบน้ำฝน
ตามประวัติ ระบุไว้ว่า พระภิกษุจะมีเครื่อง อัฏฐบริขาร ที่จำเป็นเท่านั้น อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน เมื่อต้องอาบน้ำฝนก็มีเพียงสบงผืนเดียวเท่านั้น จึงต้องเปลือยกายอาบน้ำ ทำให้ดูไม่งามเหมือนนักบวชนอกศาสนา
นางวิสาขาจึงถวายผ้า “ผ้าวัสสิกสาฏก” (วัด-สิ-กะ-สา-ดก) เพื่อใช้ในการผลัดเปลี่ยนเวลาอาบน้ำ นับแต่นั้นมาจึงมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงวันเข้าพรรษาเป็นต้นมา

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับสาระที่เจ้าหน้าที่ได้นำมาฝาก อย่าลืมนะคะเมื่อเราเป็นชาวพุทธ ก็มีหน้าที่ของเราชาวพุทธนั่นก็คือการหมั่นเข้าวัด ฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม ใช้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 นี้ ยังคงต้องงดการรวมกลุ่มและการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ การทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา จึงปรับเปลี่ยนเป็นวิถี new normal ในสถานการณ์ต่างๆกัน เช่น เวียนเทียนออนไลน์ ทำบุญออนไลน์ หรือทำบุญสวดมนต์ ที่บ้านก็ได้ค่ะ ดูแลสุขภาพของทุกๆท่านๆ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะ

สวัสดีผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ

ในเดือนกรกฎาคม2564 นี้มี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 เหตุการณ์ ด้วยกันค่ะ
คือ.วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ค่ะ
วันนี้ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC นำสาระ และความรู้ มาฝากเช่นเดิมค่ะ

เริ่มต้นจากวันอาสาฬบูชาค่ะ
คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่

1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ

3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น

ได้เรียนรู้วันสำคัญลำดับแรกแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาระวันเข้าพรรษาค่ะ

วันเข้าพรรษา มีจุดกำเนิดมาจากการที่ ในสมัยพุทธกาลพระภิกษุ มีหน้าที่เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องออกเดินทางไปในที่ต่างๆ ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนสมัยปัจจุบัน
แต่เมื่อถึงฤดูฝนชาวบ้านทำการเกษตรปลูกพืชผัก ธัญญาหาร พระภิกษุเดินธุดงค์ได้ไปเหยียบพืชผักของชาวบ้าน ทำให้เกิดความเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุจำพรรษาอยู่กับที่ในช่วงฤดูฝน ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ โดยจะเริ่มวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการจำพรรษา ทำให้เรียกวันนี้ว่าเป็น “วันเข้าพรรษา”

ความสำคัญของ วันเข้าพรรษา

•ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝน ชาวบ้านทำการเกษตรปลูกพืชผัก หากพระภิกษุสงฆ์ออกเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ก็จะเหยียบย่ำทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหาย
•ตามปกติพระภิกษุสงฆ์ มีหน้าที่ธุดงค์ไปในที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับที่ ทำให้ในช่วงเข้าพรรษานี้จะเป็นช่วงที่พระภิกษุได้หยุดพักผ่อนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
•เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนถือศีลฟังเทศน์ ฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา
•เป็นช่วงที่ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลทั่วไป และบวชให้กับบุตรที่อายุครบบวช

ระยะเวลาการเข้าพรรษา
ระยะเวลาที่เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลา 3 เดือนตลอดฤดูฝน พุทธศาสนิกชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนหรือหลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน สำหรับใช้ ในตลอดเวลาที่จำพรรษา
ตามประเพณีไทยนั้น เมื่อชายที่อายุครบ 20 ปี บริบรูณ์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ โดยจะนิยมอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษาหรือเรียกว่า “บวชเอาพรรษา” นั่นเอง

การถวายเทียน วันเข้าพรรษา
ตามประเพณีแล้ว จะมีการถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้จุดบูชาพระประทานในโบสถ์เป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองอย่างหนี่ง ในการให้แสงสว่างแด่พระสงฆ์
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การถวายเทียนมีน้อยลงเป็นการประกวดแกะสลักเทียนแล้วแห่ทั้งทางบก และทางน้ำ หรือจะเป็นการถวายหลอดไปเพื่อให้แสงสว่าง
ผ้าอาบน้ำฝน
ตามประวัติ ระบุไว้ว่า พระภิกษุจะมีเครื่อง อัฏฐบริขาร ที่จำเป็นเท่านั้น อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน เมื่อต้องอาบน้ำฝนก็มีเพียงสบงผืนเดียวเท่านั้น จึงต้องเปลือยกายอาบน้ำ ทำให้ดูไม่งามเหมือนนักบวชนอกศาสนา
นางวิสาขาจึงถวายผ้า “ผ้าวัสสิกสาฏก” (วัด-สิ-กะ-สา-ดก) เพื่อใช้ในการผลัดเปลี่ยนเวลาอาบน้ำ นับแต่นั้นมาจึงมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงวันเข้าพรรษาเป็นต้นมา

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับสาระที่เจ้าหน้าที่ได้นำมาฝาก อย่าลืมนะคะเมื่อเราเป็นชาวพุทธ ก็มีหน้าที่ของเราชาวพุทธนั่นก็คือการหมั่นเข้าวัด ฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม ใช้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 นี้ ยังคงต้องงดการรวมกลุ่มและการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ การทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา จึงปรับเปลี่ยนเป็นวิถี new normal ในสถานการณ์ต่างๆกัน เช่น เวียนเทียนออนไลน์ ทำบุญออนไลน์ หรือทำบุญสวดมนต์ ที่บ้านก็ได้ค่ะ ดูแลสุขภาพของทุกๆท่านๆ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะ

ที่อยู่

928 อาคาร 4 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย ถ.สุขุมวิท คลองเตย
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

02-381-2633

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการการอ่าน ยืมคืน/หนังสือ กิจกรรมอบรม กลุ่มเรียนรู้ มุมหนังสือ-กิจกรรมสำหรับเด็ก

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู:

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC

เป็นแหล่งเรียนรู้ใจกลางสุขุมวิท ย่านเอกมัย ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เปิดทำการทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และที่มีประกาศพิเศษ

** บริการส่งเสริมการอ่าน ให้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร นวนิยาย การ์ตูนส์และหนังสือ หลากหลายประเภท ฟรีสมัครสมาชิก เพื่่อใช้ใบริการ ยืม-คืน หนังสือ ไปอ่านที่บ้าน

** มุมเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับเด็ก ให้บริการหนังสือเด็กและเยาวชน และกิจกรรมสำหรับเด็ก

** กลุ่มการเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี การฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กุหลาย อบรมทำกรอบรูปถมทองกี่โมง
10 เด็กผู้มีอิทธิพลเปลี่ยนโลก
ความปลอดภัย 7-7-7
ห้องสมุดมีเล่มนี้ให้ยืมด้วย #บุพเพสันนิวาส 😘
สถานที่ดีมากค่ะ
ลองมาใช้บริการนะรับ มีทั้ง นสพ นิตยสาร วารสาร หนังสือหมวดหมู่ต่างๆ นวนิยาย ชั้นเรียนอัธยาศัย และกิจกรรมอบรมที่เน้นสำหรับการใช้ชีวิตคนเมือง