ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู แหล่งการเรียนรู้ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านการอ่าน กิจกรรมเพื่อนันทนาการและทักษะชีวิต เช่น ภาษา ดนตรี เป็นต้น และกิจกรรมอบรมในหัวข้อที่หลากหลาย

เปิดเหมือนปกติ

ชวนลูก "อ่านหนังสือ" เพิ่มทักษะ Theory of mind     หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอ...
12/01/2022

ชวนลูก "อ่านหนังสือ" เพิ่มทักษะ Theory of mind
หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอง" การเรียนรู้ พัฒนาจินตนาการแล้ว ยังมีข้อมูลที่พบว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือ เขายังได้"พัฒนาทักษะ"เรื่องความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย
การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือนิทานที่มีตัวละคร หรือเรื่องสนุกสนานที่ลูกรักโปรดปรานต่างๆ จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะจินตภาพการใช้ชีวิตในมุมต่างๆของละครไ ม่ว่าจะเป็น ความเห็นอกเห็นใจ และการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื่น ซึ่งนั่นเองจะช่วยพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่า “Theory of mind” ให้เด็กได้
Theory of mind หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ว่าคนเรา ทั้งตัวเองและคนอื่น มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความตั้งใจ ความรู้ การรับรู้ และการแสดงออกที่เฉพาะในคนๆ หนึ่ง และในแต่ละคน มุมมองเหล่านั้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป” ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะมีเริ่มมีพัฒนาการในเรื่อง Theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปี
โดยมีนักวิชาการเคยศึกษาไว้ว่า หนังสืออ่านเล่นของเด็กเล็กมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ การเข้าสังคม และความคิดที่ต่างกันของตัวละคร และสิ่งสำคัญที่เราเห็นบ่อยๆ คือตัวละครในหนังสือมักมีความเชื่อผิดๆ ที่ไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งนักวิชาการเรย์มอนด์ มาร์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่อง “ใจเขาใจเรา” ได้จริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ Theory of Mind ของเด็ก โดยศึกษาในเด็กอายุ 4-5 ปี จำนวน 55 คน และผู้ปกครองของเด็ก ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะทำการวัดว่าเด็กได้รับสื่อต่างๆ มากน้อยเพียงใด จากนั้นได้วิจัยทดสอบทักษะในเรื่อง Theory of mind โดยให้เด็กตอบคำถามสถานการณ์สมมติ เพื่อทดสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ว่าตัวละครสมมติมี ความคิด ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึกต่างจากตนเองอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยก็ได้พบเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือมีผลที่แสดงว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่จะมีผลทดสอบทักษะเรื่อง Theory of mind ที่ดีกว่าเด็กที่คุ้นเคยกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ Theory of mind ของเด็ก ซึ่งช่วยทำให้คุณหนูๆ มีความละเอียดอ่อนกับความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น รู้จัก“ใจเขาใจเรา” มากขึ้น
หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอง" การเรียนรู้ พัฒนาจินตนาการแล้ว ยังมีข้อมูลที่พบว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือ เขายังได้"พัฒนาทักษะ"เรื่องความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย
การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือนิทานที่มีตัวละคร หรือเรื่องสนุกสนานที่ลูกรักโปรดปรานต่างๆ จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะจินตภาพการใช้ชีวิตในมุมต่างๆของละครไ ม่ว่าจะเป็น ความเห็นอกเห็นใจ และการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื่น ซึ่งนั่นเองจะช่วยพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่า “Theory of mind” ให้เด็กได้
Theory of mind หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ว่าคนเรา ทั้งตัวเองและคนอื่น มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความตั้งใจ ความรู้ การรับรู้ และการแสดงออกที่เฉพาะในคนๆ หนึ่ง และในแต่ละคน มุมมองเหล่านั้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป” ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะมีเริ่มมีพัฒนาการในเรื่อง Theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปี โดยมีนักวิชาการเคยศึกษาไว้ว่า หนังสืออ่านเล่นของเด็กเล็กมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ การเข้าสังคม และความคิดที่ต่างกันของตัวละคร และสิ่งสำคัญที่เราเห็นบ่อยๆ คือตัวละครในหนังสือมักมีความเชื่อผิดๆ ที่ไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งนักวิชาการเรย์มอนด์ มาร์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่อง “ใจเขาใจเรา” ได้จริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ Theory of Mind ของเด็ก โดยศึกษาในเด็กอายุ 4-5 ปี จำนวน 55 คน และผู้ปกครองของเด็ก ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะทำการวัดว่าเด็กได้รับสื่อต่างๆ มากน้อยเพียงใด
จากนั้นได้วิจัยทดสอบทักษะในเรื่อง Theory of mind โดยให้เด็กตอบคำถามสถานการณ์สมมติ เพื่อทดสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ว่าตัวละครสมมติมี ความคิด ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึกต่างจากตนเองอย่างไร
ซึ่งผลการวิจัยก็ได้พบเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือมีผลที่แสดงว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่จะมีผลทดสอบทักษะเรื่อง Theory of mind ที่ดีกว่าเด็กที่คุ้นเคยกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ Theory of mind ของเด็ก ซึ่งช่วยทำให้คุณหนูๆ มีความละเอียดอ่อนกับความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น รู้จัก“ใจเขาใจเรา” มากขึ้น
นอกจากนี้คุณหนูๆ คนไหนที่เริ่มมีการพัฒนาทักษะเรื่อง Theory of mind เขาจะเปลี่ยนมุมมองความคิดจากที่เคยมองโลกในมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวยึดความคิดและความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก (Egocentrism) มาลองมองในมุมมองของคนอื่นดูบ้าง จนเกิดเป็นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะนี้ในคุณหนูๆ จำเป็นจะต้องอาศัยเวลา ประกอบกับการสร้างเสริมจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการอ่านหนังสือสม่ำเสมอ และยิ่งมีพ่อแม่ดูแลช่วยแนะนำเป็นที่ปรึกษาเวลาลูกมีข้อสงสัย ก็จะยิ่งช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าว ช่วยให้ลูกรักได้เรียนรู้ความคิดและจิตใจของบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มืออ่านสร้างสมอง พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย / ภาพจาก https://pixabay.com/

ชวนลูก "อ่านหนังสือ" เพิ่มทักษะ Theory of mind
หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอง" การเรียนรู้ พัฒนาจินตนาการแล้ว ยังมีข้อมูลที่พบว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือ เขายังได้"พัฒนาทักษะ"เรื่องความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย
การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือนิทานที่มีตัวละคร หรือเรื่องสนุกสนานที่ลูกรักโปรดปรานต่างๆ จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะจินตภาพการใช้ชีวิตในมุมต่างๆของละครไ ม่ว่าจะเป็น ความเห็นอกเห็นใจ และการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื่น ซึ่งนั่นเองจะช่วยพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่า “Theory of mind” ให้เด็กได้
Theory of mind หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ว่าคนเรา ทั้งตัวเองและคนอื่น มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความตั้งใจ ความรู้ การรับรู้ และการแสดงออกที่เฉพาะในคนๆ หนึ่ง และในแต่ละคน มุมมองเหล่านั้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป” ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะมีเริ่มมีพัฒนาการในเรื่อง Theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปี
โดยมีนักวิชาการเคยศึกษาไว้ว่า หนังสืออ่านเล่นของเด็กเล็กมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ การเข้าสังคม และความคิดที่ต่างกันของตัวละคร และสิ่งสำคัญที่เราเห็นบ่อยๆ คือตัวละครในหนังสือมักมีความเชื่อผิดๆ ที่ไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งนักวิชาการเรย์มอนด์ มาร์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่อง “ใจเขาใจเรา” ได้จริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ Theory of Mind ของเด็ก โดยศึกษาในเด็กอายุ 4-5 ปี จำนวน 55 คน และผู้ปกครองของเด็ก ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะทำการวัดว่าเด็กได้รับสื่อต่างๆ มากน้อยเพียงใด จากนั้นได้วิจัยทดสอบทักษะในเรื่อง Theory of mind โดยให้เด็กตอบคำถามสถานการณ์สมมติ เพื่อทดสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ว่าตัวละครสมมติมี ความคิด ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึกต่างจากตนเองอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยก็ได้พบเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือมีผลที่แสดงว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่จะมีผลทดสอบทักษะเรื่อง Theory of mind ที่ดีกว่าเด็กที่คุ้นเคยกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ Theory of mind ของเด็ก ซึ่งช่วยทำให้คุณหนูๆ มีความละเอียดอ่อนกับความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น รู้จัก“ใจเขาใจเรา” มากขึ้น
หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอง" การเรียนรู้ พัฒนาจินตนาการแล้ว ยังมีข้อมูลที่พบว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือ เขายังได้"พัฒนาทักษะ"เรื่องความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย
การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือนิทานที่มีตัวละคร หรือเรื่องสนุกสนานที่ลูกรักโปรดปรานต่างๆ จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะจินตภาพการใช้ชีวิตในมุมต่างๆของละครไ ม่ว่าจะเป็น ความเห็นอกเห็นใจ และการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื่น ซึ่งนั่นเองจะช่วยพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่า “Theory of mind” ให้เด็กได้
Theory of mind หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ว่าคนเรา ทั้งตัวเองและคนอื่น มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความตั้งใจ ความรู้ การรับรู้ และการแสดงออกที่เฉพาะในคนๆ หนึ่ง และในแต่ละคน มุมมองเหล่านั้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป” ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะมีเริ่มมีพัฒนาการในเรื่อง Theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปี โดยมีนักวิชาการเคยศึกษาไว้ว่า หนังสืออ่านเล่นของเด็กเล็กมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ การเข้าสังคม และความคิดที่ต่างกันของตัวละคร และสิ่งสำคัญที่เราเห็นบ่อยๆ คือตัวละครในหนังสือมักมีความเชื่อผิดๆ ที่ไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งนักวิชาการเรย์มอนด์ มาร์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่อง “ใจเขาใจเรา” ได้จริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ Theory of Mind ของเด็ก โดยศึกษาในเด็กอายุ 4-5 ปี จำนวน 55 คน และผู้ปกครองของเด็ก ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะทำการวัดว่าเด็กได้รับสื่อต่างๆ มากน้อยเพียงใด
จากนั้นได้วิจัยทดสอบทักษะในเรื่อง Theory of mind โดยให้เด็กตอบคำถามสถานการณ์สมมติ เพื่อทดสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ว่าตัวละครสมมติมี ความคิด ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึกต่างจากตนเองอย่างไร
ซึ่งผลการวิจัยก็ได้พบเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือมีผลที่แสดงว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่จะมีผลทดสอบทักษะเรื่อง Theory of mind ที่ดีกว่าเด็กที่คุ้นเคยกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ Theory of mind ของเด็ก ซึ่งช่วยทำให้คุณหนูๆ มีความละเอียดอ่อนกับความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น รู้จัก“ใจเขาใจเรา” มากขึ้น
นอกจากนี้คุณหนูๆ คนไหนที่เริ่มมีการพัฒนาทักษะเรื่อง Theory of mind เขาจะเปลี่ยนมุมมองความคิดจากที่เคยมองโลกในมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวยึดความคิดและความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก (Egocentrism) มาลองมองในมุมมองของคนอื่นดูบ้าง จนเกิดเป็นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะนี้ในคุณหนูๆ จำเป็นจะต้องอาศัยเวลา ประกอบกับการสร้างเสริมจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการอ่านหนังสือสม่ำเสมอ และยิ่งมีพ่อแม่ดูแลช่วยแนะนำเป็นที่ปรึกษาเวลาลูกมีข้อสงสัย ก็จะยิ่งช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าว ช่วยให้ลูกรักได้เรียนรู้ความคิดและจิตใจของบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มืออ่านสร้างสมอง พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย / ภาพจาก https://pixabay.com/

📕 หนังสือแนะนำ 📕   👉👍 " ข้ามมหาสาคร "    "สำเภาลำใหญ่พา "ดูรา" ข้ามมหาสาคร เพื่อไปพบกับอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า ชะตาก...
10/01/2022

📕 หนังสือแนะนำ 📕
👉👍 " ข้ามมหาสาคร "
"สำเภาลำใหญ่พา "ดูรา" ข้ามมหาสาคร เพื่อไปพบกับอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า ชะตากรรมพาเธอให้มาเผชิญหน้ากับโจรสลัดใหญ่แห่งท้องทะเลและบรรดาฝรั่งที่ต้องการจะครอบครองดินแดนแถบมลายู...การเดินทางที่หญิงสาวต้องเดิมพันด้วยชีวิตและหัวใจ อาจจะมีเพียงความรักของ "กันตัง" เท่านั้น ที่จะพาเธอฝ่าคลื่นลมแห่งโชคชะตา และเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

📕 หนังสือแนะนำ 📕
👉👍 " ข้ามมหาสาคร "
"สำเภาลำใหญ่พา "ดูรา" ข้ามมหาสาคร เพื่อไปพบกับอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า ชะตากรรมพาเธอให้มาเผชิญหน้ากับโจรสลัดใหญ่แห่งท้องทะเลและบรรดาฝรั่งที่ต้องการจะครอบครองดินแดนแถบมลายู...การเดินทางที่หญิงสาวต้องเดิมพันด้วยชีวิตและหัวใจ อาจจะมีเพียงความรักของ "กันตัง" เท่านั้น ที่จะพาเธอฝ่าคลื่นลมแห่งโชคชะตา และเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
08/01/2022

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาขอให้เด็กๆทุกคนมีความส...
08/01/2022

"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม คุณภาพค่ะ 😊🙃😉🥳

"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม คุณภาพค่ะ 😊🙃😉🥳

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย งดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2565 ค่ะ
06/01/2022

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย งดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2565 ค่ะ

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย งดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2565 ค่ะ

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย ปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 เนื่องจากปรับปรุงสถานที่ ซึ่งมีกลิ่นสี กลิ...
04/01/2022

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย ปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 เนื่องจากปรับปรุงสถานที่ ซึ่งมีกลิ่นสี กลิ่นกาว กลิ่นแลคเกอร์ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย ปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 เนื่องจากปรับปรุงสถานที่ ซึ่งมีกลิ่นสี กลิ่นกาว กลิ่นแลคเกอร์ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📕 หนังสือแนะนำ 📕   👉 " 100 กลเม็ดที่ทำให้คุณดูโคตรฉลาดในห้องประชุม "  หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 100 กลเม็ดที่จะท...
03/01/2022

📕 หนังสือแนะนำ 📕
👉 " 100 กลเม็ดที่ทำให้คุณดูโคตรฉลาดในห้องประชุม "
หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 100 กลเม็ดที่จะทำให้คุณดูฉลาดเหนือชั้นในห้องประชุม แนะนำโดย Sarah Cooper อดีตผู้บริหารระดับสูงของกูเกิล รับรองว่าแต่ละหน้าที่พลิกผ่านไป ความเรียลและกลเม็ดสุดเซอร์ไพรส์จะทำให้ต้องอมยิ้ม กลั้นหัวเราะ หรือถึงขั้นอ้าปากค้างเลยทีเดียว

📕 หนังสือแนะนำ 📕
👉 " 100 กลเม็ดที่ทำให้คุณดูโคตรฉลาดในห้องประชุม "
หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 100 กลเม็ดที่จะทำให้คุณดูฉลาดเหนือชั้นในห้องประชุม แนะนำโดย Sarah Cooper อดีตผู้บริหารระดับสูงของกูเกิล รับรองว่าแต่ละหน้าที่พลิกผ่านไป ความเรียลและกลเม็ดสุดเซอร์ไพรส์จะทำให้ต้องอมยิ้ม กลั้นหัวเราะ หรือถึงขั้นอ้าปากค้างเลยทีเดียว

ปี 2021 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้จำนวนมากต้องหยุดทำการโดยปริยาย บ้างปิดตัวลงชั่วคร...
02/01/2022
ห้องสมุดยังมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ยังไม่ตาย? : ความท้าทายของแหล่งเรียนรู้ยุคโควิด-19

ปี 2021 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้จำนวนมากต้องหยุดทำการโดยปริยาย บ้างปิดตัวลงชั่วคราว บ้างล้มหายตายจากอย่างถาวร
.
สำหรับประเทศไทย บทบาทของ ‘ห้องสมุด’ และ ‘พิพิธภัณฑ์’ ตกอยู่ในสถานะของแหล่งเรียนรู้ที่เจียนอยู่เจียนไปมาระยะหนึ่งแล้ว ครั้นเมื่อถูกถาโถมด้วยวิกฤติโรคระบาด ไม่แปลกที่บทบาทและความอยู่รอดของแหล่งเรียนรู้เหล่านี้จะถูกหยิบยกมาตั้งคำถามอีกครั้ง
.
แต่เชื่อหรือไม่ว่า ท่ามกลางวิกฤติ เรายังเห็นความหวังและสัญญาณบางอย่างที่ชี้ว่า - ห้องสมุดยังมีชีวิต และพิพิธภัณฑ์ยังไม่ตาย
.
สัญญาณที่ว่านั้นคืออะไร หาคำตอบได้ในรายงานพิเศษส่งท้ายปีของ The KOMMON ชิ้นนี้
.
#TheKOMMON #CommonROOM #สนุกกับการคิดสนุกกับการเรียนรู้ #แหล่งเรียนรู้ยุคโควิด

หลายปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ กำลังเคลื่อนไปสู่แนวทางการเรียนรู้แบบ....

สวัสดีปีใหม่ 2565 คะ🙏🙏🙏 ขอให้ทุกท่านมีความสุข❤❤❤ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง💰💰💰 สุขสมหวังในทุกๆด้านตลอดทั้งปีค่ะ😊😊😊
01/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 คะ🙏🙏🙏 ขอให้ทุกท่านมีความสุข❤❤❤ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง💰💰💰 สุขสมหวังในทุกๆด้านตลอดทั้งปีค่ะ😊😊😊

สวัสดีปีใหม่ 2565 คะ🙏🙏🙏 ขอให้ทุกท่านมีความสุข❤❤❤ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง💰💰💰 สุขสมหวังในทุกๆด้านตลอดทั้งปีค่ะ😊😊😊

ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกๆท่าน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม จับฉลากของขวัญ วันปีใหม่ค่ะ ทีมงานเจ้าหน้าที่ นำภาพน่ารักๆของทุกท่...
30/12/2021

ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกๆท่าน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม จับฉลากของขวัญ วันปีใหม่ค่ะ

ทีมงานเจ้าหน้าที่ นำภาพน่ารักๆของทุกท่านมาฝากกันค่ะ

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ทีมงาน ทุกๆคน ขอให้ทุกๆท่าน มีความสุข เดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่ และตลอดไปค่ะ
-
** ที่สำคัญ อย่าลืมป้องกันตนเองจากโควิด ด้วยนะคะ ใส่เเมส ล้างมือบ่อยๆ ค่ะ***

สวัสดีค่ะ🙏🙏🙏 ตารางกิจกรรมประจำเดือน ม.ค.65 มาแล้วค่ะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 ...
27/12/2021

สวัสดีค่ะ🙏🙏🙏 ตารางกิจกรรมประจำเดือน ม.ค.65 มาแล้วค่ะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อวิทยากรและเพื่อนร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมนักเรียนไม่เกิน 15คน (รวมวิทยากร) สนใจลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที👉👉 02-3812633❤❤❤

สวัสดีค่ะ🙏🙏🙏 ตารางกิจกรรมประจำเดือน ม.ค.65 มาแล้วค่ะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อวิทยากรและเพื่อนร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมนักเรียนไม่เกิน 15คน (รวมวิทยากร) สนใจลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที👉👉 02-3812633❤❤❤

หนังสือแนะนำ   เรื่อง " คู่มือคนทำงาน ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนขึ้นเป็นซีอีโอ "   หนังสือเล่มนี้ จะพาค...
27/12/2021

หนังสือแนะนำ
เรื่อง " คู่มือคนทำงาน ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนขึ้นเป็นซีอีโอ "
หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 49 เทคนิคทางจิตวิทยาที่คนทำงานต้องรู้ (คนที่ยังไม่มีงานทำควรต้องรู้ยิ่งกว่า!) ไม่ว่าจะเป็น วิธีทำให้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน เจ้านาย 12 ประเภทที่คุณควรรู้จัก วิธีทำให้เจ้านายทุกประเภทมีความสุข จะพูดอย่างไรให้เจ้านายอยากขึ้นเงินเดือนให้คุณทันที 8 เรื่องโกหกที่เจ้านายส่วนใหญ่ชอบบอก ทำอย่างไรถ้าคุณเกลียดงานของตัวเอง วิธีเล่นการเมืองในที่ทำงานอย่างขาวสะอาด วิธีได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมคำแนะนำไว้อย่างครบถ้วนแบบม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนถึงวันที่คุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดขององค์กร

หนังสือแนะนำ
เรื่อง " คู่มือคนทำงาน ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนขึ้นเป็นซีอีโอ "
หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 49 เทคนิคทางจิตวิทยาที่คนทำงานต้องรู้ (คนที่ยังไม่มีงานทำควรต้องรู้ยิ่งกว่า!) ไม่ว่าจะเป็น วิธีทำให้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน เจ้านาย 12 ประเภทที่คุณควรรู้จัก วิธีทำให้เจ้านายทุกประเภทมีความสุข จะพูดอย่างไรให้เจ้านายอยากขึ้นเงินเดือนให้คุณทันที 8 เรื่องโกหกที่เจ้านายส่วนใหญ่ชอบบอก ทำอย่างไรถ้าคุณเกลียดงานของตัวเอง วิธีเล่นการเมืองในที่ทำงานอย่างขาวสะอาด วิธีได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมคำแนะนำไว้อย่างครบถ้วนแบบม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนถึงวันที่คุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดขององค์กร

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งหลาย ปั...
26/12/2021

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งหลาย ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ไม่เพียงนำมาซึ่งความเสียหายและสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ หากแต่ยังเป็นการรุกล้ำทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ขณะเดียวกัน การล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของมนุษย์บางกลุ่ม ก็ยิ่งตอกย้ำการลดปริมาณของสัตว์ป่าลงทุกที...ทุกที
ทั้งการบุกรุก และการ "ล่า" ต่างก็ทำให้ชีวิตของสัตว์ป่าไทย ต้องเผชิญกับฝันร้าย สัตว์ป่าบางชนิดลดจำนวนลงจนน่าใจหาย จนต้องประกาศเป็น "สัตว์ป่าสงวน" บางชนิดถูกจับมาเพื่อการค้า แล้วกลายร่างเป็นสัตว์ในกรงเลี้ยง ขณะที่บางชนิดต้องจบชีวิต และสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อย่างน่าหดหู่ จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้มี "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ"
ประวัติความเป็นมาวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น มีเพียงพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า ร.ศ. 1199 (พ.ศ. 2443) เท่านั้น ยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่น ๆ รัฐบาลในสมัยที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ใหม่ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถทำให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไปประกอบกับได้มีการตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่น หรืออนุสัญญาไซเตส (CITES) จึงมีการปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
สำหรับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อทรัพยากรป่าไม้ พระองค์ทรงให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เสมอมา โดยได้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางประเภทได้ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอาจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้สัตว์ป่าคงอยู่คู่กับโลกต่อไป
กิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
การจัดงานในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 ธันวาคม ของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหน ช่วยกันปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งตระหนักถึงความสูญเสียสัตว์ป่าที่ถูกล่า โดยงาน วันสัตว์ป่าแห่งชาติ จะถูกจัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
- การจัดนิทรรศการ บรรยาย จัดทำเอกสาร แผ่นพับ แผ่นภาพ
- ประกวดคำขวัญ ประกวดภาพถ่าย
- จัดประชุม สัมมนา
- ส่วนกลาง ดำเนินการโดยสำนักสารนิเทศ ร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- ส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดยสำนักงานป่าไม้ทุกเขต

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งหลาย ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ไม่เพียงนำมาซึ่งความเสียหายและสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ หากแต่ยังเป็นการรุกล้ำทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ขณะเดียวกัน การล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของมนุษย์บางกลุ่ม ก็ยิ่งตอกย้ำการลดปริมาณของสัตว์ป่าลงทุกที...ทุกที
ทั้งการบุกรุก และการ "ล่า" ต่างก็ทำให้ชีวิตของสัตว์ป่าไทย ต้องเผชิญกับฝันร้าย สัตว์ป่าบางชนิดลดจำนวนลงจนน่าใจหาย จนต้องประกาศเป็น "สัตว์ป่าสงวน" บางชนิดถูกจับมาเพื่อการค้า แล้วกลายร่างเป็นสัตว์ในกรงเลี้ยง ขณะที่บางชนิดต้องจบชีวิต และสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อย่างน่าหดหู่ จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้มี "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ"
ประวัติความเป็นมาวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น มีเพียงพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า ร.ศ. 1199 (พ.ศ. 2443) เท่านั้น ยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่น ๆ รัฐบาลในสมัยที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ใหม่ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถทำให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไปประกอบกับได้มีการตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่น หรืออนุสัญญาไซเตส (CITES) จึงมีการปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
สำหรับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อทรัพยากรป่าไม้ พระองค์ทรงให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เสมอมา โดยได้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางประเภทได้ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอาจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้สัตว์ป่าคงอยู่คู่กับโลกต่อไป
กิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
การจัดงานในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 ธันวาคม ของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหน ช่วยกันปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งตระหนักถึงความสูญเสียสัตว์ป่าที่ถูกล่า โดยงาน วันสัตว์ป่าแห่งชาติ จะถูกจัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
- การจัดนิทรรศการ บรรยาย จัดทำเอกสาร แผ่นพับ แผ่นภาพ
- ประกวดคำขวัญ ประกวดภาพถ่าย
- จัดประชุม สัมมนา
- ส่วนกลาง ดำเนินการโดยสำนักสารนิเทศ ร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- ส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดยสำนักงานป่าไม้ทุกเขต

ที่อยู่

928 อาคาร 4 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย ถ.สุขุมวิท คลองเตย
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

02-381-2633

เว็บไซต์

www.khlongtoei-nfe.com

ผลิตภัณฑ์

บริการการอ่าน ยืมคืน/หนังสือ กิจกรรมอบรม กลุ่มเรียนรู้ มุมหนังสือ-กิจกรรมสำหรับเด็ก

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู:

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC

เป็นแหล่งเรียนรู้ใจกลางสุขุมวิท ย่านเอกมัย ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เปิดทำการทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และที่มีประกาศพิเศษ

** บริการส่งเสริมการอ่าน ให้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร นวนิยาย การ์ตูนส์และหนังสือ หลากหลายประเภท ฟรีสมัครสมาชิก เพื่่อใช้ใบริการ ยืม-คืน หนังสือ ไปอ่านที่บ้าน

** มุมเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับเด็ก ให้บริการหนังสือเด็กและเยาวชน และกิจกรรมสำหรับเด็ก

** กลุ่มการเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี การฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ชวนลูก "อ่านหนังสือ" เพิ่มทักษะ Theory of mind หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอง" การเรียนรู้ พัฒนาจินตนาการแล้ว ยังมีข้อมูลที่พบว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือ เขายังได้"พัฒนาทักษะ"เรื่องความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือนิทานที่มีตัวละคร หรือเรื่องสนุกสนานที่ลูกรักโปรดปรานต่างๆ จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะจินตภาพการใช้ชีวิตในมุมต่างๆของละครไ ม่ว่าจะเป็น ความเห็นอกเห็นใจ และการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื่น ซึ่งนั่นเองจะช่วยพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่า “Theory of mind” ให้เด็กได้ Theory of mind หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ว่าคนเรา ทั้งตัวเองและคนอื่น มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความตั้งใจ ความรู้ การรับรู้ และการแสดงออกที่เฉพาะในคนๆ หนึ่ง และในแต่ละคน มุมมองเหล่านั้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป” ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะมีเริ่มมีพัฒนาการในเรื่อง Theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปี โดยมีนักวิชาการเคยศึกษาไว้ว่า หนังสืออ่านเล่นของเด็กเล็กมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ การเข้าสังคม และความคิดที่ต่างกันของตัวละคร และสิ่งสำคัญที่เราเห็นบ่อยๆ คือตัวละครในหนังสือมักมีความเชื่อผิดๆ ที่ไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งนักวิชาการเรย์มอนด์ มาร์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่อง “ใจเขาใจเรา” ได้จริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ Theory of Mind ของเด็ก โดยศึกษาในเด็กอายุ 4-5 ปี จำนวน 55 คน และผู้ปกครองของเด็ก ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะทำการวัดว่าเด็กได้รับสื่อต่างๆ มากน้อยเพียงใด จากนั้นได้วิจัยทดสอบทักษะในเรื่อง Theory of mind โดยให้เด็กตอบคำถามสถานการณ์สมมติ เพื่อทดสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ว่าตัวละครสมมติมี ความคิด ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึกต่างจากตนเองอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยก็ได้พบเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือมีผลที่แสดงว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่จะมีผลทดสอบทักษะเรื่อง Theory of mind ที่ดีกว่าเด็กที่คุ้นเคยกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ Theory of mind ของเด็ก ซึ่งช่วยทำให้คุณหนูๆ มีความละเอียดอ่อนกับความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น รู้จัก“ใจเขาใจเรา” มากขึ้น หลายครอบครัวอาจไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือของเด็กๆ นอกจากจะดีต่อ "สมอง" การเรียนรู้ พัฒนาจินตนาการแล้ว ยังมีข้อมูลที่พบว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือ เขายังได้"พัฒนาทักษะ"เรื่องความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือนิทานที่มีตัวละคร หรือเรื่องสนุกสนานที่ลูกรักโปรดปรานต่างๆ จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะจินตภาพการใช้ชีวิตในมุมต่างๆของละครไ ม่ว่าจะเป็น ความเห็นอกเห็นใจ และการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื่น ซึ่งนั่นเองจะช่วยพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่า “Theory of mind” ให้เด็กได้ Theory of mind หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ว่าคนเรา ทั้งตัวเองและคนอื่น มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความตั้งใจ ความรู้ การรับรู้ และการแสดงออกที่เฉพาะในคนๆ หนึ่ง และในแต่ละคน มุมมองเหล่านั้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป” ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะมีเริ่มมีพัฒนาการในเรื่อง Theory of mind ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปี โดยมีนักวิชาการเคยศึกษาไว้ว่า หนังสืออ่านเล่นของเด็กเล็กมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ การเข้าสังคม และความคิดที่ต่างกันของตัวละคร และสิ่งสำคัญที่เราเห็นบ่อยๆ คือตัวละครในหนังสือมักมีความเชื่อผิดๆ ที่ไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งนักวิชาการเรย์มอนด์ มาร์ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่อง “ใจเขาใจเรา” ได้จริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ Theory of Mind ของเด็ก โดยศึกษาในเด็กอายุ 4-5 ปี จำนวน 55 คน และผู้ปกครองของเด็ก ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะทำการวัดว่าเด็กได้รับสื่อต่างๆ มากน้อยเพียงใด จากนั้นได้วิจัยทดสอบทักษะในเรื่อง Theory of mind โดยให้เด็กตอบคำถามสถานการณ์สมมติ เพื่อทดสอบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ว่าตัวละครสมมติมี ความคิด ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึกต่างจากตนเองอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยก็ได้พบเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือมีผลที่แสดงว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่จะมีผลทดสอบทักษะเรื่อง Theory of mind ที่ดีกว่าเด็กที่คุ้นเคยกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ Theory of mind ของเด็ก ซึ่งช่วยทำให้คุณหนูๆ มีความละเอียดอ่อนกับความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น รู้จัก“ใจเขาใจเรา” มากขึ้น นอกจากนี้คุณหนูๆ คนไหนที่เริ่มมีการพัฒนาทักษะเรื่อง Theory of mind เขาจะเปลี่ยนมุมมองความคิดจากที่เคยมองโลกในมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวยึดความคิดและความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก (Egocentrism) มาลองมองในมุมมองของคนอื่นดูบ้าง จนเกิดเป็นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะนี้ในคุณหนูๆ จำเป็นจะต้องอาศัยเวลา ประกอบกับการสร้างเสริมจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการอ่านหนังสือสม่ำเสมอ และยิ่งมีพ่อแม่ดูแลช่วยแนะนำเป็นที่ปรึกษาเวลาลูกมีข้อสงสัย ก็จะยิ่งช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าว ช่วยให้ลูกรักได้เรียนรู้ความคิดและจิตใจของบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มืออ่านสร้างสมอง พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย / ภาพจาก https://pixabay.com/
📕 หนังสือแนะนำ 📕 👉👍 " ข้ามมหาสาคร " "สำเภาลำใหญ่พา "ดูรา" ข้ามมหาสาคร เพื่อไปพบกับอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า ชะตากรรมพาเธอให้มาเผชิญหน้ากับโจรสลัดใหญ่แห่งท้องทะเลและบรรดาฝรั่งที่ต้องการจะครอบครองดินแดนแถบมลายู...การเดินทางที่หญิงสาวต้องเดิมพันด้วยชีวิตและหัวใจ อาจจะมีเพียงความรักของ "กันตัง" เท่านั้น ที่จะพาเธอฝ่าคลื่นลมแห่งโชคชะตา และเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม คุณภาพค่ะ 😊🙃😉🥳
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย งดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2565 ค่ะ
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย ปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 เนื่องจากปรับปรุงสถานที่ ซึ่งมีกลิ่นสี กลิ่นกาว กลิ่นแลคเกอร์ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
📕 หนังสือแนะนำ 📕 👉 " 100 กลเม็ดที่ทำให้คุณดูโคตรฉลาดในห้องประชุม " หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 100 กลเม็ดที่จะทำให้คุณดูฉลาดเหนือชั้นในห้องประชุม แนะนำโดย Sarah Cooper อดีตผู้บริหารระดับสูงของกูเกิล รับรองว่าแต่ละหน้าที่พลิกผ่านไป ความเรียลและกลเม็ดสุดเซอร์ไพรส์จะทำให้ต้องอมยิ้ม กลั้นหัวเราะ หรือถึงขั้นอ้าปากค้างเลยทีเดียว
ปี 2021 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้จำนวนมากต้องหยุดทำการโดยปริยาย บ้างปิดตัวลงชั่วคราว บ้างล้มหายตายจากอย่างถาวร . สำหรับประเทศไทย บทบาทของ ‘ห้องสมุด’ และ ‘พิพิธภัณฑ์’ ตกอยู่ในสถานะของแหล่งเรียนรู้ที่เจียนอยู่เจียนไปมาระยะหนึ่งแล้ว ครั้นเมื่อถูกถาโถมด้วยวิกฤติโรคระบาด ไม่แปลกที่บทบาทและความอยู่รอดของแหล่งเรียนรู้เหล่านี้จะถูกหยิบยกมาตั้งคำถามอีกครั้ง . แต่เชื่อหรือไม่ว่า ท่ามกลางวิกฤติ เรายังเห็นความหวังและสัญญาณบางอย่างที่ชี้ว่า - ห้องสมุดยังมีชีวิต และพิพิธภัณฑ์ยังไม่ตาย . สัญญาณที่ว่านั้นคืออะไร หาคำตอบได้ในรายงานพิเศษส่งท้ายปีของ The KOMMON ชิ้นนี้ . #TheKOMMON #CommonROOM #สนุกกับการคิดสนุกกับการเรียนรู้ #แหล่งเรียนรู้ยุคโควิด
สวัสดีปีใหม่ 2565 คะ🙏🙏🙏 ขอให้ทุกท่านมีความสุข❤❤❤ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง💰💰💰 สุขสมหวังในทุกๆด้านตลอดทั้งปีค่ะ😊😊😊
ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกๆท่าน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม จับฉลากของขวัญ วันปีใหม่ค่ะ ทีมงานเจ้าหน้าที่ นำภาพน่ารักๆของทุกท่านมาฝากกันค่ะ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ทีมงาน ทุกๆคน ขอให้ทุกๆท่าน มีความสุข เดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่ และตลอดไปค่ะ - ** ที่สำคัญ อย่าลืมป้องกันตนเองจากโควิด ด้วยนะคะ ใส่เเมส ล้างมือบ่อยๆ ค่ะ***
สวัสดีค่ะ🙏🙏🙏 ตารางกิจกรรมประจำเดือน ม.ค.65 มาแล้วค่ะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อวิทยากรและเพื่อนร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมนักเรียนไม่เกิน 15คน (รวมวิทยากร) สนใจลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที👉👉 02-3812633❤❤❤
หนังสือแนะนำ เรื่อง " คู่มือคนทำงาน ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนขึ้นเป็นซีอีโอ " หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับ 49 เทคนิคทางจิตวิทยาที่คนทำงานต้องรู้ (คนที่ยังไม่มีงานทำควรต้องรู้ยิ่งกว่า!) ไม่ว่าจะเป็น วิธีทำให้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน เจ้านาย 12 ประเภทที่คุณควรรู้จัก วิธีทำให้เจ้านายทุกประเภทมีความสุข จะพูดอย่างไรให้เจ้านายอยากขึ้นเงินเดือนให้คุณทันที 8 เรื่องโกหกที่เจ้านายส่วนใหญ่ชอบบอก ทำอย่างไรถ้าคุณเกลียดงานของตัวเอง วิธีเล่นการเมืองในที่ทำงานอย่างขาวสะอาด วิธีได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมคำแนะนำไว้อย่างครบถ้วนแบบม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานจนถึงวันที่คุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดขององค์กร