True Power True Power has been established as a IT solution provider company in Thailand. Our traditional business model is based on the accomplishment of problem solving for customers and based on customer business direction.

- Business Name: True Power Company Limited
- True Power Company Limited is founded in 1998
- Head office address: 27th Floor, 1 Q House Lumpini, South Sathorn Road,Tungmahamek, Sathorn ,Bangkok 10120 Thailand
- Contact email: [email protected]
- Contact No: (66) 02-610-3798, Hotline (66)91-872-2927
- Website: www.truepower.co.th

เปิดเหมือนปกติ

22/02/2017

สาระน่ารู้ ความรู้เรื่องบาร์โค้ด (Barcode) มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างไร?

บาร์โค้ด หมายถึง เลขหมายประจำตัวสินค้า ใช้แทนด้วยแท่งบาร์ขาว-ดำ ประกอบด้วยตัวเลข 8-13 หลัก สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ นิยมใชักับสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกชนิด และสินค้าสำเร็จรูปต่าง ๆ

สินค้าแต่ละตัวจะมีหมายเลขในการแสดงถึงหน่วยของสินค้านั้นๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้ราบรื่นขึ้น เปรียบได้กับบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างกันของแต่ละคน เลขหมายประจำตัวสินค้าก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างของสินค้าชนิดนั้นกับสินค้าอื่น ๆ สินค้าทุกชนิดที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น ขนาด สี จำนวนบรรจุ จะมีเลขหมายประจำตัวสินค้าต่างกัน ตัวอย่างเช่น เงาะกระป๋องจะมีเลขหมายประจำตัวคนละเลขหมายต่างจากลิ้นจี่ หรือในกรณีกล่องใหญ่ที่บรรจุถ้วย 12 ใบ จะมีเลขหมายประจำตัวแตกต่างจากถ้วย 1 ใบ

บาร์โค้ดช่วยอะไรได้บ้าง

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้าจะมีคุณประโยชน์หลายประการ คือ

- ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการทำงาน การซื้อ-ขาย สะดวกรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า การรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้าคงคลัง

- ง่ายต่อระบบสินค้าคงคลังคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ดในการตัดยอดสินค้าอัตโนมัติ จึงสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใด

- ยกระดับมาตรฐานสินค้า การระบุแหล่งผลิตของประเทศแต่ละราย ทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพ เพื่อรักษาภาพพจน์ของสินค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องสัญลักษณ์ รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า

- สร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาด รหัสแท่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ ทำให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าสามารถทราบถึงแหล่งผลิตและติดต่อซื้อ-ขายกันได้สะดวก นอกจากนี้เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ข้อมูลจากระบบรหัสแท่ง จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจวางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ใช้กับธุรกิจใดบ้าง

ด้านผู้ผลิต เลขหมายประจำตัวสินค้าก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านบรรจุภัณฑ์ ตามหลักการ "หีบห่อก่อผลกำไรงาม" เลขหมายประจำตัวของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า และแหล่งติดต่อของผู้ผลิต
สำหรับผู้ค้าส่งหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่จะสามารถจัดหาสินค้าได้สะดวกและกว้างขวางออกไป ตลอดจนมีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการขายและสินค้าคงคลัง
สำหรับระบบการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ Supermarket หรือ Mass market ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและสัญลักษณ์รหัสแท่ง จะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้องและรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสินค้าซึ่งมีเป็นจำนวนมากบนสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้ลดปริมาณงานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย

ลักษณะสำคัญของบาร์โค้ด

บาร์โค้ดจะต้องมีความคมชัดของเส้นแต่ละเส้น ไม่ขาดหาย ขนาดของบาร์โค้ดจะมีขนาดมาตรฐานของแต่ละระบบอยู่แล้ว โดยสามารถย่อลงได้มากสุด 20% พื้นที่ด้านข้างของตัวบาร์โค้ด (Quiet Zone) จะต้องมีเนื้อที่ 10 เท่าของแท่งรหัสที่เล็กที่สุด หรือมากกว่า 3.6 มิลลิเมตร มิฉะนั้นจะอ่านไม่ออก
สำหรับสีที่เลือกใช้ โดยทั่วไปสีดีที่สุดคือตัวบาร์โค้ดสีดำบนพื้นที่สีขาว ซึ่งทำให้อ่านง่าย เนื่องจากเครื่องอ่านอาศัยหลักการสะท้อนแสงของเส้นทึบและพื้นสว่าง ถ้าใช้คู่สีผิดอาจทำให้อ่านไม่ออก ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีสะท้อนแสงในการพิมพ์แท่งรหัสสินค้าและพื้นที่ว่างด้านหลังแท่งรหัส เพราะสีสะท้อนแสงจะสะท้อนแสงใส่เครื่องอ่านทำให้อ่านยากหรืออ่านไม่ได้เลย

ระบบของบาร์โค้ด
การติดบาร์โค้ดของสินค้านั้น ๆ โดยเฉพาะ นอกจากจะคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการทำงานขึ้นแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงการใช้มาตรฐานการกำหนดเลขหมายที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วยปัจจุบันมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีประมาณ 11 ระบบ

UPC [Uniform Product Code] ใช้เมื่อปี พ.ศ. -2515 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.1 แบบย่อมี 8 หลัก หรือเรียก UPC-E ใช้กับสินค้าที่มีข้อมูลน้อย
1.2 แบบมาตรฐานมี 12 หลัก หรือเรียก UPC-A ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป
1.3 แบบเพิ่มตัวเลข 2 หลัก หรือเรียก UPC-A+2 ในกรณีที่ UPC-A เก็บข้อมูลไม่พอ
1.4 แบบเพิ่มตัวเลข 5 หลัก หรือเรียก UPC-A+5 เพื่อเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น

EAN [European Article Number] เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.- 2519 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

2.1 แบบย่อมี 8 หลัก หรือเรียก EAN-8 ใช้กับธุรกิจเล็ก มีข้อมูลไม่มาก
2.2 แบบมาตรฐานมี 13 หลัก หรือเรียก EAN-13
2.3 แบบเพิ่มตัวเลข 2 หลัก หรือเรียก EAN-13+12 เพื่อเพิ่มข้อมูล ถ้า EAN-13 บรรจุข้อมูลไม่หมด
2.4 แบบเพิ่มตัวเลข 5 หลัก หรือเรียก EAN-13+5 เพื่อเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น

CODE 39 เริ่มใช้ในปี พ.ศ.-2517 ในธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นบาร์โค้ดระบบแรกที่ใช้รวมกับตัวอักษรได้ เก็บข้อมูลได้มาก

INTERLEAVE 1 of 5 หรือเรียกว่า ITF เป็นบาร์โค้ดตัวใหญ่ใช้กับหีบบรรจุสินค้า หรือเรียก Cass Code

CODABAR ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กับธุรกิจเวชภัณฑ์ ในปี พ.ศ.-2515

CODE 128 ได้ถูกพัฒนาขึ้นและยอมรับว่าได้ใช้เป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2524 นิยมใช้ในวงการดีไซเนอร์และแฟชั่น ปัจจุบันกำลังเริ่มนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา

CODE 93 ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.- 2525 ปัจจุบันเริ่มนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม

CODE 49 ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยพัฒนาจาก CODE 39 ให้บรรจุข้อมูลได้มากขึ้น ในพื้นที่เท่าเดิม

CODE 16k เหมาะสำหรับใช้กับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่เล็กมาก มีพื้นที่ในการใสบาร์โค้ดน้อย เช่น อุปกรณ์อะไหล่ เครื่องไฟฟ้า

ISSN / ISBN [International Standard Book Number] ใช้กับหนังสือ และนิตยสาร

EAN / UCC 128 หรือ Shipping Container Code เป็นระบบใหม่ โดยการร่วมมือระหว่าง EAN ของยุโรป และ UCC ของสหรัฐอเมริกา โดยเอาระบบ EAN มาใช้ร่วมกับ CODE 128 เพื่อบอกรายละเอียดของสินค้ามากขึ้น เช่น วันเดือนปีที่ผลิต ครั้งที่ผลิต วันที่สั่งซื้อ มีกี่สี กี่ขนาด เป็นต้น

EAN ยอดฮิต
ปัจจุบันมาตรฐานที่ยอมรับกันมากมีอยู่ 2 ระบบ คือ UPC และ EAN ระบบ UPC ถือเป็นบาร์โค้ดระบบแรกของโลก ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น มีหน่วยงาน Uniform Code Council [UCC] ตั้งอยู่ที่รัฐ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่ดูแล

ส่วนระบบ EAN เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยมีประเทศต่าง ๆ ใช้กว่า 60 ประเทศ ในภาคพื้นยุโรป, เอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งประเทศไทย EAN มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

สำหรับบาร์โค้ดในประเทศไทยเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจังในปี พ.ศ.- 2536 โดยมีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย [Thai Article Numbering Council] หรือ "TANC" เป็นองค์กรตัวแทนของ EAN ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยเลือกใช้ระบบ EAN-13 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของเลขชุด 13 หลัก มีความหมายดังนี้
- 885 - 3 หลักแรก คือรหัสของประเทศไทย
- 1234 - 4 ตัวถัดมา เป็นรหัสโรงงานที่ผลิต
- 56789 - 5 ตัวถัดมา เป็นรหัสของสินค้า
- 8 - ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบ เลข 12 ข้างหน้าว่ากำหนดถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวสุดท้ายผิดบาร์โค้ดตัวนั้นจะอ่านไม่ออก สื่อความหมายไม่ได้ที่มา: สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

22/02/2017
การทำงานของเครื่องสแกนบาร์โค้ด

การทำงานของเครื่องสแกนบาร์โค้ด

เพื่อให้เข้าใจ วิธี การทำงานของสแกนเนอร์ บาร์โค้ด ก็ เป็นสิ่งสำคัญที่ แรก เข้าใจว่า บาร์โค้ดที่ มีการผลิต และ การอ่าน

บาร์โค้ด แต่ละคนมี สัญลักษณ์ ที่กำหนด เป็นชุดของ บาร์ใน บาร์โค้ด วิธีการที่จะ แยกความแตกต่าง บาร์โค้ดคือ ความสูง และความกว้าง เช่นเดียวกับที่ ระยะห่าง บาร์ แถบ แต่ละแถบ สามารถเป็นตัวแทนของ จำนวนตัวอักษร หรืออักขระ ตัวอักษรและตัวเลข ขึ้นอยู่กับชนิด ของการตั้งค่า บาร์โค้ด ที่ใช้

บาร์โค้ดมักจะมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด แถบ เพื่อแสดงจุด เริ่มต้นและสิ้นสุด ของบาร์โค้ด บางครั้ง มีแถบ เพิ่มเติม ที่เรียกว่า การตรวจสอบ บาร์ วัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบ แถบที่ใช้ในการ ตรวจสอบว่า บาร์โค้ด ที่ถูกต้อง หลังจาก การคำนวณ และสร้างความมั่นใจ ความถูกต้องของ บาร์โค้ด

photosensors เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ สามารถ อ่าน บาร์โค้ดและแปลงให้เป็น สัญญาณ ไฟฟ้า ตั้งแต่ แถบ บาร์ แต่ละ เทียบเท่ากับ ตัวละครของซอฟแวร์ บาร์โค้ด ได้อย่างง่ายดาย สามารถแปลง สัญญาณ ไฟฟ้า เหล่านี้เป็น ข้อความที่อ่านได้ ที่สามารถ แสดงบนหน้าจอ กระบวนการ นี้เป็นจริง อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาเพียง ไม่กี่มิลลิวินาที

ปัจจุบันมี หลายพันธุ์ของ รูปแบบการ สแกนบาร์โค้ด การใช้งาน ของพวกเขา ขึ้นอยู่มากใน ประเภท ของอุตสาหกรรม และ สภาพแวดล้อมการทำงาน ตัวอย่าง มีรูปแบบ สก์ท็อป แบบ พกพา และ แบบพกพา

หนึ่งใน ชนิดที่นิยม มากที่สุดคือ เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบไร้สาย พวกเขาเชื่อมต่อ ไปยังสถานีฐานหรือสเตชัน แบบไร้สาย และ สามารถส่งข้อมูล กลับ ไปยังสถานีตราบใดที่ พวกเขาอยู่ ภายในรัศมี ช่วงไร้สาย

เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย มักจะใช้ใน อุตสาหกรรม คลังสินค้าที่ คนงาน สามารถสแกน บาร์โค้ด ที่สามารถวาง ในตำแหน่ง ที่น่าอึดอัดใจ หรือมุม นอกจากนี้ยัง ใช้ในอุตสาหกรรม ที่สินค้า มักจะ ย้ายจาก สถานที่หนึ่ง ไปยังอีก ใช้สแกนเนอร์ บาร์โค้ด แบบไร้สาย ช่วยให้ เสรีภาพในการเคลื่อนไหว และทำให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากการเติบโต อย่างรวดเร็วใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี การใช้งาน ที่เพิ่มขึ้น ของ อุปกรณ์ ที่ มีการปรับปรุง ระดับความสะดวกสบาย ของเรา หนึ่งใน นวัตกรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีคุณค่า ใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งประดิษฐ์ ของสแกนเนอร์ บาร์โค้ด โดยทั่วไป พวกเขา จะใช้ในการ แตก ข้อมูล ที่มีอยู่ใน บาร์โค้ดและ แปลงเป็นรูปแบบที่อ่าน ใน ลักษณะที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ ถูกต้อง พวกเขามี ผลกระทบเชิงบวก อย่างมากต่อ ทั้งภาค อุตสาหกรรมและการค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ได้ลด เวลาและ ความพยายามที่จำเป็น ในกระบวนการ ของ การเรียกเก็บเงิน ในส่วนของ การค้า และ มีความสำคัญ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ด ที่นิยมมากที่สุด ใช้ เลเซอร์ เทคโนโลยี สแกนบาร์โค้ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด เลเซอร์ เป็น 50 ครั้ง 10,000 ครั้ง ได้เร็วขึ้นและ ถูกต้องมากขึ้น เมื่อเทียบกับการ ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง พวกเขาใช้ แสงเลเซอร์แทน ของแหล่งกำเนิดแสง ในการจับ ข้อมูล ใน บาร์โค้ด ดังนั้น พวกเขาได้เพิ่ม การดึงข้อมูล และการประมวลผล ความเร็ว เครื่องสแกนบาร์โค้ด เลเซอร์ สามารถดำเนินการ ได้ถึง 500 สแกน ต่อวินาที เลเซอร์สแกนเนอร์ มีมากขึ้น สะดวกในการใช้ ที่พวกเขามา ใน มือถือ และ การกำหนดค่า คงที่ ทั้ง ภูเขา

1 ประเภท ในแง่ของ ช่วง อ่าน
เครื่องสแกนบาร์โค้ด เลเซอร์ ไม่จำเป็นต้อง อยู่ในการติดต่อ หรือ ใกล้เคียงกับ บาร์โค้ดเพื่อดึงข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ รูปแบบที่ พวกเขาสามารถอ่าน บาร์โค้ด ซึ่งเป็น หลาย ฟุตห่าง พวกเขา สามารถจำแนก ตาม ช่วง ของพวกเขา อ่าน ออกเป็นสามประเภท พวกเขามี มาตรฐาน ระยะยาว และ ระยะยาว เครื่องสแกนบาร์โค้ด พิเศษ

มาตรฐาน
สแกนเนอร์ มาตรฐาน ช่วง สแกนบาร์โค้ด ที่มีความ เป็นธรรม อย่างใกล้ชิด บาร์โค้ด ที่ 6-24 นิ้วสามารถอ่านได้โดยเครื่องสแกนบาร์โค้ด เลเซอร์ ช่วง มาตรฐาน พวกเขาจะใช้ โดยทั่วไป ในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าปลีกที่ เป็นจุด ขาย ของ อุปกรณ์ ในการสแกน มวล

ใช้ยิงระยะไกล
สแกนเนอร์ ระยะยาว ที่ใช้ในการ สแกนบาร์โค้ด ที่มีอยู่ ในระยะ ยาว มันสามารถอ่าน บาร์โค้ด ที่ 2 ถึง 8 ฟุตห่างจาก เครื่องสแกนเนอร์ พวกเขาสามารถอ่าน บาร์โค้ด ในระยะ ที่แตกต่างกัน พวกเขาจะ ใช้เป็นหลักใน โกดังเก็บของ ขนาดเล็ก โรงงานผลิต และอื่น ๆ

ระยะ ยาวเป็นพิเศษ
สแกนเนอร์ พิเศษ ระยะยาว เป็นผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ด ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขายังสามารถ สแกนบาร์โค้ด ที่มีอยู่ ในระยะทาง 30 ฟุต พวกเขามีความ ทนทานสูง และสามารถทนต่อ สภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในคลังสินค้า ชนิดของ ระยะยาว เลเซอร์สแกนเนอร์ พิเศษ นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การทำงานใน กระบวนการ ในการใช้งาน การมองเห็น การขนส่ง และ การจัดการคลังสินค้า

2 ผลประโยชน์อื่น ๆ
โดยทั่วไป เครื่องสแกนบาร์โค้ด สามารถอ่าน บาร์โค้ด ที่มี เพียง ไม่กี่ นิ้ว ดังกล่าวข้างต้น หลายชนิด ปัจจุบันของ เลเซอร์สแกนเนอร์ ที่สามารถอ่าน บาร์โค้ด ที่ อยู่ใน ระยะยาว มันเป็นหนึ่งใน เหตุผลหลักว่าทำไม ผู้คนมาก ขึ้นมีการใช้ เลเซอร์สแกนเนอร์ นอกเหนือจากนี้ มีเหตุผล อื่น ๆ อีกมากมาย เหตุผลที่คน เลือก เลเซอร์สแกนเนอร์ เช่น:

อ่าน ดีกว่า ชนิดอื่น ๆ ของ สแกนเนอร์
สแกนเนอร์ บาร์โค้ด เลเซอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สูง เมื่อ เทียบกับ ประเภท อื่น ๆ ของสแกนเนอร์ พวกเขาผลิต ที่สดใส และคมชัด ลำแสงเลเซอร์ เพื่อให้ ความถูกต้อง และความถูกต้อง มากขึ้น ในการอ่าน บาร์โค้ด เลเซอร์สแกนเนอร์ บาร์โค้ด สามารถอ่าน แม้จะอยู่ใน แสงจ้า

ระยะยาว หรือ การสแกน ความหนาแน่นสูง
ได้เปรียบที่สำคัญ ของสแกนเนอร์ เหล่านี้เป็นสิ่ง ที่ พวกเขาสามารถอ่าน บาร์โค้ด ที่มีอยู่ หลาย ฟุตห่าง เนื่องจากการ ปล่อยแสง ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นพวกเขา สามารถใช้ในการ อ่าน บาร์โค้ด ได้ ซึ่งเป็น 30 ฟุตห่าง พวกเขามี การสแกน ความหนาแน่นสูง ที่ช่วยในการ สแกน บาร์โค้ด ได้ ขนาดเล็กมาก บน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้อง

เป็นประโยชน์มากที่สุด ในอุตสาหกรรม
เหล่านี้เป็นประโยชน์ อย่างมากใน อุตสาหกรรมเพราะ ความสามารถในการ ทนต่อ สภาพแวดล้อมที่รุนแรง พวกเขาสามารถ สแกนบาร์โค้ด จำนวนมาก ภายในไม่กี่ มิลลิวินาที เลเซอร์ เหล่านี้จะใช้ ในเกือบ ทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจ การผลิต , สุขภาพ, ค้าปลีก , ห้องสมุด , โกดัง , การศึกษา สินค้าและ การจัดส่งสินค้า

มี ประโยชน์มากมาย ของสแกนเนอร์ บาร์โค้ด เลเซอร์ ดังกล่าวข้างต้น คุณควรทราบ ชนิด และผลประโยชน์ ที่จะเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับ ธุรกิจของคุณ ของพวกเขา สแกนเนอร์ บาร์โค้ดที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ การจัดการสินค้าคงคลัง ที่ดีขึ้น และการบริการลูกค้า

CR. http://xn--42c6ajj7bc8hyfua2dt.com/article/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99/

แต่ละคนมี สัญลักษณ์ ที่กำหนด เป็นชุดของ บาร์ใน

Barcode คืออะไร ?บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีดำ) แ...
20/02/2017

Barcode คืออะไร ?

บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะทำงานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก บาร์โค้ดเริ่มกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์ขึ้นสำหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและสัญลักษณ์ที่สามารถช่วยกิจการด้านอุตสาหกรรมและสามารถจัดพิมพ์ระบบบาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform ขึ้นได้ในปี 1973 ต่อมาในปี 1975 กลุ่มประเทศยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อสร้างระบบบาร์โค้ดเรียกว่า EAN-European Article Numbering สมาคม EAN เติบโตครอบคลุมยุโรปและประเทศอื่นๆ(ยกเว้นอเมริกาเหนือ) และระบบบาร์โค้ด EAN เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี1987
โดยหลักการแล้วบาร์โค้ดจะถูกอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ บันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรงไม่ต้องกดปุ่มที่แท่นพิมพ์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วในการทำงานรวมถึงอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และจะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันระบบบาร์โค้ดเข้าไปมีบทบาทในทุกส่วนของอุตสาหกรรมการค้าขาย และการบริการ ที่ต้องใช้การบริหารจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันมีกระประยุกต์การใช้งานบาร์โค้ดเข้ากับการใช้งานของMobile Computer ซึ่งสามารถพกพาได้สะดวก เพื่อทำการจัดเก็บแสดงผล ตรวจสอบ และประมวลในด้านอื่นๆ ได้ด้วย

วิวัฒนาการ บาร์โค้ด

เดิมนั้น บาร์โค้ด จะถูกนำมาใช้ในร้านขายของชำ, ปกหนังสือ, ร้านอุปกรณ์ประกอบรถยนต์และร้านอุปโภคบริโภคทั่วไป ในแถบยุโรป รถบรรทุกทุกคันที่จะต้องวิ่งระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี จะต้องใช้แถบรหัสบาร์โค้ดที่หน้าต่างทุกคันเพื่อใช้ในการแสดงใบขับขี่ ใบอนุญาต และน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจได้ง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่รถลดความเร็วเครื่องตรวจจะอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด และแสดงข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที
ปัจจุบันวิวัฒนาการของบาร์โค้ด พัฒนาไปมาก ทั้งรูปแบบและความสามารถในการเก็บข้อมูล โดยบาร์โค้ดที่ใช้ในยุคสมัยนี้มีทั้งแบบ1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ แต่ที่เราใช้กันทั่วไปในสินค้านั้นเป็นแบบมิติเดียว บันทึกข้อมูลได้จำกัดตามขนาดและความยาว โดยบาร์โค้ด 2 มิติ จะสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าแบบอื่นๆ มาก และขนาดเล็กกว่า รวมทั้งสามารถพลิกแพลงการใช้งานได้มากกว่าขนาดที่ว่าสามารถซ่อนไฟล์ใหญ่ ๆ ทั้งไฟล์ลงบนรูปภาพได้เลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม บาร์โค้ด 2 มิติ ก็ยังไม่เสถียรพอ ทำให้การนำมาใช้งานหลากหลายเกินไปจนอาจเกิดปัญหาการใช้งานร่วมกันและต้องใช้เครื่องมือเฉพาะของมาตรฐานนั้น ๆ ในการอ่านซึ่งในปัจจุบันมีความพยายามที่จะกำหนดมาตรฐานของบาร์โค้ด 2 มิติ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ และ อุตสาหกรรมยา/เครื่องมือแพทย์ ที่มีความต้องการใช้งานบาร์โค้ดที่เล็กแต่บรรจุข้อมูลได้มากจนได้บาร์โค้ดลูกผสมระหว่าง 1 มิติกับ 2 มิติขึ้นมา ในชื่อเดิมคือ RSS Reduce Space Symbol หรือชื่อใหม่คือ GS1 DataBar

ส่วนบาร์โค้ด 3 มิติคือความพยายามที่จะแก้ข้อจำกัดของบาร์โค้ด ที่มีปัญหาในสภาวะแวดล้อมที่โหด ๆ เช่นร้อนจัด หนาวจัด หรือมีความเปรอะเปื้อนสูง เช่น มีการพ่นสี พ่นฝุ่นตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะพบการใช้ บาร์โค้ด 3 มิติ ในอุตสาหกรรมหนัก ๆ เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ โดยจะยิงเลเซอร์ลงบนโลหะ เพื่อให้เป็นบาร์โค้ดหรือจัดทำให้พื้นผิวส่วนหนึ่งนูนขึ้นมาเป็นรูปบาร์โค้ด (Emboss) นั่นเอง

https://www.facebook.com/truepowerthailand/photos/pcb.1805358689730762/1805358359730795/?type=3

https://www.facebook.com/truepowerthailand/photos/pcb.1805358689730762/1805358439730787/?type=3

ประเภทของ บาร์โค้ด

1. โค้ดภายใน (Internal Code) เป็นบาร์โค้ดที่ทำขึ้นใช้เองในองค์กรต่างๆ ไม่สามารถนำออกไปใช้ภายนอกได้
2. โค้ดมาตรฐานสากล (Standard Code)เป็นบาร์โค้ดที่เป็นที่รู้จัก และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมีประมาณ 11 ระบบ ได้แก่
• ระบบ EAN(European Article Numbering) เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2519 มีประเทศต่าง ๆ ใช้มากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกในภาคพื้นยุโรป เอเชีย และแปซิฟิก, ออสเตรเลีย, ลาติน อเมริกา รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ EAN มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
• ระบบ UPC(Universal Product Code) เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2515 ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดย Uniform Code Council.Inc ใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา
• CODE 39เริ่มใช้ในปี 2517ในธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นบาร์โค้ดระบบแรกที่ใช้รวมกับตัวอักษรได้ เก็บข้อมูลได้มาก
• INTERLEAVE 1 of 5 หรือเรียกว่า ITF เป็นบาร์โค้ดตัวใหญ่ใช้กับหีบบรรจุสินค้าหรือเรียก Cass Code
• CODABAR ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กับธุรกิจเวชภัณฑ์ในปี 2515
• CODE 128ได้ถูกพัฒนาขึ้นและยอมรับว่าได้ใช้เป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2524นิยมใช้ในวงการดีไซเนอร์และแฟชั่นปัจจุบันกำลังเริ่มนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา
• CODE 93เริ่มพัฒนาขึ้นในปี 2525ปัจจุบันเริ่มนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม
• CODE 49เริ่มพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2530โดยพัฒนาจาก CODE 39ให้บรรจุข้อมูลได้มากขึ้น ในพื้นที่เท่าเดิม
• CODE 16k เหมาะสำหรับใช้กับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่เล็กมากมีพื้นที่ในการใส่บาร์โค้ดน้อย เช่น อุปกรณ์อะไหล่ เครื่องไฟฟ้า
• ISSN/ ISBN [International StandardBook Number] ใช้กับหนังสือ และนิตยสาร
• EAN/ UCC 128 หรือShipping Container Code เป็นระบบใหม่ โดยการร่วมมือระหว่าง EAN ของยุโรป และ UCC ของสหรัอเมริกาโดยเอาระบบ EAN มาใช้ร่วมกับCODE 128 เพื่อบอกรายละเอียดของสินค้ามากขึ้น เช่น วันเดือนปีที่ผลิต ครั้งที่ผลิต วันที่สั่งซื้อ มีกี่สี กี่ขนาด เป็นต้น

โดยประเทศไทยไทยเริ่มใช้บาร์โค้ดอย่างจริงจังในปี2536 โดยมีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย “Thai Article Numbering Council” หรือ “TANC” เป็นองค์กรตัวแทนของ”EAN” ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบ EAN ที่ประเทศไทยใช้นั้นจะมีลักษณะเป็นเลขชุด 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้
หมายเลข 1 สัญลักษณ์แท่งสีเข้มสลับสีอ่อนสำหรับอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์
หมายเลข 2 885 : ตัวเลข 3 หลักแรก คือรหัสของประเทศไทย
หมายเลข 3 0000 : ตัวเลข 4 ตัวถัดมา เป็นรหัสโรงงานที่ผลิต หรือรหัสสมาชิก
หมายเลข 4 11111 : 5 ตัวถัดมาเป็นรหัสสินค้า
หมายเลข 5 2 : ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบเลข 12 ข้างหน้าว่ากำหนดถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวสุดท้ายผิด บาร์โค้ดตัวนั้นจะอ่านไม่ออกสื่อความหมายไม่ได้
https://www.facebook.com/truepowerthailand/photos/pcb.1805358689730762/1805358529730778/?type=3
CR.https://riverplusblog.com

ที่อยู่

Bangkok
10120

Lumpini Station from MRT

เบอร์โทรศัพท์

0918722927

เว็บไซต์

http://www.truepower.co.th

ผลิตภัณฑ์

1. Handheld Scanner
1.1 General Duty handheld scanner 1D and 2D (Stores, DC Warehouse)
1.2 Hand free scanner 1D and 2D (Stores, DC Warehouse)
1.3 Pocket and Bluetooth scanner 1D and 2D (Stores, DC Warehouse)
1.4 In-Counter scanner 1D and 2D (Stores)
1.5 After sale serviced

2. Mobility Computer
2.1 1D and 2D Mobile Computer ( Stores, DC Warehouse, Logistics)
2.2 1D and 2D Mobile Computer for Cold Storage ( DC Warehouse)
2.3 Tablet with 1D and 2D Scan engine (Stores, DC Warehouse)
2.4 Vehicle Mount Mobile Computer ( DC Warehouse)
2.5 After sale serviced

3. Barcode Printer
3.1Desktop Barcode Printer
3.2 Industrial Barcode Printer
3.3 Mobile Barcode Printer
3.4 After sale serviced

4. WEARABLE DEVICES
4.1 Wearable Scanner (Stores, DC Warehouse)
4.2 Wearable Scanner and Mobile Computer (Stores, DC Warehouse)

5. ENTERPRISE SLEDS
5.1 Captuvo for Apple Devices

6. Media
6.1 Barcode Labels
6.2 Barcode Tags
6.3 Direct Thermal Paper
6.4 Receipt Media
6.5 RFID Labels
6.6 Thermal Ribbons

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ True Powerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง True Power:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด