เรารักชลประทาน

เรารักชลประทาน ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission for Thailand) งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ำนครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำตลอดทั้งปี หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการ มาประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านการชลประทาน yahoman ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ทำรายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อนทดน้ำปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้ำ รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 680,000ไร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย เขื่อนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลักวิชาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำ มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ำ รวมทั้งการส่ง น้ำตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ำ การส่งน้ำ และการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,000 โครงการ
(149)

เปิดเหมือนปกติ

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2564
03/01/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2564

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "หากันจนเจอ"🤝จับคู่ชื่อเขื่อนของกรมชลประทาน และจังหวัดให้ถูกต้อง เพียงคอมเมนต์ตอบคำถามว่าชื่อเขื่...
02/01/2021

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "หากันจนเจอ"🤝
จับคู่ชื่อเขื่อนของกรมชลประทาน
และจังหวัดให้ถูกต้อง เพียงคอมเมนต์
ตอบคำถามว่าชื่อเขื่อนเหล่านี้
อยู่ในจังหวัดใดให้ถูกต้อง💙
---------------------------
🎉เพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็น
กระติกน้ำเย็นใจ 🥤จำนวน 10 รางวัล
---------------------------
การจับรางวัลใช้วิธีการสุ่มรายชื่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

⏰ หมดเขตร่วมสนุกกิจกรรม :
13 มกราคม 2564
📢ประกาศรายชื่อผู้โชคดี :
14 มกราคม 2564
ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เรารักชลประทาน”
***สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล***

#‎กรมชลประทาน #‎เรารักชลประทาน
#‎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2564
02/01/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2564

กรมชลประทาน ร่วมลงนามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันนี้ (1 มกร...
01/01/2021

กรมชลประทาน ร่วมลงนามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันนี้ (1 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2564
01/01/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2564

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
31/12/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

🙏🏻💛 ในหลวง 💜 พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส.2564 แก่ปวงชนชาวไทย

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 แก่ปวงชนชาวไทย
.
ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.
.
เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2564” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ทรงพระเจริญ

ชป.ร่วมส่งความสุขให้คนไทย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 กรมชลประทาน ร่วมส่งความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564...
31/12/2020

ชป.ร่วมส่งความสุขให้คนไทย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564

กรมชลประทาน ร่วมส่งความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564” ด้วยการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้สนองนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564” ด้วยการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ดังนี้

ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว อำเภอแม่ทะ และฝายใหม่แม่สุกหนองกอก พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง , ฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา , อ่างเก็บน้ำห้วยหลาม อำเภอท่าวังผาและอ่างเก็บน้ำห้วยท่าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน , สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ อำเภอป่าแดด และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย , การปรับปรุงคันคลองและกำจัดวัชพืชคลองชลประทาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และปรับปรุงแก้มลิงและกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ , การปรับปรุงคันคลอง ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ยมฝั่งขวา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ , การส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคลองหนองดง ให้กับ อบต.บางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และซ่อมแซมคันคลองชลประทาน ระยะทาง 5.872 กิโลเมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สามารถเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบึง กุดอ้อ ได้อีก 0.41 ล้าน ลบ.ม. ส่งมอบอาคารท่อลอดรับน้ำ จำนวน 10 แห่ง และงานถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณ 2,928 ลบ.ม. ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม , โครงการฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร , การกำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำพอง และลำห้วยเสือเต้น จังหวัดขอนแก่น และการปรับปรุงคันคลอง/กำจัดวัชพืช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

ภาคตะวันออก โครงการชลประทานระยอง ได้ดำเนินการปรับปรุงคันคลอง ซ่อมแซมคอนกรีตดาด LMC – 1R-9R กม. 1+300 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองใหญ่ ณ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ด้านภาคใต้ ได้มีการส่งมอบโครงการชลประทานต่างๆ อาทิ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร , โครงการฝายทดน้ำห้วยตะแกละ พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแล้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี , โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้ม พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง , ส่งมอบทำนบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ำให้แก่ อบต.นบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา , โครงการฝายบ้านสะท้อนกลวง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ , โครงการฝายบ้านแม่ทะล่างและโครงการแก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่าง ให้แก่ อบต.ประสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมีการส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล การปรับปรุงคันคลองชลประทานเป็นแบบ PARA ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองส่งน้ำสาย LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 0+000 – 2+920 ต.ควนโดน อ.ควนโดน , คลองส่งน้ำสาย 1L-LMC (ท่าแพร)ช่วงกิโลเมตร 2+500 – 5+200 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง และปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 10+000 ถึง 12+000 ต.ฉลุง อ.เมืองสะตูล

ด้านภาคใต้ตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี มีการมอบความสุขปีใหม่ให้กับประชาชน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ และการปรับปรุงคันคลองชลประทาน 29 โครงการ โดยที่จังหวัดปัตตานี มีการส่งมอบโครงการพนังกั้นน้ำบ้านท่าช้างระยะ 2 อำเภอไม้แก่น และคันกั้นน้ำบ้านตือระ อำเภอยะหริ่ง ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส มีการปรับปรุงคันคลองบ้านร่มเย็น และคลองศูนย์ราชการป้องกันน้ำท่วม อำเภอเมืองนราธิวาส และที่จังหวัดยะลา มีการขุดลอกบริเวณเหนือเขื่อนปัตตานี และการขุดลอกคลองระบายน้ำ D7 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา

กรมชลประทาน ขอส่งมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่คนไทยทุกหมู่เหล่า ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน และขอให้เดินทางไปกลับภูมิเนาหรือการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ ที่สำคัญอย่าลืมป้องกันตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมทาง ตามมาตรการหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ของรัฐบาล กินร้อน ช้อนกลาง ใส่แมส และมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

***********************************************
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
31 ธันวาคม 2563

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการกรมชลประทาน ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัต...
31/12/2020

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการกรมชลประทาน ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่จะเข้ามาภายในงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วย พร้อมขอความร่วมมือทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ทำการการออกแบบบูธนิทรรศการ แบบมีชีวิตภายใต้แนวคิดที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ มีการออกแบบและบริหารจัดการน้ำที่เริ่มมาจากน้ำตก แหล่งน้ำธรรมชาติ ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ และส่งต่อไปยังพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศน์

นอกจากนี้ยังมีจุดให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆ กับมุมดอกไม้ มุมน้ำตก และบรรยากาศแบบทุ่งนาอีกด้วย โดยเปิดให้ประชาชนเที่ยวชมทุกวัน พร้อมขอความร่วมมือทุกคนที่เข้ามาเที่ยวชมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย โดยทางโครงการชลระทานเชียงใหม่ มีจุดคัดกรอง และมีแอลกอฮอล์ไว้บริการบริเวณทางเข้า

กรมชลประทานร่วมมอบของขวัญให้เกษตรกรไทย ส่งมอบโครงการขนาดเล็ก ปรับปรุงถนน ขุดลอก บำรุงรักษา คูคลอง
31/12/2020

กรมชลประทานร่วมมอบของขวัญให้เกษตรกรไทย
ส่งมอบโครงการขนาดเล็ก ปรับปรุงถนน ขุดลอก บำรุงรักษา คูคลอง

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563
31/12/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรมชลประทานเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคใต้
30/12/2020

กรมชลประทานเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคใต้

ชป. ขอให้เจ้าหน้าที่ระวังตนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของจังหวัดนั้น หากมีความจำเป็นต้องเดินทางช่วงปีใหม่วันนี้ (30 ธันว...
30/12/2020

ชป. ขอให้เจ้าหน้าที่ระวังตนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของจังหวัดนั้น หากมีความจำเป็นต้องเดินทางช่วงปีใหม่

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หากไม่จำเป็น ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ทุกคน งดเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ขอให้ทุกท่านรักษามาตรการและปฏิบัติตนตามมาตรการการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด โดยสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละส่วน/ฝ่าย ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนอย่างเคร่งครัด ถ้าหากท่านใดมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดเสี่ยง ต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ไทยชนะทุกครั้ง พร้อมจัดทำไทม์ไลน์ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาหลังจากเดินทางกลับที่พำนัก

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างรายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เวลา 1...
30/12/2020

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างรายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามพร้อมสั่งการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม สชป.1-17 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

แนวโน้มสถานการณ์น้ำฤดูแล้งปีหน้า หลายพื้นที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องช่วยกันประหยัดอย่างจริงจังแนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่ว...
30/12/2020

แนวโน้มสถานการณ์น้ำฤดูแล้งปีหน้า หลายพื้นที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง

แนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปีหน้า(2564) หลายพื้นที่มีน้ำต้นทุนน้อย โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตและควบคุมให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (30 ธ.ค.63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน ทั้งสิ้น 47,641 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 23,556 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 11,919 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 5,223 ล้าน ลบ.ม. จนถึงขณะนี้ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 4,499 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 1,222 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31 ของแผนฯ ในขณะที่ยังคงเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ปลูกล่าช้า รอการเก็บเกี่ยวในอีกประมาณ 500,000 ไร่ กรมชลประทานจะให้การช่วยเหลือจนกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย เนื่องจากฤดูฝนปี 63 ที่ผ่านมา ปริมาณฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องสำรองน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตลอดจนผลักดันน้ำเค็ม ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/ 64 ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้พิจารณาถึงน้ำต้นทุนในพื้นที่ของตนเองก่อนทำการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหายได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

**************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 ธันวาคม 2563

🎉สวัสดีปีใหม่ จาก ❤️ ผู้บริหารกรมชลประทาน🎉
30/12/2020

🎉สวัสดีปีใหม่ จาก ❤️ ผู้บริหารกรมชลประทาน🎉

เรารักชลประทาน's cover photo
30/12/2020

เรารักชลประทาน's cover photo

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563
30/12/2020

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 29 ธันวาค...
29/12/2020

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร พลเอก อรชุน พิบูลย์นครินทร์ (ฟอกไต) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรรผลงานการวิจัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรมและกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมทั้งทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่รับบริการฟอกไต และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้ป่วยที่รับบริการฟอกไต จำนวน 6 ราย

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม หลัง กนช.เปิดไฟเขียวรัฐบาลโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)ได้เล็งเห็นความสำคัญขอ...
29/12/2020

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม หลัง กนช.เปิดไฟเขียว

รัฐบาลโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญในทุกกิจกรรม เดินหน้าพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ เพื่อช่วยเหลือและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน พร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ตามมติของ กนช. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 เห็นชอบให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ตามแผนการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบไปด้วย แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง , แผนหลักการพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง และแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมไปถึงการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง สำหรับเป็นแนวทางใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ตลอดจนการจัดทำบัญชีพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ที่กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลาง ที่มีความพร้อมที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณในปี 2565 มีความจุที่ระดับเก็บกัก 15 ล้านลูกบาศก์เมตร หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนได้ประมาณ 10,000 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่ ทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และเสริมการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง รวมทั้งรองรับการใช้น้ำโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วย

***************************
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ธันวาคม 2563

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่าง วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงว...
29/12/2020

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่าง

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม​ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการชลประทานเพชรบุรี เพื่อร่วมพิจารณาผลการศึกษาโมเดลคณิตศาสตร์ของคลองโรงปูน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทั้งระบบ ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

กรมชลประทานขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจากโรค COVID-19 อย่าลืมดูแลตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
29/12/2020

กรมชลประทานขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจากโรค COVID-19 อย่าลืมดูแลตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมเร่งรัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ (29 ธั...
29/12/2020

รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมเร่งรัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) เวลา 9.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานแผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 3 ผู้แทนจากสำนักบริหารโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ อันประกอบไปด้วย แผนงานที่ 1 แผนด้านการบริหารจัดการและการเข้าใช้ประโยชน์ แผนงานที่ 2 แผนด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงของน้ำ แผนที่ 3 แผนด้านคุณภาพน้ำ ตะกอนและรักษาระบบนิเวศ และแผนที่ 4 แผนด้านการจัดการน้ำท่วม และบรรเทาอุทกภัย ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022410965

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรารักชลประทานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรารักชลประทาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยกันครับ
กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี
ทั้งสี่ภาพนี่คืออ่างเก็บน้ำ ทั้ง3 แห่งในชัยภูมิ คือ อ่าเก็บน้ำเทพสถิต ทุ่งลุยลาย ผาน้อย..ซึ่งการขุดลอกไม่มีมานานแล้วตื้นเขิน..บางแห่งอย่าเทพสถิตมีเข้าไปขุดลอกบ้างแต่ไม่เต็มที่ยังคงตื้นเขินอยู่ ฟังว่ามีงบประมาณแค่ 2-3 แสน แต่บางที่เข้าไปไม่ได้เลย อย่างทุ่งลุยลายและผาน้อย...พื้นที่โดยรอบอ่างเป็นเขตุป่าชุมชนแต่ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมมีแต่หญ้า ชาวบ้านลงความเห็นพร้อมจะช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำ และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการใช้ในการเกษตรอุปโภค/บริโภค...แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ กรมชลมีคำแนะนำไหมคะ ดิฉันจะประสานระหว่างกรมชลและชาวบ้านทั้งจะทำเรื่องถึงท่านนายกฯรัฐมนตรีโดยตรง...อยากให้กรมชลร่วมแนะนำชี้แจงด้วยค่ะ
ครับสบายดีไม่ติดโควิคก็พอครับนะ
ติดต่อชลประทานไม้เสียบมาถมหินให้ ผ่านมา1เดือน ไม่มีใครมาดำเนินการเลยค่ะ ไปตามถึงที่ ก็บอกจะมาถมหินให้ ตอนนี้ฝนตกหนัก จะเข้าบ้านไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าไม่มาถมหินก็บอกตามตรงค่ะ จะได้ทำเอง ตัดถนนทำเราลำบากเรื่องทางเข้า-ออกมาก แย่มากค่ะ
สวัสดีครับทุกๆหน่วยงานเขตสุไหงปาดี #เรื่องสร้างบ้านและกำแพงรุกล้ำเข้าเขตสาธารณะ #สวัสดีครับท่านนายอำเภอคนใหม่สุไหงปาดีช่วยมาดูชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยตัวเองหน่อยครับ..#ถ้าท่านยังไม่มาดูด้วยตัวท่านเองเรื่องยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย #แล้วทางบ้านของผมเดือดร้อนมากยิ่งกว่าเดิมครับตอนนี้ทางบ้านผมรอมาจะ7เดือนแล้ว #ถ้าท่านจะให้แม่ผมไปตามเรื่องที่นายก #อบตสากอคงไม่ใด้เรื่องอะไรหรอกเพราะคู่กรณีของแม่ผมเป็นญาตินายกอบตสากอ #ทางเราก็แปลกใจทำไมเรื่องถึงเงียบไม่มีอะไรคืบหน้า บอกว่าให้รอตามขั้นตอนต้องรอถึงเมื่อไหร่เจ็ดเดือนถึงปีเลยหรอครับ #ฝากถามนายอำเภอหน่อยครับเรื่องนี้นายอำเภอนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร คนเก่าดำเนินเรื่องให้เสร็จแล้วไม่มีใครมาสานต่อหรือว่ายังไง?? #อยากจะทราบเหมือนกันว่าไม่มีความหมายเลยหรอครับที่ว่านายอำเภอให้กรมทีดินมาวัดที่บ้านแม่ผม แม่ผมก็จ่ายเงินนะ...ไม่ใช้ว่านายอำเภอคนเก่าเรียกมาวัดไม่ต้องจ่ายเงิน #นายอำเภอช่วยชี้แจงให้กระจ่างด้วยครับ #ช่วยตามเรื่องให้แล้วเสร็จด้วยขอบคุณครับ
โครงการตามพระบัญชา งานตามภาระกิจ ฯ นอกเขตชลประทาน ขุดลอกหนองสะแกยังไม่มี ไม่คืบ พร้อมเรือนรับรองเสด็จทรงงาน มาตรฐานกลางน้ำ ๑ หลัง ห่างจาก ผิวจาราจรลึกเข้าไป ๔๐ เมตร ทำ ๕ อย่าง ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง มาตรฐาน ครบวงจร
โครงการตามพระบัญชาหนองสะแก งานตามภาระกิจอันเนื่อง ฯ บ้านนาเพียงใหม่ ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พร้อม เรือนรับรองเสด็จทรงงาน ๑ หลังกลางน้ำ รับถวายงานตามโครงเร่งด่วนสุดพิเศษ ประสาน หน่วยราชการ ขนานบูรณาการ โดยพัฒนาวัฒนธรรม ๕ อย่าง ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง มีดังนี้ 1.ขุดลอกหน้าอาคารลึก๑๐เมตรถึง ๒๒ เมตร 2.ขุดลอกบริเวณ สะแก ๕ เมตรถึง ๘ เมตร 3.นำดินมาทำถนนมาตรฐานชิดเขตพร้อมลงท่อ 4.นำน้ำในการเกษตร 5.นำน้ำในการอุปโภคบริโภค ๖.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูสถาปัตย์ ๖.๑ เป็นที่ร่มเย็นมีต้นไม้กินผลพันธุ์เตี๊ย ๖.๒ เป็นที่ประชาชนทำการประมงเล็กหาปลา ๖.๓ เป็นสถานที่ออกกำลังกายวิ่งตามถนน ๖.๔ เป็นสถานที่ทัศนศึกษาดูงาน นิเทศก์งาน
โครงการตามพระบัญชาเร่งสุด อันเนื่องตามโครงการ ฯ หนองสะแก บ้านนาเพียงใหม่ ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พร้อมเรือนรับรองเสด็จทรงงาน ๑ หลัง มาตรฐาน พัฒนา ๕ อย่าง ได้ปนะโยชน์ ๖ อย่าง ห้ามมีการ ฮั้วประมูล เด็ดขาด ครั้งนี้ มีใครบ้าง ขึ้นชื่อ ไว้แล้ว