ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร 089-226-8899 ไลน์ ไอดี. @homelawyer บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร 089-226-8899

เปิดเหมือนปกติ

24/09/2020
Chat now

ลำดับที่ 0075 การเลิกจ้าง
ทนายเตือนภัย: การจ้างงานไม่จำเป็นต้องมีสัญญาจ้างนะครับ พูดกันด้วยปากเปล่าให้มาทำงานวันนี้ และสิ้นสุดวันนี้ ถือเป็นการจ้างงานที่มีกำหนดการเลิกจ้างที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย แต่ก็ต้องดูลักษณะของงานด้วยนะครับ ศึกษาฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 0584/2536
โจทก์และจำเลยทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า งานที่โจทก์ทำมีลักษณะเป็นงานถาวรมิใช่เป็นงานครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการการเลิกจ้างไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 จำเลยต้องชดใช้ค่าชดเชยแก่โจทก์ ปัญหาว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการหรือไม่นั้น จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องเป็นฝ่ายยกขึ้นต่อสู้คดีไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องบรรยายมาในคำฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดี จึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899 คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

05/09/2020
Chat now

ลำดับที่ 0073 ที่ดินงอก ครอบครองปรปักษ์
ทนายเตือนภัย: การที่ใครมีที่ดินริมตลิ่ง การจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์นั้น ต้องให้ได้ความว่าครอบครองมาแล้วเกินกว่า 10 ปี ตามหลักการครอบครองปรปักษ์ครับ ถือเอาฎีกานี้เป็นหลักนะครับ

ฎีกาที่ 149/2543
เดิมที่พิพาทเป็นที่ชายตลิ่งที่น้ำท่วมถึงจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2)ที่พิพาทเพิ่งกลายเป็นที่งอกหลังจากมีการสร้างถนนเมื่อ 4 ถึง 5 ปี มานี้ ดังนั้นก่อนหน้าที่พิพาทเป็นที่งอกแม้โจทก์จะครอบครองมานานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ หลังจากที่พิพาทกลายเป็นที่งอกที่เชื่อมติดกับที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่งอกพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ด้วย เมื่อโจทก์ครอบครองยังไม่ถึง 10 ปี โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

31/08/2020
Chat now

ลำดับที่ 0072 ลิขสิทธ์เพลง
ทนายเตือนภัย: เป็นทนายความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ต้องศึกษากฎหมายให้ดีว่าจะฟ้องความผิดฐานใด ถ้าฟ้องผิดฐานความผิด แม้จำเลยจะให้การับสารภาพ ศาลก็พิพากษายกฟ้องได้ ดูฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 10377/2555
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมหรือโสตทัศนวัสดุหรือสิ่งบันทึกเสียงตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27 และมาตรา 28 ต้องเป็นการกระทำโดยตรงแก่งานที่มีลิขสิทธิ์โดยชอบเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำโดยใช้งานที่มีการทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อน โดยกรณีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานที่มีการทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์นั้น กฎหมายบัญญัติแยกลักษณะการกระทำที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ต่างหากในมาตรา 31 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์กับการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาแล้วจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายว่า จำเลยนำเอาแผ่นซีดีเพลงซึ่งมีผู้ทำซ้ำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายมาเปิดเผยแพร่เสียงต่อสาธารณชนภายในร้านข้าวต้มของจำเลย โดยจำเลยรู้ว่าแผ่นดังกล่าวเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย การกระทำดังกล่าวมิใช่การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 และมาตรา 28 แต่กลับเป็นข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำแก่งานที่บุคคลอื่นได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้องจึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยตรงตามมาตรา 27 (2) และมาตรา 28 (2) ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 69 ไม่ว่าจะเป็นวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษได้

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

30/08/2020
Chat now

ลำดับที่ 0071 ฉ้อโกงประชาชน
ทนายเตือนภัย: การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซื่งทรัพย์ของผู้เสียหายไป เสี่ยงที่จะถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าฉ้อโกงทรัพย์ธรรมดาครับ ดูฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 877/2537
การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคนและบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการดังกล่าวและการประกอบกิจการตามที่อ้างจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลทั่ว ๆ ไปไม่จำกัดว่าเป็นใครอันเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้เสียหายทั้งสิบคน หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยกับพวกไปจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรกและการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527มาตรา 3 และเป็นการชักชวนว่าในการกู้ยืมเงินจำเลยหรือบริษัทอ. จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่พึงจ่ายได้ โดยจำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. จะนำเงินจากผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือโดยที่จำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาได้และเป็นเหตุให้จำเลยกับพวกหรือบริษัท อ.ได้กู้ยืมเงินไป จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 4,12 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีกบทหนึ่ง

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

29/08/2020
Chat now

ลำดับที่ 0068 ยกประโยชน์แห่งความสงสัย
ทนายเตือนภัย: ในคดีอาญา ศาลต้องเชื่อและพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง แต่ถ้ามีเหตุสงสัย ศาลก็จะพิพากษายกฟ้อง ดูฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 207/2536
เหตุเกิดในเวลากลางคืน ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นและจำหน้าคนร้ายได้ในขณะที่คนร้ายขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์คันที่ผู้เสียหายนั่งซ้อนท้าย ป. มา โดยอาศัยแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายและแสงไฟรถจักรยานยนต์ที่แล่นสวนมากับแสงจันทร์แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมพุ่งไปข้างหน้าจึงไม่สว่างพอที่จะทำให้ผู้เสียหายเห็นหน้าคนร้ายที่ขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แซงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้ส่วนแสงจันทร์ก็มีความสว่างน้อยไม่พอจะเห็นหน้าคนร้ายได้ ผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์แต่กลับเบิกความตอบคำถามค้านว่าตอนที่ชี้ตัวนั้นเพิ่งรู้ว่าจำเลยเป็นคนที่ตนรู้จักมาก่อน ดังนี้หากผู้เสียหายจำคนร้ายได้จริงก็น่าจะบอกชื่อคนร้ายได้ในวันเกิดเหตุ คำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อ ช่วงเวลาที่คนร้ายที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ลงจากรถมาถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทันทีจน ป. พยานและรถตกลงไปในคูน้ำข้างทาง ทำให้โอกาสที่ ป. จะเห็นและจำหน้าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์มีน้อย เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

28/08/2020
Chat now

ลำดับที่ 0067 เครื่องหมายการค้า
ทนายเตือนภัย: เมื่อคุณต้องการให้กฎหมายคุ้มครอง คุณก็ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดครับ เช่นเดียวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องนี้ครับ

ฎีกาที่ 9544/2542
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สินการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแม้เป็นระยะเวลานานเพียงใด ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์ได้ บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หาอาจนำมาใช้บังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่
โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงแต่คาดคะเนว่าหากจำเลยกระทำการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแก่โจทก์อย่างไร จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงเป็นพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้อง
โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAKกับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา แต่โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

24/08/2020
Chat now

การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทนายเตือนภัย: กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเสมอ ส่วนที่ไม่จดทะเบียนบังคับไม่ได้นะครับ ฝ่ายที่เกรงว่าจะเสียประโยชน์ควรจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับ

ลำดับที่ 0046 ฎีกาที่ 6451/2538
โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทรวม 2 แปลง จากจำเลยมีกำหนด 30 ปีสัญญาเช่าทำเป็นหนังสือกันเองรวม 10 ฉบับ มีกำหนดเวลาเช่าฉบับละ3 ปีติดต่อกัน โดยมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อตกลงกันว่าจำเลยจะไปจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์ ภายหลังที่จำเลยจัดสรรที่ดินให้เช่าหมดแล้ว ดังนี้ การเช่าที่ดินตามฟ้องมีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 3 ปี เมื่อยังมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์จะฟ้องบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าที่ดินมีกำหนดเวลา 30 ปีไม่ได้

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer
แชท. https://direct.lc.chat/8941034

ทนายใกล้คุณ บริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยคอล เซ็นเตอร์ 089-226-8899คอล เซ็นเตอร์ 24 hrs. 02-114-7521ไลน์กับทน...
16/08/2020

ทนายใกล้คุณ บริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
คอล เซ็นเตอร์ 089-226-8899
คอล เซ็นเตอร์ 24 hrs. 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง http://direct.lc.chat/8941034

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District's cover photo
15/08/2020

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District's cover photo

มีปัญหาปรึกษาทนายคดีอาญาโทร: 099-464-4445ไลน์: @expertlawyer
09/08/2020

มีปัญหาปรึกษาทนายคดีอาญา
โทร: 099-464-4445
ไลน์: @expertlawyer

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษา บริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยคอล เซ็นเตอร์: 089-226-8899คอล เซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง: 02-...
08/08/2020

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษา บริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
คอล เซ็นเตอร์: 089-226-8899
คอล เซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง: 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง: @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง: https://direct.lc.chat/8941034

06/08/2020

0063.ทนายเตือนภัย
ขึ้นชื่อว่าผู้ให้บริการในวิชาชีพ สมควรจะต้องเอาใจใส่ในวิชาชีพของตน ดูแล และให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ถ้าประมาท เลินเล่อก็จะต้องรับผิดอย่างฎีกานี้ครับ

จำเลยที่ 3 มิได้ตรวจดูอาการของโจทก์ตั้งแต่แรกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมสารคามด้วยตนเอง แต่วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาอาการของโจทก์ตามที่ได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากพยาบาลแทนโดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาของโจทก์ด้วยตนเอง แม้จำเลยที่ 3 จะสอบถามจากพยาบาลก่อนที่พยาบาลจะฉีดยาให้แก่โจทก์เพื่อทำการรักษาก็ตาม ก็มิใช่วิสัยของบุคคลผู้มีวิชาชีพเป็นแพทย์จะพึงกระทำไม่ ทั้งห้องแพทย์เวรกับห้องฉุกเฉินที่โจทก์อยู่ห่างกันเพียง 20 เมตร ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยอันทำให้จำเลยที่ 3 ไม่สามารถมาตรวจวินิจฉัยอาการของโจทก์ได้ด้วยตนเองแต่อย่างใด ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ประมาทเลินเล่อ เมื่อพยาบาลฉีดยาบริคานิลให้แก่โจทก์ตามที่จำเลยที่ 3 สั่งการ หลังจากนั้นโจทก์มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์มีอาการเช่นว่านั้นมาก่อน อาการแพ้ยาดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ 3 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์
ความยินยอมของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ 3 ทำการรักษา หากการรักษานั้นไม่ได้เป็นไปตามมาตรแห่งวิชาชีพแพทย์ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายโจทก์ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 อันเป็นการกระทำละเมิด จำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดต่อโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 อันเป็นหน่วยงานของรัฐให้รับผิดต่อโจทก์ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 3 ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย ค่าเสียสมรรถภาพในการมองเห็นและค่าสูญเสียความสวยงาม ถือเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ซึ่งโจทก์จึงมีสิทธิเรียกได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าโจทก์ประกอบอาชีพด้วยหรือไม่

มีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer

มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ปรึกษาทนายใกล้คุณ   โทร.089-226-8899.  ไลน์. @helpmelawyer
04/08/2020

มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer

มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ปรึกษาทนายใกล้คุณ   โทร.089-226-8899.  ไลน์. @helpmelawyer
04/08/2020

มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer

มีปัญหาบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ปรึกษาทนายใกล้คุณ   โทร.089-226-8899.  ไลน์. @helpmelawyer
04/08/2020

มีปัญหาบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer

มีปัญหาบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ปรึกษาทนายใกล้คุณ   โทร.089-226-8899.  ไลน์. @helpmelawyer
04/08/2020

มีปัญหาบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ   โทร.089-226-8899.  ไลน์. @helpmelawyer
03/08/2020

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร.089-226-8899. ไลน์. @helpmelawyer

27/07/2020

0055.ทนายเตือนภัย
อันว่าผู้เสียหายนั้น ท่านว่าหาได้เฉพาะแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ท่านให้หมายรวมถึงผู้ที่มีสิทธิครอบครองทรัพย์ในระหว่างหารเช่าซื้อด้วยเช่นกัน ตามฎีกานี้ครับ

แม้ บ. ผู้เช่าซื้อยังชำระราคาค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกดังกล่าวยังเป็นของ ว. ผู้ให้เช่าซื้อ แต่ บ. ก็มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อนั้นและมีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่ ว. ผู้ให้เช่าซื้อหากมีกรณีต้องคืน เมื่อจำเลยทั้งสองยักยอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปจาก บ. บ. ย่อมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้เช่นเดียวกับ ว. เจ้าของรถยนต์บรรทุกดังกล่าว คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อ บ. รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 แต่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ซึ่งเกินกว่าสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร.089-226-8899.
ไลน์. @helpmelawyer

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District
11/06/2020

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District

โปรโมชั่น เดือน พฤศจิกายน นี้จัดการมรดกทั่วไทย 5,000 บาทโทรหาเราด่วน
07/10/2019

โปรโมชั่น เดือน พฤศจิกายน นี้
จัดการมรดกทั่วไทย 5,000 บาท
โทรหาเราด่วน

28/09/2019
ทนายความ 089-226-8899 - ทนายความ 089-226-8899 Lawyers

28 กันยายน 2562
เรื่อง: ฉ้อโกงเจ้าหนี้
ให้ระวังนะครับหลักจากถูกฟ้องคดีแล้ว กลัวว่าเจ้าหนี้จะยึดทรัพย์ บังคับคดีของตน จึงโอนทรัพย์ให้เพื่อน ให้ญาติถือแทน เจ้าหนี้เขาค้นเจอ สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ คุณอาจจะไม่โชคดีเช่นคดีนี้
หลังจากจำเลยตกเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาแล้ว จำเลยไปทำสัญญาขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยให้แก่ พ. ในภายหลังอีก เนื่องจากจำเลยและสามีจำเลยถูกธนาคารฟ้องให้ร่วมกันรับผิดชำระหนี้เงินกู้และธนาคารได้ขอบังคับจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยนำไปจำนองไว้เป็นประกันการกู้ยืมด้วยแม้ธนาคารจะฟ้องคดีหลังจากที่โจทก์ฟ้องจำเลยแล้วก็ตาม แต่หนี้ที่จำเลยมีอยู่ต่อธนาคารเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนและเป็นหนี้ที่มิได้เกิดจากการสมยอมระหว่างจำเลยกับธนาคาร ดังนั้น การที่จำเลยตกลงยินยอมให้ พ. เป็นผู้ชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินต่อธนาคารแทนจำเลย และรับโอนที่ดินไปโดยมีข้อตกลงให้จำเลยซื้อที่ดินคืนกลับไปได้นั้นจึงเป็นกรณีที่จำเลยต้องกระทำเพื่อมิให้ธนาคารผู้รับจำนองบังคับจำนองแก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยถือไม่ได้ว่าจำเลยโอนขายทรัพย์สินของตนไปโดยเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับชำระหนี้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ
ไลน์หาทนาย: @homelawyer
โทรหาทนาย: 089-226-8899
ค้นหาทนาย: www.thailandlawyers.info
ถ้าชอบข้อมูลดีๆมีสาระ กด Like กด share และกด follow นะครับ
พรุ่งนี้เป็นเรื่อง:
รหัส:

Certified lawyers in Thailand

26 กันยายน 2562เรื่อง: การสอบสวนมิชอบด้วยกฎหมาย อัยการฟ้องคดีไม่ได้วันนี้ขอยกคดีอาญามาให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายว่า การสอ...
26/09/2019
Contact us via LiveChat!

26 กันยายน 2562
เรื่อง: การสอบสวนมิชอบด้วยกฎหมาย อัยการฟ้องคดีไม่ได้
วันนี้ขอยกคดีอาญามาให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายว่า การสอบสวนที่มิชอบด้วยกฎหมาย อัยการฟ้องคดีไม่ได้ครับ มาดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างครับ เป็นคดีอาญา หาทนายที่เก่งๆในคดีอาญาไปสู้คดีให้ท่านนะครับ เพราะทนายแต่ละท่าน เชี่ยวชาญคดีไม่เหมือนกัน บ้างท่านทำคดีแพ่งมาตลอด ไม่เคยทำคดีอาญามาเลย อย่างนี้ท่านเสี่ยงที่จะแพ้คดีได้ครับ
ป.วิ.อ. มาตรา 28 บัญญัติให้ทั้งพนักงานอัยการและผู้เสียหาย เป็นบุคคลซึ่งมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้ โดยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนั้น ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยไม่จำต้องมีการสอบสวนความผิดนั้นมาก่อน แต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง มาตรา 120 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน ทั้งต้องเป็นการสอบสวนที่ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญด้วย เพราะมิเช่นนั้นแล้วต้องถือว่า เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเท่ากับว่าไม่มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อน อันมีผลทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง การสอบสวนจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจในการฟ้องคดีอาญา ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการสอบสวนความผิดที่ได้กระทำลงในราชอาณาจักรไว้ในมาตรา 2 (6) และมาตรา 18 กับมาตรา 19 โดยมีสาระสำคัญว่า การสอบสวนต้องกระทำโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน ทั้งการสอบสวนต้องกระทำโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ
โจทก์บรรยายฟ้องไว้ชัดแจ้งว่า การกระทำของจำเลยที่อ้างว่าเป็นความผิดฐานร่วมกันยักยอก คือการร่วมกับจ่าสิบตำรวจ อ. จำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 21/2555 ของศาลชั้นต้น นำรถยนต์ที่เช่าซื้อมาจากผู้เสียหายไปจำนำแก่ ก. โดยระบุว่า เหตุเกิดที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาในชั้นพิจารณากลับได้ความตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอก ว. พนักงานสอบสวนพยานโจทก์ว่า การจำนำรถยนต์อันเป็นมูลเหตุแห่งความผิดของจำเลยเกิดขึ้นที่เขตเพชรเกษม อันเป็นท้องที่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ดังนี้ พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมซึ่งเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิดย่อมเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวน พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่อื่นนอกจากนี้ย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนได้ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเพื่อความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 18 วรรคสาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และถูกจับกุมดำเนินคดีนี้โดยเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล หนองค้างพลู เช่นนี้ แม้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยจะเป็นผู้รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหาย ทั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีเขตรับผิดชอบในท้องที่ซึ่งบริษัทผู้เสียหายตั้งอยู่ แต่เมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยไม่ใช่พนักงานสอบสวนที่ ป.วิ.อ. มาตรา 18 วรรคสาม กำหนดให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ การที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยทำการสอบสวนจำเลย จึงเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันยักยอก ตาม ป.อ. มาตรา 352 ประกอบมาตรา 83 จึงเป็นกรณี ที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดกรรมเดียว มิใช่หลายกรรม ทั้งการกระทำอันเป็นความผิดฐานยักยอกตามที่กล่าวหาคือการที่ผู้ครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ดังนั้น ความผิดฐานยักยอกย่อมเกิดขึ้นและสำเร็จแล้วเมื่อจำเลยและจ่าสิบตำรวจ อ. ร่วมกันนำรถยนต์ที่เช่าซื้อมาจากผู้เสียหายไปจำนำแก่ ก. การกระทำของจำเลยจึงหาใช่ความผิดต่อเนื่องที่ได้กระทำในหลายท้องที่ ทั้งกรณีซึ่งจะถือว่าเป็นการไม่แน่ว่าการกระทำความผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ อันจะทำให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความผิดมีอำนาจทำการสอบสวนได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 19 นั้น หมายแต่เฉพาะเมื่อสภาพและลักษณะแห่งการกระทำความผิดนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในตัวว่า เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำความผิดเกิดขึ้นในท้องที่ใดในหลายท้องที่ต่างเขตอำนาจสอบสวน โดยมิได้หมายรวมถึงกรณีที่เป็นการแน่นอนอยู่แล้วว่า ความผิดนั้นได้กระทำในท้องที่ใด ดังนี้ แม้ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 123 และมาตรา 124 ก็ตาม แต่เมื่อการสอบสวนคดีนี้กระทำโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของจำเลย การสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าคดีนี้ไม่มีการสอบสวน ย่อมมีผลให้พนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ
ไลน์หาทนาย: @homelawyer
แซทหาทนาย: https://lc.chat/now/8941034/
โทรหาทนาย: 089-226-8899
ค้นหาทนาย: www.thailandlawyers.info
ถ้าชอบข้อมูลดีๆมีสาระ กด Like กด share และกด follow นะครับ
พรุ่งนี้เป็นเรื่อง:
รหัส:

Have any questions? Talk with us directly using LiveChat.

ที่อยู่

22 K-Building, Soi Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok
10110

BTS Prompong Station

เบอร์โทรศัพท์

+66892268899

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang Districtผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang District:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด