Clicky

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร

หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

เปิดเหมือนปกติ

อว. เดินหน้าสอบอาจารย์มหาลัย ซื้อผลงานวิจัยต่อเนื่อง รายงานผลมาแล้ว 154 แห่ง พบความผิดปกติ จำนวน 52 ราย ใน 19 สถาบัน ขณะ...
25/03/2023

อว. เดินหน้าสอบอาจารย์มหาลัย ซื้อผลงานวิจัยต่อเนื่อง รายงานผลมาแล้ว 154 แห่ง พบความผิดปกติ จำนวน 52 ราย ใน 19 สถาบัน ขณะที่มีข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมการวิจัยกว่า 160 ราย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยหลังการประชุม กกอ. ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งได้มีการพิจารณาความคืบหน้าในการทำผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านั้นว่า สถาบันอุดมศึกษาต่างให้ความร่วมมือในการรายงานผลการตรวจสอบมาเป็นอย่างดี ขณะนี้มี 154 แห่ง ได้รายงานผลการตรวจสอบมาแล้ว ซึ่งพบนักวิจัยที่ต้องทำการตรวจสอบความผิดปกติ จำนวน 52 ราย ใน 19 สถาบัน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะติดตามอย่างใกล้ชิดและให้สถาบันอุดมศึกษา รายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

ปลัดกระทรวง อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้ทำการตรวจสอบคู่ขนานไปกับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีข้อสังเกต ที่อาจจะนำไปสู่การผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย พบว่ามีนักวิจัยประมาณ 160 ราย ในหลายๆ สถาบัน ที่มีข้อสังเกตที่อาจจะนำไปสู่การผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ผิดจากการซื้อผลงานวิจัยอย่างชัดเจน และกลุ่มที่ผลงานผิดปกติที่อาจไม่ได้มาจากการซื้อผลงานวิจัยโดยตรง แต่มาจากเครือข่ายงานวิจัย ทั้งที่นักวิจัยอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้ จึงต้องมีกระบวนการดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนในแต่ละกรณี โดย กกอ. ได้ให้ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ตรวจสอบอย่างรอบคอบอีกครั้ง แล้วจัดส่งข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดตรวจสอบ ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัย ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเลขานุการ กกอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ใช้ในการตรวจสอบคู่ขนานไปกับสถาบันอุดมศึกษาจะประกอบด้วย 4 ข้อหลัก คือ 1. มีจำนวนบทความในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสูงผิดปกติ 2.ผลงานตีพิมพ์อยู่ในหลายสาขาและไม่ตรงกับสาขาที่เชี่ยวชาญ 3.ผู้แต่งร่วมในผลงานตีพิมพ์มาจากหลายสาขาและหลายประเทศ 4.ผู้แต่งร่วมในผลงานตีพิมพ์มีความผิดปกติ เช่นตีพิมพ์ในหลายสาขาวิชา เป็นต้น

โดยข้อมูลข้อสังเกตดังกล่าวของสำนักงานปลัด อว. เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ไม่ได้หมายถึงว่านักวิจัยดังกล่าว กระทำผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ จะให้สถาบันอุดมศึกษาทำการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง
#อว #กระทรวงอว #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิ...
24/03/2023

24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ฉบับที่ ๒ (๕ ภูมิภาค) และได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

นายสัมพันธ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสามารถในการแข่งขัน มีความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาต่างๆ รวมถึงมีทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันระดับโลก โดยจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีประเด็นสำคัญของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาและการเรียนรู้ การพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวางรากฐานอนาคต ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและทรัพยากรบุคคล สามารถตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการด้านอุดมศึกษาได้ และจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หลักโปร่งใสเปิดเผย หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจและหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นหลักสากล ว่าสามารถทำให้องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความในมาตรา 9 (5) และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การจัดการอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กล่าวว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างหลักประกันความคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรม การจัดการด้านการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษา การจัดการด้านการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดแนวปฏิบัติฯ ทั้ง ๒ ฉบับนี้ ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานกลางในการบริหารงานและการดำเนินงานภายใน รวมทั้งในการกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

24/03/2023

🎞️ อว.พลัส สืบสาน รักษา ต่อยอด

Ep.7 จัดการปัญหาขาดแคลนน้ำในเกษตรพื้นที่สูงด้วยนวัตกรรม “Neo-Solar” ระบบสูบน้ำจากผิวดินไว้บนยอดดอย

🧑‍🎓🧑‍🔬สามารถติดตามรับชมสารคดีและข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวง อว.
🎯Youtube/Facebook/ Twitter: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎯Instagram/ TikTok : mhesithai

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เลขา รมว.อว.  ร่วมกับ สจล. ประชุมหารือยกระดับขีดความสามารถรองรับอุตสาหกรรมการบิน ศตวรรษที่ 21เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ณ ห้อ...
24/03/2023

เลขา รมว.อว. ร่วมกับ สจล. ประชุมหารือยกระดับขีดความสามารถรองรับอุตสาหกรรมการบิน ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขา รมว.อว. เป็นประธานการประชุมหารือ “โครงการจัดตั้งสนามบินน้ำ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาลัยการบินนานาชาติ สจล. และสมาคมมัจฉานุ ที่ได้จัดทําแผนการดําเนินการจัดตั้งสนามบินน้ํา ที่อ่างเก็บน้ําลําตะเพิน ตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาประเทศที่รองรับกับอุตสาหกรรมการบินในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถและพร้อม สนับสนุนการเป็นฮับ (Hub) ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

เลขา รมว.อว. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “NU Marketplace : U2T for BCG”.(23  มีนาคม 2566) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเ...
24/03/2023

เลขา รมว.อว. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “NU Marketplace : U2T for BCG”
.
(23 มีนาคม 2566) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก - ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “NU Marketplace : U2T for BCG” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG และรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ ยังได้ร่วมชมการแสดงนิทรรศการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG บริเวณงาน

TED Fund แนะนำกลไกการสนับสนุนทุนในงาน Startup Grant Networking Night.เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ  xLab Digita...
24/03/2023

TED Fund แนะนำกลไกการสนับสนุนทุนในงาน Startup Grant Networking Night
.
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ xLab Digital, FYI Center นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Startup Grant Networking Night จัดโดยสมาคมสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) โดยภายในงานนายเอกธัชฯ ได้ร่วมขึ้นเวทีพร้อมแนะนำกลไกลการสนับสนุนทุนของ TED Fund ผ่านโครงการสำคัญด้วยกันคือ โครงการ TED Youth Startup และโครงการ TED Market Scaling Up นอกจากนี้ภายในงานเจ้าหน้าที่ TED Fund ยังได้ร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ Startup ที่สนใจจะเริ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปกับ TED Fund อย่างใกล้ชิด บรรยายเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่า Startup รุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
.
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆ จากเพจ : Thai Startup – สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย
.

อว. - มข. จัดสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไก อววน. สร้างสรรค์งานวิจัยและนว...
24/03/2023

อว. - มข. จัดสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไก อววน. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะผลักดันให้ผลงานวิจัยนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ สป.อว. ตั้งใจอยากจะให้จัดขึ้นในทุก ๆ ปี เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้คนทำงาน TLO ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เรียนรู้ว่าทุกกระบวนการทำงาน ทุกความสำคัญของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา จะช่วยให้เกิดการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแนวหน้าที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ดังนั้น การพัฒนาและสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถาบันเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการสร้างบุคลากรปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะผลักดันให้ผลงานวิจัยเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนมีความมั่นคงในสายวิชาชีพนั้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ อว. เองได้ตระหนักและพร้อมที่จะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่มได้รับการสนับสนุนในการพัฒนางานด้านจัดการทรัพย์สินทางปัญญาผ่านโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ตามจุดเน้นความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่ได้มีการประกาศออกมาทั้ง 14 ฉบับ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการผลักดันงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังมากขึ้น รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย พร้อมที่จะสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

🎞️ อว.พลัส สืบสาน รักษา ต่อยอด🔬ยกระดับทรัพยากรและคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม ถ่ายทอดผ่านสกู๊ปวีดิทัศน์ 12 เรื่อง ติดตามรับชม...
24/03/2023

🎞️ อว.พลัส สืบสาน รักษา ต่อยอด
🔬ยกระดับทรัพยากรและคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม ถ่ายทอดผ่านสกู๊ปวีดิทัศน์ 12 เรื่อง ติดตามรับชมได้ทุกวัน 16-31 มีนาคม จันทร์- ศุกร์ เวลา 17.30 น.
🔆 วันนี้พบกับตอนที่ 7 ที่นี่ 🔆
Ep.7 จัดการปัญหาขาดแคลนน้ำในเกษตรพื้นที่สูงด้วยนวัตกรรม “Neo-Solar” ระบบสูบน้ำจากผิวดินไว้บนยอดดอย

🧑‍🎓🧑‍🔬สามารถติดตามรับชมสารคดีและข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวง อว.
🎯Youtube/Facebook/ Twitter: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎯Instagram/ TikTok : mhesithailand
NIA : National Innovation Agency, Thailand
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ -Solar

Mhesi Report : รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวัน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกร...
24/03/2023

Mhesi Report : รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566


#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ติดตามการแถลงข่าวสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ศุกร์ 24 มี.ค.66 เวลา 11.00 น..วันนี้ (24 มี.ค.6...
24/03/2023
รัฐบาลไทย-หน้าแรก

ติดตามการแถลงข่าวสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ศุกร์ 24 มี.ค.66 เวลา 11.00 น.
.
วันนี้ (24 มี.ค.66) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมแถลงข่าวกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เพื่อชี้แจงความคืบหน้ารายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดปราจีนบุรี ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดการแถลงข่าวผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ในเวลา 11.00 น.
.
สำหรับผู้ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 กุมภาพันธ์ 2566

Mhesi Report : รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวัน ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก...
23/03/2023

Mhesi Report : รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวัน 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566


#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

23/03/2023

🎞️ อว.พลัส สืบสาน รักษา ต่อยอด
Ep.6 “โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดเมืองหนาว” สนับสนุนงาน ส่งเสริมอาชีพใหม่ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา
🧑‍🎓🧑‍🔬สามารถติดตามรับชมสารคดีและข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวง อว.
🎯Youtube/Facebook/ Twitter: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎯Instagram/ TikTok : mhesithailand
: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #วว
#เพาะเห็ด #เห็ดเมืองหนาว #อาชีพชาวเขา

อว. จับมือพันธมิตร จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง Re...
23/03/2023

อว. จับมือพันธมิตร จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes

วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 เพื่อรับฟังแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมุมมองด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ การเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิเคราะห์ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตของอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า พันธกิจที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คือการผลิตกำลังคนในระดับสูงให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องเตรียมพร้อมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องวิเคราะห์และวางแผน รูปแบบการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ออกแบบหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลง เตรียมความ พร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ ต้องมีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน จัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ มีความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ทั้งด้านการสอนและการวิจัย ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และค่านิยม (Value)

นอกจากนั้น บทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ คือ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรอบรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านภาษา การสื่อสาร และสื่อดิจิทัล สามารถปรับตัวให้พร้อมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยต้องสร้างคนให้สามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง สร้างงานวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง สามารถนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัว เปลี่ยนผ่านให้เท่าทันกับยุคดิจิทัล ทั้งตัวหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งปรับใช้ให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี

จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคม ควอท ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง (Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes)” ขึ้น รวมทั้งสรรหาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองการผลิตกำลังคนด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างเหมาะสม

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

🎞️ อว. พลัส 12 โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการในพระราชดำริ 🔬ยกระดับทรัพยากรและคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม ถ่ายทอดผ...
23/03/2023

🎞️ อว. พลัส 12 โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการในพระราชดำริ
🔬ยกระดับทรัพยากรและคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม ถ่ายทอดผ่านสกู๊ปวีดิทัศน์ 12 เรื่อง ติดตามรับชมได้ทุกวัน 16-31 มีนาคม จันทร์- ศุกร์ เวลา 17.30 น.
🔆 วันนี้พบกับตอนที่ 6 ที่นี่ 🔆
Ep 6 “โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดเมืองหนาว” สนับสนุนงาน ส่งเสริมอาชีพใหม่ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา
🎯Youtube/Facebook/ Twitter: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎯Instagram/ TikTok : mhesithailand
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #เพาะเห็ด #วว
: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์หลายแห่งได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ปริมาณรังสีที่สูญหายและที่ตรว...
23/03/2023

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์หลายแห่งได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ปริมาณรังสีที่สูญหายและที่ตรวจพบปรากฎในพื้นที่เหตุการณ์มีปริมาณที่น้อยมาก เทียบได้กับการทำ CT Scan 1 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อย

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ประชุมคณบดีคณะแพทย์ทั่วประเทศ เผยถึงแม้ว่าปริมาณรังสีที่พบในพื้นที่เกิดเหตุมีปริมาณที่น้อย แต่ให้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ให้โรงเรียนแพทย์รายงานผู้มีอาการหรือประวัติได้รับสารรังสี พร้อมให้ข้อมูลทางวิชาการที่เข้าใจง่าย น่าเชื่อถือ และถูกต้องต่อสาธารณชน

ดร.เอนก เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ในสังกัดกระทรวง อว. ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งประกอบด้วยคณบดีและผู้แทนจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ชั้นนำทั่วทุกภูมิภาค อาทิ ศิริราช จุฬา ธรรมศาสตร์ รามาธิบดี มศว. เชียงใหม่ นเรศวร เป็นต้น เพื่อรับทราบและติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหายที่ จ.ปราจีนบุรี ทั้งในมิติสุขภาพและมิติทางวิชาการ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่าหลังประชุมว่า คณะแพทย์ทุกแห่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ทราบข่าวการสูญหายของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 แล้ว ในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตนได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 4 ข้อต่อคณะแพทยศาสตร์และโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ดังนี้

⚠️1. ให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อค้นหาและรายงานผู้ที่มีอาการหรือมีประวัติเข้ากันได้กับการได้รับสารรังสี ย้อนหลัง ไป 3 เดือน รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ หากพบว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าจะได้รับสารรังสี หรือหากพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ใดขอให้รายงานเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง อว. และเข้าไปดูแลโดยทันที

⚠️2. คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการตรวจการสัมผัสสารรัสีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ปัสสาวะ หรืออื่นใด หรือหากมีผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือให้แจ้งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง อว. เพื่อให้เกิดการสนธิกำลังโดยทันที

⚠️3. มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้พื้นที่เหตุการณ์ ซึ่งมีเครือข่ายแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครที่ประสงค์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เข้าไปร่วมดำเนินการโดยทันที ทั้งในแง่การดูแลสุขภาพ ความรู้สึก และความวิตกกังวล

⚠️4. ให้นักวิชาการ แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือเข้าใจง่ายต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและลดความตระหนกในสังคม รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อประชาชน

#ซีเซียม137 #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว.

22/03/2023

🎞️ อว.พลัส สืบสาน รักษา ต่อยอด
Ep.5 “โครงการรักษ์เทียนทะเล” สร้างองค์ความรู้เชิงพาณิชย์บนฐานการอนุรักษ์และปกปักรักษาทรัพยากร
🧑‍🎓🧑‍🔬สามารถติดตามรับชมสารคดีและข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวง อว.
🎯Youtube/Facebook/ Twitter: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎯Instagram/ TikTok : mhesithailand
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #วิทยาเขตวังไกลกังวล #โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช #อนุรักษ์เทียนทะเล

“ดนุช ตันเทอดทิตย์” ร่วมเยี่ยมชมสินค้า U2T for BCG มทร.พระนครและเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ...
22/03/2023

“ดนุช ตันเทอดทิตย์” ร่วมเยี่ยมชมสินค้า U2T for BCG มทร.พระนคร
และเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี - ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้องค์ความรู้ที่จะมาเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

พร้อมกันนี้ เลขานุการ รมว.อว. ยังได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโครงการ U2T for BCG ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดจำหน่ายและแสดงสินค้ามากมายอีกด้วย

เอกอัครราชทูตเวียดนามเข้าพบ รมว.อว. เร่งผลักดันการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม.​ ไทยและเวียดนามเร่งผลักดันความร่วมมือด้า...
22/03/2023

เอกอัครราชทูตเวียดนามเข้าพบ รมว.อว. เร่งผลักดันการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
.
​ ไทยและเวียดนามเร่งผลักดันความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว., ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.อว. โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเห็นพ้องการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้
.
​1. การจัดประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ไทย-เวียดนามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ระหว่างกระทรวง อว. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม ภายใต้กรอบความร่วมมือ ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ ทบทวนและแสวงหาแนวทาง/กิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ ในการประชุมจะได้มีการหยิบยกเรื่องการอุดมศึกษาเข้ามาเป็นหัวข้อในการประชุมด้วย
.
​2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างไทยและเวียดนาม โดยการส่งเสริม/สนับสนุนและการขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและเวียดนามในเรื่องการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรและวิชาภาษาไทย (Thai studies) ในสถาบันอุดมศึกษาเวียดนาม และการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรและวิชาภาษาเวียดนาม (Vietnamese studies) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยและภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชนระดับสูงในเวียดนามมีความต้องการบุคลากรและแรงงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาเวียดนามจำนวนมาก จึงมีต้องการความสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลในด้านนี้
.
​ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตเวียดนามได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคณะ พร้อมผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1 ระหว่างสองกระทรวง ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้เชิญเอกอัครราชทูตเวียดนามให้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของ อว. ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย

อว. - สธ.แถลงความสำเร็จ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา มรภ.38 แห่ง มทร....
22/03/2023

อว. - สธ.แถลงความสำเร็จ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา มรภ.38 แห่ง มทร.9 แห่ง หลังพบเสี่ยงซึมเศร้าและมีความเครียดสูง คัดกรองนักศึกษากว่า 2 หมื่นคนพบเสี่ยง 399 คนส่งต่อให้แพทย์ดูแล ดีขึ้นแล้ว 232 คน อว.เตรียมขยายผล

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง อว.กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.พร้อม พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า อว.มีสถาบันการศึกษา ที่ต้องดูแลประมาณ 150 แห่ง มีนักศึกษาประมาณ 2 ล้านคนในแต่ละปีจะมีนักศึกษาหนุนเวียนเข้าศึกษาในระดับริญญาตรีประมาณปีละ 4.5 แสนคน แน่นอนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยระหว่าง 18 – 22 ปีมีสภาวะความเครียดอยู่แล้ว ขณะที่ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” เริ่มดำเนินการในปี 2565 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง กระทรวง อว.กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่นักศึกษา พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด สธ. และมหาวิทยาลัยในแต่ละเขตสุขภาพ ทั้งนี้ นักศึกษาอยู่ในช่วงวัย 18 – 22 ปีเป็นวัยรุ่นและเป็นช่วงรอยต่อชีวิตนักศึกษากับการออกไปทำงานเมื่อจบการศึกษาทำให้มีความเครียดอยู่แล้วสำหรับการปรับตัวเพื่อออกสู่สังคม โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง มรภ.38 แห่งและ มทร. 9 แห่งกับกรมสุขภาพจิตถือว่าได้ผลดีมาก มีการการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตนักศึกษากว่า 2 หมื่นคนและมีประมาณ 2พันคนที่สามารถช่วยให้สุขภาพจิตและจัดการกับปัญหาความเครียดได้ดีขี้นช่วยบำบัดดูแลสุขภาพจิต มีประมาณ 300 รายต้องส่งต่อให้แพทย์ดูแลและหลังจากนี้ อว.จะขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

ด้านนพ.โอภาส กล่าวว่า สธ.สนับสนุนโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจฯ โดยกรมสุขภาพจิต ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ พบว่ามรภ.ทั้ง 38 แห่ง มีโรงพยาบาลคู่เครือข่ายสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคู่เครือข่าย จำนวน 51 แห่ง และมทร.ทั้ง 9 แห่ง มีโรงพยาบาลสังกัด สป.เป็นคู่เครือข่ายจำนวน 14 แห่ง ทั้งนี้มีแนวทางการส่งเสริมป้องกันและดูแลส่งต่อตามระบบสาธารณสุขที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ พร้อมมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณี เหตุวิกฤตของนักศึกษาอีกด้วย

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากผลการประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check In (MHCI) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึงปัจจุบัน พบว่า เยาวชนกลุ่มมหาวิทยาลัย (อายุ 19 -24 ปี) จำนวน 26,887 ราย มีความเสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 25.68 และมีความเครียดสูงร้อยละ 19.21 ซึ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเฉพาะที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และเครียด มีเพิ่มขึ้นตลอดช่วงวัยรุ่น และสูงสุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ภายหลังดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565 เป็นต้นมา ได้คัดกรองและดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาไปแล้ว จำนวน 23,740 ราย ในจำนวนนี้ไม่พบความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 18,066 ราย แต่ทว่าพบผู้มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 5,235 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (กลุ่มสีเหลือง) จำนวน 1,630 ราย โดยขณะนี้มีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจนดีขึ้นแล้ว จำนวน 1,166 ราย อย่างไรก็ดีในกลุ่มนี้พบจำนวนนักศึกษาความเสี่ยงที่จำเป็นต้องส่งต่อให้แพทย์ดูแล (กลุ่มสีแดง) ทั้งสิ้น 399 ราย ซึ่งขณะนี้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้ว จำนวน 232 ราย

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ที่อยู่

75/47 ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623333700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อมนุษย์หันมาติดอาวุธต่อสู้กับไวรัส covid19 แทนการหลบซ่อนต้ว วิ่งหนี https://youtu.be/BCl2fnHZV1M
สงสัยว่าทำไม กระทรวงอุดมไม่ออกประกาศให้มหาวิทยาลัยหยุดทำการบ้างครับ คนในครอบครัวผม ต้องไปทำงานในมหาลัย ไปเจอความเสี่ยง แถมอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยก็ไม่มีระเบียบอะไรให้หยุด ผู้บริหารก็เลี่ยงไม่เข้าทำงาน เซ็นออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่กลับถูกบังคับให้มาทำงาน ถ้าป่วยขึ้นมาใครรับผิดชอบครับ #สงสัยในมาตรการครับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอคุณพระคุ้มครองให้น้องหายป่วยนะคะ หาทางเลือกใช้กญชารักษาได้ไหมคะ
สวนสุนันทา มุ่งพัฒนาการศึกษาธุรกิจยุคดิจิทัล -
กัญชง! มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไร? เขาใช้ทำอะไรบ้าง?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3563306987015132&set=a.3438285742850591&type=3&theater
สหประชาชาติ - UN เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) ได้ประกาศให้
#กัญชาเป็นยาเสพติดแต่อนุญาติให้ใช้ได้ทางการแพทย์
#นานาประเทศกำหนดให้กัญชาใช้เพื่อการแพทย์ได้
แต่ทำไมประเทศไทยไม่ยอมให้ใช้ทางการแพทย์
#นานาประเทศไม่เอากระท่อมเป็นยาเสพติด
แต่ทำไมประเทศไทย ให้กระท่อมเป็นยาเสพติด
ประเทศไทย รัฐบาลไทย นักการเมืองไทย ข้าราชการไทย นักวิชาการไทย กำลังทำอะไร? เพื่อใคร?
#เพื่อนายทุนหรือเพื่อชาติและประชาชน
ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องสั่งซื้อยาปีละมากกว่า ๔ แสนล้านบาท
ประเทศไทยเป็นแชมป์ผู้ป่วยมะเร็ง และมีผู้ป่วยอีกสารพัดโรค ทำให้ประเทศต้องเสียรายได้จากการสร้างรายได้จากการทำงานไม่ได้ของผู้ป่วยเหล่านั้นปีละกี่แสนล้านบาท
ทำให้ประเทศต้องเสียเงินดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นปีละกี่แสนล้านบาท
การทำให้กัญชาเสรีทางการแพทย์ ทำให้ประเทศประหยัดเงินจากทั้ง ๓ กรณีข้างต้นปีละกี่แสนล้านบาท
มากกว่าค่าเรือดำน้ำ ๒.๒หมื่นล้านบาทกี่เท่าครับ
แต่แปลกแต่จริงตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหน? ไม่มีนักการเมืองคนไหน? ไม่มีรัฐมนตรีคนไหน? ไม่มีข้าราชการคนไหน? ไม่มีนักวิชาการคนไหน? ไม่มีนายทุนคนไหน?
คิดทำให้เกิด #กัญชาเสรีทางการแพทย์แก่คนไทยทั้งประเทศ ในทางกลับกัน #เกิดความพยายามผู้ขาดกัญชาไว้ให้นายทุนด้วย
ทำไมครับ? ทำไมครับ? ทำไมครับ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3538211509524680&set=a.3438285742850591&type=3&theater
ทิพย์ดนตรีร้อนเร่งเร้า บรรเลง
หวีดกระชั้นฟังยำเยง ชนณ.หล้า
จาดแจ้วแว่วคล้ายเพลง ล่มสลาย
โหมกระหื่มโฉ้ฉลซ้า กระเทือนฟ้า กาลีสมัย
ขออนุญาติสอบถามครับ คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ อว.สร้างงานและเคยได้รับเงินเยียวยา 5,000/เดือน จะต้องถูกหักเงินเดือนที่จะได้รับจากสถาบันนั้นๆ เดือนละ 5,000 บาทจนกว่าจะคบตามจำนวนที่ได้จากมาตรการเยียวยา
ผมสนใจทุกเรียนต่อ ปริญญาเอก..หรือ..งานด้านวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน มากครับ ขอคำแนะนำและคำชี้แจงที่เอื้อประโยชน์ ด้วยครับ
ตลกนะคะ โทรไปเพื่อสมัครเข้าโครงการ เมื่อวานเป็นวันหยุด วันนี้โทรไป บอกหมดเขตวันที่ 4 พอแจ้งหน้าเวปแจ้งไว้เป็นวันที่ 5 แจ้งอีกว่าต้องนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองก่อน4โมง
แน่นอนมากค่ะ การทำงาน
สนใจค่ะอยู่สมุทรปราการสมัครได้ที่ไหนค่ะและจะหมดเขตเมื่อไหร่ค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

AgTech Connext กรมวิทยาศาสตร์บริการ Science Library - Department of Science Service ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร NIA : National Innovation Agency, Thailand สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ EIA Monitoring Awards Science Park Promotion Agency, Thailand