OBEC Channel obectv

เปิดเหมือนปกติ

06/11/2020
10.ประสิทธิภาพทางการศึกษา

"ประสิทธิภาพทางการศึกษา" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/25ุ63

06/11/2020
9.การเรียนรู้ที่แตกต่าง โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

"การเรียนรู้ที่แตกต่าง โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/25ุ63

06/11/2020
8.สพฐ. ปรับบทบาท เรื่องการสอนการสอน

"สพฐ. ปรับบทบาท เรื่องการสอนการสอน" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/25ุ63

06/11/2020
7.O-Net

"O-net" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

06/11/2020
6.หลักสูตรใหม่ใช้เมื่อไหร่อย่างไร

"หลักสูตรใหม่ ใช้เมื่อไหร่ อย่างไร" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

06/11/2020
5.การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง

"การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อรองรับหลักสูตรที่ปรับปรุง" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

06/11/2020
4.โอกาสทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ

"โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษ" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

06/11/2020
3.โอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัย

"โอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัย" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

06/11/2020
2.โอกาสทางการศึกษา

."โอกาสทางการศึกษา" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

06/11/2020
1.ความปลอดภัยในโรงเรียน

"ความปลอดภัยในโรงเรียน" สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

05/11/2020
รอบทิศถิ่นไทย โรงเรียนประถมบนเกาะ จ.สตูล พบนักเรียน ป.5 มีคนเดียว ข่าวค่ำ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

รอบทิศถิ่นไทย โรงเรียนประถมบนเกาะ จ.สตูล พบนักเรียน ป.5 มีคนเดียว

https://youtu.be/CywsXONQxFQ

พาคุณผู้ชมไปรู้จักโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสตูล ทั้งโรงเรียนมีนักเรียนไม่ถึง 30 คน และ บางชั้นเรียนมีน.....

04/11/2020
รอบวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

รอบวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
- เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน”
ณ จังหวัดภูเก็ต

04/11/2020
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2563 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2563 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

▶️ โครงการพระราชดำริ: ตอน แนวพระราชดำริโครงการห่มดินฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพ

▶️ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
- สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- คุรุสภา สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมจัดงาน75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563
- เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

▶️ แจ้งข้อราชการ
- การขับเคลื่อนโครงการรักษ์ภาษาไทย ภายใต้โครงการ “ลูกพระพรหมอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย”
- โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1–3 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง : สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

04/11/2020

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 41/2563 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

▶️ กิจกรรมพี่สอนน้องอ่านผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โรงเรียนบ้านพังเหา / สพป.ชุมพร เขต 2

▶️ การดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา / สพม. เขต 16

▶️ การสอนแบบโครงงาน Project Approach โรงเรียนบ้านป่าเหมือด / สพป.เชียงใหม่ เขต 1

▶️ เด็กดีร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนบ้านหนองแห้ว / สพป.อุทัยธานี เขต 1

▶️ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูบุญเกิด เหลามี โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดสุรินทร์ ตอน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา / สพป.สุรินทร์ เขต 2

03/11/2020

ปิดรับสมัครวันพุธที่ 4 พ.ย. นี้แล้วกับ "เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2" ที่เปิดรับสมัครตัวแทนครูจากในพื้นที่ภาคเหนือ 50 ท่าน ที่จะมาร่วมพูดคุยทุกปัญหาของคุณครูกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.moe.go.th
และเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 พ.ย. 2563 ณ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

03/11/2020
ชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

ประชุมทางไกล "ชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563"

28/10/2020
เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563
- ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำ “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ในเทศกาลวันลอยกระทง

ขอขอบคุณภาพ VTR จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สำนักข่าวไทย
27/10/2020
สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย

ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบ #ทรงผมนักเรียน วาง 3 แนวทางแก้ ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากตัวระเบียบ ปัญหาการตีความ และการลงโทษนักเรียน
.
ก.ศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา ก.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า คณะกรรมการแยกประเด็นที่มีปัญหาออกเป็น 3 ส่วน คือปัญหาที่เกิดจากตัวระเบียบเอง ปัญหาเรื่องการตีความในตัวระเบียบ และการลงโทษนักเรียน กรณีที่ครูหรือโรงเรียนเห็นว่านักเรียนไม่ได้ทำตามระเบียบ

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
27/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

สพป.สตูล หนุน รร.ผลิตกาชจากวัตถุเหลือใช้ หุ่งต้ม ชดค่าใช่ในรร.สู่ชุมชน รร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
/////
นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า ตนเองสนับสนุนโรงเรียน ในการดำเนินการโครงการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์โรงเรียนสู่ครัวเรือนที่ได้ผล ล่าสุด โรงเรียนเกาะยะระโตดนุ้ย หมู่ 4 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ที่ได้รับการอนุเคราะห์ด้าน วิชาการ จาก โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ในการกชหนุน ครัวเรือนโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยผลค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งตอบโจทย์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นโดยมีนางสาวซัลมา เจ๊ะหยาง ครูผู้รับผิดชอบ ที่มีนางสาวจันทนา พลรักดี ผอ.รร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
.
นางสาวจันทนา กล่าวว่า เนื่องจากเป็นโรงเรียนห่างไกลความเจริญ ประกอบกับ นักเรียนและชุมชนในในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การที่จะดำรงชีวิตให้มีความสุข ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ความสมดุลในเรื่องของธรรมชาติและระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเกษตรสู่ระบบครื่องจักรมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตในปัจจุบันปริมาณขยะ มลพิษาขยายตัวเป็นวงกว้างในชุมชนจึงน้อมนำ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2521ในการเสด็จออกมมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งว่า “ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆ เท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา” และการคุ้มครองเสด็จในการออกมหาสามคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งว่า “ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณา ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”
.
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) กระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์การวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานในอนาคต เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ ตามแผน การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง สภาพชุมชนและบริเวณโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยเป็นโรงเรียนในพื้นที่เกาะ มีประชากรประมาณ 30 ครัวเรือน ในแต่ละวันชุมชนและโรงเรียนจะมีขยะและเศษขยะที่เหลือจากการกินอาหารมากมาย ซึ่งยากต่อการทำลายอย่างถูกวิธี การกำจัดขยะเหล่านี้เป็นการเผาขยะซึ่งทำให้เกิดมลพิษ และเสียสภาพแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งบริเวณรอบโรงเรียนชาวบ้านเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น วัว ไก่ แพะ เป็นต้น ซึ่งมีมูลของสัตว์ที่เลี่ยงเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
.
ดังนั้นจากสภาพปัญหาที่ผ่านมาและเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนองต่อกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงานที่รณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนและครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนทางโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย จึงเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำแนวคิด วีธีการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำจัดเศษขยะมูลฝอยและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นทางเลือกหนึ่งมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน
ทั้งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ
.
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ก๊าซชีวภาพ ไปใช้ในโรงเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
.
2. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรที่มีและความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
.
3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน
ทั้งครู นักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน และใชช้พลังงานทดแทน ก๊าซชีวภาพ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนลดค่าใช้เป็นอย่างดี ชุมชนนำไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

26/10/2020
เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
- สพฐ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากเหตุท่อส่งก๊าซระเบิด
- ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จ.ตาก

26/10/2020
“ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย”

ประกาศข่าวดีสำหรับคุณครูปฐมวัยทั่วประเทศ

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส มีการจัดโครงการ “ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย”
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Live โครงการ “ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย”
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น
ออกอากาศช่องทาง
page : รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย. https://www.facebook.com/tv.witnoi/
และ ช่องทางของ OBEC Channel ทั้ง 3 ช่องทาง

ลงทะเบียนได้ที่
Line Official Account : @thaipbspreschool

**คุณครูลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

22/10/2020
๒๖๗_ข่าวมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี(๑๖ ต.ค. ๖๓)

มาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

https://youtu.be/_hTY_hqutxk

แม้จะมีฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลาสั่นๆ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. เพียงไม่กี่นาทีในโรงเรียนโช...

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
22/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

สพป.สตูล ใช้กิจการ ลส.หล่อหลอมเยาวชน สู่สันติสุข เปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้
---
นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งมีกิจกรรมการชุมนุมระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2563 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการของสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(สพก.จชต.) สพฐ. หลังจากเปิดงานชุมนุมแล้ว ประธานได้เข้าเยี่ยมค่ายย่อยต่าง ๆ ทุกค่ายย่อย ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบไปด้วยลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สังกัด สพป.สตูล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่รวมพันกว่าคน โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
.
ค่ายลูกเสือปากบาง เป็นค่ายลูกเสือที่มีความพร้อมสูง เนื่องจากได้จัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งสำคัญมาแล้วหลายครั้ง มีสาธารณูปโภคเพียงพอ มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเป็นหลังคา เหมาะในการตั้งค่ายย่อยกางเต้นท์นอน หวังว่าการจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จะช่วยฝึกทักษะทางลูกเสือ เสริมสร้างวินัย ความอดทน ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

ที่อยู่

319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022815851

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ OBEC Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง OBEC Channel:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พุธเช้า 4/11/63
ประกันคุณภาพ
Mets ta main dans la mienne Tu sais pue je veux etre avce toi tout ie temps Tu sais pue je ne m'arreterai pas Juspu'a ce pue je te tasse mienne🎶💜✨
สรุปว่า ม.1 - ม.3 ไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ deep ใช่หรือไม่ครับ
ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเชิญชวนคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษาในสังกัดของ สพฐ. ทั่วประเทศไทย ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลของโครงการพัฒนาครู คำตอบของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ผลจากงานวิจัยนี้จะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะศิลปศาสตร์ มจธ. และ British Council ประเทศไทย (กรุณาส่งคำตอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่: https://forms.gle/vkZftbKVyQ2QHeZE8 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาร่วมให้ข้อมูลและแชร์ข้อมูลนี้นะคะ
แสงกับเงาบ้านวิทย์น้อย
รอประชุม9 โมง นี่9 จะครึ่งละ ประเทศไทย
หนูอยากรู้ว่าพื้นสีขาวกับสีดำ สีไหนจะเห็นสายรุ้งชัดเจนกว่ากันค่ะ
ความแตกต่างพื้นสีดำกับสีขาวของรุ้งกินน้ำทำเองค่ะ
โชว์ผลงานกัน#สมฤดีสารินซิตี้
จากคุณครูรร.สมฤดีสารินซิตี้#ลูกข่างหลากสี
นางเพ็ญจันทร์ นิ่มอนันต์ รร.บ้านคลองสิบแปด