มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่
ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชื่อ ย่อ รวร ชื่อภาษาอังกฤษ Hospital for Tropical Diseases Foundation หรือ ชื่อย่อ TDF

ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ใบอนุญาตเลขที่ ต.399/2538 และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2538 เลขทะเบียนลำดับที่ กท.459 โดยมีทุนเริ่มแรก 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ เลขทะเบียนสมาชิก 1079 ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๔๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 4 กันยายน 2541 และ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2544

เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ อักษร ร ว ร ซ้อนกันอยู่ในลักษณะลายกนก ภาพรอบนอกคล้ายกล้องจุลทรรศน์ตั้งอยู่บนฐานชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ว. หมายถึง เวชศาสตร์ อักษร ร ทั้ง 2 ตัว เป็นความหมายแทนโรงพยาลาล ซึ่งเน้นการรักษาและป้องกัน ยอดบนของ ร ทั้งสองคือ ความรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิฯ จำหน่ายเสื้อนำรายได้สมทบกองทุนผู้ป่วยยากไร้โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่มูลนิธิฯ ...
24/03/2021

มูลนิธิฯ จำหน่ายเสื้อนำรายได้สมทบกองทุนผู้ป่วยยากไร้
โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่มูลนิธิฯ นะคะ
https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-contact-us-th.php
ค่าส่งเสื้อ 1-2 ตัว 70 บาทค่ะ

มูลนิธิฯ จำหน่ายเสื้อนำรายได้สมทบกองทุนผู้ป่วยยากไร้
โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่มูลนิธิฯ นะคะ
https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-contact-us-th.php
ค่าส่งเสื้อ 1-2 ตัว 70 บาทค่ะ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานกรรมการมูลน...
16/03/2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร รับมอบเครื่องฟอกไตเทียม มูลค่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากคุณประภา อิฐรัตน์ และครอบครัว พร้อมด้วยเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5205

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิด...
22/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมอวยพรแด่ "มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ" ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี คุณวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิเอื้อชูเกียรติ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ ณ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5185

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลว...
11/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบกระเช้าอวยพรแด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 ณ ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5169

(สาระน่ารู้) อัพเดท..เรารู้ทันอาการ COVID-19ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกนั้น...
23/12/2020

(สาระน่ารู้) อัพเดท..เรารู้ทันอาการ COVID-19
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกนั้น ตอนนี้เรามาทบทวนและอัพเดทกันอีกครั้งดีกว่า ว่าเราควรสังเกตตนเองและคนรอบข้าง เพื่อให้เรา "รู้เท่าทันอาการ COVID-19"

📣(สาระน่ารู้) อัพเดท..เรารู้ทันอาการ COVID-19
.
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกนั้น ตอนนี้เรามาทบทวนและอัพเดทกันอีกครั้งดีกว่า ว่าเราควรสังเกตตนเองและคนรอบข้างอย่างไร เพื่อให้เรา "รู้ทันอาการ COVID-19"
.
ด้วยความปรารถนาดีจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
.
#คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
#โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
#มหาวิทยาลัยมหิดล #เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา...
02/12/2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ มอบรางวัลแด่ คุณสุธาทิพย์ พวงมณี ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ในคำขวัญที่ว่า “ส่งเสริมพัฒนา รักษาผู้ยากไร้ น้ำพระทัยพระพี่นางฯ” โดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5124

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง...
02/12/2020

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ รับมอบของบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ ได้แก่ เครื่องล้างไต มูลค่า 1,500,000 บาท และบริจาคเงิน 600,000 บาท (สำหรับผู้ป่วยยากไร้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จากครอบครัวคุณประภา อิฐรัตน์ ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5121

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง...
27/11/2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 96,773.50 บาท (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) จากกลุ่มศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี คุณจารึก ภูไชย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสบทบทุนกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5119

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากกองทุ...
17/11/2020

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากกองทุน “ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ” ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-pr-th.php

ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานของ นางสาวสุธาทิพย์ พวงมณี ...
04/11/2020

ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานของ นางสาวสุธาทิพย์ พวงมณี

คำขวัญ
"ส่งเสริมพัฒนา รักษาผู้ยากไร้ น้ำพระทัยพระพี่นางฯ"

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ

16/10/2020
VR.THAI.RUN

#TROPMEDVIRTUALRUN
ขอเชิญชวนผู้ที่รักการวิ่ง-เดินออกกำลังกายนะคะ ได้บุญด้วย รายได้สมทบทุน #มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
🤟เดิน-วิ่งที่ไหนก็ได้ สะสมให้ได้ระยะทาง 60 กม.
สมัครได้ที่
https://vr.thai.run/TropMedVR2020
🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1hp5IKsjM0y2EGul880ZZfZ5qnK0fSztyJ4eORI8RM2MpNOFgXW1hg60U&feature=youtu.be&v=Hxi6EnvrumQ

https://www.facebook.com/426270110729278/posts/3505723262783932/
07/10/2020

https://www.facebook.com/426270110729278/posts/3505723262783932/

📸 (ภาพข่าวกิจกรรม) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสครบ 25 ปี การจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ อดีตคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และอดีตประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
.
อ่านเพิ่มเติมและดูภาพข่าวได้ที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5073

04/10/2020
❤️สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ❤️เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศ...
26/09/2020

❤️สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ❤️

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ

📣ครบรอบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม TROPMED Virtual Run 2020
🏃‍♂️วิ่งที่ไหนก็ได้ 60 วัน 60 กิโลเมตร สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ

🏃‍♀️เริ่มวิ่งสะสมระยะ 15 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563
🕰️วิ่งครบระยะทางตามที่กำหนด ลุ้นรับรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 50,000 บาท

🔛สมัครได้ที่ https://race.thai.run/TropMedVR2020
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

08/09/2020
TROPMED Virtual Run 2020

https://youtu.be/XeYeEkClbcs

TROPMED Virtual Run 2020 , 60 วัน 60 Km. เพื่อ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ 25 ปี มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มาแล้วจ้า มาแล้ว!! สติ๊กเกอร์ไลน์ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล"สุขนี้ที่ 'เขตร้อน"...
28/08/2020

มาแล้วจ้า มาแล้ว!! สติ๊กเกอร์ไลน์ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

"สุขนี้ที่ 'เขตร้อน" สติ๊กเกอร์น่ารักสดใส ฉลองวัย 6 ทศวรรษ มีข้อความหลากหลายให้เลือกใช้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ https://line.me/S/sticker/13009597/…

*รายได้จากการจำหน่าย มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

20/08/2020
Mahidol Channel

#มุมสุขภาพ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3264054056984827&id=435245623199032

"โรคเริม" หนึ่งในโรคผิวหนังที่ผู้ป่วยจะรู้สึกอายเป็นพิเศษเพราะมักเป็นในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด โรคเริมมีสาเหตุจากอะไร? มีทางป้องกันอย่างไรได้บ้าง? มาฟังคุณหมอกันค่ะ

👉 ติดตามคลิปดี ๆ ก่อนใคร: http://bit.ly/2ZwUJDs

#เริม
#พบหมอมหิดล
#MahidolChannel

#มุมสุขภาพhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3274820952540832&id=426270110729278
20/08/2020

#มุมสุขภาพ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3274820952540832&id=426270110729278

📣(สาระน่ารู้) โรคจากแบคทีเรีย’ เมลิออยด์
ในโลกปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้นมากมายดังข่าวที่มีเป็นระลอก ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด หรือโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดใหญ่ ซาร์ส เมอร์ส ฯลฯ ซึ่งบางโรคเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่แทบไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่คุ้นหูสำหรับเรา แต่บางโรคก็แทบจะไม่รู้จักชื่อจริง ๆ ของตัวโรคเองเลยด้วยซ้ำ อย่าง’ เมลิออยด์ หนึ่งในโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มักพบบ่อย (แต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้จักเท่าไหร่)
.
👩‍🏫เมลิออยด์ คืออะไร
เมลิออยด์ ชื่อเต็ม ๆ ว่า “เมลิออยโดสิส” หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ไข้ดิน” เป็นชื่อของโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เป็นชนิดของแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง พบได้ในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยทั่วไปสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสดินหรือน้ำผ่านแผลที่ผิวหนัง การหายใจรับฝุ่นจากดินที่ปนเปื้อนเชื้อ การดื่มน้ำที่มีเชื้อเจือปน และสามารถแพร่กระจายสู่มนุษย์ได้โดยตรง หรือโดยการติดต่อจากสัตว์ที่ติดเชื้อ
.
👩‍⚕️เมลิออยด์มีอาการอย่างไร
ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะมีอาการแสดงออกได้หลายระบบ ได้แก่ เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง ติดเชื้อในปอด ติดเชื้อในกระแสเลือด และติดเชื้อในระบบอวัยวะภายใน (ตับ ไต สมอง กระดูก) โดยมีลักษณะอาการดังนี้ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้เป็นเวลานานนำมาก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลด รวมถึงมีอาการติดเชื้อเฉพาะที่ อาการเนื้อตาย เกิดแผลและฝี เป็นหนองที่ปอด ตับ ม้าม แผลอักเสบเรื้อรัง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
.
👩‍💼รักษาได้หรือไม่
โรคเมลิออยด์ สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในระยะแรก ในการรักษาทำได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะแบบฉีดอย่างน้อยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะให้ยาชนิดกินติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน โดยหากมีอาการแทรกซ้อนในระหว่างการรักษาอาจให้ยาเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละบุคคลด้วย
.
👨‍🏫เมลิออยด์ป้องกันได้
ไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ก่อนการรักษาเสมอ ซึ่งในโรคติดเชื้ออย่างเมลิออยโดสิส สามารถป้องกันได้โดย การสวมรองเท้าบู๊ทเมื่อมีความจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์แบบสุก ๆ ดิบ ๆ หลังจากสัมผัสดินหรือน้ำที่สกปรก ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดทันที ดื่มน้ำสะอาด และหากมีอาการไข้หรือเกิดแผลอักเสบเรื้อรัง ควรรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือดินเป็นเวลานาน
.
✏️👩‍💻Cr. Content และ Infographic โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
#PrTropMed

………………………………………………………………
ติดตามข่าวสารและโรคเขตร้อนได้ที่
Website : www.tm.mahidol.ac.th/
Facebook : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
#คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
#โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
#มหาวิทยาลัยมหิดล #เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล
#TravelClinic #HospitalforTropicalDiseases
#FacultyofTropicalMedicine #MahidolUniversity

#edonationช่องทางใหม่ในการบริจาคสมทบ #มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ รายได้เพื่อผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเ...
20/08/2020

#edonation
ช่องทางใหม่ในการบริจาคสมทบ #มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ รายได้เพื่อผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ ฯ ลุ้นรับเงินราง...
20/08/2020

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ ฯ ลุ้นรับเงินรางวัล 3,000 บาท ผู้สนใจส่งคำขวัญได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3aCZ2Ud

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพร...
29/07/2020

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ความร่วมมือเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน" ในหัวข้อ Health Literacy โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางแพทย์ และการพยาบาล และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง "การล้างมืออย่างถูกวิธี และ CPR เบื้องต้นสำหรับประชาชน" โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้พิการเข้าร่วมในโปรแกรม Flexible Education สำหรับผู้พิการใน Module Health Literacy ของหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) นอกจากนี้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ยังได้นำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย และโปสเตอร์ให้ความรู้ในการล้างมือและ CPR แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=4991

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโด...
02/04/2020
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ อวยพรปีใหม่ 2563 แด่ผู้มีอุปการคุณ, Faculty of Tropica

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอรุณี ทรัพย์เจริญ อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน และคุณลัดดาวัลย์ มงคลเกษม ผู้มีอุปการคุณมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=4876

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ อวยพรปีใหม่ 2563 แด่ผู้มีอุปการคุณ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโด...
02/03/2020

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์ ดร. นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ มอบของที่ระลึกแด่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเกษรพลาซ่า ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=4861

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมป...
24/02/2020
กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ประชุมวิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 , Faculty of Tropical Medicine, Mahi

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมประชุมวิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษารวมถึงหาแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมดนัย บุนนาค ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=4849

ที่อยู่

420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 306 9154

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด