มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนใ?

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชื่อ ย่อ รวร ชื่อภาษาอังกฤษ Hospital for Tropical Diseases Foundation หรือ ชื่อย่อ TDF

ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ใบอนุญาตเลขที่ ต.399/2538 และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2538 เลขทะเบียนลำดับที่ กท.459 โดยมีทุนเริ่มแรก 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้รับพระกรุณาจาก สม

เด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ เลขทะเบียนสมาชิก 1079 ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๔๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 4 กันยายน 2541 และ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2544

เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ อักษร ร ว ร ซ้อนกันอยู่ในลักษณะลายกนก ภาพรอบนอกคล้ายกล้องจุลทรรศน์ตั้งอยู่บนฐานชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ว. หมายถึง เวชศาสตร์ อักษร ร ทั้ง 2 ตัว เป็นความหมายแทนโรงพยาลาล ซึ่งเน้นการรักษาและป้องกัน ยอดบนของ ร ทั้งสองคือ ความรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีบดีคณะเวชศาสเขตร้อนและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ...
05/07/2023

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีบดีคณะเวชศาสเขตร้อนและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้สัมภาษณ์สดในรายการสื่ออาสาประชาชน (ช่วงร่วมมือร่วมใจ) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน รวมถึงช่องทางการรับบริจาคของมูลนิธิฯ ทาง Facebook Live ของสื่ออาสาประชาชน

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6251

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบเงินบริจาคซึ่งได้จากผู้มีจิตศร...
04/07/2023

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบเงินบริจาคซึ่งได้จากผู้มีจิตศรัทธาจากการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ให้แด่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี นางชวนพิศ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6242

ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์จากรศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานกรรมการมูลนิธิฯ...
01/07/2023

ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์
จาก
รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ท่านประธานชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์
เป็นผู้มีอุปการคุณต่อ #มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและประธานกรรมการมูลนิธิโ...
15/06/2023

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร รับมองเงินบริจาคสมทบทุน จากครอบครัวศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวิทย์ อารีกุล จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์และผู้ป่วยงานไตเทียม ณ หน่วยไตเทียม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6208

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรร...
08/05/2023

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ลำดับแรก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ผู้มีอุปการคุณมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้แทนจากโรงพยาบาลราชวิถี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
จากนั้นเปิดโครงการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงานโครงการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการที่จัดแสดง ระหว่าง วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารราชนครินทร์
จากนั้นจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นพระราชญาณกวี แสดงสัมโมทนียกถา และพระวงฆ์อนุโมทนา โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6148

02/05/2023

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาส...
20/04/2023

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ โถงชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและประ...
02/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมอวยพรแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงอรุณี ทรัพย์เจริญ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6045

วันที่ 27 มกราคม 2566  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและประธาน...
27/01/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นายพสิณ ชรัตน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และบุคลากร ร่วมอวยพรแด่ กองทุน ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 โดยมี แพทย์หญิงผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6038

วันที่ 25 มกราคม 2566  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและประธาน...
27/01/2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ กรรมการมูลนิธิฯ นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม กรรมการมูลนิธิฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมอวยพรแด่ "มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ" ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 โดยมี คุณศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ ณ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6036

ขอเชิญติดตามอ่านวารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2566 ในรูปแบบ E-book และ PDF ได้ที...
19/01/2023

ขอเชิญติดตามอ่านวารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2566 ในรูปแบบ E-book และ PDF ได้ที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/e_book_tmtdf_2023_1.php

วันที่ 12 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา...
13/01/2023

วันที่ 12 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นายพสิณ ชรัตน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ อาคารสันต์ศิริ ศรมณี ชั้น 9 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6015

วันที่ 12 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา...
13/01/2023

วันที่ 12 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ แพทย์หญิงสุนทรี อิ่มอำนวยทรัพย์ ผู้แทนกองทุนอิ่มอำนวยทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โอกาสนี้ ท่านผู้อุปการคุณ ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ เพื่อสมทบ กองทุนอิ่มอำนวยทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6013

วันที่ 11 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา...
13/01/2023

วันที่ 11 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ คุณกมลมิตร วุฒิจำนงค์ ครอบครัวอิฐรัตน์ ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โอกาสนี้ คุณกมลมิตร วุฒิจำนงค์ ครอบครัวอิฐรัตน์ ได้บริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิฯ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6011

วันที่ 10 มกราคม 2566  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนร...
13/01/2023

วันที่ 10 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม กรรมการมูลนิธิฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ คุณวัฒนา พะหูชนม์ ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บ้านพักถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6006

วันที่ 6 มกราคม 2566  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา...
13/01/2023

วันที่ 6 มกราคม 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการมูลนิธิฯและเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ คุณอัมพร ศุภพิมล และครอบครัว ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ บ้านพักถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6003

วันที่ 6 ธันวาคม 2565  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงน...
13/01/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 จากกองทุนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 6601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

บุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวปภาดา ใจอารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี บุตรของนางสาวศิริลักษณ์ สร้างนา

- ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ นางสาวฐิตินันท์ อวดหาญ ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บุตรของนางบัววร อวดหาญ
ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5980

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ” ณ ลานค...
28/12/2022

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ” ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในพิธีเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ ประธานมูลนิธิเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน งานการกุศลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคเงินในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อีกทั้งยังเป็นงานกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิฯ เช่น เสื้อยืด และกระเป๋า พร้อมด้วยชมรม สว. เขตร้อน สภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บุคลากร ภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า การให้บริการตรวจมวลกล้ามเนื้อและไขมันในช่องท้องฟรีจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสุขภาพ ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไส้เดือนและไก่ไข่แบบออแกนิค สไตล์ Sustainable Living การสาธิตนวดคอบ่าไหล่และการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรค

โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่มูลนิธิฯ ดังนี้ ครอบครัวคุณแม่อัมพร ศุภพิมล ไลออนส์สมจิต แซ่ลิ้ม นายกสโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพฯ และคณะ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท ครอบครัวกังสนันท์ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ คุณวรมัย - ผาติพงศ์ อดุลย์เดช สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คุมสารอาหาร

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5985

บรรยากาศงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ” ✅️ ร่วมชิม ร่วมช้อป กับตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ต้นไม้ และของใช้ทั่วไป ...
20/12/2022

บรรยากาศงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ”
✅️ ร่วมชิม ร่วมช้อป กับตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ต้นไม้ และของใช้ทั่วไป มากกว่า 20 ร้าน
✅️ ร่วมเพิ่มพูนความรู้กับกิจกรรมสร้างความรู้แบบวิถีพอเพียง และความรู้เพื่อสุขภาพ
✅️ ร่วมผ่อนคลายรับฟังบทเพลงจากสภาอาจารย์ จิตอาสา และบุคลากรผู้รักเสียงเพลง
🗓 มาพบกันในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
🕗 08.00 – 15.00 น.
🏢 ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปภัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 🙏
❤️ สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่...ด้วยพลังของคุณ ❤️

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ การศึกษา และอุปกรณ์ทางการ...
20/12/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ การศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดย scan QR Code ผ่านระบบ e Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร เพื่อออกใบเสร็จ หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ

Line :
โทร : 02-3547480, 02-3069100-9 ต่อ 3019, 1355

❤️ สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่...ด้วยพลังของคุณ ❤️

เริ่มแล้วกับงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ” ✅️ ร่วมชิม ร่วมช้อป กับตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ต้นไม้ และของใช้ทั่...
20/12/2022

เริ่มแล้วกับงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ”
✅️ ร่วมชิม ร่วมช้อป กับตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ต้นไม้ และของใช้ทั่วไป มากกว่า 20 ร้าน
✅️ ร่วมเพิ่มพูนความรู้กับกิจกรรมสร้างความรู้แบบวิถีพอเพียง และความรู้เพื่อสุขภาพ
✅️ ร่วมผ่อนคลายรับฟังบทเพลงจากสภาอาจารย์ จิตอาสา และบุคลากรผู้รักเสียงเพลง
🗓 มาพบกันในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
🕗 08.00 – 15.00 น.
🏢 ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปภัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 🙏
❤️ สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่...ด้วยพลังของคุณ ❤️

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานการกุศล📣📣 เก็บแต้มบุญส่งท้ายปีกับงานการกุศล “ชิม ช้อ...
19/12/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานการกุศล

📣📣 เก็บแต้มบุญส่งท้ายปีกับงานการกุศล “ชิม ช้อป สุขใจ ได้บุญ”
✅️ ร่วมชิม ร่วมช้อป กับตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ต้นไม้ และของใช้ทั่วไป มากกว่า 20 ร้าน
✅️ ร่วมเพิ่มพูนความรู้กับกิจกรรมสร้างความรู้แบบวิถีพอเพียง และความรู้เพื่อสุขภาพ
✅️ ร่วมผ่อนคลายรับฟังบทเพลงจากสภาอาจารย์ จิตอาสา และบุคลากรผู้รักเสียงเพลง
🗓 มาพบกันในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
🕗 08.00 – 15.00 น.
🏢 ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปภัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 🙏
❤️ สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่...ด้วยพลังของคุณ ❤️

หาก ประสงค์จะให้จัดส่ง กรุณา แจ้งชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์   จะมีบวกค่าจัดส่งเพิ่มอีกนิดหน่อย (จะเรียนแจ้งให้ท...
25/11/2022

หาก ประสงค์จะให้จัดส่ง กรุณา แจ้งชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จะมีบวกค่าจัดส่งเพิ่มอีกนิดหน่อย (จะเรียนแจ้งให้ทราบนะคะ)
ชำระค่าเลื้อโอนเงิน บ/ช มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน SCB เลขที่บัญชี 051-228768-5 และส่งสำเนาใบโอนเงิน inboxได้นะคะ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเ...
12/10/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-7-54659-1 โดย QRCode ผ่านระบบ e Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร เพื่อออกใบเสร็จ หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ
Line :
โทร : 02-3547480, 02-3069100-9 ต่อ 3019, 1355

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์...
15/09/2022

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565 จากกองทุน ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุม 6601 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี ชั้น 6 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5883

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค โดย QRCode ผ่านระบบ e Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั...
08/09/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค โดย QRCode ผ่านระบบ e Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร เพื่อออกใบเสร็จ หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ
Line :
โทร : 02-3547480, 02-3069100-9 ต่อ 3019, 1355

02/08/2022

"วารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2565"

(blue check mark)อ่านวารสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) : https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/e-book/tmtdf_2022_no2_2/mobile/index.html?fbclid=IwAR21E-nE_vAX1Wxd0CfFFHYVAJ79yykVJiLslGQjvxzEa0v8hzgdALb4TvI

(blue check mark)อ่านวารสารรูปแบบ PDF :https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/download/2022/tmtdf_2022_no2_2.pdf

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ การศึกษา และอุปกรณ์ทางการ...
20/07/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ การศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
scan QR Code ผ่านระบบ e Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร เพื่อออกใบเสร็จ หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ

Line :
โทร : 02-3547480, 02-3069100-9 ต่อ 3019, 1355

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธ...
09/05/2022

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2565 และวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566
ลำดับแรก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี อาจารย์ ดร. นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้มีเกียรติ ร่วมถวายพวงมาลัยหน้าพระรูป
ลำดับต่อมา คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเปิดงานโครงการกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2565 และวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานรายละเอียดของโครงการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลฯ โดยมีคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โอกาสนี้ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5670

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป...
06/05/2022

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริจาคโลหิต 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึก "TropMed blood donor"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โทร.0 2306 9115

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น.

ณ ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต และระบุช่วงเวลาเพื่อความสะดวก https://form.jotform.com/220974161241046
ผู้บริจาคโลหิต 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึก "TropMed blood donor"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โทร.0 2306 9115

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมถ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา...
06/05/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมถ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2565 และในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และรับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด "พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ...
06/05/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด "พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2565 และในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 - 12.00 น.

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศล ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1) โทรทัศน์ภายในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์
2) ช่อง TropMed Youtube ผ่านลิงก์ https://youtu.be/IMsoKNxuEMw

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมถ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา...
06/05/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมถ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2565 และในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.facebook.com/100063500651546/posts/419412136852138/
21/04/2022

https://www.facebook.com/100063500651546/posts/419412136852138/

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น.

ณ ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต และระบุช่วงเวลาเพื่อความสะดวก https://form.jotform.com/220974161241046
ผู้บริจาคโลหิต 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึก "TropMed blood donor"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โทร.0 2306 9115

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึก สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิ...
18/01/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึก สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
#สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคุณ

ขอเชิญติดตามอ่านวารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565 ได้ที่ : https:...
13/01/2022

ขอเชิญติดตามอ่านวารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565 ได้ที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/e-book/tmtdf_2022_1/

The Hospital for Tropical Diseases Foundation Journal, Year 1, Volume 1 (new)

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) จา...
29/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) จากครอบครัวกังสนันท์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5520

ที่อยู่

420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 306 9154

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
#}