มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่
ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชื่อ ย่อ รวร ชื่อภาษาอังกฤษ Hospital for Tropical Diseases Foundation หรือ ชื่อย่อ TDF

ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ใบอนุญาตเลขที่ ต.399/2538 และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2538 เลขทะเบียนลำดับที่ กท.459 โดยมีทุนเริ่มแรก 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ เลขทะเบียนสมาชิก 1079 ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๔๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 4 กันยายน 2541 และ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2544

เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ อักษร ร ว ร ซ้อนกันอยู่ในลักษณะลายกนก ภาพรอบนอกคล้ายกล้องจุลทรรศน์ตั้งอยู่บนฐานชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ว. หมายถึง เวชศาสตร์ อักษร ร ทั้ง 2 ตัว เป็นความหมายแทนโรงพยาลาล ซึ่งเน้นการรักษาและป้องกัน ยอดบนของ ร ทั้งสองคือ ความรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึก สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิ...
18/01/2022

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึก สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
#สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคุณ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึก สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
#สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคุณ

ขอเชิญติดตามอ่านวารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565 ได้ที่ : https:...
13/01/2022
The Hospital for Tropical Diseases Foundation Journal, Year 1, Volume 1 (new)

ขอเชิญติดตามอ่านวารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565 ได้ที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/e-book/tmtdf_2022_1/

The Hospital for Tropical Diseases Foundation Journal, Year 1, Volume 1 (new)

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) จา...
29/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) จากครอบครัวกังสนันท์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5520

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมการกุศล “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...
27/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมการกุศล “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” ตอนที่ 7 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเชิญชวนรับฟังบทเพลงและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ ฯ
ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบ Onsite ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ถ่ายทอดสด Online ผ่าน Youtube Live ช่อง “TROPMED YOUTUBE” และ Facebook Fanpage คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เชิญนักร้องรับเชิญมาร่วมกิจกรรม ดังนี้
- คณะผู้บริหาร นำโดยรองศาสตราจาย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- นักร้องจากกิจกรรม ในตอนที่ 1 – 6 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงเอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา หงษ์ทอง กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และอาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- สภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย โตภานุรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
- บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ นายนรินทร์ ทิพย์พรชัย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี นายไกรพจน์ วิลาลัย พนักงานขับรถยนต์ นางพรทิพา ขวัญราช พยาบาล (ผู้ชำนาญการ) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และนางสาวเปรมระพี จิตรหิรัญเสนี ตำแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
- และนักร้องรับเชิญ ได้แก่ นายวัชริศ วัชรสฤษดิ์ นักร้องจากชมรมรักเพลง วงประสานเสียงหญิงทับทิมสยาม และอาจารย์ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ วาทยกรผู้ควบคุมวงประสานเสียงหญิงทับทิมสยาม
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเพลงและสนับสนุนสินค้าจากมูลนิธิ ฯ สมทบทุนบริจาคเงิน สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5514

กิจกรรม “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7  เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ...
24/12/2021

กิจกรรม “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มแล้วนะคะ หรือสามารถรับชมทางออนไลน์ได้ทาง Facebook คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ YouTube คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งนี้พบกับนักร้องรับเชิญมากมายเต็มอิ่มกับบทเพลงในเวลากว่าสองชั่วโมง พร้อมร่วมอุดหนุนสินค้าของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ
ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4 (เพื่อผู้ป่วยโควิด-19)
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4 (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ทั่วไป)
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-brochure-th.php

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7  เพื่อสมทบ...
24/12/2021
“กิจกรรมปีใหม่จากทีมผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2565" และ"กิจกรรมการสร้างกุศลออนไลน์ ค

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสามารถรับชมทางออนไลน์ได้ทาง Facebook คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ YouTube คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งนี้พบกับนักร้องรับเชิญมากมายเต็มอิ่มกับบทเพลงในเวลากว่าสองชั่วโมง พร้อมร่วมอุดหนุนสินค้าของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ
ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4 (เพื่อผู้ป่วยโควิด-19)
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4 (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ทั่วไป)
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-brochure-th.php

“สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7 และกิจกรรมปีใหม่จากทีมผู้บริหารขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ....

ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมคอนเสิร์ต “สร้างกุศลที่ยิ...
22/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมคอนเสิร์ต “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หรือรับชมทางออนไลน์ (Live)
- Facebook : https://fb.me/e/5PmfCN3U0
- TropMed YouTube : https://youtu.be/AaKawoVsu6w

ครั้งนี้พบกับนักร้องรับเชิญมากมายเต็มอิ่มกับบทเพลงในเวลากว่าสองชั่วโมง พร้อมทั้งร่วมอุดหนุนสินค้าของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมคอนเสิร์ต “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.7 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หรือรับชมทางออนไลน์ (Live)
- Facebook : https://fb.me/e/5PmfCN3U0
- TropMed YouTube : https://youtu.be/AaKawoVsu6w

ครั้งนี้พบกับนักร้องรับเชิญมากมายเต็มอิ่มกับบทเพลงในเวลากว่าสองชั่วโมง พร้อมทั้งร่วมอุดหนุนสินค้าของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมการกุศลออนไลน์ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้...
08/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมการกุศลออนไลน์ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” ตอนที่ 6 เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ ฯ
โอกาสนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นางศิริวลัยย์ มณีศรีเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและนายภูริภัฏ พุ่มพวง นักร้องรับเชิญจากชมรมรักในเสียงเพลง ร่วมร้องเพลงเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ รายการนี้ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live ช่อง “TROPMED YOUTUBE” และ Facebook Fanpage คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5490

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.6 โดยในครั้ง...
07/12/2021
สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ EP.6

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.6 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ, คุณศิริวลัยย์ มณีศรีเดช, รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน, คุณภูริภัฏ พุ่มพวง ที่จะมาขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30-13.00 น.
พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอการรักษาอยู่ และสถานพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4 (เพื่อผู้ป่วยโควิด-19)
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4 (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ทั่วไป)
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-brochure-th.php

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP....

07/12/2021

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.6 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ, คุณศิริวลัยย์ มณีศรีเดช, รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน, คุณภูริภัฏ พุ่มพวง ที่จะมาขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30-13.00 น.
พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอการรักษาอยู่ และสถานพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4 (เพื่อผู้ป่วยโควิด-19)
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4 (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ทั่วไป)
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-brochure-th.php

ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ”...
07/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP. 6 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 12.30-13.00 น.
รับชมทาง Facebook คณะเวชศาสตร์เขตร้อน https://www.facebook.com/events/267533658731665/
และ TROPMED YouTube https://youtu.be/LQHCYJd_pSo

----------
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ
👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4

แจ้งการบริจาค หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 หรือ 09 7160 3059

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP. 6 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 12.30-13.00 น.
รับชมทาง Facebook คณะเวชศาสตร์เขตร้อน https://www.facebook.com/events/267533658731665/
และ TROPMED YouTube https://youtu.be/LQHCYJd_pSo

----------
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ
👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4

แจ้งการบริจาค หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 หรือ 09 7160 3059

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.6 เพื่อสมทบท...
26/11/2021

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.6 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในครั้งนี้ขอเชิญพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คุณศิริวลัยย์ มณีศรีเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค คุณภูริภัฏ พุ่มพวง นักร้องจากชมรม “รักในเสียงเพลง” และดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนักร้องยอดเยี่ยมสยามกลการ ที่จะมาร่วมร้องเพลงเพื่อเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินเพื่อการกุศล

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 12.30-13.00 น.
รับชมทาง Facebook คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ TROPMED YouTube

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4

แจ้งการบริจาค หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-brochure-th.php

#มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #คณะเวชศาสตร์เขตร้อน #มหาวิทยาลัยมหิดล #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล #สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคุณ #การกุศล #การบริจาค #รายการออนไลน์ ดูน้อยลง

ความคิดเห็น

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชมรายการ “สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลัง...ของคุณ” EP.6 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่ยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในครั้งนี้ขอเชิญพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คุณศิริวลัยย์ มณีศรีเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค คุณภูริภัฏ พุ่มพวง นักร้องจากชมรม “รักในเสียงเพลง” และดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนักร้องยอดเยี่ยมสยามกลการ ที่จะมาร่วมร้องเพลงเพื่อเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินเพื่อการกุศล

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 12.30-13.00 น.
รับชมทาง Facebook คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ TROPMED YouTube

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

👉สแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
🔷หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
🔸ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24363682-4
🔹ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 744-2-56356-4

แจ้งการบริจาค หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โทร. 0 2354 7480 ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th/tdf/foundation-brochure-th.php

#มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #คณะเวชศาสตร์เขตร้อน #มหาวิทยาลัยมหิดล #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล #สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคุณ #การกุศล #การบริจาค #รายการออนไลน์ ดูน้อยลง

ความคิดเห็น

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเพื่อนกันกับ Line Official Account ของมูลนิธิโรงพยา...
17/11/2021

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเพื่อนกันกับ Line Official Account ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ โดยเข้าไปที่ LINE แล้วทำการ "เพิ่มเพื่อน" ด้วยการพิมพ์คำว่า @htd_foundation แล้วค้นหา ID หรือ กดลิงค์ https://lin.ee/v9KWYHr หรือสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของทางมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯได้เลยค่ะ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเพื่อนกันกับ Line Official Account ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ โดยเข้าไปที่ LINE แล้วทำการ "เพิ่มเพื่อน" ด้วยการพิมพ์คำว่า @htd_foundation แล้วค้นหา ID หรือ กดลิงค์ https://lin.ee/v9KWYHr หรือสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของทางมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯได้เลยค่ะ

ที่อยู่

420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 306 9154

เว็บไซต์

http://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด