ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง รู้จริงด้วยวิจัย สร้างสรรค์บัณฑิตไทย สร้างคนให้เก่งและดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เป็นหน่วยงานที่มีการก่อตั้งมานานถึง 50 ปี มีคณาจารย์และครุภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีงานวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ (สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ดีเลิศทางด้านงานวิจัยและพัฒนา และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนอยู่ในชั้นดี เยี่ยม จึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างมืออาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

25/08/2021

แจ้ง นักศึกษา มจธ.ทุกท่าน
เรื่อง การยืนยันการลงทะเบียนและการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว (ทั้งหมด หรือบางส่วน)
(กรณีที่ชำระเงินมาแล้ว เช่น ค่ายืนยันสิทธิ์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงเพิ่มตามแผนการเรียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว กับที่ยังไม่ชำระ จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็นยอดเต็ม แล้วจึงหัดส่วนลดตามอัตราที่รัฐกำหนด)
1. นักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ในระบบ NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 (นักศึกษาไม่ต้องทำอะไรกับใบเรียกเก็บเงิน / ห้ามนำไปชำระเด็ดขาด)
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องเข้าไปบันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากของตัวนักศึกษาเองที่ผูกเข้ากับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ลงในระบบ NewACIS ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
3. เข้าไปในระบบ GIVE เพื่อดำเนินการแจ้งความประสงค์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบบจะแจ้งจำนวนยอดเงินที่จะได้รับคืน) มหาวิทยาลัยจะเปิดให้เข้าไปยืนยันในระบบ GIVE ในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 (โปรดติดตามการเข้าระบบ GIVE ที่ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย)
4. มหาวิทยาลัย จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ที่บันทึกไว้ในระบบ NewACIS ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
5. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนเล่าเรียน (ยกเว้น กยศ.) ใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียนมีส่วนต่างที่จะต้องได้รับทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินเบิกเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้รับทุนการศึกษาคืนให้นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
6. สำหรับนักศึกษาทุน กยศ. กรณีที่มีเงินส่วนต่างเกิดขึ้น กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินเบิกเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้รับทุนการศึกษาคืนให้นักศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินมาก่อน
1. นักศึกษาเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ใน NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5
2. นักศึกษาจะต้องกดยืนยันความประสงค์ในการขอรับ หรือไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะดำเนินการ เมื่อยืนยันไปจนถึงขั้นตอนที่ 5 แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้)
3. กรณีที่นักศึกษาเลือกไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง หากกดยืนยัน ระบบจะกลับมาที่หน้าเดิม ให้กด ดำเนินการต่อ ข้อมูลการลงทะเบียนและรายการที่ต้องชำระจะไม่มีส่วนลด นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
4. กรณีที่นักศึกษาเลือกขอยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด ระบบจะสรุปรายการที่ต้องชำระ เป็นค่าใช้จ่ายรวม และคำนวณส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และ มจธ. กับค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องชำระจริง เมื่อยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
5. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กยศ. กรอ. หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าเล่าเรียน ***นักศึกษายังไม่ต้องนำไปชำระ*** กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการปรับใบแจ้งหนี้ให้ครอบคลุมตามทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ตามที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่ม
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน: สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 02 470 8154, 02 470 8340, 02 470 8147-8151
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและใบเสร็จรับเงิน: สำนักงานคลัง โทร. 02 470 8116
เกี่ยวกับทุนการศึกษา: กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 02 470 8107

25/08/2021

📲💻ขั้นตอนการตรวจสอบการได้รับ Internet Package 10 Mbps นาน 12 เดือน
พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

📍เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์ : สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของมจธ.และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
📍นักศึกษาสามารถตรวจการได้รับ Internet Package ผ่านระบบตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน Unlimited Internet Package สำหรับนักศึกษา มจธ. ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3B3e41x

👉โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
1.ยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน

📌น้อง ๆ อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

📱พบปัญหา สอบถาม พี่แอดมินผ่าน Line ID : @regiskmutt

#KMUTT #COVID19

💥นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling and ...
21/08/2021

💥นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling and networking contest ครั้งที่ 9 โดยมีนายเขมณัฐ โพธิ์ประสิทธิ์และนายจุลพัทร์ จรัสสุรีย์ฉาย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มต้นโดยพิธีเปิดในช่วงเช้า จากนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสายสัญญาณในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นพักเที่ยงและเริ่มการแข่งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในช่วงบ่ายโดยมีโจทย์การแข่งขันคือ “Open Cabling Solution” ในบ้านพักอาศัย โดยทางบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์การแข่งขันมายังบ้านของผู้เข้าแข่งขันล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน ในการแข่งขันเป็นการเข้าหัวสายสัญญาณประเภท RJ45 , F-TYPE, และ SC-Connector จากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการ Set up Access point และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามโจทย์ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ จากการแข่งขันผลปรากฏว่า นายจุลพัทร์ จรัสสุรีย์ฉาย ได้อันดับที่ 12 (เป็น 1 ใน 15 คนที่ได้เป็นตัวแทนภาคกลางและกทม. เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป) , นายเขมณัฐ โพธิ์ประสิทธิ์ ได้อันดับที่ 20
Reference: https://www.electricityandindustry.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-cabling-networking-contest-9/

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564.โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้แล...
19/08/2021

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564
.
โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้
และยังสามารถตรวจสอบวันและเวลารับวัคซีน ตามวันที่นัดหมายที่ระบุใน "แอปพลิเคชันหมอพร้อม"
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามกำหนด
.
หมายเหตุ
- กรุณามารับวัคซีนให้ตรงตามวันที่กำหนด และมาก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้น วัคซีนที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสม และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป จึงจะสามารถจัดฉีดวัคซีนให้กับท่านได้
- โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมปากกาส่วนตัวมาด้วย
.
ข้อแนะนำ
- ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องได้รับการรักษาจนหายแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่รักษาหาย หรือตามใบรับรองแพทย์
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ยกเว้น พิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก

English version: https://bit.ly/2W1VTu9
.
#KMUTT
#COVID19
#หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมจธ

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564
.
โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้
และยังสามารถตรวจสอบวันและเวลารับวัคซีน ตามวันที่นัดหมายที่ระบุใน "แอปพลิเคชันหมอพร้อม"
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามกำหนด
.
หมายเหตุ
- กรุณามารับวัคซีนให้ตรงตามวันที่กำหนด และมาก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้น วัคซีนที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสม และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป จึงจะสามารถจัดฉีดวัคซีนให้กับท่านได้
- โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมปากกาส่วนตัวมาด้วย
.
ข้อแนะนำ
- ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องได้รับการรักษาจนหายแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่รักษาหาย หรือตามใบรับรองแพทย์
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ยกเว้น พิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก

English version: https://bit.ly/2W1VTu9
.
#KMUTT
#COVID19
#หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมจธ

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมายสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้...
19/08/2021

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมาย

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญกับประชาคมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา มจธ. ปัจจุบัน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังไม่ได้รับวัคซีน

✅ นักศึกษาจำเป็นต้องรับทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
• ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนแบบฉีดสลับวัคซีน (SV+AZ) คือ วัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ Sinovac และจะได้รับเข็มที่ 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อ AstraZeneca
• คาดว่าจะได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564
• ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจากพื้นที่บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• ผู้ประสงค์รับวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และไม่เคยมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

หากนักศึกษามีคุณสมบัติ และเป็นผู้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าว
🖱 สามารถกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ https://bit.ly/vaccine500 (login ผ่านอีเมล @kmutt.ac.th เท่านั้น)
⏰ เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น.

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสุพรรณี 0 2470 8110 คุณปาริชาติ 091 997 4963 fb: soa.kmutt

#KMUTT

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมาย

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญกับประชาคมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา มจธ. ปัจจุบัน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังไม่ได้รับวัคซีน

✅ นักศึกษาจำเป็นต้องรับทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
• ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนแบบฉีดสลับวัคซีน (SV+AZ) คือ วัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ Sinovac และจะได้รับเข็มที่ 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อ AstraZeneca
• คาดว่าจะได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564
• ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจากพื้นที่บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• ผู้ประสงค์รับวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และไม่เคยมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

หากนักศึกษามีคุณสมบัติ และเป็นผู้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าว
🖱 สามารถกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ https://bit.ly/vaccine500 (login ผ่านอีเมล @kmutt.ac.th เท่านั้น)
⏰ เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น.

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสุพรรณี 0 2470 8110 คุณปาริชาติ 091 997 4963 fb: soa.kmutt

#KMUTT

ขอเชิญชวนนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧 มาคุยกัน ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในสถานการณ์ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵" กับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร [รองอธิการบดีอาวุโสฝ...
19/08/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧 มาคุยกัน ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในสถานการณ์ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵" กับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร [รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ] เป็นอีกหนึ่งภาคเรียน ที่นักศึกษา ต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน มาสู่การเรียนแบบออนไลน์ 𝟭𝟬𝟬% รู้สึกอย่างไร? ต้องการความช่วยเหลืออะไร? มาพูดคุยและพบกันที่👇
.
𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด กับนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧
𝗧𝗶𝗺𝗲: Aug 20, 2021 03:30 PM Bangkok
𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/97890273084?pwd=ZnVBbG12eGhxR2ExMVp3bTlMRGl6Zz09
𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗗: 978 9027 3084
𝗣𝗮𝘀𝘀𝗰𝗼𝗱𝗲: 564168

ขอเชิญชวนนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧 มาคุยกัน ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในสถานการณ์ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵" กับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร [รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ] เป็นอีกหนึ่งภาคเรียน ที่นักศึกษา ต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน มาสู่การเรียนแบบออนไลน์ 𝟭𝟬𝟬% รู้สึกอย่างไร? ต้องการความช่วยเหลืออะไร? มาพูดคุยและพบกันที่👇
.
𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด กับนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧
𝗧𝗶𝗺𝗲: Aug 20, 2021 03:30 PM Bangkok
𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/97890273084?pwd=ZnVBbG12eGhxR2ExMVp3bTlMRGl6Zz09
𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗗: 978 9027 3084
𝗣𝗮𝘀𝘀𝗰𝗼𝗱𝗲: 564168

📣💻ลงทะเบียน ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับเรียนออนไลน์📌เปิดให้นักศึกษา ลงทะเบียนวันพฤหัสบดี 19 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. ถึง ...
19/08/2021

📣💻ลงทะเบียน ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับเรียนออนไลน์
📌เปิดให้นักศึกษา ลงทะเบียน
วันพฤหัสบดี 19 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. ถึง วันจันทร์ 23 ส.ค. 64 เวลา 12.00 น.
🖱การลงทะเบียน ให้ login ผ่าน @kmutt.ac.th
นักศึกษา​ต้องอ่านประกาศและยอมรับเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียน​ https://bit.ly/kmuttnotebook
📣ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์ยืมเครื่อง
วันพุธ 25 ส.ค. 64
📨นักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับเครื่อง วันศุกร์ 27 ส.ค. 64 ณ มจธ. บางมด
เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล
📦นักศึกษาอยู่ ตจว. จะทยอยส่งให้
ตั้งแต่ วันเสาร์ 28 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
✅ โน้ตบุ๊กมีจำกัด *ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมควรได้ยืม โดยยึดหลักจากการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊ก PC หรือ iPad จากคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ
💟"มจธ. ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่รักทุกคนและเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน"
https://covid-19.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศ-การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
#KMUTT

📣💻ลงทะเบียน ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับเรียนออนไลน์
📌เปิดให้นักศึกษา ลงทะเบียน
วันพฤหัสบดี 19 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. ถึง วันจันทร์ 23 ส.ค. 64 เวลา 12.00 น.
🖱การลงทะเบียน ให้ login ผ่าน @kmutt.ac.th
นักศึกษา​ต้องอ่านประกาศและยอมรับเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียน​ https://bit.ly/kmuttnotebook
📣ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์ยืมเครื่อง
วันพุธ 25 ส.ค. 64
📨นักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับเครื่อง วันศุกร์ 27 ส.ค. 64 ณ มจธ. บางมด
เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล
📦นักศึกษาอยู่ ตจว. จะทยอยส่งให้
ตั้งแต่ วันเสาร์ 28 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
✅ โน้ตบุ๊กมีจำกัด *ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมควรได้ยืม โดยยึดหลักจากการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊ก PC หรือ iPad จากคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ
💟"มจธ. ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่รักทุกคนและเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน"
https://covid-19.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศ-การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
#KMUTT

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการบรรยาพิเศษ เรื่อง IRPC Floating Solar How to make it work!  📍 โดย คุณพิพัฒน์  พจศะบุตร (EE...
19/08/2021

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการบรรยาพิเศษ เรื่อง IRPC Floating Solar How to make it work!
📍 โดย คุณพิพัฒน์ พจศะบุตร (EE47)
ประสบการณ์การทำงาน : Supervisory Electrical Engineering Petroleum Business & Petrochemical Business (2011-2020)

▶️ กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

โครงการ ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม IDC 2021 รูปแบบ Virtual Kick off
19/08/2021

โครงการ ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม IDC 2021 รูปแบบ Virtual Kick off

📌ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีการจัดอบรมการใช้ MatLab/Simulink เบื้องต้น โดยอาจารย์สุเมธและอาจารย์ณัฐพงษ์ ผ่านโปรแกรม zoom ...
15/08/2021

📌ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีการจัดอบรมการใช้ MatLab/Simulink เบื้องต้น โดยอาจารย์สุเมธและอาจารย์ณัฐพงษ์ ผ่านโปรแกรม zoom ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
▶️ กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00น. -12.00 น.
📍ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมจะได้รับ Certificate จากทาง Mathworks

‼️สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้เองที่ https://matlabacademy.mathworks.com/
💥รายละเอียดซอฟต์แวร์ MATLAB ที่จัดซื้อโดยสำนักคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/76728228580/posts/10157853545538581/?d=n

🌟ประกาศถึงนักศึกษาป.โท วศ.ไฟฟ้าทุกคน🌟ด้วยวิชา LNG550 และ LNG600 มีความจำเป็นต้องปิดกลุ่มเรียนในกลุ่มที่จำนวนนักศึกษาไม่ถ...
13/08/2021
KMUTT Registrar's Office

🌟ประกาศถึงนักศึกษาป.โท วศ.ไฟฟ้าทุกคน🌟

ด้วยวิชา LNG550 และ LNG600 มีความจำเป็นต้องปิดกลุ่มเรียนในกลุ่มที่จำนวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และย้ายนักศึกษาในรายวิชา LNG550 กลุ่มวันเสาร์ / LNG600 กลุ่มวันเสาร์
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการเรียน ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาผ่านทางภาควิชาว่า

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนของตนเองผ่านระบบ New ACIS https://sinfo.kmutt.ac.th/
และตรวจสอบช่องทางการเข้าเรียนได้ที่ https://nyx.kmutt.ac.th/OnlineClass/jbLogin.aspx
ซึ่งกลุ่มวันเสาร์จะมีการเรียนการสอนครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 64 นี้ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

พัทจารี ทิพย์พยอม (แจม)
งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

Academic Service Officer
School of Liberal Arts
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Office phone: 02-470-8716

โครงการฝึกอบรมฯ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จร้าๆ
13/08/2021

โครงการฝึกอบรมฯ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จร้าๆ

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมความปลอดภัยพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
.
โดยจะทำการฝึกอบรมฯ อีกครั้งภายในภาคการศึกษาที่ 1/2564

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จร้าๆ
13/08/2021

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จร้าๆ

เรียน/สอน ONLINE โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จร้าๆๆ
13/08/2021

เรียน/สอน ONLINE โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จร้าๆๆ

นักศึกษาก็เปิดเทอมแล้วเรียนออนไลน์เต็ม 100 เทอมแรก พบเจอปัญหาอะไรบ้างมาจอยกัน แต่เอ๊ะแล้วในมุมมองอาจารย์หล่ะต้องเตรียมตัวยังไง เจอปัญหาอะไรบ้าง วันนี้พาแขกรับเชิญเป็นอาจารย์สุดสวยแห่งภาควิศวกรรมโยธามาแชร์ประสบการณ์กัน จะเป็นไงนั้นเจอกันวันศุกร์ที่ 13 นี้ กับรายการ "คุยกันวันสุข" เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป #คุยกันวันสุข

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มาแล้วจร้า
13/08/2021

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มาแล้วจร้า

🎉 มาแล้วจ้าา 🎉
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มจธ.

KMUTT Orientation Online Series 2021 🤟🏻

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีขั้นตอน ดังนี้

🚩Start

1️⃣ Activate e-mail โดยศึกษาคู่มือ และเข้าสู่ระบบผ่านทาง
👉🏻 https://k-accounts.kmutt.ac.th/

2️⃣ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศแบบออนไลน์ผ่านทาง
👉🏻 http://tiny.cc/KMUTTOrientation2021
🔹นักศึกษารหัส 64 ควรเข้าร่วมทุกคน
🔹ระยะเวลาเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564
🔹นักศึกษาต้องรับชมวีดีโอทุกคลิป และตอบคำถามให้ครบถ้วน
🔹นักศึกษาจะต้อง Login เพื่อตอบคำถามโดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย

3️⃣ ประเมินผลชั่วโมงกิจกรรมปฐมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบ New ACIS
👉🏻 https://sinfo.kmutt.ac.th/
🔹นักศึกษาสามารถเข้าประเมินระหว่างวันที่ 1 - 17 กันยายน 2564
🔹นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง

🏁🏁🏁

#KMUTTOrientationseries2021
#ต้อนรับน้องใหม่มจธ
#KMUTTStudentActivities
#KMUTTชั่วโมงกิจกรรม64

อย่าลืมยืนยันการลงทะเบียนกันนะจ่ะ
13/08/2021

อย่าลืมยืนยันการลงทะเบียนกันนะจ่ะ

สำหรับนศ.ปี 1 รหัส 64 นะคะ
13/08/2021

สำหรับนศ.ปี 1 รหัส 64 นะคะ

เรื่องการส่งคำร้องให้สำนักงานทะเบียน มจธ.นะคะ
13/08/2021

เรื่องการส่งคำร้องให้สำนักงานทะเบียน มจธ.นะคะ

สำหรับนักศึกษาปี 4 รหัส 60 นะคะ
13/08/2021

สำหรับนักศึกษาปี 4 รหัส 60 นะคะ

⚙️⚡️ค่าย BEE CAMP XIII⚡️⚙️[Basic Electrical Engineering Camp ครั้งที่13] ค่ายสำหรับว่าที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รห...
10/08/2021

⚙️⚡️ค่าย BEE CAMP XIII⚡️⚙️
[Basic Electrical Engineering Camp ครั้งที่13]

ค่ายสำหรับว่าที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 64 เท่านั้น!!! ✨

📌สำหรับน้องๆ ที่สนใจ อยากจะได้ความรู้พื้นฐานในการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งด้านวิชาแคลคูลัส และวิชาวิเคราะวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ทำความรู้จักเพื่อนๆและพี่ๆในค่าย
📍โดยทางค่ายของเราจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน 🦠🥺
▶️ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564
🔶สามารถรับชม วิดีโอถ่ายทอด ความสนุกสนานของกิจกรรมต่างๆภายในค่าย ได้ที่ 🌟 https://www.facebook.com/206181830194443/videos/302621111617344 🌟

ที่อยู่

Thanon Phuttha Bucha
Bangkok
10140

การเดินทางโดยรถสาธารณะมายังมหาวิทยาลัย http://www.ee.kmutt.ac.th/BMTA/

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 4 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทรศัพท์ 02-470-9043 โทรสาร 02-470-9033

เบอร์โทรศัพท์

02-470-9043

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Restart Thailand เพื่อรับนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2562-2563 ครับ • ดูตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ >> https://qrco.de/bbjiLE • วิธีการสมัคร >> scan QR Code ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> [email protected]
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software (อายุ 20-30 ปี) 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969
น้องๆๆวิศวกรรม สื่อสารและอีเลคโทรนิคส์ สนใจทำงานติดต่อ 081 2711192 ด่วนด้วย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS Link ที่เกี่ยวข้อง :
ฝากด้วยคับ รับเขียนแบบ 2D 3D รายละเอียดในเพจเลยคับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติค่ะ ผิดกฏลบได้ค่ะ รับทำข้าวกล่องปริมาณมาก จัดส่งข้าวกล่องฟรี.!ทุกภาคส่วน ใช้วัตุดิบกล่อง🍱พลาสติก2ช่องและ3ช่อง มีช้อนพลาสตก,พริกน้ำปลา,ซอสพริก,ซอสมะเขือเทศ สนใจสั่งข้าวกล่อง สามารถ inbox หรือ โทร 090-0169-134 🆔https://line.me/ti/p/~zatoyami77901 ✳️รับออเดอร์ล่วงหน้าและจ่ายมัดจำ50%
สัมภาษณ์รู้ผลทันที บ.นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติ...ฝากเพจ เพื่อการเรียนรู้ครับ เปิดสอนเขียนแบบ 3D BIM (Revit) ราคาคุยกันได้ครับ -ผู้สอนมีประสบการณ์ใช้งานจริงในสายงาน -ผู้สอนสอบผ่าน Autodesk Certified Professionnal Revit #สนใจติดต่อตามข้อมูลในเพจได้เลยครับ https://m.facebook.com/BOONRANGSEE/
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"