Clicky

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนั

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ท่อตัน ฝาท่อชำรุด น้ำเน่าเสีย รายงานสภาพอากาศ ฝนตก น้ำท่วมขัง โทร 02 248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 / เวลา 05.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 24 มีนาคม 2566 / เวลา 05.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 88%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 22.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 22.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 79%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 21.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 21.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 76%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 20.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 20.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 77%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 19.00 น./ กทม. ฝนเล็กน้อยรอยต่อเขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 19.00 น./ กทม. ฝนเล็กน้อยรอยต่อเขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 18.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 18.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 59%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 17.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 17.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 16.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 16.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 53%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 15.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 15.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 15.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 15.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 14.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 14.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 13.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 13.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 11.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 11.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 64%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 10.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 10.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 08.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 08.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 82%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 07.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 07.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 06.30 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 06.30 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 05.30 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 05.30 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 05.30 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 05.30 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 05.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 05.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 22.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 22.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 21.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 21.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 74%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 20.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 20.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 19.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 19.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 69%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 18.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 18.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 62%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 17.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 17.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 64%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 16.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 16.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 15.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 15.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 14.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 14.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 58%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 13.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 13.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 54%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 12.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 12.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 56%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 11.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 11.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 64%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 10.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 10.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 66%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 08.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 08.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 07.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสั...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 07.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85%

ที่อยู่

Department Of Drainge And Sewerage
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622485115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

'บางรัก' ตรวจสอบสถานการณ์น้ำริมเจ้าพระยาเช้านี้ 🌅
(7 พ.ย. 64) เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตบางรัก โดยฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบระดับน้ำริมฝั่งเจ้าพระยาที่​ขึ้นสูง เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ดังนี้
- ท่าเรือข้ามฟากสาทร: ระดับน้ำขึ้นสูงกว่าผิวจราจรถึงถนนเจริญกรุง, ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน 80 ซม.
- ท่าเรือวัดม่วงแค: ระดับน้ำขึ้นสูงกว่าผิวจราจร 30 ซม., ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน 50 ซม. (ปิดปรับปรุง​)
- ท่าเรือโอเรียลเต็ล: ระดับน้ำต่ำกว่าพื้นท่าเรือ 40 ซม., ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน 80 ซม.
- ท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา: ระดับน้ำขึ้นสูงจากพื้น 10 ซม., ​ระดับน้ำต่ำกว่าสันเขื่อน 80 ซม.

ทั้งนี้บริเวณท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา ทาง สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทำทางเดินไม้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชนชนที่ใช้บริการท่าเรือข้ามฟากและสัญจรไปมา

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กทม. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
เว็บไซต์ : http://dds.bangkok.go.th , www.prbangkok.com
เฟซบุ๊ก : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

☎️ หากพบเห็นน้ำท่วมขังแจ้ง ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร 0 2248 5115 หรือสายด่วน 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📸 : ฝ่ายโยธา
💬 ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร ฝากร้าน หรือแชร์เรื่องราวต่างๆ ได้ที่กลุ่มสาธารณะ "ใครไม่รัก... 'บางรัก'" คลิกเข้าร่วมเลย! https://www.facebook.com/groups/204241174659900
🆕 สำนักงานเขตบางรัก มี LINE Official แล้วนะ! เพื่อความสะดวก-รวดเร็วในการติดต่อราชการของทุกท่าน แอดเลย
'บางรัก' ทำทางเดิน​อำนวยการสัญจรประชาชน บริเวณท่าเรือด่วนและท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา
(25 ต.ค. 64) สำนักงานเขตบางรัก โดยฝ่ายโยธา จัดทำทางเดินไม้บริเวณท่าเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา เพื่อ​อำนวยความสะดวกการสัญจรให้กับประชาชน​ และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา​ โดยมี นายประชา พินิจกุล หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยและการปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กทม. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์ : http://dds.bangkok.go.th
เฟซบุ๊ก : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

☎️ หากพบเห็นน้ำท่วมขังแจ้ง ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร 0 2248 5115 หรือสายด่วน 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📸 : ฝ่ายโยธา
💬 ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร ฝากร้าน หรือแชร์เรื่องราวต่างๆ ได้ที่กลุ่มสาธารณะ "ใครไม่รัก... 'บางรัก'" คลิกเข้าร่วมเลย! https://www.facebook.com/groups/204241174659900
🆕 สำนักงานเขตบางรัก มี LINE Official แล้วนะ! เพื่อความสะดวก-รวดเร็วในการติดต่อราชการของทุกท่าน แอดเลย
ถ้าระดับน้ำแบบนี้ พื้นที่ที่อยู่ ใต้คลอง มหาสวัสดิ์ อย่างพุทธมณหฑล ต้องเฝ้าระวังหรือต้องขนของขึ้นที่สูงหรือไม่
🌧 (31 ส.ค. 64) เวลา 23.15 น. ฝนปานกลางกระจายทั่วพื้นที่ฝั่งพระนคร เเนวรอยต่อริมเเม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ต่อเนื่อง อ.บางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ ปริมาณฝนสูงสุดเขตหนองจอก 116.0 มม.

⚠️ หลายถนนที่สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำ ขณะนี้ทยอยแห้งปกติ
—————————

📍 หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ไม่ว่าจะเป็นขยะ หรือต้นไม้ล้ม ปัญหาท่อตัน ฝาท่อชำรุด หรือน้ำเน่าเสีย 🚨 โปรดแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม. (หน่วย BEST)

▶️ เฟซบุ๊ก ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร
▶️ ทวิตเตอร์
☎️ หรือโทร. 0 2248 5115 ⏰ ตลอด 24 ชั่วโมง
🌧 (31 ส.ค. 64) เวลา 21.30 น. ฝนปานกลางถึงหนักเขตหนองจอก มีนบุรี คลองสามวา สะพานสูง ลาดกระบัง ลาดพร้าว ดินแดง ห้วยขวาง ราชเทวี ดุสิต พญาไท จุตจักร บางซื่อ วังทองหลาง พระนคร บางพลัด บางกอกน้อย ทวีวัฒนา หนองเเขม บางเเค บางบอน จ.นนทบุรี จ.นครปฐม เคลื่อนตัวทิศตะวันตก ปริมาณฝนสูงสุดเขตพญาไท 75.5 มม.
—————————

📍 หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ไม่ว่าจะเป็นขยะ หรือต้นไม้ล้ม ปัญหาท่อตัน ฝาท่อชำรุด หรือน้ำเน่าเสีย 🚨 โปรดแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม. (หน่วย BEST)

▶️ เฟซบุ๊ก ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร
▶️ ทวิตเตอร์
☎️ หรือโทร. 0 2248 5115 ⏰ ตลอด 24 ชั่วโมง
🌧 (31 ส.ค. 64) เวลา 20.45 น. ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตหนองจอก ดินแดง ห้วยขวาม ราชเทวี ดุสิต พระนคร บางพลัด บางกอกน้อย จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตก ปริมาณฝนสูงสุดเขตหนองจอก 38.5 มม.
—————————

📍 หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ไม่ว่าจะเป็นขยะ หรือต้นไม้ล้ม ปัญหาท่อตัน ฝาท่อชำรุด หรือน้ำเน่าเสีย 🚨 โปรดแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม. (หน่วย BEST)

▶️ เฟซบุ๊ก ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร
▶️ ทวิตเตอร์
☎️ หรือโทร. 0 2248 5115 ⏰ ตลอด 24 ชั่วโมง
น้ำเสียในท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 เขตบางกะปิ เกือบล้นแล้วทุกท่อตลอดแนวเลยครับ ตั้งแต่หน้าวินสาย 8 จนก่อนถึงหมู่บ้านสินธร เหลืออีกประมาณคืบนึงก้อจะล้นแล้ว
ต้องการให้แก้ไข ระบบโทรมาตร WL.BKA.01 : สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่ มีความผิดพลาดครับในแต่ละวัน
ดินแดงฝนตกแล้ว ดูระดับน้ำในบึงมักกะสันด้วย น้ำเต็มอยู่เลยฝนตกแต่ไม่ระบายน้ำออก ต้องกาาให้ท่วมบ้านอีกแล้วหรือ
ดูระดับน้ำในบึงมักกะสันด้วย น้ำเต็มเปี่ยมฝนก้อเริ่มตก จะให้น้ำท่วมบ้านอีกแล้วหรือ ?????
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม กรุ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนาม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ ศูนย์บริการสาธารณสุข4ดินแดงH กองบริหารทรัพยากรบุคคล-กรมพ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือ สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา สำนักการจราจรและขนส่ง - สจส. สำนักงานเลขานุการ สำนักการว กรมดุริยางค์ทหารบก OKMD ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue