ท้องถิ่นไทย

ท้องถิ่นไทย แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

09/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สวัสดีพี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน

วันเด็กปีนี้ แอดมินขอเสนอเรื่องราวดีๆ จากค่าย Love camp สร้างเสริมเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย
.
.
.
โดยในกิจกรรม Love camp นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่เยาวชนค่าย Love Camp ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ มีใจความตอนหนึ่งคือ

''พระองค์ทรงขอให้เยาวชนหนุ่มสาวช่วยกันพัฒนาตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ ให้มีความ
สุข น่าอยู่ ปลอดภัย ดังในอดีต ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ แล้วนำส่วนดีมาใช้''

#จิตอาสา904

คณะทำงาน ศบค. สถ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศบค. มท. ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเตรี...
08/01/2021

คณะทำงาน ศบค. สถ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศบค. มท. ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเตรียมการจัดตั้ง Local Quarantine ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการจัดการขยะในห้วงการระบาดของโรคฯ ระลอกใหม่.

วานนี้ (7 ม.ค. 2563) เวลา 14.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ส่วนหน้า ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โอกาสนี้ รองอธิบดี สถ. พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรม เป็นตัวแทนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) รวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือกำชับ ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยสำหรับ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการขยะในห้วงนี้ ซึ่งมีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือจาก อปท. ให้ใช้หอกระจายข่าวชุมชน/เสียงตามสายชุมชน ในความรับผิดชอบของ อปท. สร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง เพื่อขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า ในส่วนของ ศบค. สถ. ได้นัดหมายประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ในการสนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
08/01/2021

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ "ข้อมูลของ อปท. ที่ประชาชนอยากรู้" ภายใต้โครงการ Open Gov. Open DLA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMH8nLkPZBauZl5x1uOJpcWf5Q0XUSt8PsZETn6XKyzaoaA/viewform

08/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

8 มกราคม.วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา.เจ้าฟ้าหญิงพระองค์เล็กของปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสูติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530 เจ้าฟ้าหญิงพระองค์เล็กที่ปวงชนชาวไทยจำนวนมาก ต่างติดตามผลงานทั้งในชีวิตจริง และสื่อสังคมออนไลน์อย่างชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านการทรงม้าอันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก พระปรีชาสามารถในด้านศิลปกรรมศาสตร์การออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่นที่ทันสมัย พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทรงสนพระทัยในการทรงม้าตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ทั้งยังทรงเข้าร่วมในงานพระราชพิธี โดยทรงเป็นผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศหลายครั้ง ทรงส่งเสริมและพัฒนาการศิลปกรรมของประเทศทุกแขนง โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ในพระอุปภัมถ์ ด้วยพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ในด้านแฟชั่น และด้านการทรงม้าทำให้พระองค์ทรงเป็นไอดอลของเยาวชนไทยเป็นจำนวนมาก จนนิตยสาร Garzia ของอังกฤษ จัดอันดับให้พระองค์เป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีสไตล์ที่สุดจากทั่วโลก

#ทรงพระเจริญ

08/01/2021
06/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" พระปฐมบรมราชโองการ ร.10 สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 "

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#พระราชปณิธาน

การศึกษาท้องถิ่นไทย
05/01/2021

การศึกษาท้องถิ่นไทย

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟัง Facebook LIVE
การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.
ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ทางเพจการศึกษาท้องถิ่นไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อคำถามสามารถฝากไว้ใต้โพสนี้ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. สถ.) เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่...
05/01/2021

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. สถ.) เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ – สร้างความเข้าใจถึงการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น เพื่อให้การรับมือในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.

วันนี้ (5 ม.ค. 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ศบค. สถ.) โดยมี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ นายสุรพล เจริญภูมิ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการ สถ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สถ. ในส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม

โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย (1) มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3) การเตรียมความพร้อมในส่วนศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) (4) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” และ (5) การดำเนินการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า

รองอธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย การปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่างระหว่างกัน, สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, หมั่นล้างมือ, ตรวจอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ รวมทั้งหารือถึงการทำงานร่วมกัน และการสนับสนุน ระหว่างจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เช่น การเตรียมความพร้อมในส่วนศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) รวมถึงการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น

ทั้งนี้ ศบค. สถ. ได้นัดหมายประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ในการสนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.

กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
05/01/2021

กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(การสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญฯ)
.
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ไปแล้วนั้น

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้กรมฯ ได้มหาวิทยาลัยผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ แล้ว เดิมมีแผนการจะดำเนินการจัดสอบในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้สมัครสอบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการสอบแข่งขันฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะได้มีประกาศกำหนดวันสอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
.
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถติดตามประกาศได้ที่ https://dla.thaijobjob.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 0 2241 9000 ต่อ 1203

คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ
05/01/2021
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ

คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ

05/01/2021
ไทยคู่ฟ้า

ไทยคู่ฟ้า

[LIVE] นายกรัฐมนตรี เเถลงภายหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย PR
05/01/2021

กระทรวงมหาดไทย PR

ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดบูรณาการดำเนินมาตรการเข้มข้นในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงกักตนเอง 14 วัน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ เพื่อหยุดยั้งการระบาดโควิด-19
.
วันนี้ (5 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้กำหนดกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 64 เพื่อให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
.
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเพิ่มเติม 3 ด้าน คือ 1) เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเต็มขีดความสามารถ หรือ DMHTT ได้แก่ เว้นระยะระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ 2) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ประชาชนให้ความร่วมมือหากทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ และ 3) ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กวดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยเคร่งครัด โดยให้ผวจ. และนายอำเภอ เข้มงวดกวดขันและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมในการหาข่าว/เบาะแสกรณีดังกล่าวด้วย
.
และสำหรับจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้เป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้ ผวจ.ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยความเห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นใดที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 2) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ ผวจ.เสนอ คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนดมาตรการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน การจัดสถานที่ จัดให้มีระบบบันทึกผู้ใช้บริการโดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือจดบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในกรณี คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเวลาห้ามนั่งบริโภคในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้กำหนดห้ามนั่งบริโภคในร้านระหว่างเวลา 21.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยให้เป็นลักษณะของการจำหน่ายแล้วนำกลับไปบริโภคที่อื่น 3) การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ โดย ผวจ. ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) บูรณาการและประสานการปฏิบัติ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและตำรวจ ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักพื้นที่รอยต่อระหว่าง "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" กับ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และพื้นที่รอยต่อระหว่าง "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" กับ "พื้นที่ควบคุม" หากพบบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้บันทึกข้อมูลเพื่อสามารถสืบค้นได้ และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วน จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางรองในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ให้ประสานสอดคล้องกับการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางหลัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด และขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเป็นกรณีการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ
.
นอกจากนี้ ในกรณีจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและมีแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้วย และ ให้ ผวจ. ประสานกับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือการปฏิบัติการดูแลผู้ใช้แรงงานร่วมกับการปฏิบัติการของภาคราชการ โดยแนะนำให้มีการนำมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงให้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 5 ม.ค. 2564

04/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ฟ้าใหม่ที่ฟ้าเหนือ

"โครงการหลวงที่ปัดเป่าความทุกยากให้หายไปจากฟ้าเหนือ"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

04/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จดหมายถึงพระราชา]
.
"ถึง พระเจ้าอยู่หัว
ผมชื่อ ด.ช. อีฟฟราน อายุ 12 ปี ผมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวช่วยรักษาพี่ชายของผม พี่ชายของผมชื่อ เรฟาดี้ อ้นบุตร อายุ 13 ปี พี่ผมเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ ผมอยากให้พี่ผมหายแล้วกลับมาเล่นกับผม ผมมีพี่ชายคนเดียว พระเจ้าอยู่หัวช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ"
.
เป็นเรื่องเล่าจากเด็กชายวัย 12 ปี ที่เขียนจดหมายถวายฎีกาต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ให้ช่วยรักษาพี่ชายที่มีอาการป่วยหนักเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระเมตตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างความซาบซึ้งให้กับครอบครัว"อ้นบุตร"
.
เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทย และคนไทยถูกปลูกฝังให้เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี และสถาบันมหากษัตริย์ ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
.
#ทรงพระเจริญ
#พระมหากรุณาธิคุณ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

การศึกษาท้องถิ่นไทย
04/01/2021

การศึกษาท้องถิ่นไทย

ด่วน!!!
แจ้งการปิดสถานศึกษา อปท. กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

03/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ กว่าจะมาเป็น... ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
.
ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย
.
ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#เกษตรทฤษฎีใหม่
#ราบ11

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคน ใครหยุดพักผ่อนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วกลับมาทำงานด้วยจิตใจที่แจ่มใส ทางพวกเราชาวจิตอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อพี่น้องประชาชน เช่นการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยประสบภัยหนาว มอบผ้าห่ม และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) และตั้งจุดวัดอุณหภูมิ และจุดตรวจขันวินัยจราจร

#จิตอาสา904

การศึกษาท้องถิ่นไทย
02/01/2021

การศึกษาท้องถิ่นไทย

คู่มือ แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้
https://www.dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20200209150808_1.pdf

และเอกสารประกอบ 'การชี้แจงบทบาท อปท. ในการคุ้มครองเด็ก
ในสถานการณ์ COVID - 19' สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้
https://1drv.ms/u/s!Ao9PqGdN2A3Wg68MfQUHeCypcfaaIA?e=X38F6e

กระทรวงมหาดไทย PR
01/01/2021

กระทรวงมหาดไทย PR

ผู้บริหารระดับสูง มท. ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564
.
วันนี้ (1 ม.ค.64) เวลา 08:00 น. ที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางกุลยา เผ่าจินดา ภริยา ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564
.
พร้อมกันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 ม.ค. 2564

ที่อยู่

วังสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต
Bangkok
10300

สาย 12 , 56

เบอร์โทรศัพท์

022419000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท้องถิ่นไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท้องถิ่นไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด