ท้องถิ่นไทย

ท้องถิ่นไทย แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี สถ.เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 63https://siamrath.co.th/n/187292
05/10/2020
อธิบดี สถ.เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี

อธิบดี สถ.เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 63
https://siamrath.co.th/n/187292

อธิบดี สถ.เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 วันนี้ (5 ตุลา.....

การศึกษาท้องถิ่นไทย
05/10/2020

การศึกษาท้องถิ่นไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในสังกัดที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ให้ความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 3061 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24272_1_1601872149347.pdf?time=1601885392180

อธิบดี สถ.เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายร...
05/10/2020
อธิบดี สถ.เปิดประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2563

อธิบดี สถ.เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/politic/208135

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ – นายประยู...

อธิบดี สถ. เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ณ...
05/10/2020

อธิบดี สถ. เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล จำนวนกว่า 3,500 คนเข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานของท้องถิ่นตามนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์” พร้อมเป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. และประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอีกด้วย.

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ...
05/10/2020

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สถ. ด้วย

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/571964582992764/posts/1579801985542347/

"ประชาชนมีความสุข...ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ถึง 2,867 ครัวเรือน (10,191 คน)

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#นครสววรค์
#ขาดทุนคือกำไร

กระทรวงมหาดไทย PR
03/10/2020

กระทรวงมหาดไทย PR

มท.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
.
วันนี้ (3 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ สำนักสงฆ์ถ้ำมุนี หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลตำรวจโทณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รองเสธ.มทบ.31 ผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และนายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับ
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้มาติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 766 ไร่ เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำในการทำการเกษตรตลอดปี เนื่องจากสภาพปัญหาในพื้นที่ปัจจุบันแห้งขอด จากการขยายเขตเส้นทางรถไฟ ทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวง ไม่สามารถไหลลงบ่อดินขาวได้ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ร่วมกันในการพัฒนาสระบ่อดินขาว ทั้งในเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำ การทำท่ออุโมงค์ลอดเส้นทางรถไฟ บ่อหน่วงน้ำ การทำแปลงเกษตร และการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนโดยนำเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาใช้ในระยะต่อไป ในขณะนี้งานโครงสร้างดำเนินการไปได้ดี โดยคาดว่าจะดำเนินการเเล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายและพร้อมที่จะสนับสนุนหากมีข้อขัดข้องใด
.
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวโดยสรุปว่า สระบ่อดินขาวเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่มาติดตามและให้คำเเนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเเล้ว ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามข้อเเนะนำแล้ว พร้อมทั้งได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เพื่อติดตามรายละเอียด ขณะนี้มีการดำเนินการไปเเล้วคิดเป็น ร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด คาดว่าเเผนงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 10 ตุลาคม 63 ซึ่งได้รับข้อเเนะนำว่าควรมีคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูเเลบ่อดินขาว เพื่อให้สามารถดูแลพื้นที่เเละบริหารจัดการพื้นที่โครงการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องบริหารจัดการเเก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบริโภค-อุปโภค การทำคลองไส้ไก่ ที่เป็นเเผนในระยะกลาง เป็นต้น
.
จากนั้นพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดาและคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามพื้นที่ฝายชะลอน้ำบริเวณเขาวง บ่อหน่วงน้ำ แนวส่งน้ำและตำแหน่งท่อลอดทางรถไฟ และบริเวณสระบ่อดินขาวและชุมชนโดยรอบ
.
เวลา 12.45 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาสระบ่อดินขาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
.
กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.
ครั้งที่ 136/2563 วันที่ 3 ต.ค. 63

กฎหมายท้องถิ่น by DLA
03/10/2020

กฎหมายท้องถิ่น by DLA

กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงบางตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
**อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
#เข้าใจเข้าถึงง่ายใช้ได้จริง
#กฎหมายท้องถิ่นbyDLA

กฎหมายท้องถิ่น by DLA
03/10/2020

กฎหมายท้องถิ่น by DLA

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
**อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
#เข้าใจเข้าถึงง่ายใช้ได้จริง
#กฎหมายท้องถิ่นbyDLA

ประมวลภาพ – วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่...
02/10/2020

ประมวลภาพ – วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 18 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากร ในสังกัด สถ. เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสุวัทนา กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ศาลพระภูมิหน้าประตูทางเข้า ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพ่อปู่สิงหรา ศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ศาลท่านจุก พระพุทธรูป พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สถ.

มท.ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน กกต. เตรียมพร้อมนำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งท้องถิ่น.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา...
01/10/2020

มท.ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน กกต. เตรียมพร้อมนำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งท้องถิ่น
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

กองสารนิเทศ สป.
ครั้งที่ 135 / 2563
1 ต.ค. 63

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ คลองไส้ไก่คืออะไร ? ]
.
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การดำเนินชีวิตภายใต้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย

“ การทำเตาเผาถ่าน / การเผาถ่าน”
ที่เราสามารถผลิตเองได้

ก่อนที่เราจะเผาถ่าน เราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตขึ้นมาจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลำต้น เราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนำมาเป็นดอกเบี้ย ต้นทุนเราก็ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่รู้จักหมด สามารถใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดต้นไม้
เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติได้กลับคืนมา เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...
30/09/2020
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรม นายสมชาย เจนวณิชย์วิบูล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น และพันจ่าเอก ชนินทร์ ราชมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น.

https://www.thairath.co.th/news/society/1940655

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่.....

สถ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/poli...
30/09/2020
สถ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ประจำปี 63

สถ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563...

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/798254

สถ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖)http://www.ratchakitcha....
29/09/2020

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0080.PDF
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0081.PDF

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ
29/09/2020

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

บรรยากาศการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ยินดีกับทุกคนมากๆครับ

สำหรับการเรียกรายงานตัวในรอบต่อๆไป สามารถติดตามได้ในเพจนี้ครับ😁😊

ประมวลภาพ – วันนี้ (29 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายประยูร...
29/09/2020

ประมวลภาพ – วันนี้ (29 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” วานนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ อ...
29/09/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

วานนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยเป็นการรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับประกาศเกียรติคุณจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรม นายสมชาย เจนวณิชย์วิบูล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น และพันจ่าเอก ชนินทร์ ราชมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น.

ครั้งที่ 55/2563
ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สล.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงผู้ได้รับป...
29/09/2020
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณที่มีอายุราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ และมีอายุราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์

https://www.thairath.co.th/news/society/1940263

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงผู้....

“ขอเรียนว่า ประกาศเกียรติคุณนี้ พวกเราชาวท้องถิ่น ร่วมกันมอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณ แสดงถึงเกียรติประวัติของทุกท่าน ที่ทำง...
29/09/2020
สถ.มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี63

“ขอเรียนว่า ประกาศเกียรติคุณนี้ พวกเราชาวท้องถิ่น ร่วมกันมอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณ แสดงถึงเกียรติประวัติของทุกท่าน ที่ทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ให้งานในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลสำเร็จ สนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล สร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชน ผลงานที่ทรงคุณค่า การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนด้วยความสุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรมตลอดมาของทุกท่าน จะเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนข้าราชการและน้องๆ ที่เข้ารับราชการในรุ่นหลัง ขอให้ระลึกเสมอ คุณค่าแห่งความดีของทุกท่าน จะคงอยู่ในใจของพวกเราชาวท้องถิ่นตลอดไป”

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/798136

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึง...

ที่อยู่

วังสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต
Bangkok
10300

สาย 12 , 56

เบอร์โทรศัพท์

022419000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท้องถิ่นไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท้องถิ่นไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด