สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรม

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
(6)

เปิดเหมือนปกติ

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
07/02/2021

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

วันหยุด เราไม่หยุด เปิดโครงการน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยเกษตรกรกาฬสินธุ์ สนองนโยบายสู้ภัยแล้งของรัฐบาล

ภาพกิจกรรมเช้าวานนี้ กับภารกิจลงพื้นที่บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการบ่อน้ำบาดาลขนาดความจุ 120 ลบ.ม./ถัง จำนวน 4 ถัง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5,120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ทำการขุดลึกจากผิวดินเพียง 80 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้มากถึง 12 ลบ.ม./ชั่วโมง มีระยะในการส่งน้ำไกลถึง 3 กิโลเมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตร จำนวนกว่า 760 ไร่ ผลิตปริมาณน้ำได้กว่า 2 แสน ลบ.ม./ปี เป็นโครงการที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่เห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอย่างหนัก และได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงฯ มาดำเนินโครงการแห่งนี้ครับ ✌

#TopVarawut #CTP #MNRE #DGR

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
06/02/2021

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 2 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเปิดโครงการ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ และมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการดังกล่าว
.
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการบ่อน้ำบาดาลขนาดความจุ 120 ลบ.ม./ ถัง จำนวน 4 ถัง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5,120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ทำการขุดลึกจากผิวดินเพียง 80 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้มากถึง 12 ลบ.ม./ชั่วโมง มีระยะในการส่งน้ำไกลถึง 3 กิโลเมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นทางการเกษตร จำนวนกว่า 760 ไร่ ผลิตปริมาณน้ำได้กว่า 2 แสน ลบ.ม./ปี /// 6 ก.พ. 2564
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

04/02/2021
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) แถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมแจ้งความเพิ่มเติม นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

กรมป่าไม้
04/02/2021

กรมป่าไม้

🌳ทส. ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ 64 "สานงานเก่า เพิ่มงานใหม่ เสริมคุณภาพ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อประชาชนและประเทศชาติ🌳

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ และผ่าน VDO Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นการให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติราชการร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวงและหน่วยงานในสังกัก ทส. และให้ส่วนราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในภารกิจของกระทรวงฯ โดยมีการวางแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการยึดโยงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ปฏิบัติ และเป็นการสานงานเก่า เพิ่มงานใหม่ เสริมคุณภาพ ทส.ยกกำลัง 2 บวก 4 "คิดใหม่ ทำใหม่" ที่ทุกระดับจะช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯ เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
01/02/2021

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

รายงานผลการปฏิบัติงาน "ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง" โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นับถึงวันนี้ เป็นเวลา 434 วันแล้วครับ เราได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งสิ้น 4,672 เคส ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,996 เคส อยู่ระหว่างดำเนินการ 446 เคส รอดำเนินการอีก 62 เคส และดำเนินการสร้างจุดจ่ายน้ำถาวรไปแล้ว 200 จุด ทั่วประเทศครับ พี่น้องประชาชน สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการดำเนินงานของพวกเราได้แบบ Real Time ที่เว็บไซต์นี้ครับ http://1310.dgr.go.th/dashboard/

สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภัยแล้งในปีนี้ สามารถแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือได้ที่ 02-666-7000 กด 1 และ 095-949-7000 หรือแสกน QR Code ในภาพด้านล่างนี้ เพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลยครับ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้งของเรา จะยังคงเปิดทำการไปเรื่อยๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแบบเร่งด่วน จนกว่าภารกิจด้านการฟื้นฟูป่า พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเป็นงานระยะยาวจะสำเร็จลุล่วง จนไม่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนของประเทศไทย ต้องพบความยากลำบากจากภัยแล้งอีกครับ ✌

#TopVarawut #MNRE #DGR

สาระน่ารู้.....พะยูง
01/02/2021

สาระน่ารู้.....พะยูง

28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
ภารกิจสำคัญของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าการเตรียมกล้าไม้...สำหรับประชาชนCr. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
28/01/2021

ภารกิจสำคัญของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
การเตรียมกล้าไม้...สำหรับประชาชน
Cr. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

28/01/2021
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ปลดล็อกมาตรา 7 ระยะที่ 2 ปลูกไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก. สามารถตัด โค่น แปรรูปได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
Facebook : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 02-561-4292-3 ต่อ 5534

#ปลดล็อกปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินสปก

สำนักงาน ก.พ.
27/01/2021

สำนักงาน ก.พ.

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่องด้วยกัน และได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564 ดังนี้

การดำเนินการเรื่องที่ 1 การเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

1. แนวทางการเพิ่มโอกาสและช่องทางการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 โดยจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ร่วมจัดสอบให้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุข โดยสำนักงาน ก.พ. และจะเร่งตรวจและประกาศผลสอบภายในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีแผนการเพิ่มที่นั่งสอบในภาพรวมได้ถึง 847,528 ที่นั่ง (ไม่รวมการจัดสอบภาค ก. พิเศษ)

2. แนวทางการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเร่งประสาน ส่วนราชการต่าง ๆ ให้เร่งรัดการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต่าง ๆ รวม 29,831 จาก 142 บัญชี ที่ส่วนราชการสามารถใช้เรียกบรรจุได้ทันทีเมื่อมีอัตราว่าง อันจะช่วยลดขั้นตอนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ขณะนี้มีส่วนราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสอบแข่งขัน จำนวน 35 ส่วนราชการ

3. การสนับสนุนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากวิธีการสอบแข่งขัน โดยจะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจส่วนราชการถึงช่องทางและวิธีการอื่นที่ส่วนราชการสามารถเลือกใช้เพื่อการพิจารณาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนอกเหนือจากวิธีการสอบแข่งขันข้างต้น อันได้แก่ การบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก การบรรจุผู้มีความรู้ความชำนาญงานสูง (Lateral Entry) การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ/พนักงานตามกฎหมายอื่น รวมทั้งการบรรจุกรณีพิเศษอื่น ๆ

4. การสำรวจสถานะอัตราว่างของทุกส่วนราชการ เพื่อให้เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตำแหน่งแรกบรรจุที่ว่างหรืออยู่ระหว่างการสรรหา ตำแหน่งที่อยู่ระหว่างการเลื่อน โอน ย้าย หรือตำแหน่งที่มีแผนปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น หรือต้องยุบเลิกตำแหน่ง ตลอดจนสภาพปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดที่ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและสนับสนุนการสรรหา การสอบคัดเลือก ตลอดจนแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ และจะได้วิเคราะห์สรุปรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

การดำเนินการเรื่องที่ 2 แนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนราชการ

1. การจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) จำนวน 219,849 อัตรา และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ จำนวน 1,308 อัตรา (รวมทั้งสิ้น 221,157 อัตรา) โดยส่วนราชการได้จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติแล้ว และยังมีกรอบอัตรากำลังที่ว่างประมาณ 10,537 อัตรา ซึ่งส่วนราชการอยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และหากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วก็จะสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการต่อไป

2. การเพิ่มโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบพนักงานราชการ ซึ่ง คพร. จะพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ส่วนราชการเพื่อจ้างพนักงานราชการได้ไม่เกิน 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565) เน้นการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ โดยอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างงานพนักงานราชการและหากได้รับงบประมาณแล้วจะเร่งดำเนินการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการให้แก่ส่วนราชการตามความจำเป็น

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริหารอัตรากำลัง งบประมาณ และการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ เป็นไปอย่างยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกันทั้งระบบ นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทั้งการวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมต่อไป

ที่มา : ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564

กรมป่าไม้
26/01/2021

กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24/01/2021

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เตรียมพบกับ....!!
นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
กับการ LIVE สด ครั้งสำคัญ ที่ไม่เหมือนใคร
ได้ทาง Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
ในวันที่ 27 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า เป็นต้นไป
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
22/01/2021

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : "วราวุธ" มอบอุปกรณ์ยังชีพพร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อช.ดอยสอยมาลัย -​ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก

วันนี้ (22 มกราคม 2564) เวลาประมาณ 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ยังชีพ และตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ป่า พนักงานดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย -​ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)​ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดย รมว.ทส. ได้ให้แนวทางการดำเนินงานแก่อุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งนอกจากจะต้องปฏิบัติงานด้วยความมีวินัย อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดแล้ว สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทำความเข้าใจทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจ ความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

จากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน ซึ่งยาวที่สุดในโลก ความยาว 72.2 เมตร กว้าง 1.8 เมตร อายุราว 120,000 ปี และชมการสาธิตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ในรูปแบบ การชิงเก็บ ตามนโยบายของ รมว.ทส. และปลูกต้นแดง เพิ่มพื้นที่ป่าในโอกาสนี้ด้วย

22/01/2021
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ป่ารอฟื้นฟู...ปลูกและจัดการอย่างไรให้สำเร็จ”ผ่าน Facebook Live ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศ...
22/01/2021

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ป่ารอฟื้นฟู...ปลูกและจัดการอย่างไรให้สำเร็จ”
ผ่าน Facebook Live ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ http://frc.forest.ku.ac.th/index.php
วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
19/01/2021

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

แผนงานสำคัญ ปี 2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผมได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการ มีดังนี้ครับ

1. การจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย 53 พื้นที่ 31 จังหวัด 374,047 ไร่
2. การปลูกป่าขยายพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ เป้าหมาย 4 แสนไร่
3. การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป้าหมาย 10 โครงการ การสร้างฝายและการจัดการระบบกระจายน้ำ เป้าหมาย 9,699 แห่ง
4. การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 เป้าหมายลดการเกิดลงร้อยละ 20
5. สถานการณ์ภัยแล้ง ให้ติดตามสถานการณ์และประสานความพร้อม/การช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอก ทุกวัน
6. การจัดการน้ำเสีย และขยะในภาวการณ์ระบาด COVID – 19 ให้ทำความเข้าใจกับประชาชน และลดความเสี่ยงของประชาชน

ในปี 2564 พวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปฏิบัติงานเชิงรุก ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 เพื่อปกป้อง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิ์ผล อย่างสูงสุดครับ

#TopVarawut #MNRE #CTP

ปริมาณของน้ำที่ป่ากับเก็บไว้ ในพื้นที่ 1 ตร.กม. หรือ 625 ไร่ มีปริมาณมากขนาดไหนกัน ❔🌳🌳🌳
19/01/2021

ปริมาณของน้ำที่ป่ากับเก็บไว้ ในพื้นที่ 1 ตร.กม. หรือ 625 ไร่ มีปริมาณมากขนาดไหนกัน ❔🌳🌳🌳

19/01/2021
19/01/2021
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
16/01/2021

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สมาชิก กบข. รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อชุดเครื่องแบบข้าราชการสำเร็จรูป Thanulux ผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee หรือ www.shopee.co.th (สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไปเท่านั้น)

วิธีการรับสิทธิ์
1. เข้าแอปพลิเคชัน Shopee หรือ www.shopee.co.th พิมพ์ค้นหา "Thanulux Uniform" ที่ช่องค้นหาสินค้า และเลือกชุดเครื่องแบบข้าราชการสำเร็จรูปที่ต้องการ
2. กดปุ่ม "ซื้อสินค้า" เพื่อไปยังหน้าสรุปยอดสั่งซื้อและเตรียมชำระเงิน
3. จากนั้นเข้าแอปพลิเคชัน กบข. เมนูสิทธิพิเศษ เลื่อนค้นหาสิทธิพิเศษ Thanulux ที่หมวดหมู่แนะนำ
4. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในแอปพลิเคชัน กบข. จากนั้น "กดรับสิทธิพิเศษ" สมาชิกจะได้รับโค้ดส่วนลด จากนั้นกลับไปที่แอปพลิเคชัน Shopee หรือ www.shopee.co.th เพื่อนำโค้ดที่ได้ไปกรอกที่ช่อง "โค้ดส่วนลดร้านค้า"
5. จากนั้นกด "ชำระเงิน" แล้วทำตามขั้นตอนของ Shopee

เงื่อนไขเพิ่มเติม
* โค้ดส่วนลดมีเวลาใช้งานจำกัด กรุณาเลือกสินค้าให้เรียบร้อยก่อนกดรับโค้ด
* ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน กบข. ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2WsOKgQ

#GPFcommunity #กบข #เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #MyGPF

กรมป่าไม้
16/01/2021

กรมป่าไม้

🌳รมว ทส ลงพื้นที่ จ. อุดรฯ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน🌳

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 11 แห่ง ณ อ่างเก็บน้ำตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนร่วมต้อนรับ
อำเภอหนองวัวซอ มีป่าชุมชนทั้งหมด 30 ป่าชุมชน โดย ป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน "ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต" จากโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ "รัฐมีป่า ประชามีสุข"
และยังสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายป่าชุมชนทั้ง 365 แห่ง ใน จ. อุดรธานี ให้สามารถดูแลรักษาป่า บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้อย่างคุ้มค่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ อ.หนองวัวซอแห่งนี้ เต็มไปด้วยต้นไม้หลายพันธุ์นานาชนิดเหลือเกิน เป็นป่าที่พี่น้องชาวหนองวัวซอช่วยกันดูแล แทนที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เราดูแลป่า เราดูแลไม้ยืนต้นนับหลายหมื่นต้นที่อยู่ในบริเวณ ผลที่ตามมาคือ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า มีน้ำเต็มไปหมด แต่ละครั้งที่คนอื่นไม่มีน้ำใช้แต่เรามี นี่คือพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่านั้นคือโรงงานผลิตน้ำ แต่พวกเราอยู่ที่นี่ ต้นไม้ 1 ต้น คือ เครื่องฟอกอากาศ ต้นไม้1 ต้นคือเครื่องผลิตน้ำ ฉะนั้นพวกเราอยู่ท่ามกลางเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ เราอยู่ท่ามกลางโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่ วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆชุมชน ในที่แห่งนี้ ที่ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนหลายหมื่นไร่ จนกระทั่งวันนี้เรามีน้ำให้พวกเรากันเองได้ใช้ ในฐานะที่เป็นที่คนไทยคนหนึ่งต้องขอบคุณพี่น้องป่าชุมชนที่ช่วยกันดูแลผืนป่าของประเทศไทย ให้เรามีป่าที่สมบูรณ์ และให้เรามีน้ำใช้ตลอดปี

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
16/01/2021

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

สุดสัปดาห์นี้ นับเป็นเวลาครบ 18 เดือนแล้วครับ ที่ผมได้รับโอกาสเข้ามาทำงานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตผมเลยครับ ได้เดินทางไปลงพื้นที่ทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ได้ลงไปทำงานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาแล้ว 60 จังหวัด รวม 140 ครั้ง เหลืออีกแค่ 16 จังหวัด ก็จะครบทั่วประเทศครับ ซึ่งผมตั้งใจ จะเดินทางไปให้ครบ 76 จังหวัด ภายในเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะครบ 2 ปี ของการทำงานที่นี่พอดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมได้ทำงานอย่างคุ้มค่า คุ้มคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ไว้ใจ เลือกพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาเป็นตัวแทนของท่าน ทำงานรับใช้ประเทศ ขอสัญญาว่าจะใช้ทุกวันทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างสูงสุด ทั่วถึง และเท่าเทียมครับ

#TopVarawut #VarawutMission #MNRE #CTP

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากมีป่าเป็นของตัวเองเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยไว้กินเอง
ขออนุญาตสอบถามครับ ต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรอะครับ
บ ผมกำลังจะทำศูนย์เรียนรูปเกษตรแบบยั่งยืน มีการปลูกต้นไม้ ผมอยากขอพันธุ์ไปปลูก ไม่ทราบว่าต้นไม้หมดยังครับ