กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ, หน่วยงานราชการ, 17, Rama 1 Road, Rongmuang, Patumwan, Bangkok.
(21)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post
23/03/2021

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post

ตลาด PV Rooftop ประเทศเวียดนามโตแบบก้าวกระโดด วันนี้ Admin จะพาไปทัวร์ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไม่ใกล้ไ...
10/03/2021

ตลาด PV Rooftop ประเทศเวียดนามโตแบบก้าวกระโดด

วันนี้ Admin จะพาไปทัวร์ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไม่ใกล้ไม่ไกล เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเองประเทศเวียดนาม

ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดเซลล์แสงอาทิตยบนหลังคาของประเทศเวียดนาม เติบโตกว่า 2,435% ฟังไม่ผิดค่ะ จากสถานะการติดตั้งที่ 378 MWp ในปลายปี 2562 มาเป็น 9.583 GWp ณ ปลายปี 2563 (ตัวเลขรายงานจากการไฟฟ้าของเวียดนาม) โดยมีการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 102,000 ระบบ (เป้าหมายรวมของประเทศไทย ณ ปี 2579 อยู่ที่ 6 GWp) ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือเงื่อนไข อัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ Feed-in-Tariff (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2563) ที่ราคา $0.0838 ต่อหน่วยไฟฟ้า (2.6 บาทต่อหน่วย) เป็นเวลา 20 ปี ที่ระบบจะต้องเชื่อมต่ออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในจำนวนทั้งหมดนี้ ยังไม่รวมระบบอีก 38 ระบบหรือกว่า 2.888 GWac ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข เพราะทำการติดตั้งบนหลังคาพื้นที่เกษตรกรรม ที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

ประเทศเวียดนามในวิธีเดียวกันนี้ในการขับเคลื่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดินและแบบลอยน้ำ ในปี 62 โดยเพิ่มขึ้นจาก 106 MWp เป็น 5.317GWp และปัจจุบัน (ณ ปลายปี 2653) มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดินรวมแล้วทั้งสิ้น 16.449GWp อัตราการรับซื้อล่าสุดคือ 0.0709 USD/kWh (2.19 บาทต่อหน่วย) สำหรับการติดตั้งบนพื้นดิน และ 0.0769 USD/kWh (2.37 บาทต่อหน่วย) สำหรับระบบลอยน้ำ

น่าติดตามจริงๆว่าในปีนี้ตลาดจะเป็นยังไง ถ้าไม่มีตัวช่วยเหมือนปีที่ผ่านๆมา

Ref: https://www.pv-tech.org/vietnam-rooftop-solar-records-major-boom-as-more-than-9gw-installed-in-2020/

08/03/2021

การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการประชุมครั้งนี้ พพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแก่กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล อันจะเป็นการช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของแต่ละหน่วยงาน และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้สามารถขายคืนกลับในอัตราตามที่ มติ กพช. กำหนด

เรียบเรียง จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์, ชัยวัฒน์ ไชยสุข
ถ่ายภาพ อากร สร้อยแก้ว

ที่มา
https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=55448&filename=index

#พลังงานDEDE #พพ.

ครม.รับทราบมติ กพช.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน​เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวั...
04/03/2021
www.energynewscenter.com

ครม.รับทราบมติ กพช.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน​เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวันที่​ 2​ มี.ค.2564​ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
ในการดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 ได้ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) และสำนักงาน กกพ. เร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในวงกว้างให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดการดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ)
1.1 โดยที่ กพช. และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีการปรับปรุงเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมาย กกพ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าฯ โดยให้ขยายผลไปยังกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล (โครงการใหม่) และในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยให้ปรับเพิ่มอัตรารับซื้อให้ผลตอบแทนดีขึ้นเพื่อจูงใจประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตสะสม 100 เมกะวัตต์ [เฉพาะปี 2564 โดยได้รวมเป้าหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 50 เมกะวัตต์ เข้ากับเป้าหมายปี 2564 จำนวน 50 เมกะวัตต์]

1.2 กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่ กกพ. เสนอ และได้เสนอ กพช. พิจารณา ซึ่ง กพช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้ กกพ. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนฯ มอบหมายให้ พน. โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

Credit picture: https://www.energynewscenter.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210112_191635.jpg

ที่มา: https://www.energynewscenter.com/ครม-ไฟเขียวมติกพช-ให้เร่/

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหร...
03/03/2021

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยจากความต้องการพลังงาน 21 GW ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61 โดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 10.6 GW พลังงานลม 1.6 GW

เราคงเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้น จากหลายๆ เมือง ในหลายๆ ประเทศ หวังว่าวันหนึ่งเราคงจะเห็นเหตุการณ์นี้ที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

Picture captured from : http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.html

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยจากความต้องการพลังงาน 21 GW ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61 โดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 10.6 GW พลังงานลม 1.6 GW

เราคงเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้น จากหลายๆ เมือง ในหลายๆ ประเทศ หวังว่าวันหนึ่งเราคงจะเห็นเหตุการณ์นี้ที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

Picture captured from : http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.html

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนชี้ ‘โซลาร์เซลล์’ 12 แห่งของ กอ.รมน. ใช้การไม่ได้ทุกจุด จ่อสอบค่าอุปกรณ์ พบแพงเกินจริงเมื่อวันที่ 18 กุม...
22/02/2021

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนชี้ ‘โซลาร์เซลล์’ 12 แห่งของ กอ.รมน. ใช้การไม่ได้ทุกจุด จ่อสอบค่าอุปกรณ์ พบแพงเกินจริง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 12 จุด แบ่งเป็น อำเภอสบเมย 1 จุด และอำเภอแม่เรียง 11 จุด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกจุดแล้ว พบว่าทั้ง 12 จุด ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ และไม่ได้รับการดูแลรักษาทั้งอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม

พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์กล่าวว่า จากการสอบถามชาวบ้าน ครู และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ปรากฏว่าหลังจากโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีเพียง 2 จุดเท่านั้นที่ใช้การได้ และอีก 10 จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ยังพบว่าหมดระยะเวลาประกันตั้งแต่ 2 ปีหลังแล้วเสร็จ ซึ่งในการส่งมอบงานระยะที่ 4 กำหนดว่า ต้องมีการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน หรือชาวบ้าน ที่จะรับมอบโครงการไปดูแลต่อ ในเรื่องนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าได้มีการอบรมจริงหรือไม่ และมีการส่งมอบผู้ดูแลต่อแล้วหรือยัง และได้ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่โครงการใช้การไม่ได้ เนื่องจากบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จนเครื่องสูบน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำมากักเก็บ บางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมาเครื่องมือก็เสียหาย ซึ่งผู้รับเหมาดำเนินการไม่มีความรู้ในเรื่องของสภาพพื้นที่ และไม่มีการสอบถามผู้นำหมู่บ้านเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าบางจุดมีไฟฟ้า และน้ำประปาภูเขาใช้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะตรวจสอบโครงการนี้ต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมดด้วย เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีราคาสูงเกินความเป็นจริง“ พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์กล่าว

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 8 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 1 หมู่บ้าน และอำเภอแม่สะเรียง 11 หมู่บ้าน รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน

ที่มา https://www.matichon.co.th/region/news_2585542

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EECวันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล...
19/02/2021

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EEC

วันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจง​ ว่า​ กระทรวงพลังงาน​นัดถก​สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ ​(สกพอ.) สัปดาห์หน้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC และโครงการพัฒนาด้านไฟฟ้าภายในพื้นที่พิเศษต่างๆ รวมถึงโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ยังมิได้มีการกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้แผน PDP แต่อย่างใด และยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้แผน PDP โดยโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC ดังกล่าว​ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน​ เมื่อวันที่​ 6​ มี.ค.2563​ และมี​พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 รองรับ​ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท

การจัดทำแผน PDP นั้นจะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ​ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผน TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงพลังงาน จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและคาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติโดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป” โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

ที่มา https://www.energynewscenter.com/500mw-eec/

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EEC

วันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจง​ ว่า​ กระทรวงพลังงาน​นัดถก​สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ ​(สกพอ.) สัปดาห์หน้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC และโครงการพัฒนาด้านไฟฟ้าภายในพื้นที่พิเศษต่างๆ รวมถึงโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ยังมิได้มีการกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้แผน PDP แต่อย่างใด และยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้แผน PDP โดยโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC ดังกล่าว​ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน​ เมื่อวันที่​ 6​ มี.ค.2563​ และมี​พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 รองรับ​ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท

การจัดทำแผน PDP นั้นจะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ​ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผน TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงพลังงาน จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและคาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติโดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป” โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

ที่มา https://www.energynewscenter.com/500mw-eec/

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำที่หมู่เกาะคานารี สหภาพยุโรปยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์...
18/02/2021

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำที่หมู่เกาะคานารี

สหภาพยุโรปยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาด 250 kWp ที่หมู่เกาะ กราน คานารีอา (Gran Cannaria) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์สูงสุดของยุโรป

โครงการนี้จะใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 30 เดือน ด้วยงบประมาณทั้งหมด 4 ล้านยูโร (ประมาณ 145 ล้านบาท) โดยเริ่มต้นติดตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ความท้าทายของโครงการนี้ คือ มีโอกาสสูงที่จะพบคลื่นทะเลที่มีความสูงกว่า 10 เมตรและลมพายุ

เราต้องมาติดตามกันดูว่าโครงการนี้จะทำได้หรือไม่

ที่มา
[1]https://www.offshore-energy.biz/floating-solar-power-set-for-trials-off-canary-islands/
[2]http://www.greeningtheislands.net/index.php/2021/02/08/floating-solar-pilot-project-near-canary-islands-to-face-up-to-10m-high-waves/

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำที่หมู่เกาะคานารี

สหภาพยุโรปยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาด 250 kWp ที่หมู่เกาะ กราน คานารีอา (Gran Cannaria) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์สูงสุดของยุโรป

โครงการนี้จะใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 30 เดือน ด้วยงบประมาณทั้งหมด 4 ล้านยูโร (ประมาณ 145 ล้านบาท) โดยเริ่มต้นติดตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ความท้าทายของโครงการนี้ คือ มีโอกาสสูงที่จะพบคลื่นทะเลที่มีความสูงกว่า 10 เมตรและลมพายุ

เราต้องมาติดตามกันดูว่าโครงการนี้จะทำได้หรือไม่

ที่มา
[1]https://www.offshore-energy.biz/floating-solar-power-set-for-trials-off-canary-islands/
[2]http://www.greeningtheislands.net/index.php/2021/02/08/floating-solar-pilot-project-near-canary-islands-to-face-up-to-10m-high-waves/

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2561 นอกจากการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล...
16/02/2021

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2561 นอกจากการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังได้มีการจัดฐานข้อมูลสถานะการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ online
ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมและปรับปรุง โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ภาษาไทย http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/th/index.html
ภาษาอังกฤษ http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/index.html

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2561 นอกจากการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังได้มีการจัดฐานข้อมูลสถานะการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ online
ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมและปรับปรุง โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ภาษาไทย http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/th/index.html
ภาษาอังกฤษ http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/index.html

เงาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง แต่.... เราไม่เคยพูดถึงเงาที่เกิดจากเจ้าตัวนี้ #smileonmyf...
15/02/2021

เงาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง แต่.... เราไม่เคยพูดถึงเงาที่เกิดจากเจ้าตัวนี้

#smileonmyface
#smileonmonday

ที่มา: Linkedin:Urvish Dave

เงาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง แต่.... เราไม่เคยพูดถึงเงาที่เกิดจากเจ้าตัวนี้

#smileonmyface
#smileonmonday

ที่มา: Linkedin:Urvish Dave

ที่อยู่

17, Rama 1 Road, Rongmuang, Patumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 222 4102-9 ext 1246

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินและสมาชิกในเพจค่ะ รบกวนโปรดกรุณาช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยฯ ป.โท (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการและกลยุทธ์) เรื่อง "แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย" ดัง Link นี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
พอจะมีโครงการที่จะติดตั้งให้หน่วยงานราชการ/โรงเรียน หรือเปล่าครับ
!! ข่าวดี สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางในการพัฒนาโรงงาน เป็นโรงงานอัจฉริยะ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรม *เราเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้าน SCADA Software & Hardweare รวมถึงงานด้านระบบต่างๆ • รับปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ Smart Factory ด้วย “SCADA” • การเชื่อมระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real – Time ผ่านทางเว็บบราวเซอร์และแอพพลิเคชัน สามารถทำได้ทุกอุตสาหกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: #WEBSCADATHAILAND Website:
กระทรวงพลังงานเดินหน้าเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศชาติมีก๊าซธรรมชาติใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
Check system efficiency that is so easy !
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ สัมผัสการจัดแสดงนวัตกรรมโซนไฮบริดและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า โซนโซล่าเซลส์ และโซนระบบเมืองอัจฉริยะ ในงาน SETA 2018 ที่นี่ที่เดียวครบ!!พร้อมลุ้นรับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าแจกฟรีกันในงาน 23 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายแล้วนะคะ Mini-Stage ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 103-104 ลงทะเบียนร่วมลุ้นด่วน* > https://goo.gl/3CBtHn *สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมงาน SETA2018 เท่านั้น #SETA2018 #BitecBangna #Sustainable #Energy #Technology #พลังงาน #พลังงานที่ยั่งยืน #เทคโนโลยี
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดีๆ นะคะ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการ Thailand Lighting Fair 2017 : Solar Pavilion Zone สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ร่วมกับ โครงการ Green Network บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ Solar Pavilion Zone ภายในงาน Thailand Lighting Fair 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ Solar Stage ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยาการที่เป็นประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่http://www.technologymedia.co.th/download/Solar_Pavilion.pdf โทร. 0-2354-5333 ต่อ 305, 301 หรือ 081-439-9087 (คุณปัฐฐมณฑ์), 091-778-4455 (คุณภิญญาภรณ์) eMail : [email protected] สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับฟรี CD คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์
ต้องการทราบ 1บทบาทและหน้าที่ของสำนัก 2สิ่งทึ่ข่วยเหลือด้านวิชาการด้านพลังานแสงอาทิตย์ มึอะไรบ้าง 3 กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานแสงอาทิตมีหรือเปล่า