ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร Legal Aid Center for Debtors and Victims of Injustice
(248)

❗ คู่มือประชาชน เหยื่อ 18 กลโกง ❗❗ตอนที่๒ เดี่ยวดูแลเอกสารทุกอย่างให้ แค่คุณเซ็นชื่อมาอย่างเดียวก็พอ😰เป็นเรื่องราวของแจ๊...
27/11/2020

❗ คู่มือประชาชน เหยื่อ 18 กลโกง ❗
❗ตอนที่๒ เดี่ยวดูแลเอกสารทุกอย่างให้ แค่คุณเซ็นชื่อมาอย่างเดียวก็พอ😰
เป็นเรื่องราวของแจ๊ดกับรอง เป็นคู่สามีภรรยา ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป แล้วมีคนแถวบ้านไปทำงานที่ต่างประเทศ ส่งเงินกลับมาได้เดือนละหลายหมื่นบาท จึงอยากจะลองดูบ้าง เรื่องราวกลโกงจะเป็นอย่างไร ... ติดตามรูปแบบกลโกงพร้อมข้อกฎหมายได้จากเรื่องนี้ครับ

#ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #DSI #หนี้นอกระบบ #คู่มือประชาชน #ดอกเบี้ยเกินอัตรา

❗ คู่มือประชาชน เหยื่อ 18 กลโกง ❗❗ตอนที่๑ เงินกู้เสาไฟฟ้ากับแก๊งหมวกกันน๊อก😰เป็นเรื่องราวของโจ้ซึ่งเปิดอู่เล็กๆ แห่งหนึ่...
27/10/2020

❗ คู่มือประชาชน เหยื่อ 18 กลโกง ❗
❗ตอนที่๑ เงินกู้เสาไฟฟ้ากับแก๊งหมวกกันน๊อก
😰เป็นเรื่องราวของโจ้ซึ่งเปิดอู่เล็กๆ แห่งหนึ่งและได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอลอย่างหนัก จึงคิดกู้เงินโดยไปยืมแก๊งหมวกกันน๊อก... ติดตามรูปแบบกลโกงพร้อมข้อกฎหมายได้จากเรื่องนี้ครับ

#ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #DSI #หนี้นอกระบบ #คู่มือประชาชน #ดอกเบี้ยเกินอัตรา

https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4007674372579442/?extid=0&d=n
16/10/2020

https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4007674372579442/?extid=0&d=n

การคลิก “I accept” เป็นลายมือชื่อหรือไม่? (อ้างอิงจาก Bassano v Toft & Ors [2014] EWHC 377 (QB))
.
📍 เมื่อมีการกู้ยืมเงินออนไลน์ ผู้กู้ต้องสร้างบัญชีออนไลน์ กรอกข้อมูลรวมถึงชื่อ และสร้าง password
📍 จากนั้นมีข้อความข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการกู้เงินปรากฏ ให้ผู้กู้รับทราบและยอมรับเงื่อนไข
📍 เมื่อผู้กู้ยอมรับ จะปรากฏสัญญากู้ที่เป็นทางการและชื่อของผู้กู้ในสัญญา เพื่อให้ผู้กู้ได้อ่านรายละเอียด
📍 ต่อจากนั้น ผู้กู้จึงคลิก “I Accept” และจะได้รับสัญญาที่ตกลงแล้วในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถทำการแก้ไขข้อความได้
📍 ศาลตัดสินว่า คำว่า “I” ถือว่าเป็นเครื่องหมายชัดแจ้งที่ผู้กู้ได้ใช้เครื่องหมายนั้นในการแสดงเจตนารับรองและตกลงผูกพันตนเองกับข้อสัญญา
.
ดังนั้น การคลิก “I Accept” ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
.
สำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี 2544 รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ และรองรับหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technology Neutrality) ที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ETDA ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ได้จัดทำ “ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on ICT Standard for Electronic Transactions: Electronic Signature Guideline) เลขที่ ขมธอ. 23-2563” ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์
.
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรมีการศึกษาข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
.
สำหรับ "การคลิกปุ่มแสดงการยอมรับหรือตกลง" ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ อยู่ในประเภทที่ 1 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ซึ่งเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด ๆ (กล่าวคือ เป็นอักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีลักษณะ
ตามที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
📍 การพิมพ์ชื่อไว้ท้ายเนื้อหาของอีเมล
📍 การสแกนภาพของลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือและแนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การใช้สไตลัส (stylus) เขียนลายมือชื่อด้วยมือลงบนหน้าจอและบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
📍 การทำเครื่องหมายในช่องแสดงการยอมรับ
.
ทั้งนี้รวมถึงการใช้ระบบงานอัตโนมัติ (automated workflow system) ที่มีการยืนยันตัวผู้ใช้งานมาประกอบกับรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 1 ข้างต้นด้วย
.
องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 1 คือ
📍 "การพิสูจน์และยืนยันตัวตน" มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ
และเหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรม
📍 "เจตนาในการลงลายมือชื่อ" มีกระบวนการหรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าบุคคลได้ยอมรับการแสดงเจตนาที่ตนได้ลงลายมือชื่ออย่างชัดเจน
📍 "การรักษาความครบถ้วนของข้อมูล" มีหลักฐานหรือใช้บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของข้อความที่ลงลายมือชื่อ และรับรองความครบถ้วนของข้อมูล
.
อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/Electronic-Signature-Guideline-News.aspx
.
#ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ #eSignature #ElectronicSignature #GoDigitalWithETDA

🤔 ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยเกิน ผลเป็นอย่างไร?🤔 เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกิน ผลเป็นอย่างไร?ติดตามได้ในคู่มือประชาชนนี้เลยครับhttps:...
08/10/2020

🤔 ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยเกิน ผลเป็นอย่างไร?
🤔 เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกิน ผลเป็นอย่างไร?
ติดตามได้ในคู่มือประชาชนนี้เลยครับ

https://www.dsi.go.th/th/Detail/32ee082100cb9d50f67a6297a7d09652

#ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #DSI #หนี้นอกระบบ #คู่มือประชาชน #ดอกเบี้ยเกินอัตรา

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก...
03/09/2020

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ และองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลทับทัน ณ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563

01/09/2020

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม. หัวข้อ. “รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ”. โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) EP.3

31/08/2020

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ในหัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ” โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) EP.2

31/08/2020

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม. ในหัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ” โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) EP.1

ขอชวนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม หัวข้...
29/08/2020

ขอชวนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม
หัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤติหนี้นอกระบบ” ผ่านทาง Facebook Live
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 🎉🙏

วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2563​ พันตำรวจตรีณฐพล​ ดิษยธรรม​  เลขานุการศูนย์​ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน​ที่ไม่ได้รับความเป็นธรร...
31/07/2020

วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2563​ พันตำรวจตรีณฐพล​ ดิษยธรรม​ เลขานุการศูนย์​ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน​ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม​ เข้าร่วมประชุมรองรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งศูนย์ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม​ ได้นำบอร์ดเกมส์​ THE​ -​ CHOICE​ ทางเลือก-ทางรอด นำเสนอผลงานด้านการใช้นวัตกรรมในการป้องกัน​และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับคว...
29/07/2020

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ได้เข้าร่วมประชุมหาตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมหารือ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าการประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อหารือและปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นข้อมูลตอบกระทู้ถาม กรณีสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลผ่านประธานวุฒิสภา เรื่อง มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และการปล่อยเงินกู้รูปแบบใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือ เยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้หลุดพ้นวงจรหนี้และไม่ให้สูญเสียที่ดินทำกิน ซึ่งการปล่อยกู้นอกระบบรายวันในปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ มีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการรับฟังข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พบว่าพื้นที่ๆมีปัญหารุนแรง จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศ เช่น ในภาคเหนือพบมากที่สุดที่ จ. เชียงใหม่ ภาคกลาง จ.ราชบุรี ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี และจังหวัดที่มีผู้ร้องมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 519 เรื่อง นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูปแบบการปล่อยกู้ใหม่ๆ ในช่วงโควิด โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการปล่อยเงินกู้ และการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้และบุคคลใกล้ชิด

อนึ่ง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็น 3 ระยะ ในระยะเร่งด่วนได้มอบนโยบายให้หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าปราบปรามเจ้าหนี้/นายทุน ที่มีการข่มขู่ทวงหนี้ ในการกู้นอกระบบทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรม จะช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมให้กับลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญาหรือการเรียกดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา และชั้นบังคับคดี ด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ทนายความ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายกองทุนยุติธรรม รวมทั้งประสานการไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงยุติธรรมในการรับเรืองร้องเรียน ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ระยะกลาง คือการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้ลืมตาอ้าปากในช่วงวิกฤติ การสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ให้สามารถทำบัญชีครัวเรือน สำหรับในระยาวเน้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาวิจัยการจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่าในช่วงวิกฤติโควิด ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้ จึงฝากให้แต่ละหน่วยบูรณาการทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือปรชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เน้นการบริหารการจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

07/06/2020

กลุ่มผู้ร้องทุกข์ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ จากจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ..

ขอขอบคุณข่าวช่อง NATION

ในช่วงที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติไม่ได้ออกไปทำงาน โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร หรือผู...
23/04/2020

ในช่วงที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติไม่ได้ออกไปทำงาน โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร หรือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ อยากให้อ่านบทความนี้กันดูนะครับ ใครที่อยากแชร์ปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ และอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง ลองพูดคุยกันในเพจนี้ได้นะครับ
#ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #กระทรวงยุติธรรม #หยุดเชื้อเพื่อชาติ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไป...
08/04/2020

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปได้ด้วยดี.
โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้.
1.ติดต่อที่เบอร์ 02-575-3344 ตามเวลาราชการ.
2.inbox ติดต่อได้ที่ Facebook : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ.
3.อีเมล [email protected].
#ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #กระทรวงยุติธรรม #หนี้นอกระบบ

>ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) >ประเด็นที่เราเฝ้าระวังคือความเดือดร้อนของประชาชนผู้...
04/04/2020

>ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

>ประเด็นที่เราเฝ้าระวังคือความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ

>เราได้สำรวจข้อมูลโดยใช้ Google Trend ประเมินความสนใจของประชาชน

>พบว่ามีการค้นหาคำว่า “กู้เงินฉุกเฉิน” เพิ่มสูงขึ้นต้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นกรุงเทพมหานคร

>เราได้วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลการรับแจ้งปัญหา

>พบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกู้เงินด่วน กู้เงินฉุกเฉิน กู้เงินออนไลน์

>ทั้งการหลอกลวงให้โอนค่าธรรมเนียม การเอาเปรียบในการทำสัญญาโดยเรียกค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยในจำนวนที่สูง การทวงหนี้โดยวิธีการข่มขู่ประจานกับเพื่อนหรือญาติใกล้ชิด

>เราเข้าใจความเดือดร้อนของท่าน จึงอยากขอให้คำนึงถึงผลร้ายที่ตามมา ขอให้พึงระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

>หากท่านมีข้อสงสัยสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้กระทำผิดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโทร. 02 575 3344

#เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นึกไม่ออกให้นึกถึงเรา. #ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #กระทรวงยุติธรรม #หนี้นอกระบบ
02/04/2020

นึกไม่ออกให้นึกถึงเรา.
#ศนธ #ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #กระทรวงยุติธรรม #หนี้นอกระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาการอธิบ...
13/03/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ได้รับความเป็นธรรม และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้นอกระบบในปัจจุบัน ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้...
25/02/2020

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการระดมความคิดกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการ "แก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชน"โดยเฉพาะด้านปัญหาหนี้สิน ทั้งในและนอกระบบ ภายใต้แนวคิด สถานีปลอดหนี้ เพียงพอ พอใช้ ไร้หนี้

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดทำโครงการประเมินผ...
20/02/2020

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดทำโครงการประเมินผลการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านสื่อ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด โดยได้จัดกิจกรรมทั้งหมด ๔ ภาค ดังนี้

ภาคกลาง วันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๑๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคใต้ วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๑๕๖๓ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

ภาคอีสาน วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้ วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ไปให้ความรู้และใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในศูนย์ฝึกและสถานพินิจ รวมทั้งนำเกมไปใช้ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกของเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้เด็กและผู้ปกครองได้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้น

ภายหลังจากการร่วมเล่นเกม เด็กและผู้ปกครองได้ให้ข้อคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น มีการวางแผนทางการเงินร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ การเคารพกติกา ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกัน จะนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้อื่น เกิดการสื่อสารที่ดี

และหลังจากนี้ตัวแทนศูนย์ฝึกและสถานพินิจทั้ง ๑๖ แห่ง จะได้นำเกมไปใช้กับเด็กและผู้ปกครองอีกแห่งละ ๓๐ ครอบครัว และจะนำผลที่ได้มาประเมินผลต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ บ...
18/02/2020

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ ๒๔ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ได้นำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ไปให้ความรู้และถอดบทเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น แก๊งหมวกกันน็อก การทำสัญญาขายฝาก ทั้งการทำสัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ และการทำสัญญาขายฝากตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่นี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการศูนย์เป็นจำนวนมาก เพราะทำให้เข้าใจกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีความประสงค์ขอกล่องเกมเพื่อนำไปใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป

DSI ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการสืบส...
04/02/2020

DSI ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดย นาย ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมหาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สำหรับการปฎิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมสนันสนุนการวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ในการสนันสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษอันเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นไปตามมาตราการสากล

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ's cover photo
27/01/2020

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ's cover photo

จากที่รายการข่าว 3 มิติได้เสนอข่าวความเดือดร้อนของป้าที่จังหวัดบุรีรัมย์พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได...
15/01/2020

จากที่รายการข่าว 3 มิติได้เสนอข่าวความเดือดร้อนของป้าที่จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการเร่งด่วน ให้ พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ พ.ต.ต ณฐพล ดิษยธรรม เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือป้า

โดยเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 พ.ต.ท.ศุภชัย ไชยศิริ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ นายโยธิน พริ้งเพริด และนางสาวทักษพร วรกิจ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณี นางวัฒนา ดงงาม ชาวบ้านอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความเดือดร้อนจากการทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้กับเพื่อนบ้าน ซึ่งมาร้องขอให้คุณป้าช่วยค้ำประกันให้กับบุตรชายของตน ด้วยความสงสาร ป้าจึงตกลงทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าว

ซึ่งปรากฏว่า ผู้เช่าซื้อไม่ได้ทำการชำระหนี้ตามสัญญาแต่อย่างใด จนกระทั่ง เจ้าหนี้ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล ทำให้ป้าทราบว่า ผู้เช่าซื้อไม่ได้ชำระหนี้เลย และเพื่อนบ้านได้นำใบมอบอำนาจมาให้ป้าลงลายมือชื่อมอบอำนาจในการดำเนินการในชั้นศาล ปรากฏว่า ผู้รับมอบอำนาจได้ไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลพิพากษาตามยอม และยึดที่ดิน จำนวน 13 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ขายทอดตลาด

และปรากฏว่า ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ มาเป็นผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวไป ในราคา 340,000 บาท ซึ่งในขั้นตอนการขายทอดตลาด ป้าได้เข้าไปดูแลการขาย แต่ไม่ทราบว่า ต้องกระทำการรักษาสิทธิของตนอย่างไร โดยทนายความคนดังกล่าวได้ประมูลซื้อทรัพย์ของป้าไปในการขายทอดตลาดครั้งที่ 4 ล็อตที่ 1

เมื่อภายหลังการขายทอดตลาด ป้าจึงไปขอซื้อที่ดินคืนจากทนายความคนดังกล่าว แต่ทนายความบอกราคาขายที่ดินคืนให้กับป้า ในราคา 4 ล้านบาท ต่อมาได้มีการฟ้องขับไล่และฟ้องคดีอาญาฐานบุกรุก ป้าและบริวาร

ซึ่งในวันนี้ คณะทำงานได้เดินทางไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อขอเข้าร่วมรับฟังการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี ทนายความกับคุณป้าวัฒนาฯ ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายทนายความยินดีขายที่ดิน 13 ไร่ ให้กับคุณป้า ในราคา 340,000 บาท และยินดีจะดำเนินการถอนฟ้องในคดีอาญาและคดีฟ้องขับไล่ ต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้ต่อไป

กรณีของป้าซึ่งทางรายการข่าว 3 มิติ ได้นำเสนอนั้น เป็นเรื่องราวความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ไม่รู้กฎหมาย เป็นจำนวนมาก และเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อน จนบางครั้งก็สายเกินไป จึงอยากให้เรื่องของป้าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆฝ่าย ที่จะได้มองเห็นปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เรื่องแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำ เพราะไม่เท่ากันทั้งเรื่องของความรู้ โอกาส และฐานะ

#ขอบคุณคุณมนตรีจากข่าว 3 มิติ ด้วยค่ะ

ยินดีกับป้าด้วยนะคะ

ที่อยู่

88 หมู่ 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กร
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

02 575 3344

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครมีคำแนะนำช่วยหน่อยนะค่ะไม่เดือดร้อนคงไม่มีใครอยากกู้แต่ก็เอาเปรียบกันเกินมีหลักฐานครบแนะนำหน่อยค่ะทักส่วนตัวก็ได้นะค่ะ
ผมโดนจับคดียาไม่ใด้รับความเป็นธรรมและร้อยเวรไม่สอบสวนผมแต่เขียนสำนวนเองโดยที่ผมไม่ใด้พูดอะไรเลยและลอกใหก้้้้เช็นตำรวจเมืองกาญจนบุรีเลยกว่าผมอีกผมมีพยานแต่ก็พูดอะไรไม่ใด้จะขอความเป็นธรรมปรึกษาใดเที่ไหนครับ
พี่ๆคะคือเขาพาน้องมากรุงเทพ มาที่ไหนก็ไม่รู้ เขาพามาบอกว่ารับซองกฐินตอนนี้น้องนั่งอยู่กับโชเฟอร์ อยู่หน้าเซเว่น ยังไม่ได้กินข้าว ไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำมันรถให้เขา 4,000 บาทค่ะ น้องกลับบ้านไม่ได้เลยอยากจะขอยืมตังค์ พวกพี่ๆสักเล็กๆสักน้อยได้ไหมคะ น้องสัญญาค่ะว่าถ้าน้องมีน้องจะพยายามหาโอกาสคืนใช้ให้พวกพี่ทีหลังค่ะขอบคุณที่พวกพี่ๆเมตตามากๆนะคะ #ตอนนี้น้องเดือดร้อนจริงๆไม่มีใครช่วยน้องเลยค่ะ
#ขออนุญาติแอดมินคับ #ผิดกฏลบได้ ใครพอมีสมทบทุนช่วยเหลือหน่อยคับ โดนโกงค่าแรง หางานรายวันทำอยู่ยังไม่ได้เลย ต้องการเงินช่วยเหลือค่าข้าวค่ารถด่วน ตอนนี้นอนใต้สะพานไม่มีห้องอยู่ วอนผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญช่วยเหลือด้วยนะคับ 5บาท10ก็ยังดี ขอบคุณทุกท่านครับ 084 127 4640 true wallet/prompay 0534358721 SCB ทุกการช่วยเหลือ !!!!จะได้รับคืน เมื่อลุกได้ #จำเป็นต้องทำทุกทางเพื่อให้รอดขออภัยอย่างสูงนะคับ
#คุกมีไว้ขังคนจน# กฎหมายทำอะไรไม่ได้ !!! Mr.V แห่งค่ายรถ Mitsubishi โกงหนี้ 600 กว่าล้าน หนีไปสิงคโปร์ มีหมายจับ 5 ฉบับ + หมายแดงอินเตอร์โพล ปัจจุบันเสวยสุขอยู่สิงคโปร์ เลิกอุดหนุนสินค้าของสิทธิผลมอเตอร์ #อย่าส่งเสริมคนโกง#
#คุกมีไว้ขังคนจน# Mr.V แห่งค่ายรถ Mitsubishi โกงหนี้ 600 กว่าล้าน หนีไปสิงคโปร์ มีหมายจับ 5 ฉบับ + หมายแดงอินเตอร์โพล แต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ ปัจจุบันเสวยสุขอยู่สิงคโปร์ เลิกอุดหนุนสินค้าของสิทธิผลมอเตอร์ #อย่าส่งเสริมคนโกง#
เปิดบัญชี 18 เจ้าหนี้โดน‘Mr.V’อดีตผู้แทนการค้าไทยตุ๋นลงทุน-ตีเช็คเปล่าเสียหาย 683 ล. โชว์บัญชี18 เจ้าหนี้ ‘Mr.V’ อดีตผู้แทนการค้าไทยตุ๋นนักธุรกิจลงทุน ตปท.ตีเช็คเปล่า ผิดสัญญา-กู้ยืมเงิน-หนี้ตามคำพิพากษา วงเงินกว่า 683 ล้าน ก่อนหลบหนีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปซุกสิงคโปร์ ใช้สัญชาติกัวเตมาลา ‘Mr.V’ อดีตผู้แทนการค้าไทย หลบหนีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 อย่างน้อย 2 สำนวน โดยไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และใบอนุญาตทำงานระบุว่ามีสัญชาติกัวเตมาลา ขณะเดียวกันกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประสานไปยังองค์การตำรวจสากล (อินเตอร์โพล) ออกหมายแดง (Red Notice) ประสานไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อจับกุมนำตัวมารับโทษตามคำพิพากษาศาลไทยแล้ว ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้เสียหายอย่างน้อย 25 ราย ร้องเรียนว่าถูก ‘Mr.V’ หลอกให้ร่วมลงทุนแต่ไม่จ่ายเงิน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 600 ล้านบาท #คุกมีไว้ขังคนจน# Mr.V แห่งค่ายรถ Mitsubishi โกงหนี้ 600 กว่าล้าน หนีไปสิงคโปร์ มีหมายจับ 5 ฉบับ + หมายแดงอินเตอร์โพล แต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ ปัจจุบันเสวยสุขอยู่สิงคโปร์ เลิกอุดหนุนสินค้าของสิทธิผลมอเตอร์ #อย่าส่งเสริมคนโกง#
เพจนี้หลอกให้เราส่งที่อยู่แล้วส่งของเก็บปลายทาง (ช่วยหน่อยครับ ไม่รู้ว่าของที่เราสั่งชิ้นไหนหลอกรับ)
เพจนี้บอกเราว่าใด้รางวัล และ ขอที่อยู่เราไป พอใด้ที่อยู่เราก็บล๊อก พอส่งของมาก็เก็บเงินปลายทาง199บาท ของที่ใด้59บาทยังไม่ซื้อเลย
ไม่มีแบบช่วยเหลือเจ้าหนี้บ้างไหม ครับ เห็นช่วยแต่ลูกหนี้ ผมมีคนซื้อของละไม่จ่ายเงินหนีหาย ของไม่เอามาคืน (ไม่ใช่ร้อยละ) มันเล่นยืมคนอื่นไปทั่ว เป็นหนี้ไปทั่ว แล้วไม่คืน หลอกเขาว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หลอกเอาเงินเด็กนักเรียน ครู ศิษย์เก่า พ่อค้าแม่ค้า เพื่อนร่วมงาน รวมแล้วหลายแสน เห็นว่าเคยทำอย่างนี้ที่ อื่นมาก่อน ย้ายถื่นฐาน บุคลิกเป็นคนพูดจาดี หว่านล้อม เป็นหนี้ ต้องชดใช้ ไม่ใช่มาอ้างหา กฎหมายช่วยเหลือ ผมยันสู้เต็มที่อ่ะ
ขออนุญาตแอดมิน เคสนี้โอนเงินผิดบัญชี ช่วยกดไลค์ กดแชร์ออกไปเยอะๆด้วยนะค่ะ... ฝากพี่น้องๆรึว่าญาติๆ เจอข้อความนี้ หรือรู้จักบุคคลในชื่อนี้ #เนื่องจากไม่สามารถติดต่อบัญชีปลายทางได้ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ ทางเราเดือดร้อน ต้องการใช้เงินค่ะ Nuttida Pongkamla 📱086-3527982 กุ้ง 📱094-9533928 เอ็ม #ธนาคารช้ามากๆ 🙏🙏🙏ขอบคุณมากค่ะ🙏🙏🙏 #ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ #KBankLive #ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ2แยกปากเกร็ด #ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นทบุรี
โดนโกงเงินค่ะช่วยหนุทีอย่าให้คนแบบนี้อยุ่ร่วมกับสังคมค่ะ