กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำ

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อนำเสนอในทุกรูปแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหารและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการ...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง...
10/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักวิชาการคอมพิวเตอร...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการ 1 และฝ่ายบริการ 2 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานที่จะออกให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Services) ณ สำนักงานเขต

🎁🎊กบพ. อวยพรปีใหม่ผู้บริหาร กทม. และ สยป. 🎁วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ...
06/01/2022

🎁🎊กบพ. อวยพรปีใหม่ผู้บริหาร กทม. และ สยป. 🎁

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2565 พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายประสพสุข พิมพโกวิท นายสุพรพล หนูครองสิน และ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

💝ในโอกาสนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้เสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การทำงานเหล่านั้นสามารถสำเร็จลุล่วงมาได้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการ บุคลากรทุกท่าน และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 นี้ ขอให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังในชีวิต คิดสิ่งใดขอให้สมหวังตามความปรารถนา
__________________________________

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย...
24/12/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์์ และเครื่องพิมพ์ให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

Photos from Exam Bangkok's post
20/12/2021

Photos from Exam Bangkok's post

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย...
17/12/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์์ และเครื่องพิมพ์ให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

วันที่ 16 ธ.ค. 64 บุคลากรกองบริการระบบคอมพิวเตอร์มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผอ.อวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริกา...
16/12/2021

วันที่ 16 ธ.ค. 64 บุคลากรกองบริการระบบคอมพิวเตอร์มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผอ.อวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล...🎉🎉🎉

🎉🎉🎉.. กบพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายอวยไชย พันละม้าย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการระบบคอ...
16/12/2021

🎉🎉🎉.. กบพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายอวยไชย พันละม้าย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ..🎉🎉🎉

🎉🎉🎉.. กบพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายอวยไชย พันละม้าย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ..🎉🎉🎉

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริกา...
13/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
.
.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

05/12/2021

5 ธันวาคม 💛
.
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริ...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

(24 พ.ย. 64) คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราช...
24/11/2021

(24 พ.ย. 64) คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 9 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในการมาลงคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริ...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานครและห้องผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

Photos from สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.'s post
23/11/2021

Photos from สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.'s post

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย...
19/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19(12 พ.ย. 2564) บุคลากรกองบริการระบบคอมพิวเตอร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำ...
12/11/2021

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19

(12 พ.ย. 2564) บุคลากรกองบริการระบบคอมพิวเตอร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารธานีนพรัตน์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อรับบริการภายในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย...
11/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

🎉🎉🎉.. กบพ. ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแ...
03/11/2021

🎉🎉🎉.. กบพ. ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ..🎉🎉🎉

🎉🎉🎉.. กบพ. ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ..🎉🎉🎉

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช...
03/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่าย...
26/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร's post
26/10/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร's post

23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
.
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
.
🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่าย...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่าย...
18/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19(15 ต.ค. 2564) นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเ...
15/10/2021

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19

(15 ต.ค. 2564) นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย ให้บุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารธานีนพรัตน์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อรับบริการภายในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

Timeline Photos
14/10/2021

Timeline Photos

12/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช...
11/10/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19(8 ต.ค. 2564) นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเต...
08/10/2021

กบพ.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวัง COVID-19

(8 ต.ค. 2564) นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมาย ให้บุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารธานีนพรัตน์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อรับบริการภายในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
01/10/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

😊 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กบพ.ขอแสดงความต้อนรับด้วยความเคารพ...😊
01/10/2021

😊 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กบพ.ขอแสดงความต้อนรับด้วยความเคารพ...😊

ที่อยู่

189 ถนนมิตรไมตรี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ชั้น 24 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622032778

เว็บไซต์

https://webportal.bangkok.go.th/cssd

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันหยุดปิดระบบmisที่ชั้น8ธานีนพรัตน์หรือไม่คะ หากไม่ได้ปิดระบบมีวิธีแนะนำว่าต้องคลิกตรงไหนถึงเข้าระบบได้ไหมคะจอขึ้นตามภาพนี้
ที่อาคารธานีนพรัตน์มีที่ให้ใช้misแล้วหรือยังคะ (ที่ที่ไม่ต้องนำโน้ตบุ๊คไปเอง) ถ้ามีแล้วให้ไปที่ชั้นไหนคะ หรือว่าต้องไปอาคารระบายน้ำก่อน(จะคีวันนี้)