Clicky

กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ

กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ หน่วยงายราชการ

เปิดเหมือนปกติ

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุด Welcome to Narathiwatสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
23/08/2022
นวัตกรรมเผยแพร่ - Google Drive

เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ชุด Welcome to Narathiwat
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอกำลังใจคนละ 1 เม้นท์นะคะ
ขอแชร์ด้วยน้า ❤️❤️ทุกคน
กด 👉link นี้ได้เลยค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารส่วนราชการ (หลักเกณฑ์ใหม่ ว1/...
31/01/2022

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารส่วนราชการ (หลักเกณฑ์ใหม่ ว1/2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564)โดยสำนักงาน ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 -​12.00 น.
https://www.ocsc.go.th/cdad

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต...
31/01/2022
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ​ https://www.nswpeo.go.th/main/index.php/personnel-blog/487-38-17

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

🎯ราชการกับการตลาดแบบผูกขาด🎯หน่วยงานใดที่มีโครงสร้างขนาดเล็กและบุคลากรน้อยก็เปรียบเสมือนการตลาดแบบผูกขาด (Monopoly market...
29/10/2021

🎯ราชการกับการตลาดแบบผูกขาด🎯
หน่วยงานใดที่มีโครงสร้างขนาดเล็กและบุคลากรน้อยก็เปรียบเสมือนการตลาดแบบผูกขาด (Monopoly market)​ ผู้ค้ารายใหม่ที่หลุดเข้าไปในวงจรนี้จะไม่มีทางอยู่รอดกับการตลาดที่มีผู้ลงทุนเจ้าเดิมผูกขาดอยู่เจ้าเดียว(Monopolist)​มาเป็นเวลานานได้ #การเพิ่มการลงทุนมีแต่จะขาดทุนย่อยยับ วิธีแก้ไขคือต้องหาทำเลอื่นที่เหมาะสมเพื่อทำการตลาดใหม่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์(perfect competitive market) cr. :ภาพจากinternet

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/4204151103000712/
01/09/2021

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/4204151103000712/

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบ 8 ตัวชี้วัด ระดับกระทรวง

1. การส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก O-NET และ N-NET
3. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระบบทวิภาคี
5. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Big Data for Education
6. ความสำเร็จของการนำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 สู่การปฏิบัติ
7. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่การปฏิบัติ
8. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

https://moe360.blog/2021/09/01/indicators-ministry-level

https://twitter.com/MOE360degree/status/1433002635536191489

✴️ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร✴️
31/08/2021

✴️ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร✴️

✴️ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวด ✴️
31/08/2021

✴️ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวด ✴️

17 สิงหาคม 2564 กพร.สพฐ. โดย ผอ.ลิลิน ทรงผาสุกเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้องในประเด็นการดำเนินการประเ...
17/08/2021

17 สิงหาคม 2564 กพร.สพฐ. โดย ผอ.ลิลิน ทรงผาสุกเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้องในประเด็นการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยประเด็นที่หารือคือร่างประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับ สพฐ. ซึ่ง กพร.จะได้นำประเด็นไปหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการทั้ง4องค์กรหลัก และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวงพิจารณาต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กพร.สพฐ.และ กพร.กรมศิลปากร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของก...
16/08/2021

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กพร.สพฐ.และ กพร.กรมศิลปากร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร เพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินออนไลน์ฯ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้แทนจาก สพท.ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้เป้าหมายการประเมินฯ 8 แห่งร่วมเป็นคณะกรรมการฯและเข้าร่วมประชุมฯเพื่อเตรียมการตรวจประเมินออนไลน์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และ 3 กันยายน 2564 ตามกำหนดการและขั้นตอนการประเมินฯ ของกรมศิลปากรต่อไป

ขณะนี้ นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสถานะารมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบร...
14/08/2021
ตรวจสอบสิทธิ์

ขณะนี้ นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสถานะารมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน ได้แล้ว ที่ เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องมีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน ที่โรงเรียนรายงานเข้ามาในระบบและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64
*** กรณีที่มีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิ.ย. 64 ให้ใช้ เลขประจำตัวของสถานศึกษาเดิมจึงจะพบสิทธิ์
*** อายุต่ำกว่าเกณฑ์ - เกินเกณฑ์ จะยังไม่ได้สิทธิ์ในรอบนี้

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

กพร.สพฐ. โดย ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก นำเสนอแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ...
04/08/2021

กพร.สพฐ. โดย ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก นำเสนอแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ในส่วนการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มติ ครม.เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้เป็นการดำเนินการถอดบทเรียนผลการดำเนินการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเนื่องจากโควิดและไม่มีการจัดระดับผลการประเมิน สำหรับแนวทางการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของ สพฐ. กพร.ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการในการดำเนินการตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการและตัวชี้วัดของ สพฐ.และจะขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานหลักทั้ง4 หน่วยงานในกระทรวงและสำนักที่เกี่ยวข้องต่อไป

กพร.สพฐ.ร่วมกับกรมศิลปากรขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย ครู และนักเรียน เข้ารับชมสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิล...
28/07/2021

กพร.สพฐ.ร่วมกับกรมศิลปากรขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย ครู และนักเรียน เข้ารับชมสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็นการเข้ารับชมสื่อ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของครูและนักเรียนในสังกัดต่อไป
รายละเอียดตามลิงค์นี้
รับชมอุทธยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/
รับชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเสมือนจริง
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/th/
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้ารับชม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU6HyzfFewUhwCB-3fJZnNX0eBSj3e-jWeBI7f8tLxjy7CHQ/viewform

แจ้งประชาสัมพันธ์การรายงานตัวชี้วัดที่ 9.1 ความมั่นคงปลอดภัยใน cyber ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 256...
27/07/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์การรายงานตัวชี้วัดที่ 9.1 ความมั่นคงปลอดภัยใน cyber ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

การประเมินผู้บริหารองค์การ ๑๐ ประเด็นของสำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่ได้มีการประเมินในระบบ EOS เดิม โดยในปี ๒๕๖๕ จะไปเชื่อมโยงกั...
27/07/2021

การประเมินผู้บริหารองค์การ ๑๐ ประเด็นของสำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่ได้มีการประเมินในระบบ EOS เดิม โดยในปี ๒๕๖๕ จะไปเชื่อมโยงกับการประเมินรายบุคคลตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. โดยใช้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน มาใส่ในการประเมินผล (performance) รายบุคคล ซึ่งถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๗๐
ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการในวาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษ(Urgency/assigned Tasks) เพิ่มเติม มีการทอนน้ำหนักในส่วนนี้ อยู่ระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๐
กรณีการประเมินระดับรองปลัดกระทรวง เป็นการประเมินรายบุคคล ให้ดำเนินการตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ว๒๐/๒๕๕๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามปกติเหมือนปีที่ผ่านมา
ที่มา :สำนักงาน ก.พ.ร.

แนวทางการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งในปีนี้ ได้ปรับแนวทางการประเมินโดยเน้นบทบาทกระทรวงในการพิจารณากำ...
24/07/2021

แนวทางการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งในปีนี้ ได้ปรับแนวทางการประเมินโดยเน้นบทบาทกระทรวงในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ผ่านกลไกคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการบูรณาการตัวชี้วัดเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
รายละเอียดแนวทางฯ สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR CODE ตามที่ปรากฎในภาพหรือ Link: https://shorturl.at/bkxDH
ที่มา :สำนักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน สพฐ. ระหว่างการ WFH
21/07/2021

รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน สพฐ. ระหว่างการ WFH

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ ใน...
21/07/2021

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

(ชมย้อนหลัง) กพร. สพฐ. จัดคลีนิคออนไลน์การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS ประจำปี 2564 ห้องรวมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 25...
21/07/2021
01 เปิดการประชุมคลีนิคออนไลน์ KRS64

(ชมย้อนหลัง) กพร. สพฐ. จัดคลีนิคออนไลน์การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS ประจำปี 2564 ห้องรวมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

คลิป 01 เปิดการประชุมคลีนิคออนไลน์ KRS64
https://youtu.be/YO2nZb0kYqg

คลิป 02 ชี้แจงการปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัด 3.1 3.2 9.2 10.2 10.3 10.4 และ 11
https://youtu.be/VTspSwMfPQ4

คลิป 03 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 3.1
https://youtu.be/W7D34hVUpZIhttps://youtu.be/xPp98VXV6KY

คลิป 04 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 3.2 https://www.youtube.com/watch?v=xPp98VXV6KY

คลิป 05 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 4 PMQA 4.0 https://youtu.be/D7wqH4LPw-I

คลิป 06 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 8 https://youtu.be/46wx_LDikzs

คลิป 07 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 9.2 https://youtu.be/vtIrwaOdyRs

คลิป 08 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 10.2 https://youtu.be/-6pbxdnevTU

คลิป 09 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 10.3 https://youtu.be/0HWQkjx3c8E

คลิป 10 คลีนิครวม ชี้แจงตัวชี้วัด 11 https://youtu.be/nv2N5HTcDG0

คลิป 11 คำถาม คลีนิครวม https://youtu.be/KpXObJCFPBY

เปิดการประชุมคลีนิคออนไลน์ KRS64

ขอเชิญผู้บริหาร บุคคลากร ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการฯของ สพท. ทุกเขต เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการ...
14/07/2021

ขอเชิญผู้บริหาร บุคคลากร ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการฯของ สพท. ทุกเขต เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางช่อง Youtube OBEC Channel 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

PSDG OBEC
12/11/2019

PSDG OBEC

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสำนัก/หน่วยงานส่วนกลาง เกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

ฝากกดถูกใจและติดตามเพจ​กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ (กพร.สพฐ.)​ด้วยนะคะ​ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักในส่วนกลาง...
26/10/2019

ฝากกดถูกใจและติดตามเพจ​กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ (กพร.สพฐ.)​ด้วยนะคะ​ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักในส่วนกลางของ​ สพฐ.และหน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น​ ขอบคุณค่ะ​👉👉👉 https://www.facebook.com/PSDGOBEC/

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561) http://personnel.obe...
23/08/2018
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561) http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2163

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1302 รายงานข้อมูล ผอ.สพท. เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2561 ) http://personnel.obec.g...
09/03/2018
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1302 รายงานข้อมูล ผอ.สพท. เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2561 ) http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1990

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  http://www.otepc.g...
22/02/2018

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.otepc.go.th/images/18-09-60/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81.%E0%B8%84.%E0%B8%A8.22.02.61.pdf

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.'s cover photo
30/10/2017

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.'s cover photo

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.
29/10/2017

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.

07/09/2017
personnel.obec.go.th

ที่ ศธ 04009/ว 5674 รายงานข้อมูลผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11504753864.pdf

30/08/2017
การเลื่อนเงินเดือน(1 ต.ค.60).rar

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ของสำนักในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ https://drive.google.com/file/d/0B0wPkrUX3huMU1hpQmJXMTV3b2M/view?id=436746C8B1ECA9D0%21808

30/08/2017
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายช

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1933-2017-08-30-02-48-21

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติ ประสบการณ์การบริหารและผลงาน (ภาค ก) รวมทั้ง การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย สพป. 186 ราย และ สพม. 34 ราย รายละเอียดตามเ...

22 สิงหาคม 2560 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและบุคลากรในสังกัดร่วมอวยพรวันเกิด นายบ...
22/08/2017

22 สิงหาคม 2560 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและบุคลากรในสังกัดร่วมอวยพรวันเกิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่อยู่

อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 กระทรวงศึกษา
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885875

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพเน้นผลสัมฤทธิ์
ใน สพท. และ สศศ. สังกัด สพฐ.
โดยทีม ดร.ทองไส เทียบดอกไม้
ประกาศการปรับเลื่อนเงินเดือนทำไม สพป. สุรินทร์ยังไม่ปรับเลื่อนตั้งแต่เมษา 60 จนถึง กรกฎานี้
ประกาศการปรับเลื่อนเงินเดือนทำไม สปป. สุรินทร์ยังไม่ปรับเลื่อนตั้งแต่เมษา 60 จนถึง กรกฎานี้
ไม่ทราบว่าจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ สพฐ. รอบ 2 ของ 1 เมษายน 2560 เมื่อไหร่ครับ
ส่งสารครู เลื่อนไปเลื่อนมา กลับไปเหมือนเดิม แถมเงินเดือนน้อยกว่าเดิม นายกคนเก่า เขาคิดดีแล้ว เขามองไปหน้า ไม่ใช่โก้งโค้งกลับหลัง ...งวย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั กองกำกับการอารักขา๑ กระทรวงศึกษาธิการ RTP Cyber Village บช.น. Ceflic Feflic สำนักงาน ป.ย.ป. Government House of Thailand Office of the Prime Minister สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T CDTI Student Activities ไทยคู่ฟ้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้