กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก

ด้วยความตระหนักว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อให้กิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

"รองฯ ทช. นำทีมเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวชายหาดจันทบุรี-ตราด"     วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี ส...
02/01/2022

"รองฯ ทช. นำทีมเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวชายหาดจันทบุรี-ตราด"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำทีมสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ บริเวณหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชายหาดปลอดบุหรี่ การป้องกันตนเองและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

"ดูแลทั่วถึงท่องเที่ยวทะเลจุดสำคัญ บางปะกง-สมุทรปราการ-ชลบุรี"วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ...
02/01/2022

"ดูแลทั่วถึงท่องเที่ยวทะเลจุดสำคัญ บางปะกง-สมุทรปราการ-ชลบุรี"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (๒) ท่าเทียบเรือและพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณวัดคงคาราม (วัดบน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (๓) ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะ รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด สถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ทช. จัดชุดดูแลความปลอดภัยท่องเที่ยวทะเลชุมพร-สุราษฎร์ธานี"วันที่ ๒ มกราคม​ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธา...
02/01/2022

"ทช. จัดชุดดูแลความปลอดภัยท่องเที่ยวทะเลชุมพร-สุราษฎร์ธานี"
วันที่ ๒ มกราคม​ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ รวม ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ชายหาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (๒) ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ดอนสัก และหาดนางกำ ม.๑๐ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (๓) ชายหาดแหลมแท่าน ต.ชุมโค อ.ปะทิวจ.ชุมพร (๔) หาดทรายรี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ทช. จัดชุดรักษาความปลอดภัยชายหาดยอดนิยมชะอำ หัวหิน ปราณ"วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ปฏิ...
02/01/2022

"ทช. จัดชุดรักษาความปลอดภัยชายหาดยอดนิยมชะอำ หัวหิน ปราณ"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (๒) ชายหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (๓) ชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (๔) ท่าเทียบเรือเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (๕) ชายหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักท่องเที่ยวโดนแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ชายหาดเจ้าสำราญ ๒ ราย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ทะเลกรุงเทพ-สะพานแดง-ดอนหอยหลอด ทช. ดูแลนักท่องเที่ยว"วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ปฏิบ...
02/01/2022

"ทะเลกรุงเทพ-สะพานแดง-ดอนหอยหลอด ทช. ดูแลนักท่องเที่ยว"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ รวม ๕ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย (ท่ารับลม) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (๒) ศาลมัจฉานุ (สะพานแดง) ต.โคกชาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (๓) ศาลกรมหลวงชุมพร (ดอนหอยหลอด) ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (๔) ท่าเรือวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (๕) ท่าเทียบเรือบางขุนเทียน และสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เหตุการณ์โดยรวมปกติ

"หาดชลาทัศน์ ยอดนิยมฝั่งสงขลา ทช. ช่วยดูแลในช่วงปีใหม่"วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ปฏิบัติง...
02/01/2022

"หาดชลาทัศน์ ยอดนิยมฝั่งสงขลา ทช. ช่วยดูแลในช่วงปีใหม่"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) หาดชลาทัศน์-แหลมสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา (๒) หาดแสนสุขลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง (๓) หาดปลายแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ท่องเที่ยวสุขใจมาทะเลปัตตานี-นราธิวาส ทช. ดูแลตลอดช่วงปีใหม่"วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี)...
02/01/2022

"ท่องเที่ยวสุขใจมาทะเลปัตตานี-นราธิวาส ทช. ดูแลตลอดช่วงปีใหม่"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ชายหาดตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยร่วมกับ อบต.ตะโละกาโปร์ (๒) ชายหาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยร่วมกับเทศบาลตำบลปะนาเระ และชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ (๓) ชายหาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยร่วมกับเทศบาลเมืองตะลุบัน (๔) ชายหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส และอำเภอเมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"รองฯ ทช. นำทีมเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวหาดทรายดำ ของดีตราด"     วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี ส...
02/01/2022

"รองฯ ทช. นำทีมเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวหาดทรายดำ ของดีตราด"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำทีมสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ บริเวณโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด "หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม" ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยปฏิบัติ​งานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชายหาดปลอดบุหรี่ การป้องกันตนเองและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

"ดูแลความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต-กระบี่ ถิ่นทะเลสวย"วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ป...
02/01/2022

"ดูแลความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต-กระบี่ ถิ่นทะเลสวย"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ใน ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ (๒) ป่าในเมือง “ มหัศจรรย์ป่าชายเลน บ้านท่าเลนแคนยอน” จังหวัดกระบี่ ม.๓ บ้านท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ (๓) แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"รองฯ ทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวป่าชายเลนพังงา"     วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนา...
02/01/2022

"รองฯ ทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวป่าชายเลนพังงา"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำทีมสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ บริเวณป่าชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่​ ๒๕ นาย​ และเรือ​ ๒ ลำ​ พร้อมเสื้อชูชีพ​ ปฏิบัติ​งานร่วมกับ อำเภอเมือง เทศบาลตำบลท้ายช้าง อพปร. และ​อาสาสมัคร​พิทักษ์​ทะเล​ (อสทล.)​ ในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชายหาดปลอดบุหรี่ การป้องกันตนเองและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

"รองฯ ทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเลหาดบางสัก"     วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกว...
02/01/2022

"รองฯ ทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเลหาดบางสัก"
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำทีมสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ บริเวณชายหาดบางสัก ต.บางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่​ ๒๗ นาย​ และเรือ​ ๑​ ลำ​ พร้อมเสื้อชูชีพ​ ปฏิบัติ​งานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชายหาดปลอดบุหรี่ การป้องกันตนเองและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

“ร่วมสดุดีผู้กล้า ทช. สูญเสีย จนท. ช่วยนักท่องเที่ยวทะเลตรัง”กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) รายงานการปฏิบัติงานของศู...
02/01/2022

“ร่วมสดุดีผู้กล้า ทช. สูญเสีย จนท. ช่วยนักท่องเที่ยวทะเลตรัง”
กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ ในเขตทะเลตรังว่า เมื่อค่ำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ประสบเหตุนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล ในพื้นที่ชายหาดคลองสน ม.๒ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง แล้วเกิดจมน้ำ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดคลองสน ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง และนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้เข้าช่วยเหลือคนจมน้ำได้สำเร็จ แต่หนึ่งในผู้ที่ลงไปช่วยเหลือคือ นายสมสิทธิ์ ดำทั่ว พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดตรัง ได้พลัดหายจมน้ำไป เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันค้นหาด้วยเรือ ทช.๑๐๖ อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง จึงพบร่างของนายสมสิทธิ์ ดำทั่ว จากนั้นได้นำร่างส่งโรงพยาบาลสิเกา เพื่อชันสูตรและแจ้งญาติมารับต่อไป

“ร่วมสดุดีผู้กล้า ทช. สูญเสีย จนท. ช่วยนักท่องเที่ยวทะเลตรัง”
กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ ในเขตทะเลตรังว่า เมื่อค่ำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ประสบเหตุนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล ในพื้นที่ชายหาดคลองสน ม.๒ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง แล้วเกิดจมน้ำ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดคลองสน ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง และนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้เข้าช่วยเหลือคนจมน้ำได้สำเร็จ แต่หนึ่งในผู้ที่ลงไปช่วยเหลือคือ นายสมสิทธิ์ ดำทั่ว พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดตรัง ได้พลัดหายจมน้ำไป เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันค้นหาด้วยเรือ ทช.๑๐๖ อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง จึงพบร่างของนายสมสิทธิ์ ดำทั่ว จากนั้นได้นำร่างส่งโรงพยาบาลสิเกา เพื่อชันสูตรและแจ้งญาติมารับต่อไป

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยป่าชายเลนที่หาดทรายดำ แหลมงอบ ทะเลตราด นับเป็นอีกผืนป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์แ...
02/01/2022

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ป่าชายเลนที่หาดทรายดำ แหลมงอบ ทะเลตราด นับเป็นอีกผืนป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นแหล่งหอยขี้ค้อน ปลาตีนตัวใหญ่ๆ ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูดำ หอยขี้กา หอยจุ๊บแจง หอยแมลงภู่ เต่า งู แมลงต่างๆ หิ่งห้อย และจุดดูนกป่าชายเลนและนกประจำถิ่น เช่น เหยี่ยว นกพญาปากกว้างท้องแบน นกยางกรอก เป็นต้น และต้นไม้ป่าชายเลนใหญ่น้อย เช่น โกงกาง ตะบูนดำ ลำพูทะเล ตาตุ่มทะเล แสมทะเล ฝาด โปรงแดง เป็นต้น
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #หาดทรายดำ

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ป่าชายเลนที่หาดทรายดำ แหลมงอบ ทะเลตราด นับเป็นอีกผืนป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นแหล่งหอยขี้ค้อน ปลาตีนตัวใหญ่ๆ ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูดำ หอยขี้กา หอยจุ๊บแจง หอยแมลงภู่ เต่า งู แมลงต่างๆ หิ่งห้อย และจุดดูนกป่าชายเลนและนกประจำถิ่น เช่น เหยี่ยว นกพญาปากกว้างท้องแบน นกยางกรอก เป็นต้น และต้นไม้ป่าชายเลนใหญ่น้อย เช่น โกงกาง ตะบูนดำ ลำพูทะเล ตาตุ่มทะเล แสมทะเล ฝาด โปรงแดง เป็นต้น
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #หาดทรายดำ

"สรุปผลการปฏิบัติงาน ดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเลวันปีใหม่"วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวย...
01/01/2022

"สรุปผลการปฏิบัติงาน ดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเลวันปีใหม่"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ ใน ๔๕ พื้นที่ ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ๕๒๗ นาย เรือ ๓๖ ลำ ดูแลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางและมีกิจกรรมในทะเลและชายฝั่ง วันนี้รวมโดยประมาณ ๖๗,๓๗๖ คน

"สรุปผลการปฏิบัติงาน ดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเลวันปีใหม่"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ ใน ๔๕ พื้นที่ ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ๕๒๗ นาย เรือ ๓๖ ลำ ดูแลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางและมีกิจกรรมในทะเลและชายฝั่ง วันนี้รวมโดยประมาณ ๖๗,๓๗๖ คน

"รองฯ ทช. เยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าในเมือง จังหวัดระยอง"วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารัก...
01/01/2022

"รองฯ ทช. เยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าในเมือง จังหวัดระยอง"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำคณะสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง และพื้นที่โครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เน้นให้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ทช. จัดชุดดูแลความปลอดภัยท่องเที่ยวหาดแหลมโพธิ์ ทะเลไชยา"วันที่ ๑ มกราคม​ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธาน...
01/01/2022

"ทช. จัดชุดดูแลความปลอดภัยท่องเที่ยวหาดแหลมโพธิ์ ทะเลไชยา"
วันที่ ๑ มกราคม​ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ๒๕๖๕​ บริเวณชายหาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยปฏิบัติ​งานร่วมกับ อาสาสมัคร​พิทักษ์​ทะเล​ (อสทล.)​ เทศบาลตำบลพุมเรียง อปพร สภ.ไชยา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ และแนะนำนักท่องเที่ยวให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

“มาหาดทรายรี ก็เจอพี่ๆ ทช. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่"วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธ...
01/01/2022

“มาหาดทรายรี ก็เจอพี่ๆ ทช. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ อบต.ท่าหิน และอาสาสมัครมนพื้นที่ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่หาดทรายรี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"เที่ยวทะเลปากพนัง-สงขลา หายห่วง ทช. ดูแลในช่วงปีใหม่"วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ปฏิบัติงา...
01/01/2022

"เที่ยวทะเลปากพนัง-สงขลา หายห่วง ทช. ดูแลในช่วงปีใหม่"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) หาดชลาทัศน์-แหลมสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา (๒) หาดแสนสุขลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง (๓) หาดปลายแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ท่องเที่ยวทะเลปัตตานี-นราธิวาส อุ่นใจ ทช. ดูแลช่วงปีใหม่"วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ปฏิ...
01/01/2022

"ท่องเที่ยวทะเลปัตตานี-นราธิวาส อุ่นใจ ทช. ดูแลช่วงปีใหม่"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ชายหาดตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยร่วมกับ อบต.ตะโละกาโปร์ (๒) ชายหาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยร่วมกับเทศบาลตำบลปะนาเระ และชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ (๓) ชายหาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยร่วมกับเทศบาลเมืองตะลุบัน (๔) ชายหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส และอำเภอเมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ชะอำ หัวหิน ปราณ ทช. จัดชุดรักษาความปลอดภัยในช่วงปีใหม่"วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ปฏิ...
01/01/2022

"ชะอำ หัวหิน ปราณ ทช. จัดชุดรักษาความปลอดภัยในช่วงปีใหม่"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (๒) ชายหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (๓) ชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (๔) ท่าเทียบเรือเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (๕) ชายหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักท่องเที่ยวโดนแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ชายหาดเจ้าสำราญ ๒ ราย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) โดยสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและชายฝั่ง อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เลน น้ำ พืช ป่าชายเลน ส่วนประกอบของพืช หรือส่วนประกอบของสัตว์ และหมายรวมถึงความสวยงามที่ประกอบขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น

เบอร์โทรศัพท์

+6621411300

เว็บไซต์

www.dmcr.go.th

ผลิตภัณฑ์

https://dmcr.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในปี2542ท่านชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี พี่น้องเครือข่ายประมงพื้นบ้านเดินทางไกลไปหาท่านที่บ้านพักซอยหมอเหล็ง กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเรือปั่นไฟจับปลากะตัก(ที่เป็นเครื่องมือทำการประมงที่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน) ท่านบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรฯ บอกให้พี่น้องไปหารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ(สมัยนั้นคือนายปองพล อดิเรกสารจากพรรคชาติไทย)แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ปัญหาเรื่องเรือปั่นไฟจึงยังคาราคาซัง…. ถึงปีพ.ศ.นี้ พรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรฯมาหลายปี พรก.ประมง2558มาตรา57ก็ให้อำนาจรัฐมนตรีเกษตรฯในการออกประกาศห้ามจับพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนขึ้นเรือ แต่เกือบ7ปีแล้ว ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ยอมปฏิบัติการออกประกาศตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้… พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน/ห่วงโซ่ทางอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำก็ยังถูกทำลาย ทั้งจากการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก/เรือปั่นไฟ … คำถามง่ายๆประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านในเขตชายฝั่ง22จังหวัดซึ่งถือเป็นจำนวน80%ของผู้ประกอบอาชีพประมง จะหวังพึ่งพาพรรคประชาธิปัตย์ได้อยู่อีกไหม??? และมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่กล้าประกาศให้เป็นนโยบายว่าจะฟื้นฟูทะเลไทยให้ยั่งยืนให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของคนในสังคมนี้???
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ… “ปลาทูน่า..สดๆจับได้พื้นที่ชายฝั่งสงขลา เมื่อทะเลมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำที่หายไปจากพื้นที่ นานแสนนาน วันนี้ปรากฎการณ์ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านพังสาย อ.สทิงพระ จ.สงขลาสามารถจับปลาทูน่าได้ 100 กว่ากิโลกรัม….เราเชื่อมั่นในทะเลไทย Cr.Sayan Sayan Thongsri
บันทึกเอาไว้ว่าทะเลจะนะมีดี จะต้องหยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ…
บริษัท บริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัดบริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัดบริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัดบริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัด จำกัด
คนเมืองสงขลา..ออกมาแล้วครับ ขบวนแห่ "บอกรักทะเลจะนะ" วันนี้ 18 ธ.ค. 64 เริ่มเวลา 12.30 น. #saveจะนะ
🤬พังพินาศหมดละมนุษย์เอ๋ยยย จะจับปลาเข้าใจได้ แต่อย่าทิ้งความชิบหายแบบนี้ไว้ได้มั้ย😡 #NoCoral #NoFish #NoLife กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง please do something 🙏🥲
วันนี้ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจะเดินจะเดินทางไปกระทรวงหมาดไทย เพื่อเรียกร้องให้นิพนธื บุญญามณี ลาออกจากตำแหน่ง รมต.เนื่องจากในขณะดำรงตำรงตำแหน่งได้มีนโยบายโครงการเดินสำรวจออกโฉลดโดยการเอื้อให้กับกลุ่มคนใกล้ชิดกวาดซื้อที่ดินไปขายต่อให้บริษัททีพีไอเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตตสาหกรรมจะนะ และพยายามทำทุกวิถีทางในการผลักดันโครงการโดยใช้เครือข่ายและบริวารในการในส่วนราชการที่มีบริวารของตัวเองในการผลักดันเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสสีเขียวและสีม่วง กล่าวหาว่าที่ดินและทะเลจะนะไม่มีความอุดมณ์สมบูรณ์ ถูกอภิปรายในสภาหลายครั้งเกี่ยวกับผลผระโยชน์ทับซ้อน ภาคค่ำ - 18.30 น. เวทีวิพากษ์ ณ หน้า UN 1. ศอบต. - บทบาทที่ผิดเพี้ยนของ ศอ.บต.จากบทบาทการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้ กับการผลักดันโครงการเอื้อทุนเอกชน 2. รมต.นิพนธ์ มหาดไทย - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากาดำรงตำแหน่ง ปัญหาทีดินจากโครงการสำรวจออกโฉนด 3. ความสัมพันธ์ 3 ป. - ประยุทธ ประวิท ป๊อก นิพนธ์
ถ้าของจริง จะกลัวอะไร โดย: Lertchai Sirichai นายนิพนธ์ บุญญามณี พยายามบอกว่าที่ดินที่จะนะบริเวณที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมทำอะไรไม่ได้นอกจากปลูกแตงโม บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการมีเพียงส่วนน้อยที่คัดค้าน และบอกว่าเขาทำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน พลเอกประยุทธ์ก็พูดแล้วพูดอีกว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ประเทศจะต้องหลุดกับดักรายได้ปานกลาง หากเรื่องที่ทั้งสองคนพูดนี้เป็นความจริงทำไมจึงทำตามข้อเรียกร้องของชาวจะนะไม่ได้ เพราะชาวจะนะเขาเห็นว่าที่พวกคุณพยายามผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะนั้นทำโดยผิดขั้นตอนตามกฎหมาย กีดกันการมีส่วนรวมของประชน และมีหลักฐานชัดเจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ผลักดันโครงการ ชาวจะนะเขาเรียกร้องด้วยท่าทีประนีประนอม และให้เกียรติทุกฝ่ายอย่างมาก เพราะเขาไม่เรียกร้องให้หยุดโครงการแบบทีนทีทันใด หรือแบบไม่รับฟังกัน แต่เขาเรียกร้องในสิ่งที่นานาอารยประเทศเขาทำกันทำเมื่อต้องการผลักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ คือ ต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่เรียกว่า “การประมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SEA)” ซึ่งที่ผ่านมาการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ทำ และหากผลการศึกษาออกมาอย่างไรชาวบ้านจะยอมรับ เพียงแต่ว่าต้องศึกษาโดยคณะกรรมการที่มีความรู้ น่าเชื่อถือ และเป็นการศึกษาแบบให้ประชาขนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และที่ผ่ามาผู้ผลักดันโครงการได้ถือโอกาสขับเคลื่อนโครงการไปเลย โดยอาศัยกลไกรัฐที่ตนเองควบคุมอยู่และอิทธิพลเงินของกลุ่มทุน ชาวจะนะขอให้การดำเนินการใดๆในทุกเรื่องทุกกรณีต้องยุติไป และให้รอผลการศึกษา SEA ถ้าสิ่งที่ที่นายนิพนธ์พูดก็ดี สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดก็ดี เป็นของจริง ทำไมจะต้องกลัวสิ่งที่ชาวจะนะเสนอ เพราะหากเป็นโครงการที่ดี จะไม่มีผลกระทบใดๆ จะแก้ปัญหาของประชาชนได้ ไม่มีใครแอบผลักดันโครงการอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเอง การศึกษา SEA ก็ต้องผ่านแน่ ๆ อยู่แล้ว จึงไม่เห็นต้องกลัวอะไร ถ้าอ้างว่า โครงการจะล่าช้า คำถามคือ คุณจะรีบไปไหน เศรษฐกิจโลกขณะนี้ก็ซบเซาอย่างมาก การหวังว่าจะมีใครมาลงทุนจึงเป็นเรื่องยาก แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ที่รัฐลงทุนไปอย่างมาก เช่น EEC การเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนต่างๆก็ยังห่างเป้าหมายมากมายนัก และการยืดเวลาไ่ปอีกซึ่งคงไม่มากมายนัก จะเสียหายอะไร ไม่ดีกว่าการปล่อยให้โครงการดำเนินไปอย่างปิดบัง ฉ้อฉล ขาดการมีส่วนร่วม หรอกหรือ เพราะหากเกิดผลกระทบขึ้นมา จะใหญ่โตมาก แล้วใครจะรับผิดชอบ ศอ.บต. ก็เช่นเดียวกัน การที่อ้างว่าสิ่งที่ตนเร่งดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง และตนเองทำเพื่อประชาชนในพื้นที่นั้น ถ้าเป็นของจริงจะกลัวอะไรกับการที่ชาวจะนะเสนอให้ตรวจสอบการทำงานในเรื่องนี้ เพราะมีเหตุมากมายที่ชวนให้สงสัยว่า ศอ.บต. เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างไม่ขอบ คำถามก็คือ หากสิ่งที่นายนิพนธ์พูดและทำเป็นของจริง สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดและทำเป็นของจริง สิ่งที่ ศอ.บต. พูดและทำเป็นของจริง แล้วจะกลัวอะไร จะศึกษาอะไร อย่างไร ที่เป็นความถูกต้องชอบธรรมก็ท้าให้ทำไปเลย เพราะเมื่อเป็นของจริงจะศึกษาอะไร อย่างไร ผลก็ออกมาเหมือนกัน หรือว่าความเป็นจริงจะกลับตาลปัตรเป็นตรงกันข้าม คือ สิ่งที่พูดและทำไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงการแสดงให้สังคมหลงเชื่อ ของจริงก็คือมีนักการเมือง กลุ่มทุน และข้าราชการประจำ กำลังร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่สนใจใยดีต่อชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นที่จะต้องสังเวยให้แก่ความโลภนี้ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่คนในวงกว้างอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมา เป็นเพียงคำถามนะครับ ไม่ใช่ข้อกล่าวหา #สื่อเถื่อนข่าว #savechana
"ปลากระบอกนาทับ" จะหายไปพร้อมกับการมาของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ? _______________________________________________ "ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินปลาบอกที่ไหนหรอยพันนี้” คุณยายตั้ง อายุ 87 ปี ได้พูดออกมาหลังจากดินแกงส้มปลากระบอกคลองนาทับ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งหวาน มัน หอม เนื้อนุ่มละมุลลิ้น ได้กินแล้วไม่อยากกลืน ติดใจไม่รู้ลืม ระบบนิเวศคลองนาทับ เป็นคลองขนาดใหญ่ น้ำทะเลไหลเข้าออกผสมกับน้ำจืดที่ไหลลงมาจากเทือกเขาต้นน้ำเกือบตลอดปี นำแร่ธาตุและสารอาหารลงสู่ลำคลองส่งผลให้เกิดแพลงตอนพืช ,แพลงตอนสัตว์ที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำและเกิดเป็นคลองสามน้ำคือ ส่วนปลายน้ำเค็ม ส่วนกลางน้ำกร่อย ส่วนต้นน้ำจืด มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลอง เหมาะเป็นที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ทีผสมผสานได้อย่างลงตัว ส่งผลให้คลองนาทับมีสัตว์น้ำชุกชุม เป็นเส้นเลิอดใหญ่หล่อเลี้ยงชุมชน ในอดีตคนในชุมชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำในลำคลองเลี้ยงดูครอบครัว ปลากระบอกนาทับถือเป็นอาหารทะเลชั้นเลิศ และเป็นแหลงรายได้ของคนในคลองนาทับ เส้นเลือกใหญ่ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของท้องทะเลจะนะและอ่าวไทย หากเกิดโครงการอุตสาหกรรมจะนะขึ้น คลองนาทับจะถูกใช้เป็นแหล่งทิ้งน้ำเสีย หรือเป็นที่เทียบเรือเล็ก ทำให้ปลากระบอก ที่มีรสชาติอร่อย เหลือไว้เพียงชื่อ การเข้ามาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยไม่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เราอาจจะทำให้แหล่งปลากระบอกอร่อยที่สุดในประเทศไทยหายไปด้วย . . เรื่องโดย : ดร. ปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ สถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเล . #สมาคมรักษ์ทะเลไทย #savechana #saveจะนะ
อาจจะไม่ได้ส่งออกไปต่างประเทศเหมือนรถยนต์/อาจจะไม่ได้เพิ่มGDPในนามของการพัฒนาที่พวกท่านต้องการ… แต่ทะเลจะนะคือแหล่งอาหาร/คืออาชีพ/คือปากท้องคนในพื้นที่ คือความยั่งยืนที่ตอบโจทย์ของชุมชน #หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สัมมนาที่น่าสนใจ ร่วมกันเข้าใจวิธีการอยู่ร่วมกันกับป่าเพื่อความยั่งยืน International Webinar on Biosphere Reserves : Living in Harmony with Nature, Lessons Learned, and Way Forward on 15 December 2021 via Zoom Webinar. -You are most welcomed to join ! -Save the date and make a registration by scan the QR code, or follow this link :