กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก ด้วยความตระหนักว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อให้กิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
(1225)

เปิดเหมือนปกติ

“ตามติดชีวิตเจ้าเต่ามะเฟืองน้อย ช่วงนี้ไม่พบวางไข่เพิ่ม”วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ปฏิบัต...
10/01/2021

“ตามติดชีวิตเจ้าเต่ามะเฟืองน้อย ช่วงนี้ไม่พบวางไข่เพิ่ม”
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หาดบางสัก หาดคึกคัก และหาดบนเกาะคอเขา จ.พังงา โดยจัดเวรเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ ช่วงดึกต่อเนื่องเช้ามืดจะร่วมกับชุมชนเดินเต่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่แม่เต่ามะเฟือง โดยไม่พบการขึ้นวางไข่เพิ่ม
ติดตามข้อมูลได้ที่ http://loveseaturtle.dmcr.go.th

“เยี่ยมชมที่กะตะได้ นิทรรศการเสริมการเรียนรู้เต่าทะเล”วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ศูนย์ว...
10/01/2021

“เยี่ยมชมที่กะตะได้ นิทรรศการเสริมการเรียนรู้เต่าทะเล”
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ (ภูเก็ต) และเทศบาลตำบลกะรน จัดนิทรรศการ กิจกรรมสันทนาการ เสริมการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐- ๒๐.๐๐ น.

“ตรวจเรือประมงทะเลสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU”วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๒๑๑ ...
10/01/2021

“ตรวจเรือประมงทะเลสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU”
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๒๑๑ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลสงขลา รวม ๓ ลำ เป็นเรืออวนครอบหมึก โดยไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยมะเฟืองน้อย ชวนพี่ๆ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยความมีสติอยู่เสมอ  ออกนอกบ้านจำไว้เสมอให้ใส...
10/01/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

มะเฟืองน้อย ชวนพี่ๆ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยความมีสติอยู่เสมอ ออกนอกบ้านจำไว้เสมอให้ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ เจล หรือแอลกอฮอล์ ใช้ช้อนกลาง และรักษาระยะห่าง พวกเราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยกัน
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #สู้ภัยโควิด #โควิดเราต้องรอด

“บูรณาการเข้าพื้นที่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยเขตปัตตานี”วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำเรือ ทช....
09/01/2021

“บูรณาการเข้าพื้นที่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยเขตปัตตานี”
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำเรือ ทช. ๒ ลำ ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องใน จ.ปัตตานี นำโดยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านปลักปรือ ม.๑ และบ้านดาเราะกาเซ็ง ม.๒ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยช่วยสนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบภัย และแจกจ่ายถุงยังชีพ และร่วมสนับสนุนภารกิจนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ บ้านออเลาะบากา ม.๕ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่โดยรวม ฝนไม่ตก แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มระดับสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านและชุมชน มีผลจากการระบายน้ำของเขื่อนบางลางในพื้นที่ จ.ยะลา ทั้งนี้ กรม ทช. มีการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

“วันเด็กหาดกะตะ หลุมไข่เต่ามะเฟืองที่ ๑๔ ยังคึกคัก”วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ศูนย์วิจัย...
09/01/2021

“วันเด็กหาดกะตะ หลุมไข่เต่ามะเฟืองที่ ๑๔ ยังคึกคัก”
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ (ภูเก็ต) และเทศบาลตำบลกะรน จัดนิทรรศการ กิจกรรมสันทนาการ เสริมการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันเด็ก “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” โดยมีเด็กและเยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนมาเยี่ยมชมตลอดวัน

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยวันเด็กแห่งชาติ : วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ท่า...
08/01/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันเด็กแห่งชาติ : วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้มีข้อความว่า "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

สำหรับการจัดงานวันเด็ก ทช. ในปีนี้คงไม่สะดวกต่อน้องๆ ที่จะเข้าร่วมงาน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-๑๙ จึงไม่มีการจัดกิจกรรม แต่ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เที่ยวชมสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ ภูเก็ต แบบออนไลน์ ได้ที่ https://phuketaquarium.org/360/ หรือเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หาดคึกคัก จ.พังงา ได้ที่ http://loveseaturtle.dmcr.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมงนะจ๊ะ
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันเด็กแห่งชาติ

“จับมือ ศรชล. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางทะเล”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม ทช. ให้การต้อนรับ พล...
08/01/2021

“จับมือ ศรชล. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางทะเล”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม ทช. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)ในฐานะผู้แทนเลขาธิการฯ ศรชล. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น ๙ กรม ทช. เพื่อหารือโครงการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การจัดหาระบบควบคุมการปฎิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลสำหรับ ศรชล. รวมถึงการเสนอขอคลื่นความถี่สำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ กรม ทช. จะสนับสนุนข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีแผนดำเนินโครงการระยะที่๒ ต่อไป

"เสริมความรู้เรื่องเต่ามะเฟืองแก่เด็กไทยวิถีใหม่หาดกะตะ ภูเก็ต"วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่...
08/01/2021

"เสริมความรู้เรื่องเต่ามะเฟืองแก่เด็กไทยวิถีใหม่หาดกะตะ ภูเก็ต"
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยจัดเวรเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เรื่องเต่าทะเล รวมทั้งประสานชุมชน เทศบาลตำบลกะรน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประกอบการ และไลฟ์การ์ด เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน การเดินลาดตระเวนเพื่อรองรับการวางไข่ซ้ำในบริเวณชายหาดใกล้เคียง และเตรียมจัดนิทรรศการ กิจกรรมสันทนาการ เสริมการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในโอกาสวันเด็ก วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

“กรม ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเ...
08/01/2021

“กรม ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แด่ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาพระโขนง การประปานครหลวง ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“สำรวจชนิดและปริมาณขยะ ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เก็บ...
08/01/2021

“สำรวจชนิดและปริมาณขยะ ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เก็บรวบรวมชนิดและปริมาณขยะ บริเวณหาดเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา ชายหาดแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และชายหาดเกาะยาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างขยะบริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด ช่วงละ ๑๐๐ ม. ขยะที่พบเป็นโฟม ๒๗๒ ชิ้น เศษเชือก ๑๑๓ ชิ้น และฝาขวด ๘๖ ชิ้น พร้อมทั้งคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย ๑๐๐ ตร.ม. คัดแยกยี่ห้อของขยะ ผลการสำรวจประเภทขยะส่วนใหญ่เป็น เศษเชือก ฝาขวด พลาสติกแผ่นบาง ถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกแข็ง หีบห่อบรรจุอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งขยะที่สามารถระบุได้ และไม่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ได้นำข้อมูลพื้นฐานยี่ห้อสินค้าที่พบตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลไปบริหารจัดการลดปัญหาขยะทะเลต่อไป

“ตรวจเรือประมงทะเลสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๒๑๑ ต...
08/01/2021

“ตรวจเรือประมงทะเลสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๒๑๑ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลสงขลา รวม ๓ ลำ เป็นเรือลอบปู โดยไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)

“เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปัตตานี”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับอำเภอแม่ลาน แ...
08/01/2021

“เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปัตตานี”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับอำเภอแม่ลาน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ม.๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เนื่องจากเขื่อนบางลางปล่อยน้ำออกจากเขื่อน เพราะมีน้ำสะสมเกินปริมาณในเขื่อนที่จะรองรับได้ ซึ่งได้สนับสนุนเรือ ทช. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัย และนำน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยรวมสถานการณ์วันนี้ฝนไม่ตก มีปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ทช. ได้จัดเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

“รู้ไว้ปลอดภัยกว่า ชาวสงขลาเรียนรู้การปฐมพยาบาลพิษแมงกะพรุน”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เดิ...
08/01/2021

“รู้ไว้ปลอดภัยกว่า ชาวสงขลาเรียนรู้การปฐมพยาบาลพิษแมงกะพรุน”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เดินสายประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างถูกวิธี และรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากโดนแมงกะพรุนพิษ และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักท่องเที่ยวจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวม ๓๐ คน บริเวณ หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

"๑ ปีผ่าน พบปะการังลงเกาะและเติบโตบนแท่งปะการังเทียมเกาะลิบง"วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ...
08/01/2021

"๑ ปีผ่าน พบปะการังลงเกาะและเติบโตบนแท่งปะการังเทียมเกาะลิบง"
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รายงานผลการติดตามการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมในพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง จากแท่งปะการังเทียมที่จัดวางไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ รวม ๖๗๕ แท่ง มีการสุ่มตัวอย่างมาจาก ๓๐ แท่ง พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง เฉลี่ย ๑๐ โคโลนีต่อแท่ง และพบชนิดของปลาที่เข้าไปอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม ได้แก่ ปลาโนรี ปลาค้างคาว ปลาเก๋า ปลาสลิดหิน ปลากล้วย เป็นต้น

08/01/2021
พี่น้องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล วันนี้มีแอปแล้วหรือยัง

"พี่น้องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล วันนี้มีแอปแล้วหรือยัง"
กรม ทช. โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จัดทำแอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ของพี่น้องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชื่อแอป Marine Ranger เพื่อให้อาสาสมัครทุกท่าน ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 20,000 คน ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน วันนี้ จึงขอนำเสนอคลิปแนะนำการใช้งาน เพื่อการปฏิบัติงานของทั้งเจ้าหน้าที่ และเหล่าพี่น้องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั่วประเทศ ในการใช้งาน และบันทึกประวัติการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลได้ที่ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย โทร 0 2141 1318 และ 0 2141 1344

“๘ มกราคม ทรงพระเจริญ”วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอ...
08/01/2021

“๘ มกราคม ทรงพระเจริญ”

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยต้อนรับน้องๆ มะเฟืองน้อย ที่ทยอยเดินลงทะเลอันดามันไปแล้ว ๓ รัง รวม ๒๓๐ ตัว และเพื่...
07/01/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ต้อนรับน้องๆ มะเฟืองน้อย ที่ทยอยเดินลงทะเลอันดามันไปแล้ว ๓ รัง รวม ๒๓๐ ตัว และเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆ ที่จะได้ชื่นชมน้องๆ ในรังถัดไปอย่างมีความสุข น้องมะเฟือง ฝากมาชวนพี่ๆ สู้ภัยโควิด-๑๙ กันอีกแล้ว วันนี้ เน้นย้ำการล้างมือบ่อยๆ จะด้วยสบู่ เจล หรือแอลกอฮอล์ก็ได้ และต้องไม่ลืมใส่หน้ากากอนามัย กินของสุก ใช้ช้อนกลาง และรักษาระยะห่าง เท่านี้พวกเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะจ๊ะ
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #สู้ภัยโควิด #โควิดเราต้องรอด✌🏻

"จัดเวรเฝ้าระวังต่อเนื่อง หลุมไข่เต่าหาดกะตะ ภูเก็ต"วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ปฏิบัติงา...
07/01/2021

"จัดเวรเฝ้าระวังต่อเนื่อง หลุมไข่เต่าหาดกะตะ ภูเก็ต"
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยจัดเวรเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เรื่องเต่าทะเล รวมทั้งประสานชุมชน เทศบาลตำบลกะรน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประกอบการ และไลฟ์การ์ด เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน การเดินลาดตระเวนเพื่อรองรับการวางไข่ซ้ำในบริเวณชายหาดใกล้เคียง

“สภาพแวดล้อมทางทะเล เขตอันดามันตอนบนสมบูรณ์ดี”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบคุ...
07/01/2021

“สภาพแวดล้อมทางทะเล เขตอันดามันตอนบนสมบูรณ์ดี”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลบริเวณ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ๑๐ สถานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปสมบูรณ์โดยธรรมชาติ คุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น ค่าความเค็มของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง ๒๘-๓๒ ppt ค่าpH อยู่ระหว่าง ๗.๔๖-๘.๐๓ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ อยู่ระหว่าง ๕.๘๖-๖.๕๔ mg/L สัตว์พื้นทะเลที่พบเบื้องต้นเป็นกลุ่ม Polychaete, Crustacean, Mollusc, Ophiuroidea ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบอาศัยได้ทั่วไปบริเวณระบบนิเวศหาดทราย-หาดทรายปนโคลน สภาพดินดีไม่มีกลิ่น ค่าอุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง ๓๐-๓๒ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ จะติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“ไฟไหม้เรือตรวจการณ์ฯ ไม่ส่งผลกระทบทะเลสมุทรปราการ”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับศูน...
07/01/2021

“ไฟไหม้เรือตรวจการณ์ฯ ไม่ส่งผลกระทบทะเลสมุทรปราการ”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ทสจ.สมุทรปราการ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๓ (ชลบุรี) ตรวจสอบเหตุกรณีไฟไหม้เรือตรวจการณ์สรรพสามิต ๓ และเรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ จ่าแสนยบดี ๑๑๐๑ บริเวณท่าเทียบเรือกองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานจากกรมสรรพสามิต กรมเจ้าท่า ศรชล. และกองบังคับการตำรวจน้ำสมุทรปราการ เข้าร่วมตรวจสอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ ผลการตรวจสอบพบเรือตรวจการณ์สรรพสามิต ๓ เป็นเรือต้นเพลิงถูกไฟไหม้ทั้งลำและจมน้ำ เรือตรวจการณ์ของตำรวจน้ำ จ่าแสนยบดี ๑๑๐๑ ได้รับความเสียหายเก๋งเรือถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด ส่วนตัวเรือไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ อุณหภูมิน้ำ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ และค่าความเค็มของน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบคราบน้ำมันลอยบริเวณผิวน้ำตรงจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกรมสรรพสามิตจะเก็บกู้ซากเรือที่จมน้ำและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป

“เต่าตนุไม่น้อยหน้า ขึ้นวางไข่หาดหลังเขาบนเกาะลิบง”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง รั...
07/01/2021

“เต่าตนุไม่น้อยหน้า ขึ้นวางไข่หาดหลังเขาบนเกาะลิบง”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง รับแจ้งจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และคุณทิพย์อุสา จันทกุล กรณีพบเต่าตนุขึ้นวางไข่ จึงเดินทางไปตรวจสอบพบ รังไข่เต่าตนุ ๑ หลุม มีไข่ ๘๑ ฟอง ไข่เสีย ๑ ฟอง บริเวณหาดหลังเขา ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ขนาดรอยแม่เต่าที่ขึ้นวางไข่ กว้างประมาณ ๑ เมตร และหลุมที่เต่าวางไข่เป็นเขตน้ำท่วมถึง เจ้าหน้าที่จึงย้ายไข่เต่ามาฟักไว้บริเวณหาดห่างจากจุดเดิมประมาณ ๒๐๐ เมตร

“ร่วมแถลงการจับกุมเรือประมงเวียดนามล่วงล้ำน่านน้ำไทย สงขลา”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วม...
07/01/2021

“ร่วมแถลงการจับกุมเรือประมงเวียดนามล่วงล้ำน่านน้ำไทย สงขลา”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมพิธีแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนามล่วงล้ำน่านน้ำบริเวณแบริ่ง ๐๗๕ ระยะ ๑๔๓ ไมล์ จากปากร่องน้ำสงขลา ณ ท่าเทียบเรือสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

"ตัดไม้ใกล้ป่าชายเลน แนะนำให้ปรึกษากรมทะเลก่อนนะ" วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ตรวจสอบพื้นท...
07/01/2021

"ตัดไม้ใกล้ป่าชายเลน แนะนำให้ปรึกษากรมทะเลก่อนนะ"
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ตรวจสอบพื้นที่ตามกรณีร้องเรียน ทางโทรศัพท์ เรื่องมีการตัดต้นไม้ป่าชายเลน บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อกระบองทอง ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบพบมีการตัดต้นไม้ เป็นต้นกระถินยักษ์ กระถินณรงค์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ และกิ่งไม้ล้มพาดเข้าไปในป่า เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำข้อปฏิบัติและให้เจ้าของพื้นที่ระมัดระวังในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ในป่าชายเลน และเกิดความเข้าใจผิดในชุมชน ซึ่งเจ้าของพื้นที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและรับคำแนะนำเพื่อไปดำเนินการต่อไป

“โควิดมาแรง ขอปิดชั่วคราวป่าในเมืองสมุทรสงคราม”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำป้ายแจ้งปร...
07/01/2021

“โควิดมาแรง ขอปิดชั่วคราวป่าในเมืองสมุทรสงคราม”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำป้ายแจ้งประกาศ ทช. เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ป่าในเมือง ท้องที่ จ.สมุทรสงคราม โดยขอความร่วมมืองดใช้สถานที่และการเข้าชมป่าในเมืองถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

"ชีวิตต้องเดินหน้าต่อ ทะเลเพชรบุรีเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา"วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ...
07/01/2021

"ชีวิตต้องเดินหน้าต่อ ทะเลเพชรบุรีเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา"
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) เข้าพบกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่่ ต.ปากทะเล ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างศักยภาพการดำเนินงานของสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรับสมัครเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

“โควิดมาแรง ขอปิดชั่วคราวป่าในเมืองสะพานไม้บานา ปัตตานี”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำป้า...
07/01/2021

“โควิดมาแรง ขอปิดชั่วคราวป่าในเมืองสะพานไม้บานา ปัตตานี”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำป้ายแจ้งประกาศ ทช. เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ป่าในเมือง ท้องที่ จ.ปัตตานี โดยขอความร่วมมืองดใช้สถานที่และการเข้าชมป่าในเมืองสะพานไม้บานา จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

“กรมทะเล มอบเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพแด่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื...
07/01/2021

“กรมทะเล มอบเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพแด่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แด่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม

"ทช. ขานรับนโยบาย ^๒+๔ จากบิ๊กท๊อป ชูอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลเต็มสูบ"ปี ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ขานรับนโยบาย ยกกำล...
07/01/2021

"ทช. ขานรับนโยบาย ^๒+๔ จากบิ๊กท๊อป ชูอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลเต็มสูบ"
ปี ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ขานรับนโยบาย ยกกำลัง ๒+๔ จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเตรียมมาตรการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากและทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดทำมาตรการคุ้มครองพะยูนและแหล่งอาศัยพะยูน ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ในพื้นที่นำร่อง ๒ จังหวัด (จ.ตรัง และกระบี่) การฟื้นฟูและปลูกปะการัง ๑๕๐ ไร่ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ปลูกเสริมหญ้าทะเล ๖๐ ไร่ จัดวางปะการังเทียม ๓,๗๙๔ แท่ง ใน ๔ จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี และนราธิวาส) พัฒนานวัตกรรม รูปแบบและวิธีการฟื้นฟูปะการังด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ซีเมนต์แบบ ๓ มิติ การคุ้มครองปะการัง ด้วยการติดตั้งทุ่นจอดเรือ ๑๑๑ จุด ๑๗ แห่ง ใน ๖ จังหวัด และซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ ๕๙๕ จุด ๓๕ แห่ง ใน ๑๓ จังหวัด และการคุ้มครองแนวชายฝั่ง ด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทางรวม ๑๑.๑๕ กม. ใน ๕ จังหวัด : ตราด จันทบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและชายฝั่ง อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เลน น้ำ พืช ป่าชายเลน ส่วนประกอบของพืช หรือส่วนประกอบของสัตว์ และหมายรวมถึงความสวยงามที่ประกอบขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะปลอ่ยใว้ให้มันตายแบบนี้เลือยๆหรือจะแก้ปัญหายังใงที่จะไม่ให้เต่ามันตายอีกเดือนนี้3ตัวแล้วนะครับ
เต่าติดอวนที่ชาวบ้านมาวางแล้วมีเศษอวนที่ติดประการังแล้วเต่ามาติดตาย จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปนานแค่ใหนจะตายอีกเท่าใหร่เกาะไม้ทอ่น
ปกติไหมคะ ทานได้หรือเปล่า สีน่ากลัว
ขอเสนอแนะ ให้ทางเพจ กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ฝ่าย ปชส. ของ กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำ คำบรรยายภาคภาษาอังกฤษ eng version. เพื่อประโยชน์ ในการเผยแพร่ ในสากล. ถึงจะมี googel traslate ช่วยก็ตาม. แต่ไม่ดีเท่า หน่วยงานทำเอง. เพื่อการสื่อสาร ที่ถูกต้อง. เป็นการ ปชส ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง และ แหล่งท่องเที่ยว ของไทย. สู่ ชาวโลก ครับ
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม WILD RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS Series 2 : Marine เดิน วิ่ง ปั่น เมื่อไหร่ ที่ไหน ก็ได้เพื่อสัตว์ทะเลสงวนใกล้สูญพันธุ์ ทั้ง 5 ชนิดพะยูน วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ และวาฬบรูด้า จัดทริปพิเศษ Exclusive trip Wild Race Series #2marine ชวนคุณไปล่องเรือดูยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลอ่าวไทย กินลมชมวาฬบรูด้า@สมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 63..สนใจร่วมทริป คลิกสมัคร https://forms.gle/38TqRuDzuyaj8TkN9 ➢ รับจำนวน 30 ท่าน ➢ ราคาค่าสมัคร 1. ผู้สมัครกิจกรรม Wild race (แจ้งหมายเลข E-BIB) ท่านละ 2,200 บาท 2. ผู้สมัครบุคคลทั่วไป ท่านละ 2,600 บาท สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ - เสื้อลายวาฬบรูด้า 1 ตัว - รถตู้รับ-ส่ง พร้อมอาหารว่างมื้อเช้า - อาหารกลางวันบนเรือ พร้อมเครื่องดื่ม - ประกันอุบัติเหตุ . กำหนดการ Exclusive nature trip 2 06.30 น. พร้อมกัน หน้า Big C พระราม 2 07.30 น. ถึงท่าเรือคลองประมง ขึ้นเรือ 08.00 น. ออกเรือสู่อ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวตัว ก คุณสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน และ คุณสมิทธิ์ สุติบุตร์ ช่างภาพธรรมชาติ และพิธีกรรายการ Full Frame ช่างภาพสุดขั้ว หนึ่งในผู้เชียวชาญด้านนกทะเลของไทย กล่าวต้อนรับ และแนะนำการดูวาฬ เบื้องต้น ชมวาฬ โลมา และนกอพยพ 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (บุฟเฟ่ต์) 13.00 น. ล่องเรือชมวาฬต่อ ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับฝั่ง 16.30 น. ถึงท่าเรือคลองประมง เดินทางกลับ 17.30 น. ถึง หน้า Big C พระราม 2 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สอบถามเพิ่มเติมโทร 098 9456568
บริการเงินด่วนทันใจ - สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เรียนท่าน CEO ประธานกรรมการและท่านผู้ประกอบกิจการทุกท่าน ผู้ประกอบกิจการท่านใดที่ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน อยากได้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปต่อยอดกิจการของท่าน เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการพร้อมรับฟังทุกปัญหาของท่าน บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ อนุมัติง่าย ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรสามารถอนุมัติได้ ให้วงเงินสูงตั่งแต่ 10,000 - 5,000,000 บาท ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ไม่ต้องโอนก่อน ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการขอสินเชื่อ พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , นครนายก , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สุพรรณบุรี , อยุธยา , สระบุรี , ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา[ ขอให้เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธุรกิจท่าน ] ****ติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง**** Tel : 0861443602 Line ID 0861449999 ธนพัฒน์
เรียน ถามนิดนึง ขอความรู้หน่อย เราพยายามหาข้อมูลมาจากหลายๆ เพจ ก็ยังไม่ได้คำตอบ ว่าทำไม ที่ เขาปักไม้แล้วบอกว่า แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทำไมชาวบ้านที่เกาะลิบง ปัก แล้วบ้านยังพัง หรือคนปักปักไม้เพื่อประโยชน์อื่น? เพราะ คนที่บอกให้ปักไม้ กำลังทำอะไรผิดพลาดหรือไม่ ? หรือปักไม้ไปก็ไม่ได้ผล หรือคนที่ไปปัก ปักผิด?
เรียน ถามนิดนึง ขอความรู้หน่อย เราพยายามหาข้อมูลมาจากหลายๆ เพจ ก็ยังไม่ได้คำตอบ ว่าทำไม ที่ เขาปักไม้แล้วบอกว่า แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทำไมชาวบ้านที่เกาะลิบง ปัก แล้วบ้านยังพัง หรือคนปักปักไม้เพื่อประโยชน์อื่น? เพราะ คนที่บอกให้ปักไม้ กำลังทำอะไรผิดพลาดหรือไม่ ? หรือปักไม้ไปก็ไม่ได้ผล หรือคนที่ไปปัก ปักผิด?
เรียน ถามนิดนึง ว่าทำไม ที่ ทช. ปักไม้แล้วบอกว่า แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทำไมชาวบ้านที่เกาะลิบง ปัก แล้วบ้านยังพัง หรือปักไม้เพื่อประโยชน์อื่น? เพราะ ทช. ทำอะไรผิดพลาดหรือไม่ หรือปักไม้ไปก็ไม่ได้ผล หรือคนที่ไปปัก ปักผิด? (รูปนี้ถ่ายเมื่อ 18 พ.ย. 63)
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
555หน้าบ้านมีคนคุมแล้วคับ(เกาะพระทอง)
ขออนุญาตฝากกิจกรรมดีๆ แจกแก้วน้ำรักษ์โลกของช่อง Thaipbs พร้อมลายเซ็น โตโน่ ค่ะ มาเล่นสนุกกันเยอะๆ นะคะ 💕 https://www.facebook.com/VIPAdotMe/posts/673857673240958