กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก

ด้วยความตระหนักว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อให้กิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

“ชายทะเลกาหลง พบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดง”วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก...
19/09/2021

“ชายทะเลกาหลง พบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดง”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งเหตุจากเครือข่ายชายฝั่งสมุทรสาคร กรณีพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดง ในพื้นที่ชายฝั่ง ต.โคกขาม และ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผลการสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ และแพลงก์ตอนพืช ๓ สถานี ได้แก่ (๑) ปากคลองโล่ง สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ (๒) ปากคลองเฉลิมพระเกียรติ สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ และ (๓) ชายทะเลกาหลง พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชชนิด Skeletonema sp. ความหนาแน่น ๒,๐๖๘,๐๐๐ เซลล์/ลิตร ทั้งนี้ ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำทะเลฯที่กำหนด (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐) และไม่พบสัตว์น้ำลอยหัว โดยจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

“พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ชายหาดแหลมแม่พิมพ์”วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตรวจสอบบริเว...
19/09/2021

“พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ชายหาดแหลมแม่พิมพ์”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตรวจสอบบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง ตามที่ได้รับแจ้งจากคุณศุภชัย ยืนยง ว่าเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าพบน้ำทะเลมีสีเขียวในบริเวณดังกล่าว ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าน้ำทะเลมีสีเขียวเล็กน้อย ตลอดแนวชายฝั่งประมาณ ๓ กม. ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่พบสัตว์น้ำตาย เมื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป ๓ สถานีพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ใน​เกณฑ์​ปกติ (มาตรฐาน​คุณภาพ​น้ำทะเลประเภทที่​ ๔ เพื่อการนันทนาการ​) จากการสัมภาษณ์​คุณวงศ์​เดือน​ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทราบว่า​พบน้ำทะเลเปลี่ยนสีครั้งแรกในรอบปี ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ส่วนคุณภาพน้ำทะเลประเภทสารอาหาร อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

“จัดวางแล้ว ปะการังเทียมจากลูกถ้วยไฟฟ้าเกาะไม้ท่อน”วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) จัดวางปะ...
19/09/2021

“จัดวางแล้ว ปะการังเทียมจากลูกถ้วยไฟฟ้าเกาะไม้ท่อน”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) จัดวางปะการังเทียมที่ทำจากโครงเหล็กประกอบกับลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ๗๕๐ ชุด ที่ได้รับอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) นำไปจัดวางในทะเลสำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ฟื้นฟูแหล่งปะการังในทะเลอันดามัน บริเวณเกาะไม้ท่อน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

“ดีใจจัง เจอแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่หาดบ่อดาน”วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้...
19/09/2021

“ดีใจจัง เจอแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่หาดบ่อดาน”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านในไร่ ม.๗ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ว่ามีชาวบ้านพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน ผลการตรวจสอบ พบแม่เต่าตนุ กำลังคลานลงสู่ทะเล จึงวัดร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ พบขนาดพายหน้ากว้าง ๑๐๐ ซม. ช่วงอกกว้าง ๔๐ ซม. และขุดหาไข่เต่า พบที่ระดับความลึก ๖๘ ซม. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่ ๓.๘ ซม. ตำแหน่งวางไข่พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึงและบริเวณใกล้เคียงมีต้นไม้หนาแน่น จึงย้ายไข่เต่าทั้งหมด ๔๒ ฟอง ไปฟักในคอกหลุมฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียง และประสานศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ติดตามการพัฒนาการของไข่เต่า และร่วมเฝ้าระวังติดตาม ดูแลการฟักไข่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป

“เครือข่ายรักทะเล เก็บขยะชายหาดตากใบ”วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำคณะผู้แทน ศร.ชล.นราธ...
19/09/2021

“เครือข่ายรักทะเล เก็บขยะชายหาดตากใบ”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำคณะผู้แทน ศร.ชล.นราธิวาส ทสจ.นราธิวาส ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ๕๐ คน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล (ICC Day) บริเวณชายหาดบ้านปุลาเจ๊ะมูดอ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องปัญหาขยะทะเล การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การคัดแยกขยะตามหลัก ICC ผลการจัดเก็บได้ขยะ ๕๔๕ กก. เมื่อคัดแยกพบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และถุงห่อ/ถุงอาหาร

“เพิ่มความสมบูรณ์ทะเล เครือข่ายวางซั้งบ้านนายายอาม”วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับชุม...
19/09/2021

“เพิ่มความสมบูรณ์ทะเล เครือข่ายวางซั้งบ้านนายายอาม”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับชุมชนเขาสำเภาคว่ำ กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว และประมงอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำชายฝั่งโดยจัดทำบ้านปลา (ซั้งกอ) จากวัสดุธรรมชาติ (ซั้งทางมะพร้าว/ไม้ไผ่) ๓๐ ชุด บริเวณเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน ม.๙ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยเมื่อเต่าทะเลที่มาเกยตื้น ได้รับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจนแข็งแรงดีแล้ว ก็ถึงเวลาก...
19/09/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

เมื่อเต่าทะเลที่มาเกยตื้น ได้รับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจนแข็งแรงดีแล้ว ก็ถึงเวลากลับบ้านละนะ เดินทางปลอดภัยนะ เจ้านักเดินทางแห่งท้องทะเล
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

เมื่อเต่าทะเลที่มาเกยตื้น ได้รับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจนแข็งแรงดีแล้ว ก็ถึงเวลากลับบ้านละนะ เดินทางปลอดภัยนะ เจ้านักเดินทางแห่งท้องทะเล
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล

“เฝ้าระวังทะเล และรังไข่เต่าชายหาดเกาะไม้ท่อน”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) และศูนย์วิจัย...
18/09/2021

“เฝ้าระวังทะเล และรังไข่เต่าชายหาดเกาะไม้ท่อน”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) และศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามสถานการณ์ และพัฒนาการของไข่เต่าทะเล บริเวณเกาะไม้ท่อน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมไม้ท่อน รีสอร์ท เพื่อดูแลป้องกันรังไข่เต่าอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะฟักของไข่เต่าโดยวิธีธรรมชาติ และเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อรังไข่เต่า

“รวมพลังชุมชน เก็บขยะริมทะเลและป่าชายเลนบางปู”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับผู้นำชุ...
18/09/2021

“รวมพลังชุมชน เก็บขยะริมทะเลและป่าชายเลนบางปู”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสา เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน จ.สมุทรปราการ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี ๒๕๖๔ บริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนคลองเสาธง ม.๕ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สามารถเก็บขยะได้ ๕๒๒ กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขยะทั่วไปและโฟม เป็นต้น

"ตรวจเรือ IUU ป้องปรามการประทำผิดในทะเลภูเก็ต"วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) นำเรือ ทช.๓๐๔...
18/09/2021

"ตรวจเรือ IUU ป้องปรามการประทำผิดในทะเลภูเก็ต"
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) นำเรือ ทช.๓๐๔ ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยตรวจเรือประมง ๘ ลำ ในพื้นที่ทะเลภูเก็ต เป็นเรืออวนล้อมจับ และเรือปั่นไฟประกอบการทำประมงของเรืออวนล้อมจับ ผลการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย การคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง

“ร่วมตรวจสุขภาพจระเข้น้ำจืด จากปากน้ำบางปะกง”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร...
18/09/2021

“ร่วมตรวจสุขภาพจระเข้น้ำจืด จากปากน้ำบางปะกง”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รายงานผลการประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ในการร่วมเข้าตรวจสุขภาพจระเข้น้ำจืด ๒ ตัว ที่จับได้จากแม่น้ำบางปะกง ในบริเวณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้น้ำจืด โตเต็มวัย เพศผู้ ความยาว ๒.๖ เมตร น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กก. และจระเข้น้ำจืด วัยเด็ก เพศเมีย ความยาวประมาณ ๑ เมตร น้ำหนักประมาณ ๕๐ กก. ไม่พบรหัสไมโครชิพและแถบระบุตัวตน ร่างกายแข็งแรง มีบาดแผลถลอกตามลำตัวเล็กน้อย จึงนำมาพักฟื้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ก่อนพิจารณาส่งต่อไปยังบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรีต่อไป

“ลาดตระเวนคุ้มครองทรัพยากรทะเลเกาะพะงัน”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.๓๐๗ ...
18/09/2021

“ลาดตระเวนคุ้มครองทรัพยากรทะเลเกาะพะงัน”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.๓๐๗ ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ไม่พบการกระทำความผิด โดยในการปฏิบัติได้ประชาสัมพันธ์การห้ามทำการประมง ตามคำสั่งกรม ทช. ที่ ๑๙๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการคุ้มครองปะการังในพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรม ทช. ที่ ๔๖๔/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดฯ จ.สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และให้ทำการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ตามมาตรการภาครัฐ

“สำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งหาดเจ้าหลาว”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสถานภาพชายฝั...
18/09/2021

“สำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งหาดเจ้าหลาว”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสถานภาพชายฝั่ง ชายหาดหาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเจ้าหลาว (T1H022) ตามแนวชายฝั่งประมาณ ๑๒.๓ กม. และสำรวจสัณฐานชายหาดโดยใช้เทคนิคการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และเทคนิคการสำรวจด้วยการถ่ายภาพมุมสูงโดยอาศัยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งการสำรวจและศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง กรณีศึกษา
พื้นที่หาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

“ชุมชนชายฝั่งปะนาเระ อนุรักษ์ชายหาดแฆแฆ”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ ทสจ.ปัตตานี...
18/09/2021

“ชุมชนชายฝั่งปะนาเระ อนุรักษ์ชายหาดแฆแฆ”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ ทสจ.ปัตตานี อำเภอปะนาเระ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ๕๐ คน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล (ICC Day) โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องปัญหาขยะทะเล การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การคัดแยกขยะตามหลัก ICC และเก็บขยะชายหาดแฆแฆ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้ขยะรวม ๗๒๓.๕๐ กก. เมื่อคัดแยกแล้ว พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และถุงห่อ/ถุงอาหาร

“อาสารวมใจ เก็บขยะในป่าชายเลนอ่าวไทยตอนบน”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) จัดกิจกรรมเก็บข...
18/09/2021

“อาสารวมใจ เก็บขยะในป่าชายเลนอ่าวไทยตอนบน”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยร่วมกับกลุ่มชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานราชการของจังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ ๒๕ คน จัดเก็บขยะในระบบนิเวศป่าชายเลนใน ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ปริมาณขยะ ๑,๐๕๓ กก. และใช้เรือ ทช.๐๔ เก็บขยะบริเวณในแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ได้ขยะ ๕๓๐ กก. (๒) ดอนหอยหลอด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้ปริมาณขยะ ๑,๑๒๐ กก. และ (๓) ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ปริมาณขยะ ๑,๐๕๐ กิโลกรัม รวมทุกพื้นที่ได้ขยะ ๓,๗๕๓ กก. เมื่อนำมาคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกใส่อาหาร ขวดแก้ว ถุงหิ้วพลาสติก ขวดพลาสติก จากนั้นส่งมอบขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำไปกำจัดตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป

“สำรวจ เก็บข้อมูลการฟื้นฟูแนวปะการังเกาะไข่”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานการปฏิ...
18/09/2021

“สำรวจ เก็บข้อมูลการฟื้นฟูแนวปะการังเกาะไข่”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานการปฏิบัติงานฟื้นฟูและวิจัยปะการังบริเวณเกาะไข่ จ.ชุมพร โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจสภาพแวดล้อมในเบื้องต้น ที่ระดับน้ำทะเลลึกประมาณ ๓-๕ เมตร ค่าอุณหภูมิน้ำ ๒๙ องศาเซลเซียส ค่าความเค็ม ๓๐ PPT ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ ๓-๕ เมตร และติดตามวัดขนาดการเจริญเติบโตของปะการังที่วางบนอิฐบล็อก โครงสร้างเหล็ก และโมเดลขวดแก้ว พร้อมเก็บและติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data Loggers) และสำรวจเฝ้าระวังอัตราการฟอกขาวของปะการังบริเวณชายฝั่งปะทิว

“วันดี วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปล่อยเต่าคืนทะเลชุมพร”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายง...
18/09/2021

“วันดี วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปล่อยเต่าคืนทะเลชุมพร”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานการนำเต่าตนุเกยตื้น ที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว ๕ ตัว ปล่อยกลับคืนสู่ทะเล บริเวณอ่าวทุ่งมะขาม ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร โดยก่อนปล่อยสัตวแพทย์ได้ตรวจสภาพร่างกายและโลหิตวิทยา พบว่าเต่าทั้งหมดแข็งแรงสมบูรณ์ดี จึงได้ฝังไมโครชิพเพื่อระบุตัวตน และเป็นข้อมูลหากมีการเกยตื้นซ้ำอีกครั้ง

“เครือข่ายอาสา เก็บขยะริมทะเลและป่าชายเลนสองคลอง”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับศูนย...
18/09/2021

“เครือข่ายอาสา เก็บขยะริมทะเลและป่าชายเลนสองคลอง”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ผู้นำชุม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี ๒๕๖๔ บริเวณชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนในชุมชนสองคลอง ม.๖ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สามารถจัดเก็บขยะได้ ู๘๐ กก. เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นหีบห่อพลาสติกบาง ขวดพลาสติก กระสอบพลาสติก ขยะทั่วไป และโฟม เป็นต้น จากนั้นส่งมอบขยะที่ได้ไปกำจัดโดยถูกวิธีที่เหมาะสมต่อไป

“เครือข่ายรักษ์ทะเลสตูล เก็บขยะหาดแหลมสน”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับหน่วยรักษาความ...
18/09/2021

“เครือข่ายรักษ์ทะเลสตูล เก็บขยะหาดแหลมสน”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อสม. และผู้นำในพื้นที่ ๔๒ คน จัดกิจกรรมเก็บขยะวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล บริเวณชายหาดแหลมสน ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล สามารถเก็บขยะได้ ๔๑๗.๕ กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกอื่นๆ รองเท้า ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และโฟมก้อน

“เครือข่ายบางละมุง จัดเก็บขยะในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกั...
18/09/2021

“เครือข่ายบางละมุง จัดเก็บขยะในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับนายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง กลุ่มประมงพื้นบ้านโรงโป๊ะ เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะ เนื่องในวันอนุรักษ์ายฝั่งสากล หรือวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี​ ๒๕๖๔ บริเวณชายหาดบ้านบางละมุงโรงโป๊ะ ม.๓ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้ขยะ ๑,๙๒๓ กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) เชือก อวน ถุงพลาสติก และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) จากนั้นส่งมอบขยะให้หน่วยงานท้องถิ่นนำไปกำจัดตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป

“ลุยเก็บขยะวันเก็บขยะชายหาดสากลทะเลตะวันออก”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) จัดกิจกรรมเก็บขยะ...
18/09/2021

“ลุยเก็บขยะวันเก็บขยะชายหาดสากลทะเลตะวันออก”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างบนชายหาด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) บริเวณชายฝั่งเกาะเปริด ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน ได้ขยะรวม ๔๓๘ กก. และ (๒) บริเวณชุมชนยายม่อม อ.แหลมงอบ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน ได้ขยะรวม ๔๘๐ กก. จากนั้นนำขยะมาคัดแยกประเภทตามแบบฟอร์ม ICC Card ก่อนส่งมอบขยะให้เทศบาลในพื้นที่ นำไปกำจัดตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป

“เก็บขยะชายหาดสากล พื้นที่ชายฝั่งทะเลตรัง”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับนายบรรจง นฤพร...
18/09/2021

“เก็บขยะชายหาดสากล พื้นที่ชายฝั่งทะเลตรัง”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับนายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ นำเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บ่อหินฟาร์มสเตย์ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ๔๐ คน จัดเก็บขยะเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณชายหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและผลกระทบจากขยะทะเล ผลการจัดเก็บได้ขยะ ๓๕๗.๕ กก. เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกอื่นๆ เศษพลาสติก เศษโฟม กล่องอาหาร(พลาสติก) และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)

“เครือข่ายระยอง จัดเก็บขยะหาดแสงจันทร์”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพ...
18/09/2021

“เครือข่ายระยอง จัดเก็บขยะหาดแสงจันทร์”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง บริษัทเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ๒๕ คน จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างบนชายหาด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) บริเวณหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่และมีเจ้าหน้าที่ดูแลประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บขยะตามแนวชายหาดระยะทาง ๕ กม. ได้ขยะ ๓๑๒ กก. เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกใส่อาหาร ขวดแก้ว ถุงหิ้วพลาสติก และขวดพลาสติก จากนั้นส่งมอบขยะให้เทศบาลตำบลเนินพระ นำไปกำจัดตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป

"กรมทะเล ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๕ ปี”วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประ...
18/09/2021

"กรมทะเล ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๕ ปี”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี วันสถาปนากรมป่าไม้ ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส พร้อมทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ บริเวณ ชั้น ๑ กรมป่าไม้ จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัดกระทรวง ทส. และอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้ และวางพวงมาลา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ในส่วนของกรม ทช. มีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นผู้แทนกรม ทช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทช. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
🟢 ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรี ทส. เป็นประธานเปิดงานสถาปนากรมป่าไม้ และร่วมเสวนาทางออนไลน์ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านป่าไม้ในยุควิถีใหม่ ภายใต้หัวข้อ "รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่" พร้อมกับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ และรางวัลอื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal...
17/09/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day : ICC) กรม ทช. ขอความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนชายฝั่ง เครือข่ายอนุรักษ์ และประชาชนทุกท่าน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดชายหาด ตลอดจนพื้นที่สาธารณะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะที่มีผลกระทบต่อเนื่องมายังพื้นที่ทะเลและชายฝั่งของพวกเรา
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day : ICC) กรม ทช. ขอความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนชายฝั่ง เครือข่ายอนุรักษ์ และประชาชนทุกท่าน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดชายหาด ตลอดจนพื้นที่สาธารณะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะที่มีผลกระทบต่อเนื่องมายังพื้นที่ทะเลและชายฝั่งของพวกเรา
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและชายฝั่ง อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เลน น้ำ พืช ป่าชายเลน ส่วนประกอบของพืช หรือส่วนประกอบของสัตว์ และหมายรวมถึงความสวยงามที่ประกอบขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 141 1300

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

https://marinegiscenter.dmcr.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นเกษตรกร…??? อาชีพเกษตรกรที่ต้องอาศัยฐานทรัพยากรในการผลิตไม่ว่าชาวไร่/ชาวนา/ชาวสวน(ที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยในการผลิต)หรือชาวประมง (ที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล)ส่วนใหญ่ไม่อยากให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพของตัวเอง เพราะไร้หลักประกันความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพเหล่านี้ สภาวะเหล่านี้คือความผิดพลาดในการบริหารจัดการของรัฐที่ทั้งทำลายฐานทรัพยากรของคนส่วนใหญ่และมุ่งตอบสนองการพัฒนาที่เน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีระบบการกระจายที่เป็นธรรม ปัญหาความยากจน/ความเลื่อมล้ำในสังคมไทยจึงถ่าง/ห่างออกไปเรื่อยๆ… เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดคือโจทย์ใหญ่ ทำอย่างไรที่จะได้กลับมาทบทวนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยังสามารถรักษาฐานทรัพยากรของคนส่วนใหญ่ไว้หรือฟื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตลอดถึงการกระจายฐานทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการผลิตให้มีกระจายไม่กระจุกเหมือนที่เป็นอยู่??? ชอบภาพเหล่านี้มากๆ…ที่บ้านขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชาวประมงพื้นบ้านหันกลับมาสอนลูกหลานให้มีความรู้/ให้มีทักษะในการสืบทอดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษทั้งการติดต่อเรือ/การออกทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงชนิดต่างๆ… โจทย์ก็คือรัฐจะต้องทำหน้าที่ปกป้องฐานทรัพยากรทะเลให้พวกเขาได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ให้มีความมั่นคงในอาชีพนี้ได้อย่างไร Cr.สีสัก มีเหีย บ้างขอนคลาน สตูล
มาทำความรู้จักกับเกาะโลซิน ความสำคัญของเกาะโลซิน…เกาะแสนล้านของประเทศไทย ขอบคุณคุณหมออนันต์ บุญโสภณที่กรุณาส่งมาให้
เพราะเราเชื่อมั่นว่าทะเลไทยฟื้นฟูได้…. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงหลักๆมีอยู่ด้วยกัน4กรมคือของกรมประมง/กรมเจ้าท่า/กรมอุทยานฯและกรมทรัพย์ฯ ทางฝ่ายวิจัยสมาคมรักษ์ทะเลไทยจะทำการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ4กรมดังกล่าวและดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ๆเกี่ยวข้องกับพรบ.ต่างๆใน3จังหวัด(ปัตตานี/สงขลา/สตูล)เพื่อสนับสนุนการทำงานของพี่น้องประมงพื้นบ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังกล่าว… วันนี้ลงรายละเอียดเรื่องกฎหมายของกรมทรัพย์ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมทรัพย์ฯ(คุณสุชาติ รัตนเรืองสี ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9/คุณวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี/คุณสาโรจน์ อุบลสุวรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไปทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/คุณวิสิษฐ์ สุทธิสว่างผอ.ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่24สตูล/ดร.สายัญ ทองศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา)ที่กรุณาร่วมประชุมให้ความรู้/ตอบข้อสงสัยและให้คำแนะนำแก่ทีมวิจัยของสมาคมฯในวันนี้…. เพราะเราเชื่อว่าทะเลและทรัพยากรทะเลไทย สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้แน่นอน…
การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไม่ยอมออกประกาศกระทรวงตามม.57ของพรกประมง(ที่ห้ามนำสัตว์น้ำวัยอ่อนขึ้นเรือ)ทั้งๆที่เลยเวลามา7ปี…..(หรือทะเลไทยยังวิกฤตไม่พอ???) แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวท่านก็ไม่ควรจะได้รับการไว้วางใจให้บริหารประเทศอีกต่อไปแล้วล่ะครับ ..
“มารู้จักเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ที่เรียกว่า“กุ๊งกิ๊ง” ลักษณะทำจากเปลือกหอยสังข์ ร้อยด้วยเชือกเอ็น การผูกหอยสังข์ระยะห่างกันประมาณ 2-3 เมตร ใช้เชือกเอ็นที่เป็นแก่นกลางยาวประมาณ 800-1,000 เมตร “ “กุ๊งกิ๊ง” เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ในการจับปลาหมึกสาย ของประมงพื้นบ้าน บ้านสวนกง หมู่11 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “หมึกสาย” หรือชาวประมงเรียกกันตามภาษาในท้องถิ่นว่า “หมึกกระ” อาศัยหากินติดพื้นท้องทะเล ฤดูกาลของปลาหมึกสายชุกชุมช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม และชาวประมงจะหยุดใช้เครื่องมือ กุ๊งกิ๊ง และเครื่องมือประมงเกือบทุกชนิด ในช่วงหน้ามรสุม เดือนพฤศจิกายน -มกราคม ซึ่งเป็นช่วงคลื่นลมแรงเรือเล็กออกจากฝั่งไม่ได้ ด้วยเป็นเรือไฟเบอร์ขนาดความยาวประมาณ 6-7 เมตร กว้างประมาณ 1.2 เมตร ใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าขนาด 13 แรงม้า ออกทำประมงห่างจากฝั่งประมาณ 1-3ไมล์ทะเล (1ไมล์ทะเลประมาณ 1.8 กม.) ซึ่งในการออกทำประมงวางกุ๊งกิ๊งจับปลาหมึกสายที่บ้านสวนกง ส่วนใหญ่ออกทำประมงเพียงคนเดียว เรือลำหนึ่งจะใช้หอยสังข์ตั้งแต่ 500-/2000 ลูก ปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้วัสดุเหลือใช้เช่น ขวดแบลนด์รังนก หรือขวดยาหอมเพราะหาได้สะดวก นำมาใช้แทนเปลือกหอยสังข์ที่เริ่มหายากขึ้น วิธีการออกไปวาง”กุ๊งกิ๊ง” ดักจับปลาหมึกสาย ชาวประมงบ้านสวนกงจะออกจากฝั่งในเวลาที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความพร้อมความสะดวกของชาวประมงแต่ละคน บางคนจะออกช่วงเช้าบ้าง ช่วงบ่าย หรือช่วงเย็นบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือสถานการณ์ของคลื่นลมในทะเล ชาวประมงใช้เวลาแล่นเรือออกจากฝั่งประมาณ 10-15 นาที ไปถึงจุดระดับน้ำทะเลลึกประมาณ 5-7 เมตร แล้วแล่นเรือช้าๆ พร้อมปล่อยราวเชือกให้กุ๊งกิ๊งลงถึงพื้นทะเล วางแช่ไว้ 1 คืน ปลาหมึกสายจะเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยสังข์ หรือขวดแบลนด์ (วัสดุที่ใช้ทำกุ๊งกิ๊งนั้นๆ) รุ่งเช้าชาวประมงแล่นเรือออกจากฝั่ง ไปดึง กุ๊งกิ๊งขึ้นเรือ ทำการแกะปลาหมึกสายออกจากหอยสังข์ นำใส่ภาชนะ ชาวประมงบอกว่าปลาหมึกสายเมื่อเข้าไปอยู่ในหอยสังข์ หรือขวดแบรนด์ ด้วยหนวดปลาหมึกมีความเหนียวเกาะติดแน่นมาก มีเคล็ดลับว่า(ต้องนำน้ำเกลือฉีดเข้าไปก่อน ปลาหมึกสายก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย) ราคาปลาหมึกสาย กิโลกรัมละ 70-90 บาท ถือว่าราคาค่อนข้างดี ทิ้งท้ายชาวประมงบอกว่าการวางกุ๊งกิ๊งจับปลาหมึกสาย เป็นการทำประมงที่มีต้นทุนไม่สูง และคุ้มค่า หากทุกคนร่วมมือกันทำประมงอย่างรับผิดชอบ ควบคู่การทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำ ชาวประมงก็มีอาชีพรายได้ ผู้บริโภคก็ได้สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ และโปรตีนสูง เมนูแนะนำ : ยำปลาหมึก ,ปลาหมึกย่าง ,ลวกจิ้ม ซีฟู๊ดครับ “ Crจำรัส หวังมณี สมาคมรักษ์ทะเลไทย
ทั้งงานวิจัยของกรมประมงและของนักวิจัยอิสระต่างชี้ตรงกัน ว่า "อวนลาก" คือเครื่องมือทำการประมงที่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนทำลายเศรษฐกิจปีละมหาศาล "เรืออวนลากคู่ทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน (จับสัตว์น้ำก่อนวัยอันควร) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 158,758 บาท/ลำ/ปี ในประเทศไทยมีเรือลากคู่ที่ได้จดทะเบียน อย่างถูกต้องทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน จำนวน 1,126 ลำ ลองคูณดู ก็ประมาณ 178,761,508 บาท ต่อปี เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 289,736 บาท/ลำ/ปี ในประเทศไทยมีเรือลากแผ่นตะเฆ่ ที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน จำนวน 2,023 ลำ ลองคำนวนดู ความเสียหายก็ประมาณ 586,136,376 บาท ต่อปี รวมความเสียหายของการทำประมงอวนลาก ที่มีผลต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 764,898,184 บาท ต่อปี" แต่จบลงที่รัฐบาลซื้อเรือที่ไม่ได้ออกทะเลคืนจากนายทุน แต่ก็ยังปล่อยให้มีเรืออวนลากที่มีอยู่ทำการประมงด้วยอวนลากต่อไปดังเดิม.... (ขอเวลาเอางานวิจัยไปเผาแปบ)
ขอความกรุณา อนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ 📢 ประชาสัมพันธ์ 📢 🌟โครงการจัดจุดจำหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก🌟 🦞เชิญชวน...ซื้อกุ้งขาวส่งตรงจากบ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครนายก🦞 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ♦กุ้งขาว ขนาด 40-45 ตัว/กก. ราคา 200 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 07.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด 📌ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ลานสินค้าตลาดเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยความปรารถนาดี #กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #กุ้งถูก #กินกุ้ง #กุ้งขาว
อวนลากกับ​การทำร้ายทำลายทะเลไทย.... นี่​คือ​หลัก​ฐาน​ทาง​วิชาการ​ที่ถึง​เวลา​หาทาง​ออก​กัน​ได้​แล้ว​นะ​ครับ​ท่าน​นายกฯ​ "บทสำรวจการจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง" เครื่องมือที่ชาวประมงใช้ทำการประมงในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะ รูปแบบ และประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างกว้างๆ 2 ประเภท คือ (1) เครื่องมือประสิทธิภาพต่ำ และ (2) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ตามประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์… ได้กำหนดเครื่องมือทำการประมงบางชนิด เช่น อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ ฯลฯ เป็นเครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้จำนวนมากภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และมีลักษณะมุ่งจับสัตว์น้ำแบบเหมารวม ทำให้การจับสัตว์น้ำโดยเครื่องมือเหล่านี้จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่โตเต็มตัว และ “สัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กหลายชนิด” ซึ่งหมายถึง สัตว์น้ำวัยอ่อนที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ และหากปล่อยให้เติบโตจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ . . บทความขนาดสั้นชิ้นนี้จะนำผู้อ่านไปสำรวจการจับสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมืออวนลากคู่ และอวนลากแผนตะเฆ่ ผ่านงานศึกษาจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ของ รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ (2560) และ (2) สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจากเรืออวนลากพาณิชย์ ของ อำนวย คงพรม และคณะ (2550) ซึ่งงานศึกษาทั้งสองเรื่องได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือเรือประมงพาณิชย์ที่ทำการประมงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย . . งานของ รัตนาวลี ได้ศึกษาอัตราการจับสัตว์น้ำของเรืออวนลากคู่ที่ทำการประมงบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเก็บข้อมูลจากเรือประมงที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน 1,318 คู่ พบว่ามีอัตราการจับสัตว์น้ำ 120.30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส่วนสัตว์น้ำที่จับได้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจร้อยละ 25.78 และเป็นปลาเป็ดมากถึงร้อยละ 74.22 ทว่าในจำนวนปลาเป็ดทั้งหมด มีปลาเป็ดแท้เพียงร้อยละ 18.77 เท่านั้น ที่เหลือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กร้อยละ 81.23 ซึ่งมีทั้งปลาหน้าดิน (ปลาปากคม ปลาทรายแดง) ปลาผิวน้ำ (ปลากะตัก ปลาข้างเหลือง ปลาทู) กลุ่มหมึก รวมถึงกลุ่มสัตว์น้ำประเภทหอย . . ในส่วน อำนวย และคณะ ได้ศึกษาองค์ประกอบของสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือประมงที่ใช้เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวต่ำกว่า 14 เมตร และระหว่าง 14-18 เมตร และได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 พื้นที่ คือทางฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างผลการศึกษาการจับสัตว์น้ำของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด 14-18 พบว่าทางฝั่งอ่าวไทยมีอัตราการจับสัตว์น้ำ 35.431 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบไปด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจร้อยละ 50.92 และปลาเป็ดร้อยละ 49.08 ในจำนวนปลาเป็ด พบว่ามีปลาเป็ดแท้ร้อยละ 69.35 และสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กร้อยละ 30.65 ส่วนทางฝั่งอันดามันมีอัตราการจับสัตว์น้ำ 57.625 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจร้อยละ 41.47 และปลาเป็ดร้อยละ 58.53 ในจำนวนปลาเป็ด มีปลาเป็ดแท้เพียง 39.78 และมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจร้อยละ 60.22 . . งานศึกษาทั้งสองชิ้นชี้ให้เห็นว่าการจับสัตว์น้ำของเรือประมงที่ใช้อวนลากคู่และอวนลากแผ่นตะเฆ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือทำการประมง “ที่มีประสิทธิภาพสูง” ส่วนหนึ่งจับสัตว์น้ำที่ยังไม่ถึงขนาดแทนที่หรือวัยเจริญพันธุ์ค่อนข้างมาก เห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาอวนลากคู่ ในงานของ รัตนาวลี ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ . . จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กมากน้อยเพียงใด เพราะลำพังการกำหนดวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ หรือการปิดอ่าวในบางช่วงเวลาอาจไม่เพียงพอต่อการทำให้สภาวะ “ทำประมงเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำ” หรือ Over Fishing หมดไป . . เขียนโดย เต็งหนึ่ง . . เอกสารประกอบการเรียบเรียง . . -การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ (2560) -สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจากเรืออวนลากพาณิชย์ อำนวย คงพรม และคณะ (2550) -ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง พ.ศ.2561-2562 พ.ศ.2561. Cr. จากเพจสมาคม​รักษ์​ทะเล​ไทย