กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคค

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคค กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 9(9) ได้กำหนดให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมีหน้าที่ในการจัดำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงานและ 1 ฝ่ายได้แก่ กลุ่มพัฒนศักยภาพคณาจารย์ฯ กลุ่มนโยบายการพัฒนาบุคคลอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เปิดเหมือนปกติ

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สกอ.'s cover photo
26/11/2018

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สกอ.'s cover photo

ด่วนที่สุดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชี...
26/11/2018

ด่วนที่สุด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
12/10/2017

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(นร ๐๕๐๘/ ว ๕๑๙)

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
28/09/2017

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘)

ด่วน   แจ้งมติ ก.พ.อ. ด้วยขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใ...
06/09/2017

ด่วน แจ้งมติ ก.พ.อ.
ด้วยขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องตามกฎ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ดังกล่าว จึงขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไว้ก่อน จนกว่ากฎ ก.พ.อ. ฉบับใหม่จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

13/01/2015

แจ้งเพื่อทราบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐดำเนินการส่งผู้แทนมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ในวันที่ 5-7 มกราคม 2558
ในการนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งผู้แทนมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการส่งผู้แทนมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ชั้น 5 โดยด่วนต่อไปด้วย

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

εїз*’゚・.・*.:。✿.:*゚:.สวัสดีปีใหม่ 2558 .*.:。✿*゚’゚・.。*εїзขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นตลอดปีนะคะ
01/01/2015

εїз*’゚・.・*.:。✿.:*゚:.สวัสดีปีใหม่ 2558 .*.:。✿*゚’゚・.。*εїз

ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นตลอดปีนะคะ

แจ้งเพื่อทราบประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 25...
10/09/2014
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

แจ้งเพื่อทราบ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2557-2558

สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ที่ http://www.thaindc.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539656098&Ntype=1

ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
31/08/2014

ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี

ด่วนที่สุดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย กรณีปกติ (เพิ่มเติม)
29/08/2014

ด่วนที่สุด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย กรณีปกติ (เพิ่มเติม)

ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖  ...
01/08/2014

ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้
๑. ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี ๒๕๕๖
๒. ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี ๒๕๕๖
๓. ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖

Untitled Album
01/08/2014

Untitled Album

การเสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
15/07/2014

การเสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

การเสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนบุคลากรและสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
09/07/2014

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนบุคลากรและสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนบุคลากรและสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา

การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แทนกรรมการที่ลาออก)
09/07/2014

การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แทนกรรมการที่ลาออก)

การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09/07/2014

การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หารือการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
09/07/2014

หารือการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2558
08/07/2014

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2558

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2558

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ป...
18/03/2014

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗
18/03/2014

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy)
07/11/2013

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลั...
14/10/2013

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลั...
11/10/2013

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายสกล ม...
16/09/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายสกล มงคลธรรมากุล)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นางสาวประภา กาหยี)
16/09/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นางสาวประภา กาหยี)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรั...
29/08/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุ...
22/08/2013
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... จากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษาทุกแ่ห่ง ผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (http://www.mua.go.th) ในระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

สรุปนโยบายด้านการศึกษา ของ รมว.ศธสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา : ประกวดราคากระดานข่าว กรอ. : กยศ.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นายกฤษณพงษ์ กีรติกร)
25/07/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นายกฤษณพงษ์ กีรติกร)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (นายสาธิต พุทธชัยยงค์)
25/07/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (นายสาธิต พุทธชัยยงค์)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พลเอก สำเภา ชูศรี)
01/07/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พลเอก สำเภา ชูศรี)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นายไชยยศ เหมะรัชตะ)
25/06/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นายไชยยศ เหมะรัชตะ)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนว...
24/06/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 15 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 ราย
24/06/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นายสมเดช นิลพันธุ์)
24/06/2013

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นายสมเดช นิลพันธุ์)

ที่อยู่

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/