Clicky

สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

สำนักตรวจราชการ สป.กษ. สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

เปิดเหมือนปกติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบ...
29/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อทราบฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดสมาชิกจอดรถยนต์ในโครงการสวัสดิการสถานที่จอดรถยนต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่สมาชิกสวัสดิการ กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) และได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการต่อสัญญาพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ในปี ๒๕๖๖ การขออนุมัติการใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ อาคาร ๔ ชั้น ๒ จัดเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติม การขอยกเว้นระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ แผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรเงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินการต่อสัญญาให้เข้าพักอาศัย ของผู้พักอาศัยโครงการอาคารเลียบคลองบางเขน ส่วนที่ ๒

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ ธันวา...
28/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๖๔๐๖ อาคาร ๖ ชั้น ๔ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา นายชวลิต ชูขจร เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณา การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (ร่าง) กรอบคำของบประมาณรายจ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ร่าง) แผนการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้อำนวยการอุทยานราชพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐....
27/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ”

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพีรพันธ์ คอทอง และพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ ณ ลานกิจกรรม ตลาดน้ำ อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยมอบหมายให้อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า เกษตร ทั้งด้าน การผลิต การจำหน่าย การตลาด และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตร นำผลิตผลมาตรฐานปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้เยี่ยมชมร้านกิจกรรมในงาน อาทิ ร้านจำหน่ายเนื้อหมู ไข่ไก่ (กรมปศุสัตว์) ร้านจำหน่ายข้าวสารคุณภาพ (กรมการข้าว) ร้านจำหน่ายผ้าไหมไทย (กรมหม่อนไหม) สินค้าเกษตรคุณภาพ (ส.ป.ก.) พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กับกรมหม่อนไหม

“ผู้ตรวจราชการ กษ. ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา...
26/12/2022

“ผู้ตรวจราชการ กษ. ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 5/2565”

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงบประมาณ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย, สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย, สมาคมน้ำยางข้นไทย, สมาคมยางพาราไทย, สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, การยางแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักตรวจราชการ), และเกษตรกรในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญที่ประชุมได้ร่วมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ประจำปีบัญชี 2565 และคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านยางพารา พ.ศ. 2566 - 2580 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมอบหมายฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกต และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ประชุม ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะในการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนค่าเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ จังห...
23/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ณ พื้นที่ฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรรมของราษฎรตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๓,๐๘๖ ครัวเรือน ประชากรรวมประมาณ ๙,๖๙๔ คน และพื้นที่การเกษตรกรรมรวม จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานการทำสัญญาสละสิทธิ รับค่าทดแทนในที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ สำนักงานก...
23/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานการทำสัญญาสละสิทธิ รับค่าทดแทนในที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานการทำสัญญาสละสิทธิ รับค่าทดแทนในที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ โดยทางรถไฟสายชุมทางเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ เป็นหนึ่งในโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็น ๑ ใน ๒ ส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายเหนือ มีวัตถุประสงค์รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือ รวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ–ใต้จากไทยไปลาว จีน เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ระยะทาง ๓๒๓ กม. โดยมีกำหนดเปิดบริการในปี ๒๕๗๑

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประม...
21/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ๘ ยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และการปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แ...
21/12/2022

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของ​ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายขจร เราประเสริฐ​ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด​กระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรและ​สหกรณ์​จังหวัด​ ในฐานะผู้ช่วยผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ​ สป.กษ. และเจ้าหน้าสำนักตรวจราชการ​ สป.กษ. เข้าร่วมการประชุม​ ณ ห้องประชุม​กระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ (ห้อง 134) และผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Application Zoom)​

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจ​ราชการฯ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566 โดยสรุปกรอบแนวคิดและหลักการตรวจราชการ​ฯ มุ่งเน้น

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่​สำคัญ เพื่อทราบและเข้าใจสถานการณ์​การผลิต การตลาด ซึ่งจะนำไปสู่​โจทย์​ของ​การ​ขับเคลื่อน​นโยบาย​ และการสอบทาน​ประสิทธิภาพ​ ประสิทธิผล​ ของโครงการ​/กิจกรรม​ เช่น ปัญหา​ความท้าทาย​ประเด็น​การด้อย​ประสิทธิภาพ​การผลิต​ แนวโน้ม​อัตรากำไร​สุทธิ​ที่เติบโต​น้อย​กว่ารายจ่าย​ครัวเรือน​ ระดับ​ความเข้มแข็ง​ของสถาบันเกษตรกร​

2. ตรวจสอบ สอบทานประสิทธิภาพ​กระบวนการปฏิบัติ​งาน​ของหน่วยงาน​หลัก​และสนับสนุน (Operation & Performance Inspection : Input Process Output Outcome)​ เพื่อสร้าง​ความ​เชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่​การบรรลุเป้าหมาย​ ตัวชี้วัดของแผนระดับ 3, 2 และ 1

3. ตรวจสอบ สอบทานประสิทธิภาพ​ ประสิทธิผล​ การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ (Compliance Inspection)​ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะ​นำไปสู่​การกำกับ​ดูแล​ที่​ดี​ให้​ผู้​มีส่วน​ได้​ส่วน​เสีย​ได้ปฏิบัติ​ในทิศทาง​ที่​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​ชาติ รวมถ4การ​ให้​บริการ​ภาครัฐ​ที่มีประสิทธิภาพ​ลดต้นทุน​ธุรกรรม​ของ​ประชาชน

4. การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงจากปัญหา​ความเดือดร้อน​ของเกษตรกร/ประชาชน (Special Risk Management)​ เพื่อป้องกัน บรรเทา ลดขนาดความเสียหาย​ของเกษตรกร​แ3สร4ความ​เชื่อมั่นต่อกลไกภาครัฐ​

5. เป้าหมายการตรวจราชการ (ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการสำคัญที่สนับสนุนให้นโยบายบรรบุเป้าหมาย และสอบทานประสิทธิภาพกระบวนการขับเคลื่อนโครงการและประสิทธิภาพ​กระบวนการ​กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็น​การตรวจราชการ)​

6. วิธีการ​ตรวจราชการ​ และการรายงานผลการตรวจราชการ

พร้อมนี้ ที่ประชุมได้ร่วมรับทราบแนวทางการตรวจราชการ​ตามประเด็น​นโยบาย​สำคัญของกระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการตรวจราชการ​ ประกอบด้วย 1) การบริหาร​จัดการ​น้ำ​ทั้งระบบ 2) การผลิต​พันธุ์​พืชสัตว์​ได้มาตรฐาน​ให้เพียงพอ 3) การป้องกัน​โรคระบาด​ ทั้งในพืชและสัตว์ 4) การลดต้นทุนการผลิต​ 5) การส่งเสริมอาชีพด้านพืช ประมง​ และ​ปศุสัตว์​ 6) คุณภาพ​และ​มาตรฐาน​ในการรับรองสินค้าเกษตร​ 7) การพัฒนา​ช่องทาง​การ​ตลาด​ 8) การพัฒนา​เกษตรกรเข้าสู่​ Smart Farmer 9) การขับเคลื่อน​ศูนย์​เทคโนโลยีเกษตรและ​นวัตกรรม​ (AIC)​ และ 10) ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพการ​ผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)​
ซึ่งมุ่งเน้นการติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการสำคัญที่สนับสนุนให้นโยบายบรรบุเป้าหมาย และสอบทานประสิทธิภาพกระบวนการขับเคลื่อนโครงการและประสิทธิภาพ​กระบวนการ​กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็น​การตรวจราชการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน​พัฒนา​โครงการ ภายใต้นโยบายสำคัญ และสามารถ​ตอบโจทย์​เป้าหมายการพัฒนา​ภายใต้ยุทธศาสตร์​ชาติ และแผนแม่บทภายใต้​ยุทธศาสตร์​ชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เ...
20/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ ๑๔๒ ปี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ ๑๔๒ ปี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์การมหาชนในกำกับร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ “๒ ธรรมาสน์” กัณฑ์ที่ ๑๐-๑๓ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนเสมอมา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕    วันจันทร์ที่ ๑๙ ...
19/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ ร่วมงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน" โดยประธานได้มอบเกียรติบัตรแด่หน่วยงานและบุคลากรที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดิน และ เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดินและการให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ   วันอาทิตยที่ ๑๘ ธ...
18/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ

วันอาทิตยที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม"ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผลภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงก...
16/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผลภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM)
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผลภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน สาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM) โดยมีนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยได้รับทราบคำสั่งการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณารายงานผลการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกรอบแนวทางการตรวจติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ขอให้หน่วยงานปศุสัตว์ในจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น สาธารณสุข และต้องทำงานในเชิงรุกโดยอาศัยอาสาสมัครปศุสัตว์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงการเร่งรัดการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ตลอดจนการผ่าตัดทำหมันสัตว์ในสุนัขและแมวเพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 6)​ ป...
14/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 6)​ ประจำปี 2566"

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 6) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะทำงานสรรหาฯ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานสรรหาฯ ในระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ต่อไป

โดยคณะทำงานสรรหาฯ เขตตรวจราชการที่ 6 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเสนอเกษตรกรเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้

1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) นายพิชิต ชูมณี มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในด้านการทำการเกษตรผสมผสาน (นาข้าว เลี้ยงสัตว์ ประมง ปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักกางมุ้ง) พัฒนาคุณภาพสินค้าจนสามารถเป็นสินค้าต้นแบบของชุมชน แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันและยางพาราตกต่ำ ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวมีความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงมีแนวในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสมขึ้นในพื้นที่ที่จะสามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพและครอบครัว จึงได้มีการจัดระบบการปลูกพืชรูปแบบฟาร์มที่มีข้าวอยู่ด้วย และในด้านการขยายผลงานเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน การผลิต การใช้นวัตกรรม และการทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ และเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่าย และ
(2) นางจำเนียร กาญจนพรหม มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในด้านการทำเกษตรผสมผสาน จากการปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรผสมผสาน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ด้านพืช เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว เน้นผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค แพะ สุกร เป็ด และไก่ ด้านประมง เช่น เลี้ยงปลา กบในบ่อพลาสติก และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นำเอามูลสัตว์ต่าง ๆ มาหมักกับหญ้าทำปุ๋ยชีวภาพ

2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) นายสมศักดิ์ คงเมฆา มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในด้านทดลองเพาะพันธุ์ปลากัด จุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม เริ่มขึ้นในปี 2557 จากเป็นผู้ที่มีนิสัยชื่นชอบปลากัด เมื่อเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีสันที่เกิดขึ้นบนตัวปลากัด จึงมีความคิดที่จะทดลองเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อให้มีสีสันหลากหลายและสวยงามใช้เวลาในการลองผิดลองถูกประมาณ 2 ปี ในระหว่างที่ทำการทดลองอยู่นั้นก็ได้มีการถ่ายภาพในสื่อออนไลน์ ก็มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงปลากัดสวยงามของภาคใต้ ได้นำปลากัดไปออกบูธเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงปลากัดในงาน PLAKAD THAILAND Pavilion ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2563
และ (2) นายวุฒิศักดิ์ พรมแก้ว มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสวนเกษตรเพื่อชีวิต (อินทรีย์) ปลูกพืชผักสวนครัว มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน เงาะ กระท้อน ฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งได้มาตรฐาน “ออร์แกนิคไทยแลนด์” การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตภายในฟาร์ม ทำขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็ม ขนมหม้อแกง กะลามะพร้าว ไข่เค็มสด เป็นต้น และเป็นศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดผลงานอย่างต่อเนื่องเริ่มจากปี 2554 ถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดผลงานเมื่อมีการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานในแปลง การจัดทำสื่อและเผยแพร่ทาง Social network

3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) นางกัลยา โสภารัตน์ เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้นำชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยยึดแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำเนินการอย่างมีเหตุผลโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนชุมชนร่วมกันผ่านกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ชุมชน “รมณีย์ สามัคคี ปลอดหนี้สิน สิ้นอบายมุข มีความสุขอยู่ดีกินดี มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” สำหรับกองทุนปลอดหนี้สิน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน (สัจจะวันละ 1 บาท) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทำสวนรมณีย์ร่วมใจพัฒนา
และ (2) นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ เป็นเกษตรกรผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาสังคมการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนเครือข่าย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่” ได้นำความรู้มาปรับเปลี่ยนพื้นที่และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน” ส่วนรางวัลที่ได้รับ อาทิ เช่น ปี 2557 โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่นในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2556 โดยการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอาชีวศึกษา และปี 2557 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศระดับระดับประเทศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 โดยการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นต้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคร...
14/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM)

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๒๓) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๑) การปรับแผนการปฏิบัติงานโครงการก่อนการเบิกจ่ายโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๑ ของกรมประมง และ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมีโครงการโคบาลชายแดนใต้ ของกรมปศุสัตว์ วงเงิน ๑,๕๔๗.๓๒ ล้านบาท และองค์กรเกษตรกร จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงินรวม ๕๔,๑๔๙,๖๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๓ โครงการ และโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนเงินโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ทั้ง ๑๔ โครงการ และให้เสนอคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ประธานได้ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ได้นำข้อสังเกต และคำแนะนำต่างๆ ของคณะอนุกรรมการฯ ที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ประชุมเสนอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑๔) ป...
13/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑๔) ประจำปี ๒๕๖๖" ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑๔) ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะทำงานสรรหาฯ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานสรรหาฯ ในระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ต่อไป โดยคณะทำงานสรรหาฯ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเสนอเกษตรกรเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ ราย คือ นายเชิดชัย จิณะแสน (จังหวัดศรีสะเกษ) นายสัมฤทธิ์ กัลปดี (จังหวัดยโสธร) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน ๒ คือ นางจำปา สุวะไกร (จังหวัดอำนาจเจริญ) นางจงรักษ์ พลายงาม (จังหวัดศรีสะเกษ) และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน ๒ ราย คือ นายสุนทร ทองแสน (จังหวัดอุบลราชานี) นางลัดดา พันธุ์ศรี (จังหวัดอุบลราชธานี) นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการได้ให้คำแนะนำในการนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรฯ ในแต่ละสาขาให้ชัดเจนตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่กำหนดไว้ เช่น สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข การขยายผลงานให้ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสร้างสรรค์ผลงานการเกษตร นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาในด้านพืช สัตว์ ประมง การเสนอชื่อเข้ารับสรรหาด้านใดก็ขอให้เน้นด้านนั้นๆ ให้ชัดเจนครบถ้วนตามคุณสมบัติตามแต่ละสาขา พร้อมทั้งขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้นำคำถาม คำแนะนำ และข้อสังเกตของคณะทำงานในที่ประชุมไปปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ซึ่งคณะอนุกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารเป็นสำคัญจึงต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวต่อไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑๖) ป...
09/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑๖) ประจำปี ๒๕๖๖" ผ่านระบบ VDO Conference

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑๖) ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะทำงานสรรหาฯ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานสรรหาฯ ในระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ต่อไป โดยคณะทำงานสรรหาฯ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเสนอเกษตรกรเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา จำนวน ๑ สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน ๑ รายคือ นายสีนุ่น คำสีแก้ว (จังหวัดน่าน) นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการได้ให้คำแนะนำในการนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรฯ ในแต่ละสาขาให้ชัดเจนตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่กำหนดไว้ เช่น สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสร้างสรรค์ผลงานการเกษตร นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาในด้านพืช สัตว์ ประมง การเสนอชื่อเข้ารับสรรหาด้านใดก็ขอให้เน้นด้านนั้นๆ ให้ชัดเจนครบถ้วนตามคุณสมบัติตามแต่ละสาขา พร้อมทั้งขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้นำคำถาม คำแนะนำ และข้อสังเกตของคณะทำงานในที่ประชุมไปปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน คณะอนุกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารเป็นสำคัญจึงต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวต่อไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 ปร...
09/12/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 และผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม ZOOM Meeting พร้อมด้วยคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินฯ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานสรรหาฯ ในระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ต่อไป
คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินฯ เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเสนอเกษตรกรเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
** เขตตรวจราชการที่ 8
1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.1 นายทำนนท์ แซ่ลี้ (จังหวัดชลบุรี) ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ ได้แก่ การทำปุ๋ยใช้เองในสวน เป็นผู้นำกลุ่มในการทำปุ๋ยหมักเพื่อจำหน่าย และมีรายได้กลับคืนสู่กลุ่มสมาชิก ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) คือแบบอย่างเป็นที่ยอมรับในระบบของการสร้างอาหารปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก
1.2 นายเลี่ยม บุตรจันทรา (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ ได้แก่ การทำนาปลอดสารเคมีและแปรรูปข้าว เพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย แปรรูปสมุนไพรเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันและยารักษาโรค ปลูกป่าตามแนววนเกษตร และนำผลผลิตที่ได้จากป่ามาแปรรูป เช่น ถ่าน และน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น สวนออนซอนเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่
2.1 นายสุทธิ ที่หมาย (จังหวัดระยอง) ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ ได้แก่ การผลิตสับปะรด ปลูกสับปะรดโรงงาน ปลูกมันสำปะหลัง แปรรูปสับปะรด เพื่อเพิ่มมูลค่าได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด (น้ำสับปะรด วุ้นมะพร้าว) เพื่อสร้างช่องทางการระบายผลผลิต สร้างมูลค่า ภายใต้แบรนด์ PineCo และได้พัฒนาสินค้าจนได้รับมาตรฐาน อย. มีความใฝ่เรียนรู้ ศึกษา และนำมาปฏิบัติ ได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในการทำการเกษตรของตนเองในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการแปลงปลูก โดยเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ให้รถสิบล้อบรรทุกสามารถเข้าไปให้น้ำได้ทุกๆ แปลง ทำให้สามารถควบคุม จัดการวางแผนการผลิตได้ตลอดทั้งปี
2.2 นายประสิทธิ์ รูปต่ำ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ "กังหันล้างหน่อไม้" จากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้เครื่องยนต์ดัดแปลงจากรถไถนาเดินตาม นำมาล้างผลผลิตหน่อไผ่ตง ทำให้ลดแรงงานในการล้างผลผลิตหน่อไผ่ตงได้ถึง 10 คน/วัน หรือลดรายจ่ายได้วันละ ๓,๐๐๐ บาท ประสิทธิภาพการทำงาน ๑ ชั่วโมง สามารถล้างผลผลิตได้ ๓,000 กิโลกรัม และอยู่ระหว่างการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ "แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ" เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายประสิทธิ์ รูปต่ำ เป็นประธาน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง "ตลาดผักร่วมใจ" จังหวัดปทุมธานีที่จำหน่ายผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และส่งสินค้าไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าแม็คโค และเป็น "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร่วมใจเกษตรปลอดภัย"
2.3 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวนุชจรี บุญมี (จังหวัดชลบุรี) โดยเป็นผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ "สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผลักดันชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน" ผลงานแปลงใหญ่ปลานิล เป็นแปลงต้นแบบของจังหวัดชลบุรีและของประเทศที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การเพาะเลี้ยงปลานิลได้อย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป รวมทั้งมีตลาดรองรับผลผลิต พร้อมทั้งมีแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

** เขตตรวจราชการที่ 9
1. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ (จังหวัดปราจีนบุรี) ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ ได้แก่ การนำเข้าและทำฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่า เป็นเจ้าแรก ในประเทศไทย และนำไปต่อยอดกับสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เต่าอัลบราดำ ปลาช่อนอเมซอน ในนาม บริษัท เพื่อพ่อ จำกัด จัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ไม้ผล พืชผักสวนครัวสำหรับแรงงานภายในบริษัท ปลูกไผ่ยักษ์ เพื่อต่อยอด แปรรูปใช้แทนไม้ เพาะเลี้ยงแมลง แกลบเพื่อเป็นอาหารปลา มีการนำปลาอโรวาน่าที่อยู่ในบัญชี CITES I ซึ่งเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วในธรรมชาติ มาเพาะขยายพันธุ์ได้สำเร็จ เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาดังกล่าว เป็นผู้ริเริ่มนำปลาเลี้ยงในระบบฟาร์มอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่แรกในประเทศไทย ร่วมกับทางสถาบันโรคสัตว์น้ำ ทำการทดลองการแยกเพศปลาโดยใช้ตัวอย่าง DNA เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในการจัดการและรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาคณะแพทย์และคณะวิทยาศาสตร์สาขาการประมง บรรยายเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการจัดการฟาร์ม การเพาะพันธุ์ การส่งออกและการหาตลาดในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพา
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622824850

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ สป.กษ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจราชการ สป.กษ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ละอองฝนโปรยปรายปลิว
จากทิวเมฆสีเข้ม

หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า
อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม

ของปฐพีแห้งผาก

กรุณยธรรม
แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย

อมฤตธรรมฉ่ำเย็น
หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ

อาบรดความเสื่อมและทุกข์
หน่วยงานราชการ
สำนักตรวจราชการ สป.กษ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.opsmoac.go.th/
โทร 02-2824850
สำนักงานย่อยของปศุสัตว์ลำปางทีอยู่ติดกับสระน้ำหนองกระทิงนำสุนัขจำนวนมากมากักขังไม่มีการจัดการที่ดี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกาย ช่วยตรวจสอบด่วนและแก้ไขให้ดีด้วยครับ
โครงการฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 45 จังหวัด 1,097 แห่ง

ลิ้งดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

https://www.opsmoac.go.th/inspector-dwl-preview-401191791825
อับเดท เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล่าสุดครับ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ครับ ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน 2561

วันที่ 7 พ.ย 60 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขตข้อมูล
ในการจัดทำระบบ Big data พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงฯ 135 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป
122
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ในช่วงบ่าย เวลา 14.15 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยวน พันธ์สวัสดิ์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โดยสุ่มตรวจโรงเรียน/สถานศึกษา วิธีการตรวจนับ ปริมาณ/คุณภาพ วิธีการตรวจรักษาความเย็นของนมพาสเจอร์ไรส์ของสถานที่เก็บรักษา การแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน การตรวจอุณหภูมิ/เทอร์โมมิเตอร์ ระยะเวลาในการรับนม (ช่วงเช้า-บ่าย) โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมชี้แจงข้อมูล เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และรับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีโรงเรียน /สถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มตรวจในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ซึ่งมี นายสุทน เทพรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 มิย 60. เวลา 9.00-12.00 น. นายดิเรก ตนพยอม. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560. ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-16. กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Ministry of Transport (Thailand) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง RTP Cyb สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื DOI RTA  กรมข่าวทหารบก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Pom Prap Sattru Phai District Pom Prap Sattru Phai Pom Prab Satrupai สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. ไทยคู่ฟ้า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T Government House of Thailand Office of the Prime Minister