สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

สำนักตรวจราชการ สป.กษ. สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตา...
17/09/2021

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน และให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มผ่าย ที่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
๑) กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจานใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ มีผลงานโดดเด่นในการผลิตและจำหน่ายข้าวทุ่งกุลาร้องไห้อินทรีย์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
๒) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน การทำไร่นาสวนผสม ซึ่งมีนายเอกณรงค์ ชื่นมณี ครูบัญชีอาสา ที่ให้ความรู้แก่เกษตรในการจดบันทึกบัญชี รายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ การส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน มีจุดเรียนรู้การทำอาชีพที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงหอยขม การเลี้ยงปลาดุกด้าน และการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการแปลงใหญ่ควรมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศูนย์ AIC พร้อมทั้งยกระดับ ศพก. ให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และสามารถพัฒนาไปสู่ Smart Farmer สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
17/09/2021

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประชุมตรวจติด...
16/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มผ่าย ที่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อำเภอนามน) ซึ่งมี
นายสุนันท์ อินทโชติ เป็นเกษตรกรต้นแบบ การดำเนินงานของศูนย์ พบว่า มีผลงานประสบความสำเร็จและสามารถต่อยอดขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ ได้แก่
๑) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบผลสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก ๔,๐๔๒ บาทต่อไร่ เป็น ๒,๗๙๗ บาทต่อไร่ และสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวจาก ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๕๕๒ กิโลกรัมต่อไร่ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวเปลือกเพื่อใช้รับประทานและแปรรูป ประเภท ข้าวหอมมะลิ มีผลงานเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในวงกว้าง
๒) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พืชผัก) ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง ๕ ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดำเนินกิจการของกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการค้า ภายใต้ “โครงการกาฬสินธุ์ กรีนมาร์เก็ต” และในเดือนสิงหาคมปี ๒๕๖๒ ได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรเป็นสมาชิก จำนวน ๑๑๔ คน พื้นที่ปลูกผัก ๒๐๐.๗๕ ไร่ แปลงใหญ่ ผักนามน มีความเข้มแข็งและพัฒนาด้านการตลาดโดยการทำ “เกษตรพันธสัญญา” ซื้อขายล่วงหน้าระหว่างบริษัทรับซื้อ ผลผลิตพืชผักจำหน่ายให้กับตลาดทั้งในและนอกอำเภอนามน
๒. ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ หลายด้าน ได้แก่
๑) ด้านการลดต้นทุนการผลิต มีการจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน และภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 การให้อาหาร การจัดการฟาร์ม รวมถึงการใช้ยาและสารเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือ ๔๘ – ๕๐ บาทต่อกิโลกรัม ลดลง ๕%
๒) ด้านการเพิ่มผลผลิต หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง สมาชิกรวมกลุ่มปรึกษาแนวทางการเลี้ยง การจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน ประกอบกับภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 การให้อาหาร การจัดการฟาร์ม รวมถึงการใช้ยาและสารเคมี ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๕๐๐ กิโลกรัมต่อกระชัง เพิ่มขึ้น ๕%
๓) ด้านคุณภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพของการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP เพื่อจำหน่ายปลาได้ในราคาสูงขึ้น พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากการขายแบบปลาสด แปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าตัวรำคั่วแห้ง ไส้อั่วปลานิล เป็นต้น
๓. ลงพื้นที่เขื่อนลำปาว ดูการผลิตปลาในกระชังของเกษตรกร และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรในพื้นที่

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
16/09/2021

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประช...
16/09/2021

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoomโดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
1. การพัฒนาแหล่งแร่โปแตซเพื่อลดต้นทุนการเกษตร ควรเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อขยายผลต่อไป
2. การขยายผลโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่โครงการแปลงใหญ่ เพื่อให้บริการวิเคราะห์ดิน จำหน่ายและผสมปุ๋ย แก่เกษตรกรในพื้นที่

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามก...
15/09/2021

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน และให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกผ่าย ที่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อำเภอเมือง) ซึ่งมีนายอภิเดช วงษ์ชมภู เป็นเกษตรกรผู้นำศูนย์ การดำเนินงานของศูนย์ มีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ การเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของ Agri-Map พืชหลักของเกษตรกรคือ ข้าวเหนียว และมีการทำเกษตรผสมผสานร่วมด้วย ซึ่งหน่วยงานมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์ ศพก. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่จะนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของ ศพก. ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ต่อไป

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
15/09/2021

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่วัด (Green Temple) ครั้...
14/09/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่วัด (Green Temple) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่วัด (Green Temple) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายโฆสิต สุวินิจจิต เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่วัด ภายใต้แนวทางผลิตแล้วสามารถเป็นอาหาร เป็นยา/สมุนไพรปลูกแล้วเป็นเงินเป็นทอง รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในวัดและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนรอบวัดนำไปขยายผลโดยใช้แนวทางของเกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เป็นรูปแบบและวิธีการในดำเนินการในพื้นที่โครงการเน้นนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหลัก

13/09/2021
“ผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุม ตรวจราชการงานนโยบายสำคัญ จังหวัดระยอง”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายพีรพั...
13/09/2021

“ผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุม ตรวจราชการงานนโยบายสำคัญ จังหวัดระยอง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจ
ราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดระยอง โดยมีผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ (นายบุญยืน
เลาหวิทยะรัตน์) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯโดยที่ประชุมได้ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) และปัญหาอุปสรรค ตามนโยบายสำคัญ
โดยสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมมีความก้าวหน้าในเชิงปริมาณตามลำดับ โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ระยอง ตามหลักการบริหารจัดการน้ำในอนาคต (Future Water Management) โดยการประเมินสถานการณ์และการเตรียมการรองรับการผลิตและการจัดการพื้นที่ใช้น้ำในอนาคต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค ซึ่งพบว่าปี 2565 จะมีปริมาณน้ำเก็บกักสะสมเพียงพอ รวมถึงมีปริมาณน้ำสะสมไว้ใช้ในปี 2566 ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนกำหนดและต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น การจัดอบรมเกษตรกร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร การให้บริการเกษตรกร งานอนุมัติ อนุญาต ซึ่งหน่วยงานได้มีการปรับรูปแบบอบรมผ่านสื่อออนไลน์ และการเปลี่ยนรายการอบรมเป็นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาในการกระจายสินค้าเกษตรค้างสต๊อกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร พร้อมทั้งได้ให้หน่วยปฏิบัติรับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพต่อไป ดังนี้

กลไก อ.พ.ก. , CoO และ OT ควรเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมเพื่อบริหารเป้าหมายความสำเร็จ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ด้านการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้านการตลาด ด้านความเข็มแข็งของสถาบันเกษตรกร และด้านงานบริการภาครัฐ ดังนี้

* ด้านทรัพยากรน้ำ (ด้าน Supply) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสอบทานประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการน้ำในอนาคต (Future Water Management) ทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์
การป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
(ด้าน Demand) เช่น การสอบทานประสิทธิภาพความตระหนักและความเข้าใจของเกษตรกร ประชาชนถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ และระดับทักษะการปรับตัวบรรเทาผลกระทบ ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาที่ทุกส่วนราชการมีภารกิจ รวมถึง เสนอชุดข้อมูลข้างต้นในโอกาสการร่วมประชุมหรือร่วมงานกับต่อกลไกคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เช่น คกก ฝังเมือง เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของจังหวัด เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม เช่น ปัญหาการก่อสร้างที่ขวางทางน้ำ เกิดอุทกภัย ฯลฯ

* ด้านทรัพยากรดิน ควรวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อติดตามระดับความเสื่อมโทรมของดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรู้การจัดการดินและปุ๋ยเชิงลึก รวมถึงการถอดบทเรียนด้านผลิตภาพการผลิต ความสูญเปล่า (Yield Loss) ด้านการเงินของฟาร์มภายใต้การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม Agri-Map เพื่อนำผลจากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนความสำเร็จการจัดการทรัพยากรดินต่อไป และให้ความรู้เชิงประจักษ์แก่เกษตรกรถึงประโยชน์ที่ได้รับ อีกทั้งการประเมินทักษะความรู้การจัดการบำรุงดินของเกษตรกรในระดับประณีต (MicroOganism)

* ด้านการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต ควรวิเคราะห์ชุดข้อมูลฟาร์ม/แปลงของเกษตรกร เพื่อสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบายสำคัญ เช่น 1) ระดับความสูญเป่ล่า (Yield Loss) 2) ผลิตภาพของแรงงาน/เกษตรกร (มีระดับทักษะการเรียนรู้ Climate Change, Digital Literacy, Farm & Financial Management มากน้อยอย่างไร) บทวิเคราะห์ผลประเมิน IFPP บทวิเคราะห์งบการเงินของครัวเรือนเกษตรกร 3) ระดับหรือโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ (เช่น ความยากง่ายการเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต ผลผลิต ซึ่งหน่วยงานด้านวิชาการ (Content Provider : ศพก. AIC ฯ) ควรมี Digital Content รวมถึงการศึกษาถอดบทเรียนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีเกษตร ทั้งด้านการผลิตและการเงิน 4) ระดับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่มาตรฐานกระบวนการผลิต (GAP, มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ม มาตรฐานฟาร์มประมง) และมาตรฐานสินค้า 5) ผลการเฝ้าระวังเชิงรุกด้านความปลอดภัยอาหาร 6) อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนด้านมาตรฐานและบทวิเคราะห์งบการเงิน 7) สัดส่วนของสินค้าในระบบความปลอดภัยด้านอาหาร

ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ทราบถึงประสิทธิผลของนโยบายสำคัญ เช่น แปลงใหญ่ ศพก SY/YSF เกษตรกรรมยั่งยืน ที่ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับผลผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

* ด้านการตลาด ควรวิเคราะห์ชุดข้อมูลทักษะของเกษตรกรในการเข้าสู่ตลาด เพื่อสอบทานประสิทธิผลนโยบายด้านตลาดนำการผลิต เช่น 1) หน้าร้านของเกษตรกร และปริมาณการค้าของเกษตรกร ในตลาด E Commerce 2) ระดับ Digital Literacy ของเกษตรกร 3) บทวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลของเกษตรกรสวนทุเรียนที่ไม่พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง (ล้งผู้รวบรวม) 4) ระดับทักษะการเรียนรู้เงื่อนไขทางการค้าที่สำคัญ (มาตรการสุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพและราคา ข้อกำหนดด้านการเงินและบัญชี
การบริหารสัญญาในระบบพันธสัญญา การบริหาร Logistic และความคาดหวังของลูกค้า)

* ด้านความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ควรวิเคราะห์ชุดข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อสอบทานประสิทธิภาพของนโยบาย เช่น บทวิเคราะห์ธุรกิจของสถาบันเกษตรกร (ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม บทวิเคราะห์งบดุลและงบการเงิน รูปแบบธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างของผลผลิต แนวโน้มและปรับตัวของธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)

* ด้านงานบริการภาครัฐ ควรวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการให้บริการ และทักษะของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่การปรับความเร็วของระบบให้บริการสู่ E Government เช่น 1) ต้นทุนกระบวนการอนุมัติ อนุญาต การบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือเยียวยา การบริการข้อมูลทีเป็นประโยชน์ (น้ำ ดิน ปุ๋ย พันธ์ุ ฯ) 2) ทักษะความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3) ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมการให้บริการภาครัฐ

อ.พ.ก. ควรเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องและรองรับต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเริ่มจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต (Foresight Study) ด้านเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการได้รับข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนไปพิจารณาดำเนินการเพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้คือ

1. การผลักดันระบบกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรผ่านท่อส่งน้ำ เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและลดปัญหาอุทกภัย การพัฒนาระบบท่อน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ และการผลักดันงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการในพื้นที่รอยต่อนอกเขตชลประทาน

2. การส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเฉพาะถิ่นให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มประชากรปูดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าชายเลน เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มรายได้เกษตรกร โดยใช้การทำ CSR ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อเสนอโครงการเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำประมงชายฝั่ง

3. การส่งเสริมเพาะปลูกพืชทางเลือก พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องความต้องการตลาดและผู้บริโภคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และการจัดการการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจ ป้องปรามการตัดและจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ

10/09/2021
09/09/2021
09/09/2021
“ผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุม ตรวจราชการงานนโยบายสำคัญ จังหวัดชลบุรี”เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายพีรพันธ์ ...
09/09/2021

“ผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุม ตรวจราชการ
งานนโยบายสำคัญ จังหวัดชลบุรี”

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน
หน่วยงานในสังกัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ (นายสุนทร ตั้งมั่นสุจริต) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯโดยที่ประชุมได้ร่วมอภิปราย วิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) และปัญหาอุปสรรค ตามนโยบายสำคัญ

โดยสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมมีความก้าวหน้าในเชิงปริมาณตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานบางกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนกำหนดและต้องมีการปรับรูปแบบ
การดำเนินงาน เช่น การจัดอบรมเกษตรกร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร การให้บริการเกษตรกร งานอนุมัติ อนุญาต ซึ่งหน่วยงานได้มีการปรับรูปแบบอบรมผ่านสื่อออนไลน์ และการเปลี่ยนรายการอบรมเป็นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาในการกระจายสินค้าเกษตรค้างสต๊อกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร พร้อมทั้งได้ให้หน่วยปฏิบัติรับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพต่อไป ดังนี้

1. ขอให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากการ
ขับเคลื่อนนโยบายจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเกษตร โดยบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบปฏิทินสินค้าเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลบริหารสมดุลสินค้าเกษตรในภาพรวมของจังหวัด ซึ่ง สศท. 6 ได้ปรับปรุง พัฒนาระบบ และเชื่อมโยงกับการรายงานภาวการณ์ผลิตพืชในอำเภอ/ตำบล
(รอ./รต.) และจะเปิดระบบให้หน่วยงานทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง สามารถเข้ามาปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และเน้นย้ำให้หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) ภาคตะวันออก 6 ชนิด เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทราบ Supply ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำ
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 49 บ่อ ทั้งนี้ พบว่า
ในจำนวน 11 บ่อ มีปริมาณน้ำเก็บกักในสระ
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านประมง ซึ่งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาโดยใช้การกระจายน้ำจากระบบชลประทานในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในสระของเกษตรกร

3. การสอบทานประสิทธิภาพการอบรม หลักสูตรอบรม ที่ควรพัฒนาให้สอดคล้องและรองรับต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ให้แก่เกษตรกร รวมถึง สร้างความพร้อมเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบเกษตรมูลค่าสูง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจดบันทึก
การจัดการฟาร์มและวิเคราะห์บัญชีฟาร์ม ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการวางแผนการผลิตเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานของตัวเกษตรกร
อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้รับซื้อเพื่อส่งมอบผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

4. การให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต และผลผลิต จะต้องปรับระบบ
สู่การให้บริการแบบดิจิทัล รวมทั้งการจัดการข้อมูล (Data Management) การเชื่อมโยงสู่ระบบสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน Food Safety ซึ่งจะลดต้นทุนธุรกรรมของเกษตรกร

5. การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพืช ประมง ปศุสัตว์ ดำเนินงานโดยโปร่งใส เป็นธรรม
มีข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน (Data Feedback) ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป เช่น ข้อมูลย้อนกลับด้าน
สิ่งแวดล้อม นิเวศน์ทางทะเล (ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ
ที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลที่ดีขึ้น) จากการขับเคลื่อนประเด็นการทำประมงอย่างยั่งยืน และข้อมูลความปลอดภัย
ด้านอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้บริโภค อันเป็นความรู้อาหารศึกษา เป็นต้น

6. การศึกษา เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านภัยพิบัติ และพิจารณาปรับแผนเตรียมความพร้อม ป้องกัน เผชิญเหตุการณ์ และการฟลิกฟื้นที่ดีกว่าเดิม เพื่อนำไปสู่การปรับตัวและบรรเทาความเสียหายด้านอุปทาน การวิเคราะห์
งบการเงิน/งบดุลของเกษตรกร กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร เพื่อบริหารการเงินในภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำ การเร่งระบายน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง

7. การปรับเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารราชการในระดับจังหวัด (คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ
ส่วนราชการ) โดยฝ่ายเลขานุการจะต้องกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา วางแผนการปฏิบัติงาน (ความถี่การประชุม วาระ และข้อมูลประกอบวาระเชิงคุณภาพ) และการสอบทานประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลสัมฤทธิ์)

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการได้รับข้อเสนอแนะของ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนไปพิจารณาดำเนินการเพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้คือ

1. ที่ปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลร้องเรียนว่ามีสุกรในฟาร์มได้ป่วยและเสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พบเพียง 1 กรณี ซึ่งได้ดำเนินการให้ความความช่วยเหลือเยียวยา
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวนกว่า 3 ล้านบาท จึงขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเร่งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อที่ปรึกษาฯ และขอให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

2. การควบคุมประชากรสุนัขแมวในพื้นที่ พบว่า
ค่าใช้จ่ายผ่าตัด ทำหมัน มีราคาสูง ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้พิจารณาชี้แจงทำทำความเข้าใจต่อเกษตรกร จัดลำดับความสำคัญและจำเป็น
ในประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ควรเร่งให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. การบริหารจัดการน้ำ โดยนำโมเดลการส่งเสริมอาชีพตามนโยบาย คทช. ในพื้นที่ ต.บ่อทอง
อ.บ่อทอง มาเป็นต้นแบบดำเนินการ ขอให้หน่วยงานด้านชลประทานได้รับข้อเสนอแนะไปบูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำร่วมกัน

4. กรณีพบการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพและราคาสูง ขอให้กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สารวัตรเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ดำเนินการตรวจสอบติดตามร้านค้าจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร
ให้ดำเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และราคาที่เป็นธรรม เพื่อป้องปรามไม่เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022824850

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ สป.กษ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจราชการ สป.กษ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
หน่วยงานราชการ สำนักตรวจราชการ สป.กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.opsmoac.go.th/ โทร 02-2824850
สำนักงานย่อยของปศุสัตว์ลำปางทีอยู่ติดกับสระน้ำหนองกระทิงนำสุนัขจำนวนมากมากักขังไม่มีการจัดการที่ดี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกาย ช่วยตรวจสอบด่วนและแก้ไขให้ดีด้วยครับ
โครงการฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 45 จังหวัด 1,097 แห่ง ลิ้งดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://www.opsmoac.go.th/inspector-dwl-preview-401191791825
อับเดท เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล่าสุดครับ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ครับ ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน 2561
วันที่ 7 พ.ย 60 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขตข้อมูล ในการจัดทำระบบ Big data พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงฯ 135 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป
122
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ในช่วงบ่าย เวลา 14.15 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยวน พันธ์สวัสดิ์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยสุ่มตรวจโรงเรียน/สถานศึกษา วิธีการตรวจนับ ปริมาณ/คุณภาพ วิธีการตรวจรักษาความเย็นของนมพาสเจอร์ไรส์ของสถานที่เก็บรักษา การแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน การตรวจอุณหภูมิ/เทอร์โมมิเตอร์ ระยะเวลาในการรับนม (ช่วงเช้า-บ่าย) โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมชี้แจงข้อมูล เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และรับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีโรงเรียน /สถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มตรวจในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ซึ่งมี นายสุทน เทพรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 มิย 60. เวลา 9.00-12.00 น. นายดิเรก ตนพยอม. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560. ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-16. กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี