Clicky

สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

สำนักตรวจราชการ สป.กษ. สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

เปิดเหมือนปกติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมคณะทำงานจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (พระปางคันธารราษฎร์) ประจำกระทรวงเก...
11/04/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (พระปางคันธารราษฎร์) ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (พระปางคันธารราษฎร์) ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (พระปางคันธารราษฎร์) ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องของจำนวนการจัดสร้างและราคาจำหน่าย การเตรียมการดำเนินการจัดพิธีเททอง วันเวลา และสถานที่ในการจัดงาน การนิมนต์พระเกจิคณาจารย์ และการมอบภารกิจงานในวันพิธีเททอง โดยพิธีเททองจะดำเนินการจัดในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
08/04/2022

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเก...
07/04/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นประธาน เพื่อพิจารณาและวางแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะที่ ๑ - ๓ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ต่อไป

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
07/04/2022

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาแ...
07/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการผลิต มอบหมายให้ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) Application ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ฯ
การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
เพื่อรับทราบในประเด็น รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์และการประเมินความเป็นไปได้ของการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ , สถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2565 , สรุปผลการประชุมเฉพาะกิจการเตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 , รายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานศึกษาศักยภาพกลุ่มสินค้าทุเรียน , รายงานความก้าวหน้าของอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด และ รายงานสถานการณ์ด้านการค้าชายแดนและสถานการณ์การค้าขายผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมทั้ง เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2565 และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ลิ้นจี่ ปี 2565
🍇🍈🍉🍊🍋🍑🍐🍏🍎🍒🍓🍍🥭🥝🥑🍋

05/04/2022
Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
04/04/2022

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
01/04/2022

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

## ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระด...
31/03/2022

## ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบออนไลน์ ##

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม) และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting)

ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และสถานการณ์ในปัจจุบันด้านการเกษตรในระดับจังหวัด (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ) ดังนี้
- พื้นที่ภัยแล้วด้านการเกษตร
- สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง
- แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของจังหวัด
- สถานการณ์ศัตรูพืช/โรคระบาดพืช
- สถานการณ์โรคระบาดสัตว์
- สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
2. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามรายชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ดังนี้
- ด้านพืช : ข้าวนาปี , มันสำปะหลัง , มะม่วง
- ด้านปศุสัตว์ : ไข่ไก่
- ด้านประมง : ปลากะพง
3. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละด้าน รวมถึงปัญหา/อุปสรรค เพื่อร่วมพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากผู้เข้าร่วมประชุม

ณ ห้อง 1416 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายธรรม สป.กษ. ผ่านระบบFacebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วั...
31/03/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายธรรม สป.กษ. ผ่านระบบFacebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายธรรม สป.กษ. โดยมี พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ ซึ่งได้บรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะกับการปฏิบัติราชการ” ผ่านรูปแบบการถ่ายทอดสดช่องทางระบบFacebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) ณ ...
30/03/2022

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) กล่าวรายงานการดำเนินงานและการจัดงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการมอบเมล็ดพันธุ์และต้นไม้ให้แก่ชุมชนและนักเรียน รวมถึงมีการปลูกต้นมะม่วง และเยี่ยมชมการดำเนินงานในแปลง บริเวณวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดและเป็นการนำการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัดเพื่อผลิตอาหารเพียงพอปลอดภัยให้กับชุมชนในเมืองใกล้วัด และโรงเรียนเพื่อสร้างเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค และสร้างรายได้ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวสอดคล้องกับ BCG โมเดล ประกอบด้วย ๓ เศรษฐกิจหลัก คือ ๑) Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ ๒) Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน การมุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการลดของเสีย เช่น การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักจากเศษอาหาร เป็นต้น ๓) Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจที่พัฒนาด้วยความคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนและวัดช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถ ต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เราสามารถบริโภคผลผลิตพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยอีกทั้งยังไม่ทำลายสภาพแวดล้อม โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าในวัดทำแปลงเกษตรเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ให้คนในชุมชนได้บริโภคและมีรายได้จากการนำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดชุมชนรวมทั้งสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับวัดและชุมชน รวมถึงให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนและตัวอย่างให้แก่วัดและชุมชนอื่นๆ

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
30/03/2022

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ...
30/03/2022

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและการ
ขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 จ.อุดรธานี"

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายพีรพันธ์ คอทอง ผตร. กษ. เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 จ.อุดรธานี
ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (มันสำปะหลัง และพืชผัก) และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง รวมถึงผลการศึกษา ถอดบทเรียน ของผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละสินค้า พร้อมนี้ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยน
ในประเด็นดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สินค้ามันสำปะหลัง
1. รับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสินค้า
มันสำปะหลัง ในด้าน (1) ปริมาณ และประสิทธิภาพการผลิต : พบว่าแนวโน้มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 1.595 ล้านตัน/ปี ส่วนด้านประสิทธิภาพการผลิต ปี 2562 - 2564 จะเห็นได้ว่า
มีประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 3.4 ตัน/ไร่ ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ยังน้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยในแปลงทดสอบ 4 - 7 ตัน/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรปลูกตามความเคยชิน ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่ยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการผลิต
มันสำปะหลังที่ต่ำกว่าศักยภาพ ได้แก่ การเพาะปลูกบนพื้นที่ดินเหนียว การชุบท่อนพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก ความถี่ในการกำจัดวัชพืช การปลูกในช่วง
ต้นฤดูฝน และอายุของต้นมันสำปะหลัง (การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตมันสำปะหลังที่ต่ำกว่าศักยภาพ, 2563) (2) ทรัพยากรการผลิต : พบว่าพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และกว่าร้อยละ 99 อยู่นอกเขตชลประทาน (3) คุณภาพมาตรฐาน :
พบว่าอัตราส่วนสินค้าเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น (ผลิตมันอินทรีย์
14 ไร่) เนื่องจากราคารับซื้อมันสำปะหลังที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานยังไม่แตกต่างและจูงใจ
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ซึ่งมองว่ามีกระบวนที่ยุ่งยากซับซ้อน
ยังคุ้นชินกับพฤติกรรมการผลิตแบบเดิม
(4) การบริหารจัดการด้านการเงิน : พบว่าอัตรากำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังไม่เกิดการออมและหรือการลงทุนด้านเทคโนโลยี เช่น ไถปรับปรุงดิน
การวางระบบน้ำประสิทธิภาพสูง เป็นต้น อันเป็นสมมุติฐานซึ่งต้องพิสูจน์ต่อไป พร้อมนี้ ได้มีการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่าน
อัดแท่งและน้ำส้มควันไม้ จากเหง้ามันสำปะหลัง
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการทำ MOU ซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกร
ปี 2565 จ.อุดรธานี (รับซื้อสูงกว่าราคาท้องตลาด กก. ละ 0.50 บาท) จำนวน 18 กลุ่มแปลงใหญ่
1 กลุ่มวิสาหกิจ (ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) ทั้งนี้ ในด้านการเงินและบัญชีฟาร์มควรบริหารสถานะการเงิน/งบดุลของฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ และวางแผนการการผลิตให้สามารถสร้างกำไรสุทธิที่ยั่งยืน เน้นย้ำให้สหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ติดตามระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความใส่ใจกับการผลิต ตามคุณภาพมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์แป้งได้คุณภาพ สิ่งเจือปนน้อย ฯลฯ) และมูลค่าการซื้อขายสูง

2. รับทราบผลการศึกษา ถอดบทเรียน ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่เกี่ยวข้อง
ในสินค้ามันสำปะหลัง Smart Farmer นายยงยุทธ์ สุขขาวาปี พื้นที่ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ โดยปรับเปลี่ยนการผลิตจากเดิมปลูกอ้อยมากว่า 18 ปีมาทำมันสำปะหลัง โดยริเริ่มแนวคิดการจัดการแปลง ระยะปลูก ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และเทคโนโลยีช่วยในการผลิต จนสามารถปรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีผลผลิตเฉลี่ย 8 ตัน/ไร่

สินค้าพืชผัก (ผักสลัด ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักหอมแบ่ง)
1. รับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสินค้าพืชผัก (ผักสลัด ผักบุ้ง ผักคะน้า และผักหอมแบ่ง) ในด้าน (1) ปริมาณ ประสิทธิภาพการผลิต และผลิตภาพการใช้ทรัพยากรการผลิต (ดิน น้ำ เทคโนโลยี) : พบว่าปริมาณการผลิตภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการผลิตตามโควตาที่ได้ทำสัญญาซื้อขายหรือมีตลาดพ่อค้าคนกลางรับซื้อ ทำให้เกษตรกรมีความชัดเจนด้านรายได้และราคาในแต่ละรอบการผลิต พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดกว่า 1,070 ไร่ อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 79 อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรผู้ผลิตรวม 1,011 ราย ผลผลิตรวม 1,255 ตัน/ปี โดยดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ผัก จำนวน 4 แปลง (แปลงใหญ่พืชผัก ต.นาดี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ดงเรือง, เกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนาดี, กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักบ้านดงทรายทอง) เกษตรกรรวม 143 ราย พื้นที่ 516 ไร่ (2) คุณภาพมาตรฐาน : พบว่าอัตราส่วนผลผลิตในระบบความปลอดภัยด้านอาหารน้อยกว่าที่ควรจะเป็น (พื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานความปลอดภัย 17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด) เนื่องจากเกษตรกรไม่ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเพื่อเข้าสู่ระบบ Food Safety มีต้นทุนด้านการทำเกษตรแบบปราณีตที่สูง และแรงจูงใจด้านราคา เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP แล้วไม่ต่ออายุใบรับรอง (3) การเงินและอัตราส่วนทางการเงิน : พบว่าอัตรากำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่นำร่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงทรายทอง ทั้งนี้ เน้นย้ำให้เกษตรจังหวัดได้ร่วมกับตรวจบัญชีสหกรณ์ติดตามในด้านการเงินและบัญชีฟาร์มซึ่งควรบริหารสถานะการเงิน/งบดุลของฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ และวางแผนการผลิตให้สามารถสร้างกำไรสุทธิที่ยั่งยืน

2. รับทราบผลการศึกษา ถอดบทเรียน ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่เกี่ยวข้องในสินค้าพืชผัก Smart Farmer ด้านพืชผัก น.ส. ปาลิดา ธนาโชติวัฒน์ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง มีความคิดริเริ่มในการคิดต้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เช่น การปรับรูปแบบแปลงปลูกผักและโรงเรือน (แปลงปลูกยกโต๊ะ โรงเรือนแบบเปิดและปิด เพื่อควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการปลูก ลดความเสียวหายจากน้ำท่วม ใช้สารชีวภัณฑ์ ระบบโซลาล์เซลล์ เป็นต้น) โดยพืชผักได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมีการแปรรูปผลผลิต เป็นเวชภัณฑ์ และผักผลไม้อบแห้ง ภายใต้แบรนด์ “บ้านล้อมดาวออร์แกนิกฟาร์ม”

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรกรที่สำคัญของจังหวัด โดยสรุป ผตร. กษ. ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานโดยเฉพาะในด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม (Holistic) ในการวางแผนการศึกษา ทดสอบเทคโนโลยี แสวงหาเทคนิคทางวิชาการที่พึงปฏิบัติเพื่อให้ทราบว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด้อยค่าทางประสิทธิภาพการผลิต และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจต่อเกษตรกรเพื่อประกอบการตัดสินใจการผลิตทางการเกษตร ทั้งในด้าน (1) ปริมาณการผลิต (ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปรับเพิ่ม/ลดพื้นที่การผลิต ปรับแผนการผลิต) (2) ด้านประสิทธิภาพการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพปริมาณการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต (3) คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model โดยเน้นย้ำการสื่อสารสร้างความรู้ ปรับทัศนคติเกษตรกร สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยอาจนำร่องในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่มีความพร้อม และมีความสนใจ และขยายผลต่อไป (4) ทรัพยากรการผลิต ผลิตภาพการใช้ทรัพยากรการผลิต ใช้น้อยแต่มีคุณภาพสูง ทั้งในแง่ของปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ วัตถุดิบ บุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี การจัดการออกแบบแปลงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ (Farm Design) ฯลฯ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตในปริมาณมาก และมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งอัตรากำไรที่มากขึ้นและมีอิสระทางการเงิน พร้อมนี้ ได้มีข้อเน้นย้ำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง เพื่อแก้ไข/บรรเทา ปัญหา ในภาพรวม ดังนี้

1) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอ มีความท้าทายและการเตรียมพร้อมรับให้เกษตรกรมีความสามารถและทักษะการปรับตัว (Adaptation, Resilience) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยการสร้างความรู้ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำ และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้น้ำน้อย ตลอดจนเรื่องมาตรฐานการใช้น้ำในการผลิต (Water Footprint) ซึ่งได้เน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการจัดการน้ำในแปลงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำการขยายและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทาน โดยเฉพาะการส่งเสริมระบบน้ำหยดในพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน และการเข้าถึงข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่แม่นยำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

2) การผลิตพันธุ์พืช มีปัญหาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรด้านการใช้ท่อนพันธุ์ที่มีมาตรฐาน (สะอาด (ปลอดโรค) ปริมาณ ระยะปลูก และสภาพภูมิประเทศ (ดิน น้ำ อากาศ) การตัดสินใจเลือกใช้สายพันธุ์ที่เหมาะสม โอกาสการเข้าถึงพันธุ์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนความเป็นธรรมด้านราคาพันธุ์พืช จึงแนะนำให้ส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายควรมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานพันธุ์ เน้นย้ำการตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายนำเข้าท่อนพันธุ์สะอาดปลอดโรคและได้คุณภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง และส่งเสริมการใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3) การป้องกันโรคระบาดพืชมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีผลต่อการอุบัติของโรคระบาด แมลงศัตรูพืช จึงเน้นย้ำให้หน่วยงานสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการติดตาม เฝ้าระวังโรค แมลงศัตรูพืช เพื่อรู้โรค/สอบสวนทางระบาดวิทยาเร็ว ควบคุมจำกัดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด และระบบการรายงาน การแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ให้เกษตรกรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) อีกทั้งระบบการติดตาม ควบคุม การใช้สารเคมีในภาคเกษตรในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาการ

4) คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร มีความท้าทายที่จะสร้างการยอมรับระบบความปลอดภัยด้านอาหารของเกษตรกร และการกำหนดพื้นที่พัฒนาเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning และ Buffer Zone) ดังนั้น ส่วนราชการควรผลักดันการเพิ่มผลผลิตที่ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) การเฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมีในระบบ Food Safety โดยขอให้หน่วยงานได้รวบรวมชุดข้อมูล ร้านค้า และรายการปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการผลิต จำหน่าย และการใช้ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำหนดพื้นที่พัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกร, ผลักดันการพัฒนา/แปรรูป สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Food Grade สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (High Value Product)

5) การพัฒนาช่องทางตลาด มีความท้ายทายด้านทักษะและศักยภาพด้านการเงินของเกษตรกร ที่จะต้องสามารถบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาสินค้า (Products Development) (คุณภาพ มาตรฐาน ต้นทุน) ที่สอดคล้องกับความต้องการของช่องทางการตลาดสมัยใหม่ที่ซึ่งพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด (Market Development) (ผู้รับซื้อสมัยใหม่ : โรงงานรวบรวม ปรับปรุงคุณภาพ และหรือแปรรูป ที่ซึ่งมีระบบการกำกับดูแลที่ดีและยั่งยืน เช่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทส่งออกสินค้าเกษตร เป็นต้น) ดังนั้น ส่วนราชการควรผลักดันสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงตลาด ขยายช่องทางตลาด, ส่งเสริมการแปรรูป และศึกษาความเป็นไปได้ในทุกมิติ (business study ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการบริหารจัดการ) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทั้งนี้ เสนอแนะให้ศึกษาแนวทาง โมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจมันสำปะหลังรายใหญ่ สู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (อุบลไบโอ) เพื่อสะท้อน สื่อสาร สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรในการเข้าสู่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง และขอให้สหกรณ์จังหวัดได้ร่วมกับตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกระบวนการพัฒนากลุ่ม โดยเฉพาะกรรมการบริหารสถาบันเกษตรกร และในประเด็นเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการตลาดในกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งและมีศักยภาพอยู่แล้ว รวมถึง ผลักดันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้มีบทบาทที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมระบบเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรมด้านการกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งการเพิ่มศักยภาพการควบคุมภายใน การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governance) สื่อสาร ชี้แจ้ง ให้ข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์ ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง ด้านการเงิน การบริหารสหกรณ์ ในการทุกการประชุม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อสหกรณ์เข้มแข็งก็จะสามารถมีบทบาทในการพัฒนาเกษตรกรทั้งในด้านวิชาการและการบริหารการเงิน ทั้งนี้ ขอให้เฝ้าระวังการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบเงินกู้ยืม โดยต้องวิเคราะห์อัตราส่วนของทุนต่อหนี้สินที่มีความเหมาะสม และมีความสารถในการชำระหนี้ได้ โดยควรมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจ สร้างกำไร แก่สมาชิกเป็นสำคัญ

6) การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิการผลิตและอัตรากำไรสุทธิต่อทุน ซึ่งยังคงมีปัญหาและความท้าทายด้านทักษะของเกษตรกร ประเด็นการบริหารต้นทุนตามหลักวิชาการ และการบริหารงบการเงินและบัญชีฟาร์ม จึงเน้นย้ำแนะนำให้ส่วนราชการพัฒนาและสร้างทักษะสมัยใหม่เพื่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรการผลิตต่ำ แต่มีคุณภาพสูง ทั้งในแง่ของวัตถุดิบ บุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี การจัดการออกแบบแปลงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ (Farm Design) ฯลฯ) เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก และมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งอัตรากำไรที่มากขึ้นและมีอิสระทางการเงิน (มีความสามารถในการชำระหนี้สูง)

7) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมวางระบบการทดลอง ศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยน และปรับใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายผลต่อไป โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานโดยเฉพาะในด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม (Holistic) ในการวางแผนศึกษา ทดสอบเทคโนโลยี Treatment แสวงหาเทคนิคทางวิชาการที่พึงปฏิบัติเพื่อให้ทราบว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด้อยค่าทางประสิทธิภาพการผลิต และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจต่อเกษตรกรเพื่อประกอบการตัดสินใจการผลิตทางการเกษตร

8) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer และ 9) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังคงมีความท้าทายที่จะต้องถอดบทเรียนของ เกษตรกร (ศพก. SF YSF) เป็นชุดข้อมูลที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ผลการดำเนินการ (Performance) ด้านประสิทธิภาพ ผลิตภาพการผลิต มาตรฐาน งบการเงิน คุณภาพชีวิตและ สุขภาวะที่ดี อีกทั้งมีความท้าทายที่จะต้องยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ เกษตรกร (ศพก. SF YSF) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จึงมีข้อแนะนำให้ศึกษา ถอดบทเรียน และรวบรวมชุดข้อมูลของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จาก Smart Farmer/Young Smart Farmer และ ศพก. รวมถึง แปลงใหญ่ ที่มีการผลิต/ส่งเสริม ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสินค้าในพื้นที่ ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่สอดคล้องตามแนวทางการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบสมมุติฐานประเด็น ผลสัมฤทธิ์จากการถ่ายถอดความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ (Change Agent) สู่เกษตรกรทั่วไปได้เรียนรู้ ปฏิบัติตาม (ทฤษฎีการลอกเลียนแบบ) และเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการปรับกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ในอนาคต

10) ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) ขอให้หน่วยงานได้มีการจัดการข้อมูล (Data Management) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาวการณ์ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค เช่น ข้อมูลเกษตรกร, ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต รวมถึง การบูรณาการ/ซ้อนทับข้อมูลเป้าหมายกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตามระบบ TPMap Logbook โดยในส่วนของเป้าหมายครัวเรือนเปราะบางที่อยู่ในภาคเกษตร ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของเกษตรกร ก่อนที่จะร่วมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามภารกิจ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ทั้งนี้ มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเร่งประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรร่วมกัน (ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (พืช ประมง และปศุสัตว์) ทะเบียนกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครเกษตร ข้อมูลการถือครองที่ดินภาคเกษตร (เอกสารสิทธิ์/เขตปฏิรูปที่ดิน) ฯลฯ) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้ชัดเจนเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สื่อสาร และชี้แจง เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูล และบูรณาการการส่งเสริมเกษตรกรต่อไป

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622824850

เว็บไซต์

http://www.opsmoac.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ สป.กษ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจราชการ สป.กษ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
หน่วยงานราชการ สำนักตรวจราชการ สป.กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.opsmoac.go.th/ โทร 02-2824850
สำนักงานย่อยของปศุสัตว์ลำปางทีอยู่ติดกับสระน้ำหนองกระทิงนำสุนัขจำนวนมากมากักขังไม่มีการจัดการที่ดี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกาย ช่วยตรวจสอบด่วนและแก้ไขให้ดีด้วยครับ
โครงการฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 45 จังหวัด 1,097 แห่ง ลิ้งดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://www.opsmoac.go.th/inspector-dwl-preview-401191791825
อับเดท เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล่าสุดครับ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ครับ ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน 2561
วันที่ 7 พ.ย 60 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขตข้อมูล ในการจัดทำระบบ Big data พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงฯ 135 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป
122
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ในช่วงบ่าย เวลา 14.15 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยวน พันธ์สวัสดิ์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยสุ่มตรวจโรงเรียน/สถานศึกษา วิธีการตรวจนับ ปริมาณ/คุณภาพ วิธีการตรวจรักษาความเย็นของนมพาสเจอร์ไรส์ของสถานที่เก็บรักษา การแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน การตรวจอุณหภูมิ/เทอร์โมมิเตอร์ ระยะเวลาในการรับนม (ช่วงเช้า-บ่าย) โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมชี้แจงข้อมูล เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และรับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีโรงเรียน /สถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มตรวจในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ซึ่งมี นายสุทน เทพรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 มิย 60. เวลา 9.00-12.00 น. นายดิเรก ตนพยอม. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560. ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-16. กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี