สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

สำนักตรวจราชการ สป.กษ. สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

เปิดเหมือนปกติ

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่"การประชุมของผู้ตรวจราชการกระท...
17/05/2021

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13"การประชุมของ...
13/05/2021

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3"การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน...
12/05/2021

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 👇

"ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จ.นราธิวาส"การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 6 พฤษภา...
12/05/2021

"ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จ.นราธิวาส"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 👇

"ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จ.นราธิวาส"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4"การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน...
12/05/2021

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 👇

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 👇

🌾ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จ.ปัตตานี🌾การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 3 ...
12/05/2021

🌾ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จ.ปัตตานี🌾

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 👇

🌾ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จ.ปัตตานี🌾

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 👇

"ประชุมขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน"การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoo...
12/05/2021

"ประชุมขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 30 เมษายน 2564 👇

"ประชุมขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 30 เมษายน 2564 👇

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 29 เมษายน 2564 👇
12/05/2021

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 29 เมษายน 2564 👇

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 29 เมษายน 2564 👇

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 28 เมษายน 2564 👇
12/05/2021

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 28 เมษายน 2564 👇

การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom วันที่ 28 เมษายน 2564 👇

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการ ที่ ๓ ผ่านระบบ VDO Conferenceวันพุธที่ ๑๒ พ...
12/05/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการ ที่ ๓ ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการที่ ๓ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่องการขับเคลื่อนงาน
๑. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่
๒. การแก้ไขปัญหาตามการรับเรื่องร้องเรียน
๓. การรายงานสถานการณ์ สินค้าเกษตร
๔. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร กรณีเชื้อไวรัสในโคเนื้อ โคนม ลัมปี สกิน
๕. การดำเนินการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช.
๖. ตลาดนำการผลิต
และเรื่องประเด็นสำคัญอื่นๆในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๔๐๓)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2...
08/05/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” (ข้าวโพดหวาน) ผ่านระบบ VDO Conference

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” อุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่และพิจารณากรอบการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้องทั้งคณะทำงานส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัด จาก 4 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในรัศมี 100 กิโลเมตรจากจุดรับซื้อ ในส่วนของ ส.อ.ท. นำโดยนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธาน ส.อ.ท. นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันสวีต จำกัด(มหาชน) และนางสาวลัดดาวัลย์ ราชุรัต ผอ.สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

ผลการประชุมหารือสรุปได้ว่า
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความเห็นตรงกันว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร
2) เห็นด้วยกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ในการผลิตข้าวโพดหวาน โดยมีตลาดรับซื้อที่ชัดเจน
3) เอกชนพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีการผลิตมาช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการผลิตให้มีผลผลิตต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในการบริหารงานโดยรวมของโครงการจะใช้กลไกลการขับเคลื่อนในจังหวัด โดย กษ. เป็นหน่วยงานประสานงานภาพรวมในระดับจังหวัด และให้เกษตรจังหวัดในฐาน COO เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติในพื้นที่ และมอบหมายให้จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด กษ และโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2...
08/05/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” (ปาล์มน้ำมัน) ผ่านระบบ VDO Conference

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” พืชปาล์มน้ำมัน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่และพิจารณากรอบการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้องทั้งคณะทำงานส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัด จาก 6 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในรัศมี 100 กิโลเมตรจากจุดรับซื้อในส่วนของ ส.อ.ท. นำโดยนายสมัย ลี้สกุล รองประธาน ส.อ.ท. นายตริณ พงษ์เภตรา กรรมการบริหารทักษิณปาล์ม และนางสาวลัดดาวัลย์ ราชุรัชต ผอ.สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

ผลการประชุมหารือสรุปได้ว่ามีมติ
1. ปรับขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย จากรัศมีรอบโรงงานอุตสาหกรรม(ตลาด) จาก 100 กม เป็น เป็น 50 กม เพื่อให้สอดรับกับข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุผลทาง Logistics
2. โรงงานอุตสาหกรรมยินดีสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ต้นทุน 70%) การจัดการแปลง (ต้นทุน 30%) เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต
3. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแปลงใหญ่ตามเป้าหมายโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2...
06/05/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” (พืชอุตสาหกรรมอ้อยโรงงาน) ผ่านระบบ VDO Conference

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ในพืชอุตสาหกรรมอ้อยโรงงงาน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่และพิจารณากรอบการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้องทั้งคณะทำงานส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัด จาก 11 จังหวัด พื้นที่เป้าหมายในรัศมี 100 กิโลเมตรจากจุดรับซื้อในอุตสาหกรรมอ้อยโรงงานนำร่อง จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย โรงงานน้ำตาลรวมผล และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ในส่วนของ ส.อ.ท. มี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธาน ส.อ.ท. (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธาน ส.อ.ท. และ ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS (ประธานกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) เข้าร่วมประชุมหารือ

ผลการประชุมหารือสรุปได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการลดการเผาอ้อย และใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วยเกษตรกรแปลงใหญ่ที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยผลิตเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการ...
06/05/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามข้อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การของศูนย์บริการฯ พร้อมนี้ ได้มีผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง กปพ. สป.กษ.
และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) และ ณ ห้องประชุม กษ. ห้อง 135

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในข้อเสนอ
การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
และแผนแม่บท ศูนย์บริการปลวกแดงฯ ดังนี้
1. เห็นชอบให้มีการทบทวนแผนแม่บท และ
จัดตั้งทีมงานยกร่างแผนแม่บท ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้แทนที่มีศักยภาพ
ร่วมดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
2. ให้ทุกหน่วยงานสำรวจปัญหาด้านการผลิต
ของเกษตรกรรอบบริเวณ และออกแบบวิธีการ
และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์จัดทำแผนทดสอบเทคโนโลยี และการจัดการความรู้ ขยายผลสู่เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 เพื่อรองรับแผนแม่บท
3. ให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานระหว่าง กรม ราชการส่วนภูมิภาค และศูนย์บริการ เพื่อบูรณาการทรัพยากร แผนงาน และตัวชี้วัด
4. ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ของศูนย์บริการฯ เพื่อนำ
ไปสู่การวางระบบบริหารเงินรายได้ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ครั้...
06/05/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณากรอบการทำงาน แนวทาง และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเน้นพืชสมุนไพรเป็นหลัก ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๒๓)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการปร...
06/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ1402 มีประเด็นติดตามดังนี้
-การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในระบบสารเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
-โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
-สถานการณ์โรคใบร่วงยางพารา
-การปลูกมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
-การดำเนินการปลูกส้มปลอดภัย
-การเลี้ยงปลาดุกลำพัน ปลากุเรา ปูนิ่ม
-การตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับหมูป่าในพื้นที่
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมสถานการณ์ใบร่วงยางพาราคือ การบูรณาการส่วนราชการที่ดูแลเรื่องใบร่วงยางพารา มีการยางแห่งประเทศไทยนราธิวาสเป็นด่านหน้า ควรมีการจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหา การจ้างแรงงาน การปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกยางพาราเป็นทุเรียนมูลค่าสูง รวมทั้งความคุ้มค่าในการจัดหางบประมาณแก้ไข โดยมีตัวเลขประมาณการที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใบร่วงยางพาราในจังหวัดนราธิวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการ ที่ ๔              ผ่านระบบ VDO Conferenceว...
05/05/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการ ที่ ๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการที่ ๔ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ในเรื่องการขับเคลื่อนงาน
๑. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่
๒. การแก้ไขปัญหาตามการรับเรื่องร้องเรียน
๓. การรายงานสถานการณ์ สินค้าเกษตร
๔. ตลาดนำการผลิต
และเรื่องประเด็นสำคัญอื่นๆในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๔๐๓)

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประช...
03/05/2021

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1402 โดยมีประเด็นรายสินค้าติดตามดังนี้
-มะพร้าว
-ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
-ปูนิ่ม (ปูทะเล เช่นปูดำ/ขาว)
-นาร้าง
-ปลาสลิดดอนนา
-ตลาดกลางปศุสัตว์
-แพะนม
-ศูนย์ OTOP เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมอาหารสัตว์
-ตาลโตนด
-ข้าว
ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมรายสินค้าคือ พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด55,000 ไร่ ในจังหวัดปัตตานี ทุกรายสินค้า ทั้งที่ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ ควรจัดทำเป็นแผนที่ข้อมูลรายสินค้า โดยให้กลุ่มสารสนเทศฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีนำร่องและประสานการจัดทำแผนที่รายข้อมูลสินค้าของจังหวัดปัตตานี เพื่อมุ่งสู่การเป็น Big Data ที่ทำให้ทุกคนเข้าสู่ข้อมูลรายสินค้าได้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2...
30/04/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” (มะเขือเทศ) ผ่านระบบ VDO Conference

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ในมะเขือเทศ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กษ. ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นคณะทำงาน และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัด อาทิ ชป. พด. วก กสก. กสส. มกอช. สปก. สศก. และ สป. กษ. ธกส. จาก 6 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และจังหวัดสกลนคร และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบ คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดยนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ในฐานะรองประธาน ส.อ.ท. และบริษัทผู้รับซื้อมะเขือเทศ
ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวัตถุประสงค์การประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจง ขอทราบข้อมูล และระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้ามะเขือเทศ ภายใต้โครงการนำร่องฯ ซึ่งมะเขือเทศเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมายและพิจารณากรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างบริษัทผู้รับซื้อและหน่วยงานงาน โดยในเบื้องต้นบริษัทจะนำข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายมาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ โดยท่านประธานได้มอบหมายหน่วยงานเตรียมบูรณาการการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม Building Back Better in Asia and the Pacific ผ่านระบบ VDO Conferenc...
28/04/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม Building Back Better in Asia and the Pacific ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม Building Back Better in Asia and the Pacific จัดโดย 77th Commission session ภายใต้ UN-ESCAP ผ่านระบบ VDO Conference ในหัวข้อ Role of Inclusive and Sustainable Agricultural Mechanization in Building Back Better from Pandemic โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และกำหนดวาระเชิงนโยบายเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จของ SDG1 (No Poverty) และ SDG2 (Zero Hunger) ในการฟื้นฟูให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมต...
28/04/2021

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1402 โดยมีประเด็นติดตามดังนี้
-ติดตามความก้าวหน้าสินค้าทุเรียน จุดรับซื้อทุเรียน ปัญหาโรคศัตรูพืช โครงการทุเรียนปิดทองหลังพระ
-เกษตรผสมผสาน (กาแฟในสวนยางพารา)
-มะพร้าว
-ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
-ส้มโชกุน
ในเรื่องสินค้าส้มโชกุน หน.ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะคือ ตลาดมีความต้องการสินค้ามากกว่าการผลิต แต่จำนวนเกษตรกรไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการปลูกมาก จึงควรขับเคลื่อนโดยส่งเสริมและให้ความรู้การปลูกส้มโชกุนให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโชกุน ให้เป็นสินค้า Gi ที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณ...
27/04/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๔๐๓)

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022824850

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ สป.กษ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจราชการ สป.กษ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
หน่วยงานราชการ สำนักตรวจราชการ สป.กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.opsmoac.go.th/ โทร 02-2824850
สำนักงานย่อยของปศุสัตว์ลำปางทีอยู่ติดกับสระน้ำหนองกระทิงนำสุนัขจำนวนมากมากักขังไม่มีการจัดการที่ดี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกาย ช่วยตรวจสอบด่วนและแก้ไขให้ดีด้วยครับ
โครงการฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 45 จังหวัด 1,097 แห่ง ลิ้งดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://www.opsmoac.go.th/inspector-dwl-preview-401191791825
อับเดท เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล่าสุดครับ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ครับ ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน 2561
วันที่ 7 พ.ย 60 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขตข้อมูล ในการจัดทำระบบ Big data พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงฯ 135 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป
122
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ในช่วงบ่าย เวลา 14.15 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยวน พันธ์สวัสดิ์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยสุ่มตรวจโรงเรียน/สถานศึกษา วิธีการตรวจนับ ปริมาณ/คุณภาพ วิธีการตรวจรักษาความเย็นของนมพาสเจอร์ไรส์ของสถานที่เก็บรักษา การแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน การตรวจอุณหภูมิ/เทอร์โมมิเตอร์ ระยะเวลาในการรับนม (ช่วงเช้า-บ่าย) โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมชี้แจงข้อมูล เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และรับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีโรงเรียน /สถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มตรวจในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ซึ่งมี นายสุทน เทพรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 มิย 60. เวลา 9.00-12.00 น. นายดิเรก ตนพยอม. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560. ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-16. กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี