สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ เพิ่มทักษะ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมไอเดียล้ำๆ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร  ...
01/04/2021

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมไอเดียล้ำๆ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ที่มีความคิดใหม่ๆ ไอเดียล้ำๆ ทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และกิจกรรมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ 02-141-9609 , คุณดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 02-141-9597 ข้อมูลการสมัคร http://kpi.ac.th/news/news/data/1098

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมไอเดียล้ำๆ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ที่มีความคิดใหม่ๆ ไอเดียล้ำๆ ทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และกิจกรรมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ 02-141-9609 , คุณดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 02-141-9597 ข้อมูลการสมัคร http://kpi.ac.th/news/news/data/1098

การอบรมดีดี!! สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่านสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
26/03/2021

การอบรมดีดี!! สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่าน
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ ๔.๐ จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
*รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ และ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
*รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑-๒๕ และ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙ , ๐๙๘-๘๕๘-๘๕๓๕

การอบรมดีดี!! สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่าน
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ ๔.๐ จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
*รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ และ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
*รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑-๒๕ และ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙ , ๐๙๘-๘๕๘-๘๕๓๕

การถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน!!!สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ ...
25/03/2021

การถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน!!!
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีการถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง , การพัฒนาช่างเทคนิคสู่วิศวกรนักปฏิบัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 , หุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ระบบ ROS , สื่อดิจิทัลเสมือนจริง (VR) , หุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ OP2 , หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Nachi) ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ เทคโนโลยีพระราม 6 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการบริการสังคม หลักสูตร“ปัญญาประดิษฐ์และ...
19/03/2021

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการบริการสังคม หลักสูตร“ปัญญาประดิษฐ์และระบบประมวลผลภาพสำหรับหุ่นยนต์ (AI and Image Processing for Robotics)” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพ , หลักการเรียนรู้เชิงลึก , หลักการทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) , รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสั่งงานจริงกับหุ่นยนต์ , การสอนระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Deep Learning Training) ฯลฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม , EIT Lasertechnik co,ltd , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันฯ ห้อง 2303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

“โครงการดีดี!! ที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”                        ...
11/03/2021

“โครงการดีดี!! ที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”
บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การนำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอน (Mobile Training) ไปให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติจริง , การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
11/03/2021

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตร AI and Image Processing for Robotics ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของเครื่องจักร (Machine learning) , หลักการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นยนต์ 1 ท่านต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว ฯลฯ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/2PUbvwH #รับจำนวนจำกัด#รีบสมัครกันนะคะ#แล้วพบกันค่ะ

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตร AI and Image Processing for Robotics ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของเครื่องจักร (Machine learning) , หลักการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นยนต์ 1 ท่านต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว ฯลฯ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/2PUbvwH #รับจำนวนจำกัด#รีบสมัครกันนะคะ#แล้วพบกันค่ะ

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ...
25/02/2021

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรในสถาบันฯ ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยจะปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกรูปแบบ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรในสถาบันฯ ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยจะปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกรูปแบบ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “โรบอทกับการศึกษาในอนาคต”ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ มหาวิท...
23/02/2021

การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “โรบอทกับการศึกษาในอนาคต”
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเสวนากับ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ “โรบอทกับการศึกษาในอนาคต” ทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาไทยในอนาคตที่มีโรบอท(หุ่นยนต์) และระบบ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันกับมนุษย์มากขี้น , การปูพื้นฐานอย่างไรสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจด้านโบรอท ฯลฯ
ดำเนินรายการโดย คุณไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนูปภัมภ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ติดตามได้ทาง:https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=2479630545675148&id=312674305950432

การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “โรบอทกับการศึกษาในอนาคต”
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเสวนากับ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ “โรบอทกับการศึกษาในอนาคต” ทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาไทยในอนาคตที่มีโรบอท(หุ่นยนต์) และระบบ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันกับมนุษย์มากขี้น , การปูพื้นฐานอย่างไรสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจด้านโบรอท ฯลฯ
ดำเนินรายการโดย คุณไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนูปภัมภ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ติดตามได้ทาง:https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=2479630545675148&id=312674305950432

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอด...
18/02/2021

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยนำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ให้ความรู้พร้อมทดลองปฏิบัติ มีถ่ายทอดความรู้ อาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

“การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศว...
18/02/2021

“การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”
บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

"การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคต"บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศา...
11/02/2021

"การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคต"
บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการ...
08/02/2021

เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ด้าน Digital , Robotics , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ฯลฯ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/

เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ด้าน Digital , Robotics , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ฯลฯ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/

"การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคต"บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
16/12/2020

"การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคต"
บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ระบบ SCADA และ Industrial IOT (IIOT) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒ...
09/12/2020

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านสายวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Mr. Volker Schmid Director Asia Pacific Festo Didactic SE บริษัท เฟสโต้ จำกัด (Festo) มีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมมือกันภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษา และบุคลากรของ มทร.พระนคร โดยการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้ทันสมัยกับปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอด...
03/12/2020

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ระบบ SCADA และ Industrial IOT (IIOT) , ปัญญาประดิษฐ์ และการประมวลผลภาพ (AI and Image processing) เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการฯ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

25/11/2020

Coming Soon!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนวิศวกร ช่างเทคนิค รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ที่จะนำ PLC มาประยุกต์ใช้งานสำหรับระบบควบคุมการทำงานแบบระบบอัตโนมัติ หรือสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการใช้งาน โดยมีหัวข้อการอบรม อาทิ ความรู้ด้านวงจรรีเลย์และการควบคุม , คำสั่งพื้นฐานการเขียนโปรแกรม , การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC , ทดลองการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมชุดฝึก เป็นต้น โดยจะจัดการอบรมขึ้นในช่วงเดือน มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิ...
04/11/2020

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน Smart Factory โดยให้การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งกลุ่ม Start Up, Developer และ System Integrator ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ เราก้าวตามเด็กรุ่นใหม่กันรึยัง รับสมัครครูสอนประกอบและโปรแกรมหุ่นยนต์เลโก้ เด็กนร. อนุบาล-ประถม รร.ตั้งอยู่ที่ซอยรร.ราชวินิตบางแก้ว โอที-ประกันสังคม-งานประจำ งานสนุก ไม่เครียด ไม่กดดัน ขอ ช.1 ญ.1 ติดต่อ 0824429004 คุณบีได้เลยค่ะ