สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ เพิ่มทักษะ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาป...
15/12/2021

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์จาก Ai Training Center มาให้ความรู้ในเรื่องของการประมวลผลภาพโดยใช้ไลบรารี่ OpenCV เบื้องต้น , การ Read Image มาเป็นเฉดสี Blue Green Red , การ Show Image , การ Write Image , ความรู้เรื่อง Deep Learning เบื้องต้น , ศึกษากระบวนการของการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Teachable Machine ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ประกาศ!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ...
08/12/2021

ประกาศ!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน รบกวนตรวจสอบอีเมลของท่าน เพื่อดูสิทธิ์และเงื่อนไขในการเข้าอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ขอบคุณค่ะ

ประกาศ!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน รบกวนตรวจสอบอีเมลของท่าน เพื่อดูสิทธิ์และเงื่อนไขในการเข้าอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ขอบคุณค่ะ

02/12/2021

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งให้ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ทุกท่านทราบ สถาบันฯ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นระบบออนไลน์ 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 🙏🙏🙏

นับถอยหลังสำหรับการอบรม AI development for robotics สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3nDrBYK หรือสอบถามรายละเอี...
01/12/2021

นับถอยหลังสำหรับการอบรม AI development for robotics
สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3nDrBYK หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 098-8588-535 , 089-8810-404

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การประมวลผลภาพโดยใช้ไลบรารี่ OpenCV เบื้องต้น , การ Read Image มาเป็นเฉดสี Blue Green Red ,
การ Show Image , การ Write Image , ความรู้เรื่อง Deep Learning เบื้องต้น , ศึกษากระบวนการของการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Teachable Machine ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3nDrBYK หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-8588-535 , 089-8810-404

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตก...
01/12/2021

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนายกระดับขีดความสามารถแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการ และพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ ของทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ที่นำไปแสดงในครั้งนี้ ณ โรงแรมโมริโนะ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จังหวัดชลบุรี

ประมวลภาพการอบรม Online หลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation Systemสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ม...
18/11/2021

ประมวลภาพการอบรม Online หลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องของ Basic Instruction (Timer, Counter ,Comparator , Move) , The SIMATIC 1500 Overview , Hardware & Device Configuration , PLC Structure & Addressing , Transfer Function (Download / Upload ) , Introduction to WinCC RT Advance , WinCC Runtime Advance ทดลองเขียนโปรแกรม PLC-HMI ควบคุมสถานีทั้ง 3 สถานี ฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสาธิต รุ่งสว่าง วิทยากรจาก บริษัท Parrun Engineering โดยมีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจในการเข้าอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 (ระบบออนไลน์)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

อบรมฟรี!!!Online สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจท...
08/11/2021

อบรมฟรี!!!Online สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรม PLC & HMI ระดับพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ Basic Instruction (Timer, Counter ,Comparator , Move) , The SIMATIC 1500 Overview , Hardware & Device Configuration , PLC Structure & Addressing , Transfer Function (Download / Upload ) , Introduction to WinCC RT Advance , WinCC Runtime Advance , ทดลองเขียนโปรแกรม PLC-HMI ควบคุมสถานีทั้ง 3 สถานี เป็นต้น การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3q8YEXn หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-8588-535 , 089-8810-404

อบรมฟรี!!!Online สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรม PLC & HMI ระดับพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ Basic Instruction (Timer, Counter ,Comparator , Move) , The SIMATIC 1500 Overview , Hardware & Device Configuration , PLC Structure & Addressing , Transfer Function (Download / Upload ) , Introduction to WinCC RT Advance , WinCC Runtime Advance , ทดลองเขียนโปรแกรม PLC-HMI ควบคุมสถานีทั้ง 3 สถานี เป็นต้น การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3q8YEXn หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-8588-535 , 089-8810-404

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ขอ...
29/10/2021

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การประมวลผลภาพโดยใช้ไลบรารี่ OpenCV เบื้องต้น , การ Read Image มาเป็นเฉดสี Blue Green Red ,
การ Show Image , การ Write Image , ความรู้เรื่อง Deep Learning เบื้องต้น , ศึกษากระบวนการของการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Teachable Machine ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3nDrBYK หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-8588-535 , 089-8810-404

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การประมวลผลภาพโดยใช้ไลบรารี่ OpenCV เบื้องต้น , การ Read Image มาเป็นเฉดสี Blue Green Red ,
การ Show Image , การ Write Image , ความรู้เรื่อง Deep Learning เบื้องต้น , ศึกษากระบวนการของการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Teachable Machine ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3nDrBYK หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-8588-535 , 089-8810-404

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรมอบรม “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม ...
20/08/2021

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรม “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0”(AI Industry 4.0) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน และสามารถประยุกต์ใช้งาน ระบบประมวลผลภาพ (Image processing) โดยใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Machine Vision and Image Processing using Deep Learning process) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์และ Machine Vision บริษัท สยามโปรเพลท จำกัด และ บริษัท เอสพี วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง ภาษา Python และไลบรารี่ การจัดการรูปภาพ OpenCV , ความรู้เกี่ยวกับ AI และ Deep Learning เบื้องต้น , การฝึกปฏิบัติการทำ Deep Learning ด้วยข้อมูล mnist โดยใช้ Colab ของ Google , การทดลองสร้าง Deep Learning Classification Model , การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 300 ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรั...
11/08/2021

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0) ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่าน เนื่องด้วยทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขอเชิญผู้เข้าอบรม เข้าร่วม Line OpenChats (กลุ่ม AI for Industry 4.0) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม วันที่ 20 สิงหาคม 2564 (อบรมผ่านระบบออนไลน์) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0) ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่าน เนื่องด้วยทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขอเชิญผู้เข้าอบรม เข้าร่วม Line OpenChats (กลุ่ม AI for Industry 4.0) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม วันที่ 20 สิงหาคม 2564 (อบรมผ่านระบบออนไลน์) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ “True 5G Tech Sandbox x True Incube by Huawei ASEAN Academy”ค้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ สร้างไอเดียต่อยอ...
03/08/2021

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ “True 5G Tech Sandbox x True Incube by Huawei ASEAN Academy”
ค้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ สร้างไอเดียต่อยอดธุรกิจกับ True 5G เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพของธุรกิจเเละคุณภาพของคนไทยใน 6 มิติ Health and Wellness , Intelligent city and security , Education , Retail , Agriculture เเละ Industry เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trueincube.com/

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ “True 5G Tech Sandbox x True Incube by Huawei ASEAN Academy”
ค้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ สร้างไอเดียต่อยอดธุรกิจกับ True 5G เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพของธุรกิจเเละคุณภาพของคนไทยใน 6 มิติ Health and Wellness , Intelligent city and security , Education , Retail , Agriculture เเละ Industry เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trueincube.com/

อบรม Online ฟรี!!!สำหรับผู้สนใจ AI ทุกท่านสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนัก...
02/08/2021

อบรม Online ฟรี!!!สำหรับผู้สนใจ AI ทุกท่าน
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม Online ในหัวข้อ “AI for Industry 4.0” (ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0) เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งาน ระบบประมวลผลภาพ (Image processing) โดยใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Machine Vision and Image processing using Deep Learning process) โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) , กระบวนทำการสอนระบบ สำหรับระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Deep Learning Training) , การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V6t7Ir หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

อบรม Online ฟรี!!!สำหรับผู้สนใจ AI ทุกท่าน
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม Online ในหัวข้อ “AI for Industry 4.0” (ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0) เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งาน ระบบประมวลผลภาพ (Image processing) โดยใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Machine Vision and Image processing using Deep Learning process) โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) , กระบวนทำการสอนระบบ สำหรับระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Deep Learning Training) , การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V6t7Ir หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

เรียนออนไลน์ฟรี!!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการ...
15/07/2021

เรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุตสาหกรรม 4.0 , วิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบราง , แขนกลอุตสาหกรรม , หลักสูตรการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME , หลักสูตรหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-robotics) ฯลฯ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

เรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุตสาหกรรม 4.0 , วิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบราง , แขนกลอุตสาหกรรม , หลักสูตรการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME , หลักสูตรหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-robotics) ฯลฯ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

ภาพบรรยากาศอบรมออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่น 1”สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโ...
13/07/2021

ภาพบรรยากาศอบรมออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่น 1”
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและการสาธิตกับอุปกรณ์จริงผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องพื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (Wiring & Basic PLC Programming) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำเลียง , หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต , เรียนรู้การสร้าง Industrial Iot (IIoT) , ตัวอย่างการสร้างโรงงานต้นแบบ ฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรบริษัท ไทยพีแอลซีเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสนใจในการเข้าอบรมระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
#diri#หุ่นยนต์#สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์#มทร.พระนคร#ศูนย์พระนครเหนือ

การอบรมออนไลน์  กับโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...
08/07/2021

การอบรมออนไลน์ กับโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมในรูปแบบ Online ในโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและการสาธิตกับอุปกรณ์จริงผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง ฯลฯ โดยวิทยากรจะตอบข้อสงสัยให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านโดยตรง การอบรมจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/jhHKiaC2W9QrnAsW8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628363000

เว็บไซต์

http://diri.rmutp.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ เราก้าวตามเด็กรุ่นใหม่กันรึยัง รับสมัครครูสอนประกอบและโปรแกรมหุ่นยนต์เลโก้ เด็กนร. อนุบาล-ประถม รร.ตั้งอยู่ที่ซอยรร.ราชวินิตบางแก้ว โอที-ประกันสังคม-งานประจำ งานสนุก ไม่เครียด ไม่กดดัน ขอ ช.1 ญ.1 ติดต่อ 0824429004 คุณบีได้เลยค่ะ