ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพาน ให้บริการทางการแพทย์
สามารถตอบคำถามทางFacebook และLine(ในเวลาราชการ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 สมัยเริ่มก่อตั้งมีชื่อว่า “สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก” ซึ่งให้บริการอยู่เฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก คือตรวจครรภ์มารดา ส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกคลอดและก่อนวัยเรียน ส่งเสริมงานโภชนาการ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้บริการต่าง ๆ กว้างขวางขึ้น โดยให้บริการในด้านตรวจรักษาโรค บำบัดรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กเท่านั้น ส่งเสริมสุขภาพพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ งานวางแผนครอบครัว งานทันตสาธารณสุข งานพยาบาลสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานสังคมสงเคราะห์ งานหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ งานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
3 – 5 ถนนเจริญกรุง อยู่หัวมุมถนนระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มีพื้นที่ตั้งของศูนย์ฯ ประมาณ 98 ตารางวา
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแรก เดิมชื่อสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสะพานมอญ เป็นตึกแถวไม้ 3 คูหา เปิดบริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2489 และได้รื้อตึกหลังเก่าสร้างอาคารใหม่ในที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้กรุงเทพมหานครก็ยังคงเสียค่าเช่าให้แก่ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
รายชื่อหัวหน้าศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2489 – 2493 พญ.วิไลวรรณ ประทุมรัตน์
พ.ศ. 2493 – 2494 พญ.เล้าคำ ธนะภูมิ
พ.ศ. 2494 - 2498 พญ.ประสงค์พร จาระมิลินท
พ.ศ. 2498 – 2507 พญ.ชูศรี นุ่มนนท์
พ.ศ. 2507 – 2511 พญ.นิตยา จิตตินันทน์
พ.ศ. 2511 – 2512 พญ.ชรวย สุนทรภัค
พ.ศ. 2512 – 2513 พญ.ทิพย์วัลย์ รุ่งเรืองรัตน์
พ.ศ. 2513 – 2514 นพ.สมภพ เปล่งขำ
พ.ศ. 2514 – 2515 นพ.วิศาล สุริยันต์
พ.ศ. 2515 – 2516 นพ.สมพงษ์ เพ่งศรี
พ.ศ. 2516 – 2523 พญ.นิตยา จิตตินันทน์
พ.ศ. 2523 – 2524 นพ.ระพีภัทร์ เกษมศุข
พ.ศ. 2524 – 2532 นพ.เชาวน์ อารมย์ดี
พ.ศ. 2532 พญ.กิ่งแก้ว เจริญพงศ์
พ.ศ. 2532 นพ.บุญรอด ประสิทธิผล
อาณาเขต
พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ มีทั้งหมด 3.2 ตารางกิโลเมตร
(2)

เปิดเหมือนปกติ

02/06/2021

กรมการแพทย์ โชว์ศักยภาพ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” ยืนยันวัคซีนเป็นทางออกโควิด 19

กรุงเทพฯ –1 มิถุนายน 2564, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยความพร้อม “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” และขีดความสามารถบุคลากร ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสูงสุด 10,000 คนต่อวัน พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญ การฉีดวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม โดยใช้พื้นที่จำนวน 14,294 ตารางเมตร ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแผนการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น โดยบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะ ซึ่งถือเป็นปราการด่านแรกที่มีความเสี่ยงสูง และจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31สิงหาคม2564 จึงเริ่มให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มองค์กรที่ประสานมายังสาธารณสุข จำนวน 5000 คนต่อวัน 2.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ค่ายมือดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) ทรู (True) และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) จำนวน 5000 คนต่อวัน
“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วนของกรมการแพทย์ เนื่องจากการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่(heard immunity) แก่ประชาชนให้เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดโอกาสการเสียชีวิต ตลอดจน
ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ การเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับวิธีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ และพยายามเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประเมินขอบเขตเวลาการให้บริการสำหรับผู้รับบริการโดยประมาณ 15 นาทีต่อคน หากรวมระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการ จะใช้เวลาต่อคนประมาณ 45-60 นาที ทำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการ 900-1000 คนต่อชั่วโมง เฉลี่ย 10,000 คนต่อวัน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสายสนับสนุนที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 600 ท่าน ซึ่งคาดว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนดจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ประมาณหนึ่งล้านคน หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ทุกท่านที่รับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถตรวจสอบประวัติรับการฉีดวัคซีนได้ที่ แอปพลิเคชั่น หมอพร้อม และหน่วยเวชระเบียนของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ หากมีปัญหาหรือต้องการสอบถาม สามารถติดต่อทางไลน์ @skinthailand ได้ตลอดค่ะ และเมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก็จะมีการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนต่อไป” แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ กล่าวเสริม
ปัจจุบัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบ Walk-in เพี่อลดความแออัดและไม่แน่นอนในการได้คิวฉีดวัคซีน ประชาชนต้องลงทะเบียน-นัดหมาย-ได้คิวโดยสามารถลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่างๆ ดังนี้ การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 กับ AIS สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- www.ais.th
- แอปพลิเคชัน my AIS
- QR Code
สามารถลงทะเบียนได้ทุกเครือข่าย โดย 1 หมายเลขโทรศัพท์ ใช้ลงทะเบียนได้ 5 คน (ตามบัตรประชาชน / บัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย) จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับลูกค้า AIS จะอยู่บริเวณประตู 2 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน Dtacทำได้ 3 ช่องทาง
- ดีแทค แอป
- เว็บไซต์ dtac.co.th
- ดีแทค ช็อป ตามเวลาเปิดทำการศูนย์การค้า
สำหรับจุดในการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับลูกค้า DTACจะอยู่บริเวณประตู 3โดยลูกค้าดีแทค 1 หมายเลข สามารถให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัวได้ 1 สิทธิ์ (เครือข่ายใดก็ได้) การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน True ทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- 1.ช่องทาง USD กด *707# โทรออก ผ่านเลขหมายทรูมูฟเอช
- 2. ช่องทางเว็บไซต์ vaccine.trueid.net
- 3. ช่องทาง QR Code โดยสามารถสแกนได้จากสื่อใน TrueVisionsและสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ของทรู
จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับลูกค้า TRUEจะอยู่บริเวณประตู 4ของสถานีกลางบางซื่อโดย 1 หมายเลข สามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ 2 ท่าน
และสำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ covid19vaccine.ntplc.co.th จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)จะอยู่บริเวณประตู 2 ฝั่งซ้าย โดย 1 เลขหมาย สามารถจองได้ 1 การนัดหมาย โดยนำบัตรประชาชน และภาพยืนยันหน้าจอการลงทะเบียน แสดงในวันเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามวันและช่วงเวลาที่ได้นัดหมาย
สำหรับการเดินทางมายังสถานีกลางบางซื่อ สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน รถขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยกระทรวงคมนาคม ได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน จัดรถประจำทาง ขสมก. จำนวน 3 เส้นทาง และหากเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว สถานีกลางบางซื่อมีที่จอดรถให้บริการได้ถึง 1,500 คัน โดยรถประจำทาง ขสมก.ที่จะให้บริการ ได้แก่ท่าน้ำบางโพ-สถานีเตาปูนสายสีม่วง, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว – BTS สถานีหมอชิต หรือ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสวนจตุจักร - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เป็นวงรอบ)
โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. มีจุดเข้ารับบริการหลัก 4 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 การเข้ารับบริการ มีพื้นที่รองรับประชาชนรวม 1.4 พันที่นั่ง เป็นกระบวนการเริ่มต้นคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
- จุดที่ 2 ลงทะเบียนเซ็นใบยินยอม รองรับราว 180 จุด เป็นกระบวนการยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล และยืนยันตัวตน เริ่มคัดกรองและซักประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง พร้อมลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน
- จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน มีจุดบริการ 100 จุด ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันโรคผิวหนัง
- จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ 30 นาที รองรับประชาชนรวม 1500 ที่นั่ง ซึ่งบริเวณนี้จะมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแล หากไม่มีอาการผิดปกติ จะเข้าสู่จุดตรวจเพื่อรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางกลับบ้าน
______________________________________________________

#กรมการแพทย์ #วัคซีนโควิด19 #ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

27/05/2021

กทม. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ !
ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น.

#วัคซีนโควิด19 #โควิด19 #COVID19

20/05/2021

แบบลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิวใน LINE Official Account หมอพร้อม และ Application หมอพร้อม สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(กรณีพื้นที่ต่างจังหวัด หมอพร้อมจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป)

แจ้งผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิว สามารถลงทะเบียนเพื่อจัดระบบการรับวัคซีนทดแทน ตาม QR Code หรือ link ที่แนบมานี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_v68S5EBucryxXEHIMT19ExWagwZGAGpSP5QneEI1jmMp4g/viewform?usp=sf_link
ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน
1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล)
2. เลขที่บัตรประชาชน
3. ชื่อ นามสกุล
4. วัน/เดือน/ปี เกิด
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน
7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย

โดยหมอพร้อมจะแจ้งวันและสถานที่ฉีดวัคซีนให้ท่านทราบโดยเร็ว

20/05/2021

ตอบคำถามประจำวันนี้ครับ

20/05/2021

แนวทางการให้คำแนะนำ การฉีดวัคซีน COVID-19 กับประชาชน

ที่มา: สถาบันบำราศนราดูร

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
19/05/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

19/05/2021

ประชาชนที่ประเมินอาการเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ในพื้นที่กทม. หรือสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อและไม่แน่ใจว่าจะไปรับบริการตรวจคัดกรอง covid-19 ได้ที่ไหนสามารถค้นหารายชื่อหน่วยให้บริการได้ที่
https://bkkapp.nhso.go.th/bkkapp/public/mapcenter/Map/list_hospital_covid19test

หรือที่
https://www.nhso.go.th/page/covid19

Photos from รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.'s post
14/05/2021

Photos from รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.'s post

Mobile Uploads
12/05/2021

Mobile Uploads

📣📣ขยายเวลาจองนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กทม.ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564
สำหรับท่านที่จองการฉีดวัคซีนไว้แล้วอย่าลืมไปฉีดวัคซีนตามที่นัดหมายไว้ เริ่มฉีดวัคซันไข้หวัดใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 64

Timeline Photos
11/05/2021

Timeline Photos

หน้ากาก 1 ชั้น
หน้ากาก 2 ชั้น
แบบไหนดีกว่ากัน
ที่มา : กรมควบคุมโรค

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด
#หน้ากาก1ชั้น2ชั้นแบบไหนดีกว่ากัน
#โควิด19

ผู้พักอาศัยใน กทม. ที่ได้รับการยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วยังไม่มีที่รักษาพยาบาล สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ...
07/05/2021

ผู้พักอาศัยใน กทม. ที่ได้รับการยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วยังไม่มีที่รักษาพยาบาล สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @bkkcovid19connect ตามขั้นตอนดังนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 ชั่วโมง
#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#โควิด19

ผู้พักอาศัยใน กทม. ที่ได้รับการยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วยังไม่มีที่รักษาพยาบาล สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @bkkcovid19connect ตามขั้นตอนดังนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 ชั่วโมง
#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#โควิด19

07/05/2021

5 กฏเหล็ก Work From Homeยังไงไม่สะดุด
#WorkFromHome
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

06/05/2021

ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม"
โทร​ 02-7922333

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
29/04/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

23/04/2021

กางปฏิทินครึ่งปีหลัง วัคซีนโควิด 61 ล้านโดส ฉีดเมื่อไหร่?

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
23/04/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

Photos from รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.'s post
16/04/2021

Photos from รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.'s post

08/04/2021

เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้

สามารถจองวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. หมอพร้อม (แอปพลิเคชัน + Line Official Account)
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

Photos from สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ's post
30/03/2021

Photos from สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ's post

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post
26/03/2021

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post

22/03/2021

แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมที่สามารถจัดได้
1. การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
2. การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่ วธ. กำหนด
3. การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

กิจกรรมที่ต้องงด
งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
- งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ
- งดการจัดคอนเสิร์ต
- งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

ทั้งนี้ ในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัส ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post
22/03/2021

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post

18/03/2021
18/03/2021

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

จองคิว-นัดฉีด ฟรี! 4 ช่องทาง ดังนี้

1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง

3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.)

4. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมนู Health Wallet หรือกระเป๋าสุขภาพ เฉพาะผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังตามที่ระบุ

......................

ใครบ้าง? 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้แก่
1. หญิงมีครรภ์
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ทั้งนี้ หญิงมีครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

*ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช.1330 (ตลอด 24 ชม.)

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

Timeline Photos
16/03/2021

Timeline Photos

#ลดหวานลดโรค #ขอให้เชื่อกรมอนามัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

15/03/2021

#ลดหวานลดโรค #ขอให้เชื่อกรมอนามัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

Photos from Krungthai Care's post
12/03/2021

Photos from Krungthai Care's post

12/03/2021

“วันไตโลก” แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เชิญชวนประชนชน ลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มให้น้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน และสุขอนามัยที่ดีต่อสุขภาพ
อ่านต่อที่ http://bit.ly/3by4REy

Photos from รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.'s post
11/03/2021

Photos from รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.'s post

เตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน เสี่ยง "ฮีทสโตรก" ภาวะขาดน้ำ
09/03/2021
เตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน เสี่ยง "ฮีทสโตรก" ภาวะขาดน้ำ

เตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน เสี่ยง "ฮีทสโตรก" ภาวะขาดน้ำ

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนจัด แดดแรง เสี่ยงภาวะขาดน้ำ ลมแดด แนะดื่มน้ำให้มากขึ้น...

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post
04/03/2021

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post

24/02/2021

พิเศษสำหรับคน กทม. สามารถนัดหมายจองคิวรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย "ผ่านแอปเป๋าตัง...สุขภาพ" ได้แล้ววันนี้
📍เข้าแอปเป๋าตัง
📍เลือก Health Wallet
📍บริการที่แนะนำ กด สปสช. ดูสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
📍เลือกบริการตามอายุได้เลยค่ะ
📍เลือกดูหน่วยบริการ
📍กดนัดหมายตามที่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @ucbkk
เพิ่มเพื่อนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://lin.ee/mLvmHpQ

หรือโทรสายด่วน สปสช.1330

ที่อยู่

3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622227874

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการทางการแพทย์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์หนังสั้นจ้า ดูหนังกันเถอะ สแกนได้เลย..
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ประกาศรับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข คุณสมบัติ 1.เพศชาย / หญิง 2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 4.มีบคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ) ***งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา บรมสุขโทร.02-2227874 ต่อ 33 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : [email protected]
วันนี้วันพฤหัสที่ 1 กันยายน 2560 ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดแต่หมอไม่ยอมฉีดให้เพราะว่าเลยกำหนดฉีดหลายวันแล้วเลยไม่ให้ฉีด ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดแต่หมอไม่ยอมฉีดให้เพราะว่าเลยกำหนดฉีดหลายวันแล้วเลยไม่ให้ฉีดต้องรอคนไข้ท้องก่อนถึงจะฉีดให้หมอบอก "ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กผญ.ไทยถึงท้องโดยที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือไปทำแท้งเอาเด็กออก เพราะหมอไทยเป็นแบบนี้นี่เอง" หมดค่ะ ไปเปลี่ยนทัศนะคติใหม่นะค่ะ งั้นก็ลาออกให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำกันเถอะค่ะ จะได้ไม่บาปหนานะค่ะ (ที่บอกว่าบาปหนา ก็เพราะว่า ก็เพราะว่าไม่ฉีดให้เลยท้องต้องไปหาที่ทำแท้งไงค่ะ)ถ้าคนไข้ท้องนะะเขาคงไม่มาขอฉีดยาคุมกำเนิดหรอกนะค่ะ ถ้าคนไข้ท้องนะะเขาคงไม่มาขอฉีดยาคุมกำเนิดหรอกนะค่ะสงสัยอดยาเอาไว้ฉีดคนในครอบครัวหมอ ไม่งั้นก็เก็บเอาไว้ฉีดให้หมาแมว เจริญค่ะ อนามัยไทย