จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ [ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ (ค.ศ. ๑๙๔๐) ดังนั้น พ.ศ. กับ ค.ศ.ก่อนหน้านี้จึงเหลื่อมกันอยู่ ๑ ปี] และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ ต่อ มาทั้งภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทำงานในสาขาวิชาต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบรมราโช บายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ"ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็นสถาบันอุดม ศึกษาของชาวสยาม"พอที่จะช่วยให้กิจการปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยดำเนิน ไปได้ดีในระดับหนึ่งแล้วสมควรขยายการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า "โรงเรียน ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๕๓ ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระ บรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชพระองค์จึงได้ พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุ สาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจำนวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและ เป็นตึกบัญชาการบนที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน ๑,๓๐๙ ไร่ ซึ่งอยู่ที่อำเภอปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการ ของโรงเรียนต่อไปทั้งนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินและ ทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๘ ในครั้งนั้นมีการเปิดสอน ๘ แผนกวิชา ได้แก่ การปกครอง กฎหมาย การฑูต การคลัง การแพทย์การช่าง การเกษตร และวิชาครู จัดการศึกษาใน ๕ โรงเรียน (คณะในปัจจุบัน) คือโรงเรียนรัฏฐประศาสนศาสตร์ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ตั้งอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนราชแพทยาลัยตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโรงเรียนเนติศึกษาตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา และโรงเรียนยันตรศึกษาตั้งที่วังใหม่หรือวังกลางทุ่ง หรือวังวินเซอร์ (เคยเป็นวังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรย์เฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาล และมิรู้เสื่อมสูญ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาเป็น ๔ คณะ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๕ มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา มีการติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ เพื่อให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จากนั้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๘๐ เริ่มรับผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ขณะเดียว กันก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและรับนักเรียนผู้จบประโยคมัธยมบริบูรณ์เข้า เรียนอีก ๔ คณะ และในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๙๐ เริ่มเน้นการเรียนการสอนอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดเตรียมมหาวิทยาลัยคือนักเรียนจะต้องเลือกเรียนตามคณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนทำให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยขึ้น หลังจากนั้น ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๓ เป็นระยะเวลาของการขยายการจัดการศึกษาออกไปในศาสตร์และศิลปวิทยาการต่างๆ โดยเน้นระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และ เริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยสถาบันบริการ และศูนย์ เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเอง ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกวิถีทางให้สมกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
(18753)

https://www.chula.ac.th/news/26855/#coronavirus #โคโรน่า #nCov #corona
31/01/2020
แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

https://www.chula.ac.th/news/26855/
#coronavirus #โคโรน่า #nCov #corona

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพัน …

15/01/2019
Chulalongkorn University

#มลพิษจากฝุ่น #PM2.5

จุฬาฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5
😷 ไขข้อข้องใจมลพิษจากฝุ่น PM 2.5

-รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
-รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผอ.สถาบันขนส่ง จุฬาฯ
-รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผอ.สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ
-ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน รอง ผอ.สถาบันวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญชม "การแสดงนาฏศิลป์จีนชานตง" โดยคณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยชานตงซือฟ่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยระบำ ดนตรี และศิล...
27/10/2018
REGISTER ลงทะเบียนเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์จีน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

เชิญชม "การแสดงนาฏศิลป์จีนชานตง" โดยคณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยชานตงซือฟ่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยระบำ ดนตรี และศิลปะการต่อสู้กังฟู 12 ชุด
ในวันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ
เข้าชมฟรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/wsipVjI6XlBmuJWz1

孔子学院总部中国国家汉办专场文艺巡演山东师范大学艺术团 中国传统音乐与现代艺术的结合 跟随音符追随中国千年的旋律与现代的灯光 朱拉隆功大学孔子学院与山东师范大学联合举办 TIME : 10月30日 7 PM. 尽在朱拉隆功大学大.....

09/08/2018
http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/1042-20180720?refer_date=1531760400อบรม "ภาษาเกาหลี" สำหรับบุคคล...
17/07/2018

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/1042-20180720?refer_date=1531760400

อบรม "ภาษาเกาหลี" สำหรับบุคคลภายนอก

11534
mail google calendar facebook twitter
Time: Sat, May 19, 12:00am - Sat, July 21, 12:00am
Venue: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Organizer: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Event Type: งานฝึกอบรม
Conducted in: เกาหลี
Tags: chula
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลภายนอก กลางปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2561
โครงการภาษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4886 Email: [email protected]

Contact Information:
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. 02-218-4886

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/1029-20180622?refer_date=1529600400สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณ...
22/06/2018
โครงการ JUMC NEXT 13

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/1029-20180622?refer_date=1529600400
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ JUMC NEXT รุ่นที่ 13 ซึ่งเป็นโครงการจำลองหลักสูตร MBA Chula ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561 (จันทร์-ศุกร์) เวลา 13.00 – 20.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมหาวิทยาลัย อายุไม่เกิน 27 ปี (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561) มีความสนใจหลักสูตร MBA หรือไม่แน่ใจว่าหลักสูตร MBA เหมาะสมกับตนหรือไม่ อยากพบความท้าทาย แปลกใหม่ สนุกสนาน ที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองมากขึ้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://jumc.in.th/jumcnext/ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-5858 หรือ Line : juniormbachula หรือ Facebook :

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/1066-20180515?refer_date=1526144400ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ...
13/05/2018
"CUVIP" เดือนพฤษภาคม สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/1066-20180515?refer_date=1526144400

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP) สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

รายวิชาที่เปิดสอนในเดือนพฤษภาคม ได้แก่

- เรียนรู้คนด้วยโหงวเฮ้งบนใบหน้า ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/WHFwfp

- Personality Development & Guildline Introduction to Cabin Crew Jobs ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/SvjReS

- ปั้นแมว นำโชค ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สมัครได้ที่ https://goo.gl/XLX2tY

- พูดอย่างไร ให้ผูกใจเหมือนต้องมนต์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/s4K1sB

- เดคูพาจ ตะกร้าอเนกประสงค์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 19.00 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/9CTP28

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาฯ โทร. 0 2218 3920 หรือ Facebook Fanpage : CUVIP Project

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/949-20180514?refer_date=1526144400 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
13/05/2018
โครงการ MI Startup Workshop

http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/949-20180514?refer_date=1526144400 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MI Startup Workshop กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถเพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่อย่างเข้มข้น ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครบ 5 ครั้งจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการ

บ้านอัตโนมัติ บ้านอัจฉริยะ ตกแต่งบ้าน จัดสวน ติดตั้งสปริงเกอร์ รดน้ำต้นไม้
09/02/2018

บ้านอัตโนมัติ บ้านอัจฉริยะ ตกแต่งบ้าน จัดสวน ติดตั้งสปริงเกอร์ รดน้ำต้นไม้

http://www.homeest.com/calculate/home_loan.php
โปรแกรมคำนวนสินเชื่อบ้าน คำนวณเงินค่าผ่อนบ้านต่อเดือน คำนวณเงินกู้บ้าน โปรแกรมคำนวณค่าผ่อนบ้านออนไลน์การคำนวนนี้อ้างอิงจากสภาพอากาศของประเทศไทย
#สินเชื่อบ้าน #กู้บ้าน #refinance
#โปรแกรมคำนวน #คำนวนสินเชื่อบ้าน #ค่าผ่อนบ้าน #คำนวณเงินกู้บ้าน #ผ่อนบ้าน #วิธีคํานวณสินเชื่อบ้าน #homeloan #คำนวณรายได้กับการผ่อนบ้าน #คำนวนค่างวดซื้อบ้าน #เครื่องมือคำนวณการวางแผนเพื่อซื้อบ้าน

http://www.chula.ac.th/th/archive/71593
22/01/2018
จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของไทย อันดับ 1 ด้านการขนส่ง และการจัดการขยะ « จุฬาลงกรณ์ม

http://www.chula.ac.th/th/archive/71593

ข่าวสาร จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของไทย อันดับ 1 ด้านการขนส่ง และการจัดการขยะ Tweet 4/1/2018 ข่าว, ข่าวสาร, ข่า....

http://www.chula.ac.th/th/archive/69639
23/11/2017
จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย โดย QS World University Rankings ประจำปี 2017 – 2018 « จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/th/archive/69639

ข่าวสาร จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย โดย QS World University Rankings ประจำปี 2017 – 2018 Tweet 6/11/2017 ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: QS World University Rankings, อันดับ 1 ของไทย, อันดับ 245 ของโลก ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก โดย QS World University Rankings ประจำปี 2017 –...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University's cover photo
30/10/2017

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University's cover photo

CU Blood
30/10/2017

CU Blood

ลิงก์ลงทะเบียนมาแล้วค่าา👉🏻👉🏻 https://goo.gl/forms/kaE2k51arDWXz56J2

สวัสดีค่ะ วันนี้น้องหยดเลือดมาพร้อมกับข่าวดีที่หลายคนรอคอยค่ะ สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากบริจาคเลือดกับน้องหยดเลือด โอกาสนั้นมาถึงทุกคนแล้วค่า

เพื่อน ๆ สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดตามลิงก์ข้างบนนี้เลยนะคะ เพื่อที่น้องหยดเลือดจะได้อำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้อย่างทั่วถึงค่ะ

แล้วเจอกันวันที่ 6-10 พฤศจิกายนนี้นะคะ อย่าลืมชวนเพื่อน ๆ มาสมัครบริจาคเลือดกันเยอะ ๆ นะคะ

Hi everyone! Today I’ve got good news for you. If you want to be a blood donor, here’s your opportunity! Apply now : https://goo.gl/forms/kaE2k51arDWXz56J2

Don’t forget to invite your friends to become a blood donor. See you on 6-10 November 💕
**If you are a foreigner, you have to live in Thailand not less than 3 years and have an exact address**

http://www.chula.ac.th/th/archive/69208
30/10/2017
ลอยกระทงจุฬาฯ “CU Full Moon 2017” « จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/th/archive/69208

ข่าวสาร ลอยกระทงจุฬาฯ “CU Full Moon 2017” Tweet 27/10/2017 ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: Full moon, ลอยกระทง องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานงานลอยกระทง ประจำปี 2560 “CU Full Moon 2017” ภายใต้แนวคิด “เพราะเรารักสิ่งรอบๆตัวเรา – Love is all around” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวล...

http://www.kingrama9.net/
14/10/2017
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

http://www.kingrama9.net/

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

http://www.chula.ac.th/th/archive/65517
04/09/2017
จุฬาฯ จัด “งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี” « จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/th/archive/65517

ข่าวสาร จุฬาฯ จัด “งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี” Tweet 4/9/2017 ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วงดนตรีซียู แบนด์, วันที่ระลึกวันทรงดนตรี, สมทบทุนอานันทมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑...

ขอเชิญชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคต ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุ...
08/01/2017

ขอเชิญชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคต ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ และเวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ หอประชุมจุฬาฯ
การแต่งกาย พิธีตักบาตร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์ นิสิตแต่งชุดนิสิต
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์ นิสิตแต่งชุดนิสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. ๐๒-๒๑๘-๐๑๘๔, ๐๒-๒๑๘-๐๒๖๑

http://www.chula.ac.th/th/archive/54804

ที่อยู่

ถนนพระราม 4
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด