Clicky

สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์

สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์, หน่วยงานราชการ, กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท ราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

พลตรีวุฒิไชย อิศระ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 256...
22/12/2021

พลตรีวุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก และระบบประชุม ZOOM เพื่อพิจารณาให้คะแนน และตัดสินรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ในประเภทต่างๆ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบปีที่ 122 วันที่ 7 ม.ค. 65

โครงการรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชมเชย โรงพยาบาลกองทัพบก และกองพันเสนารักษ์ ที่มีผลงานตามกรอบยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก ที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการรวบรวมองค์ความรู้รายบุคคล ของหน่วยขึ...
29/09/2021

พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการรวบรวมองค์ความรู้รายบุคคล ของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก โดยมีผลงานได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ (29 ก.ย. 64)

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล
- การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ของ ร.ท.เพิ่มพูน มะนะราด ทันตแพทย์ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
- การยืมและคืนงบประมาณโครงการ (งบรายรับสถานพยาบาล ทบ.) ของ ร.อ.หญิง นัทกร ฟักประไพ ประจำแผนก กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
- แนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของ ร.ท.หญิง พันทิพา สุขภู่ ประจำแผนก กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
- การสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานประกอบการ ของ พ.อ.คทาวุธ ดีปรีชา รองผู้อำนวยการ กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

16/09/2021

หน่วยสายแพทย์ ทบ. รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564

16 ก.ย. 64 หน่วยสายแพทย์ ทบ. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ผลงานของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 2 รางวัลได้แก่
1) รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ : แม่พิมพ์เสมือนจริงสำหรับหล่อสารซีเมนต์ผสมยาปฏิชีวนะ เพื่อใช้รักษากระดูกสะโพกติดเชื้อ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
2) รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ : ชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร (M-MERT Surasi Model) (รพ.ค่ายสุรสีห์)

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลจังหวัดยะลา (ภายใต้ความร...
02/04/2021

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลจังหวัดยะลา (ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) จัดโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการรวมถึงประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาร่วมกันในการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ พลตรี นายแพทย์ เกษม ภิญโญชนม์ นายแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี บุคลากรแพทย์จากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบูรณาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ ยุทธศาสตร์ พบ. 60-64

พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กรุณามอบรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานวันสถาปนากรมแพทย์ทห...
26/01/2021

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กรุณามอบรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ 121 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหาร โดยมีหน่วยสายแพทย์ กองทัพบก ที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม และ รพ.ค่ายกาวิละ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 60-64 โดยมีสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ

พล.ท. ชาญชัย  ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการออกเอกสารทางการแพ...
08/01/2021

พล.ท. ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการออกเอกสารทางการแพทย์ผ่านระบบดิจิทัล หน่วยสายแพทย์ ทบ. ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก และ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากโรงพยาบาลกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 นาย ในการนี้ คุณไพชยนต์ วิมุกตะนันท์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พล.ต. วุฒิไชย อิศระ แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา

พล.ต. อารมย์  ขุนภาษี เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (ศพม.) เป็นประธานในการประชุมยุทธศาสตร์ ศพม. เมื่อวันที่ ...
08/01/2021

พล.ต. อารมย์ ขุนภาษี เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (ศพม.) เป็นประธานในการประชุมยุทธศาสตร์ ศพม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63
ณ ห้องประชุม ศพม. โดยมีวาระการพิจารณากำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดของ ศพม. แก่หน่วยขึ้นตรง โดยมีผู้แทน นขต.ศพม. และผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการอำนวยการ ศพม. ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 60-64 โดยมีสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ

พล.ต. สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทยฺทหารบก(2) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัดสินรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมห...
07/01/2021

พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทยฺทหารบก(2) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัดสินรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมหน่วยสายแพทย์และหน่วยฝึกทหารใหม่ด้านการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ (OHOP) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีผลการตัดสิน
1. รางวัลนวัตกรรมการป้องกันเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยสายแพทย์ จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) HATACS รพ.ค่ายวชิรปราการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม ธงลู่ลม รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรม โถปัสสาวะบอกสี รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
และรางวัลชมเชย ได้แก่
- นวัตกรรม โปรแกรมการส่งต่อข้อมูลการเจ็บป่วย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- นวัตกรรม Human Save Model WRW รพ.ค่ายวชิราวุธ
- นวัตกรรม การปฐมพยาบาลโรคลมร้อน ณ จุดเกิดเหตุ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
2. รางวัลนวัตกรรมการป้องกันเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการหน่วยฝึกในการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน (TMSHIP-2020) ร.8 พัน.3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม เครื่องวัดอุณหภูมิและวัดดัชนีความร้อน ส.พัน.21
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรม หมวกกันความร้อน (Insulation Cap) ช.พัน.1
และรางวัลชมเชย ได้แก่
- นวัตกรรม Heat Index Alert Model 602 IR (ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันโรคลมร้อน) ร.6 พัน.2
- นวัตกรรม กระเป๋าใส่น้ำดื่ม มทบ.35
- นวัตกรรม ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ส.1 พัน 101
- นวัตกรรม สายรัดข้อมือเฝ้าระวังฮีทสโตรก ร.4 พัน.2
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดนวัตกรรมหน่วยสายแพทย์และหน่วยฝึกทหารใหม่ด้านการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ (OHOP) ตามกรอบยุทธศาสตร กรมแพทย์ทหารบก 60-64 โดยมีสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ

กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรองสุขภาวะทางจิตกำลังพล ณ ที่ตั้ง และกำลังพลที่ปฏิบัติร...
07/01/2021

กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรองสุขภาวะทางจิตกำลังพล ณ ที่ตั้ง และกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลกองทัพบก ทั้ง 37 แห่ง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Conference
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการแพทย์นสนาม ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 60-64 โดยมีสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ

สำนักเวชศาสตร์ครอบครัว จัดการประชุมทบทวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลสุขภาพทหารบกฯ ประจำปีงบประมาน 64 ผ่านระบบ Zoom Conference ...
07/01/2021

สำนักเวชศาสตร์ครอบครัว จัดการประชุมทบทวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลสุขภาพทหารบกฯ ประจำปีงบประมาน 64 ผ่านระบบ Zoom Conference ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย. 63 โดยเชิญผู้รับผิดชอบของหน่วยระดับกองพัน และกรม ในส่วนกลาง หน่วยระดับ กองพัน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1-4 และผู้แทนโรงพยาบาลกองทัพบก เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 60-64 โดยมีสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ

กรมแพทย์ทหารบก จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบ โดยจัดการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเน...
07/01/2021

กรมแพทย์ทหารบก จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบ โดยจัดการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 และจัดการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระหว่างวันที่ 8-16 ต.ค. 63 โดยมี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก(1) เป็นประธานการประชุมตามลำดับ

16/09/2020
รางวัลเลิศรัฐ ปี 63

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม มอบรางวัลเลิศรัฐ(บริการภาครัฐ) ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ผู้บังคับหน่วย และผู้แทนหน่วยสายแพทย์ กองทัพบก ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โดยผลงานของหน่วยสายแพทย์กองทัพบกที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
1) ผลงาน โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทรวงอก
โรงพยาบาลอานันทมหิดล (รางวัลระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ)
2) ผลงาน โปรแกรม NAH Smaet Health เพื่อพัฒนาระบบการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รางวัลระดับดี สาขาบริการภาครัฐ)
3) ผลงาน Smart Cooling Bed ป้องกันและลดอันตรายจากโรคลมร้อน
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รางวัลระดับดี สาขาบริการภาครัฐ)

พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ มอบรางวัลแก่ผู้บังคับหน่วยและผู้แทนหน่วยสายแพทย์ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จากการจัด...
14/09/2020

พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ มอบรางวัลแก่ผู้บังคับหน่วยและผู้แทนหน่วยสายแพทย์ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จากการจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ปี 60-64 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีหน่วยสายแพทย์ กองทัพบก ที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นระดับโรงพยาบาลขนาด 200 - 400 เตียง
ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ชื่อผลงาน ตรวจร่างกายประจำปีนั้น “สำคัญฉะนี้”
2. รางวัลการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นระดับโรงพยาบาลขนาด 120-150 เตียง
ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ชื่อผลงาน รักษ์ไต ไตแข็งแรง
3. รางวัลการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นระดับโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ชื่อผลงาน “Virtual run for life smart organization smart soldier”
4. รางวัลการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นระดับโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์
ชื่อผลงาน “ทหารไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Healthy Army to say no NCD)”
5. รางวัลการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นระดับหน่วยตรวจโรค กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้แก่ หน่วยตรวจโรคที่ 13 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชื่อผลงาน ทหารสุขภาพจิตดี๊ดี มีสุข สนุกไม่เครียด

พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบปฐมภูมิในชุมชนทหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร...
10/09/2020

พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบปฐมภูมิในชุมชนทหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม : การศึกษานำร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดโดย สำนักเวชศาสตร์และครอบครัว กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน และกองบริการ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 ณ ห้องอเนกประสงค์ แฟลตกรมแพทย์ทหารบก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ปี 60-64 ในด้านการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวมีสุขภาพดี ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ตลอดจนแนวทางที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ...
05/08/2020

เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ หน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปี 63 โดยมีผลงานที่สมัครขอรับรางวัล จำนวน 53 ผลงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก (Army Health Promotion Forum) ของกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ปี 60-64 (4 ส.ค. 63)

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบเกียรติบัตร การตรวจประเมินสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระด...
05/08/2020

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบเกียรติบัตร การตรวจประเมินสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับดี (โล่เงิน) แก่กรมแพทย์ทหารบก ที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ได้เข้ารับโล่ระดับดี (โล่เงิน) จากอธิบดีกรมควบคุมโรค ณ ห้องพอร์ทอล บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ พ.ย. 62 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Smart Headquarter ตามกรอบยุทธศาสตร์ พบ. 60-64 และมีกองบริการ กรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบ

กทพ.พบ. จัดการประชุมทางไกลผู้แทนทันตแพทย์ ทภ.1-4 เพื่อร่วมกันวางแผนและพิจารณา การจัดการกำลังพลทางทันตกรรมของ ทบ. และเรื่...
31/07/2020

กทพ.พบ. จัดการประชุมทางไกลผู้แทนทันตแพทย์ ทภ.1-4 เพื่อร่วมกันวางแผนและพิจารณา การจัดการกำลังพลทางทันตกรรมของ ทบ. และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนแนวทางการบริการทางการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ (AMS) ตามกรอบยุทธศาสตร์ พบ.60-64 (31 ก.ค. 63)

กสวป.พบ. จัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Teleconference)  เรื่องการนิเทศน์หน่วยฝึกสายแพทย์ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ในก...
30/04/2020

กสวป.พบ. จัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Teleconference) เรื่องการนิเทศน์หน่วยฝึกสายแพทย์ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ผลัดที่ 1/63 (ครั้งที่ 2) แก่ทีมประเมิน ทภ. และนายทหารเวชกรรมป้องกันฯ รพ.ทบ. ตามโครงการพัฒนาระบบการป้องกันเฝ้าระวังและการรักษาพยาบาล การบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. 60-64 ระหว่างวันที่ 24-27 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 ในการนี้ กสวป.พบ. ได้เพิ่มเติมเนื้อหาด้านการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ผู้เข้ารับการอบรม

กทพ.พบ. จัดอบรม โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 6...
20/02/2020

กทพ.พบ. จัดอบรม โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมกรมพทย์ทหารบก ชั้น 4

พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง หน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่...
17/02/2020

พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง หน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ 63 สนับสนุนยุทธศาสร์ พบ. 60-64 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 63 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สยศ.พบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 หน่ว...
03/02/2020

สยศ.พบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 หน่วยสายแพทย์ ทบ. ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 63 ณ โรงแรมโคโค่วิว อัมพวา จว.สมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ ไทยทีวีสีช่อง 3 และรองคณบดีฯ สถาบันกันตนา เป็นวิทยากร

สยศ.พบ. จัดการประชุมทางไกล ชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (บริการภาครัฐ) ประจำปี 2563 แก่ผู้แทนหน่วยสายแพทย์ ...
06/01/2020

สยศ.พบ. จัดการประชุมทางไกล ชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (บริการภาครัฐ) ประจำปี 2563 แก่ผู้แทนหน่วยสายแพทย์ ทบ. เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 ณ บก.พบ. และผ่านระบบ Zoom Conference โดยได้รับเกียรติจาก นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และนายชยพล อริยคุณากูร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากร

สยศ.พบ. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการลดต้นทุนในหน่วยสายแพทย์ ทบ. สู่ระบบราชการ 4.0 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 62 ณ ไม้...
06/01/2020

สยศ.พบ. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการลดต้นทุนในหน่วยสายแพทย์ ทบ. สู่ระบบราชการ 4.0 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 62 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จว.ราชบุรี ในการนี้ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน รอง จก.พบ.(2) กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก น.ท.บดินทร์ วิจารณ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร

ผบ.ทบ. มอบใบประกาศชมเชย แก่ ผบ.หน่วยและผู้รับผิดชอบผลงาน หน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี62 ในการประชุม ...
06/11/2019

ผบ.ทบ. มอบใบประกาศชมเชย แก่ ผบ.หน่วยและผู้รับผิดชอบผลงาน หน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี62 ในการประชุม นขต.ทบ. เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 ณ บก.ทบ.

วันที่ 29-30 ต.ค. 62 พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์ นำคณะเทคนิคการแพทย์ ของ รพ. มี ร.ต. ธงทิว ไพเร...
31/10/2019

วันที่ 29-30 ต.ค. 62
พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์
นำคณะเทคนิคการแพทย์ ของ รพ.
มี ร.ต. ธงทิว ไพเราะ หน.แผนกพยาธิ
ทนพญ.พงศ์พัชรา ภูวเรืองพัฒน์
ทนพญ.จิดาภา บุญมีทอง
ทนพญ.นันทพร บุญกอง และ
นางสาวนภัชติกาญจน์ แก้วคงขำ
รับการตรวจรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 โดย นพ.การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จาก สมป.

คาดว่าแผนกพยาธิ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จะได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189 เป็นลำดับที่ 10 ของกรมแพทย์ทหารบก ภายใน ธ.ค. 62

เมื่อวันที่ 23 - 24 ก.ย. 62  พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ. พร้อมด้วย พ.ท.หญิง วิมลวรรณ บริรักษ์ หน.แผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ...
28/10/2019

เมื่อวันที่ 23 - 24 ก.ย. 62 พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ. พร้อมด้วย พ.ท.หญิง วิมลวรรณ บริรักษ์ หน.แผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คุณมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189: 2012 และ ISO15190: 2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินแผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ์ ในการนี้ แผนกพยาธิ ได้ขอการรับรองจำนวน 19 รายการทดสอบ ครอบคลุมทุกหมวดงานบริการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของรพ.ทุติยภูมิ นับได้ว่า แผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นขต.พบ. ที่ได้รับการรับรอง ISO15189 เป็นลำดับที่ 9

พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รับมอบใบประกาศนียบัตร รพ.2P Safety  รพ.ที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนความปลอดภ...
19/09/2019

พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รับมอบใบประกาศนียบัตร รพ.2P Safety รพ.ที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ในวันที่ 17ก.ย.62
☝️The 1st World Patient Safety Day วันแห่งความปลอดภัยผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 1 และ
🤘The 3rd Patient & Personnel Safety Day วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งที่ 3 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา จัดอบรมวิชาการ เรื่อง “ข้อกำหนดระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO...
17/09/2019

สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา จัดอบรมวิชาการ เรื่อง “ข้อกำหนดระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189: 2102, ISO 15190: 2003, ISO 19011: 2018 และถอดบทเรียนการตวจสอบภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รพ.ทบ.” ในวันที่ 24 - 25 ส.ค. 62 ณ รร.สร.พบ. มีเทคนิคการแพทย์จากรพ.ทบ.ทั้ง 4 พื้นที่ ทภ. รวมทั้ง รพ.ทอ. และ ภาคเอกชน ร่วมเข้ารับการอบรมด้วยรวมประมาณ 150 นาย
โดยวิทยากร จากหน่วยรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศไทย ดร.ทนพ. ฐิติวัสส์ สุวคนธ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และวิทยากรภายใน พล.ต. ธารา พูนประชา พ.อ. สมพงศ์ ตรีวัชรีกร และ พ.อ. ทรงศักดิ์ ศรีจินดา

ที่อยู่

กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66955765302

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมแพทย์ทหารบก โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานป้องกันและบำบัดการ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนาม idesign school NZ Study (Thailand) Thai-Swedish Chamber of Commerce National Engineering 2021 วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย กิจกรรมบำบัด รพ.เด็ก Excellent Center in Otolaryngology Head & Neck Surgery, Rajavithi Hospital ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไ สถาบันโรคผิวหนัง