Clicky

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง -

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไสว นารีพล ผอ.กยท.ข.น. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้แนวทางกา...
04/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไสว นารีพล ผอ.กยท.ข.น. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการสำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา แก่พนักงาน กยท.ข.น. และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิมล เสียนทอง ผอ.กยท.จ.เชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และวิทยาบรรยาย คือ นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร ผอ.ศวย.สุราษฎร์ธานี และนายกฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สวย. พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ แปลงยางต้นแบบของเครือข่ายเกษตรกร ฯ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

#กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณาผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในงานมหกรรมงาน...
03/08/2022

#กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณาผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565 (ภาคบรรยาย) กิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 เรื่อง
1. เรื่องการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชำถุงจากกิ่งตาต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำเสนอโดย ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง
2. เรื่องการตรวจสอบและควบคุมระบบการให้น้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับต้นยางชำถุง นำเสนอโดย น.ส. สุรีรัตน์ คงเพชรศักดิ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ. รร.เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทมฯ.

#สวนยางยั่งยืนเมื่อวานมีการเสวนาออนไลน์ รวมผู้ก่อการดี 60 ชีวิต พูดคุยกันถึงพริกถึงขิงเกือบ 3 ชั่วโมง ด้วยการอำนวยความสะ...
25/07/2022

#สวนยางยั่งยืน

เมื่อวานมีการเสวนาออนไลน์ รวมผู้ก่อการดี 60 ชีวิต พูดคุยกันถึงพริกถึงขิงเกือบ 3 ชั่วโมง ด้วยการอำนวยความสะดวกจาก รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ และอาจารย์อาซีซัน แกสมาน ที่ช่วยกันคัดท้ายเวที

#สวนยางยั่งยืนเป็นการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
มี 5 รูปแบบ

1.สวนยางยั่งยืนแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ
2.สวนยางยั่งยืนแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
3.สวนยางยั่งยืนแบบวนเกษตร
4.สวนยางยั่งยืนแบบเกษตรอินทรีย์
5.สวนยางยั่งยืนแบบเกษตรผสมผสาน

หรือเอาหลายรูปแบบมารวมกัน ตามภูมินิเวศ ภูมิอากาศ ผังแปลง และตามความจำเป็นอื่นๆ

#สวนยางยั่งยืนทำได้ทั้ง 3 กรณี

1.นำสวนยางเชิงเดี่ยวระยะการปลูก 3x7 เมตร = 76 ต้นต่อไร่ เมตร หรือ 2.5x8 เมตร= 80 ต้นต่อไร่ มาปรับปรุงให้เป็นสวนยางยั่งยืน หรือการปลูกยางใหม่ในระยะการปลูกดังกล่าว วิธีการนี้ต้องใช้องค์ความรู้สูงมาก ในการจะปลูกอะไรก่อนหลัง ชนิดและจำนวนของพืชร่วมยางหรือต้นไม้ที่จะปลูกแซม ต้องดูตัวอย่างการลองผิดลองถูกของปราชญ์ชาวบ้านที่ผ่านมา

2.สวนยางยั่งยืนจากการปลูกใหม่หรือปลูกแทน กรณีนี้ทำง่าย สะดวกกว่าวิธีแรก เพราะเป็นการออกแบบใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเมนู 3 การปลูกแทนของ กยท.โดยลดจำนวนต้นยางเหลือ 40-50 ต้นต่อไร่ จัดระยะการปลูกใหม่ เช่น 4x9,3x12 เมตร = 44 ต้นต่อไร่ วิธีการนี้เมื่อสมดุลนิเวศ อายุยางประมาณ 20 ปี ผลผลิตยางจะสูงกว่าสวนยางเชิงเดี่ยวถึง 2 เท่า

3.สวนยางยั่งยืนแบบมิกซ์ หรือการจัดโซนนิ่ง แต่ต้องอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน คือมีสวนยาง 1 แปลง จะเชิงเดี่ยวหรือวนเกษตรก็ได้ มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งน้ำ มีพื้นที่ทำปถุสัตว์ มีแปลงปลูกต้นไม้ พืช ผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและรายได้

#วิธีการทำสวนยางยั่งยืน
1.ปลูกพืชร่วมยาง เช่น สมุนไพร ไผ่ กาแฟ ผักพื้นบ้าน และอื่นๆ
2.ปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ หรือจะปลูกไม้โตเร็วเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลก็ได้
3.ทำเกษตรผสมผสาน เช่น ทำการประมง ทำปถุสัตว์ เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงแมลง

#เป้าหมายของการทำสวนยางยั่งยืน
เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง จะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชาวสวนยาง

#วัตถุประสงค์ของการทำสวนยางยั่งยืน
ลดต้นทุน สร้างงานเพิ่ม เสริมรายได้ อันเป็นการลดการพึ่งพารายได้จากการขายยางเพียงอย่างเดียว

#สวนยางยั่งยืน เป็นนวัตกรรมการจัดการสวนยางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#สุนทรลูกชาวบ้าน
สวนยางยั่งยืน คือการพึ่งพาตนเองตามศาสตร์พระราชา

25 กรกฎาคม 2565

https://thailandtoday2022.blogspot.com/2022/07/2030.html
21/07/2022
“กระทรวงเกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”ตั้งกลไกใหม่”กรกห.”ขับเ

https://thailandtoday2022.blogspot.com/2022/07/2030.html

“กระทรวงเกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”ตั้งกลไกใหม่”กรกห.”ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่.....

“เฉลิมชัย“รุกลึกทุกตำบลทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศ“อลงกรณ์”เผยคว...
19/07/2022
'เฉลิมชัย'เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศ

“เฉลิมชัย“รุกลึกทุกตำบลทั่วประเทศ
เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศ

“อลงกรณ์”เผยความคืบหน้าตั้งกลไกใหม่ครบ7พันตำบลเดือนหน้าเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ภาคเกษตรของไทย

“เฉลิมชัย“รุกลึกทุกตำบลทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรกของป.....

12/07/2022

🇯🇵🇹🇭🇯🇵🇹🇭🇯🇵🇹🇭🇯🇵🇹🇭🇯🇵🇹🇭
โอกาสการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

พรุ่งนี้ วันอังคารที่ 12/07/65
เวลา 07.30 - 08.00น.
รายการ ไทยแลนด์สตอรี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
FM92.5 MHz
สัมภาษณ์พิเศษ
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น กระทรวงเกษตรฯ ไทย - ญี่ปุ่น ร่วมมือ เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุน

https://www.facebook.com/104674025188093/posts/340432608278899/
11/07/2022

https://www.facebook.com/104674025188093/posts/340432608278899/

ทาง สวก. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบรรยาย ในวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ภาคบ่าย สนใจสมัครเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

งานเสวนา และการอบรม จัดขึ้นที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลังจังหวัดจันทบุรี มีแผ่นพับเรื่องโรคกิ่งแห้งแจกฟรีในงานคะ

#คณะเกษตรกำแพงแสน

มิติใหม่ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น 2022การปฏิบัติภารกิจเยือนญี่ปุ่นของนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.และคณะร่วมกั...
09/07/2022
ไทย – ญี่ปุ่น เชื่อม 4,200 องค์กรบนแพลตฟอร์ม FKII เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุน

มิติใหม่ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น 2022

การปฏิบัติภารกิจเยือนญี่ปุ่น
ของนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.และคณะ
ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำญี่ปุ่น
โดยการมอบหมายของ
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565
>ร่วมมือเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
>เชื่อมองค์กรธุรกิจและสถาบันวิจัย4,200องค์กร
>ขับเคลื่อนอาหารแห่งอนาคตจากแมลง
>พัฒนาสาหร่ายสู่พืชพลังงานพืชอาหาร
>กระชับความสัมพันธ์กระทรวงเกษตรไทย-ญี่ปุ่น
>สนับสนุนบริษัทการค้าและโลจิสติกส์ไทย-ญี่ปุ่น
>สร้างความร่วมมือมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับศูนย์AIC

กระทรวงเกษตรฯจับมือญี่ปุ่น ขยายความร่วมมือมิติใหม่ เชื่อม 4,200 องค์กรบนแพลตฟอร์ม FKII เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุน 2 ประเทศ เน้นร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง อาหารแห่งอนาคตและระบบโลจิสติกส์ความเย็นสินค้าเกษตร
https://www.bangkokbiznews.com/business/1014037

“อลงกรณ์”หารือญี่ปุ่นขยายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงกับNARO
https://dawtainewonline007.blogspot.com/2022/07/blog-post_75.html

“เฉลิมชัย”เดินหน้าขยายตลาดญี่ปุ่น
“อลงกรณ์”กระชับความร่วมมือกับบริษัทการค้าญี่ปุ่น หวังพัฒนาสินค้าเกษตรของไทย เพิ่มส่งออกกว่าแสนล้านบาท
https://www.thansettakij.com/economy/531214

เกษตรฯ รุกตลาดอาหารแห่งอนาคต ขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพิ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แมลงผงจากไทย ทุนญี่ปุ่นแง้มเพิ่มแผนลงทุนผลิตจิ้งหรีดในไทย
https://www.prachachat.net/economy/news-972431

“อลงกรณ์”เผยเจรจาสำเร็จดึงมหาวิทยาลัยทากะซากิและบริษัทญี่ปุ่นร่วมมือศูนย์AIC
https://www.siameagle.com/77353/

ทึ่ง! ญี่ปุ่นแปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันเครื่องบิน
“เฉลิมชัย” เร่งส่งเสริมเกษตรพลังงานเกษตรอาหารตัวใหม่
“อลงกรณ์” ผนึกความร่วมมือญี่ปุ่น แปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหาร ตั้งเป้าเดินเครื่องในไทยทันทีปีนี้
https://www.moac.go.th/news-preview-441491791268

กระทรวงเกษตรฯจับมือญี่ปุ่น ขยายความร่วมมือมิติใหม่ เชื่อม 4,200 องค์กรบนแพลตฟอร์ม FKII เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุ...

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyuddak.com%2F10137%2F&h=AT0xfDyM-jg21ByNi6nuDeNmAchStZ80Ub9dmkyiYp_UukjklZ...
09/07/2022
‘หมาก’ โกอินเตอร์ประเทศจีนแห่ออเดอร์เพียบ ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอ – สายบุญ

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyuddak.com%2F10137%2F&h=AT0xfDyM-jg21ByNi6nuDeNmAchStZ80Ub9dmkyiYp_UukjklZpxmiaHZtEnvMvP-zj7NbPcBEt5QJdUPUCKx5OvM7ZJeJ4jqlH8jsE5pGsWfGkOIicOlgHb706VgIsH8UE_QUJOtJrmKlIvoha-ng

ทำบุญ‘หมาก’ โกอินเตอร์ประเทศจีนแห่ออเดอร์เพียบ ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอ July 7, 2022July 7, 2022 - by เพจ สายบุญ - Leave a Comment สวัสดีค....

https://www.facebook.com/1693879650871114/posts/3470173253241736/
06/07/2022

https://www.facebook.com/1693879650871114/posts/3470173253241736/

กยท.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ฟรี
ยื่นใบสมัครด่วน! ภายใน 31 ก.ค. นี้

กยท. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เศรษฐกิจยาง ปี 65 ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยาง สมัครฟรี! ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.65

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยาง ปี 2565 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพื้นรองเท้า หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยวิธีจุ่ม หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยการตีฟอง หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตหุ่นจำลองช่วยชีวิต และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปด้วยการหล่อเบ้า โดย กยท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร) ให้แก่ผู้อบรม ทั้งนี้ จำกัดจำนวนผู้อบรมหลักสูตรละ 20 คน ต่อรุ่น

กยท. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ที่สนใจจริง มุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรมและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร มีความพร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ Email : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5614744 ต่อ 303 ในวันและเวลาราชการ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbnew99.com%2F9234%2F&h=AT3htvVy0XSIttj5oU6Zl9bPPYZaYvGaXjccOQnCLUv5DFgBgZWFa...
05/07/2022
ไม้ป่า ไม้มีมีค่า 58 ชนิด สามารถค้ำประกันเป็นสินทรัพย์เทียบเท่าอสังหาริมทรัพย์ – บ้านไร่

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbnew99.com%2F9234%2F&h=AT3htvVy0XSIttj5oU6Zl9bPPYZaYvGaXjccOQnCLUv5DFgBgZWFaPlWAyIwVfVTDnYFhK6B0TCieFZrkNjrK0ztfkQ5nMxzmr6VaMAhHhnrAUyPNG3q7UV7MgBkCIvG7Q

ไม้ป่า ไม้มีมีค่า 58 ชนิด สามารถค้ำประกันเป็นสินทรัพย์เทียบเท่าอสังหาริมทรัพย์ April 22, 2022April 22, 2022 - by admin - Leave a Comment สวัสดี....

#การลดและการประเมินคาร์บอนฟุตปรินส์https://www.facebook.com/1748200825467366/posts/3180740562213378/
05/07/2022

#การลดและการประเมินคาร์บอนฟุตปรินส์
https://www.facebook.com/1748200825467366/posts/3180740562213378/

บูโร เวอริทัส ประเทศไทย
จัดอบรมหลักสูตร "GHG Reduction & Calculating Your Carbon Footprint"

✅️ อบรม 8-9 สิงหาคมนี้
✅️ ณ โรงแรม NOVOTEL BANGKOK สุขุมวิท 20
‼️ ฟรี! Lunch Break & 2 Coffee Breaks

✅️ รับสมัครเพียง 15 ท่านเท่านั้น!

✳️ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญของโลกเป็นประเด็นร่วมสมัยในปัจจุบันและในอนาคต มีความพยายามหลากหลายทั่วโลก ▶️ เพื่อมุ่งจัดการก๊าซเรือนกระจกการตรวจวัด ▶️ เพื่อนำไปสู่การจัดการก๊าซเรือนกระจก (Measure to Manage)
✳️ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกเป็นทั้งประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดแบบแผน และแนวทางเดียวกันใน ▶️ การตรวจวัด รายงาน ▶️การสอบข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างองค์กร
✳️ เป็นข้อมูลของประเทศในการวางแผนจัดการลดก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นความจำเป็นขององค์กรที่ต้องเรียนรู้

ติดต่อสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ 👇
✅️ In-House Training โทร. 02-670-4886 (นิว)
✅️ Public Training โทร. 02-670-4881 (เฟิร์น)
✅️ [email protected]:https://lin.ee/4HNcvyh
✅️ YouTube: https://youtu.be/N7xNEkEZJ7c

#บอกเล่า๙สิบดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรม หลักส...
04/07/2022

#บอกเล่า๙สิบ
ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#เวทีผู้บริหารกระทรวงเกษตรคิดอะไรกับการแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย

https://www.thansettakij.com/economy/531039
02/07/2022
“อลงกรณ์” เยือนญี่ปุ่น ถก วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

https://www.thansettakij.com/economy/531039

“อลงกรณ์” เยือนจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม Tsukuba Agriculture Research Hall ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลงานวิจัยน่....

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post
30/06/2022

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post
30/06/2022

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post
30/06/2022

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post
30/06/2022

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post
30/06/2022

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย's post

ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย บรรยาย หัวข้อ การเพิ่มผลผลิตยางโดยก...
29/06/2022

ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย บรรยาย หัวข้อ การเพิ่มผลผลิตยางโดยการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน
#โครงการฝึกอบรมเกษตรกร การเพิ่มผลผลิตยางโดยการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน การยางแห่งประเทศไทย จ. ศรีสะเกษ กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565

การดำเนินงานของ กยท. ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์#มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่...
29/06/2022

การดำเนินงานของ กยท. ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม
#ยุทธศาสตร์
-เทคโนโลยีการเกษตร4.0
-3S (เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน)
#การเพิ่มผลผลิตจากยางพาราด้วยเทคนิคการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน

16/06/2022
16/06/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมคิดค้นและพัฒนา Solution ในการแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathon
กับโจทย์สุดท้าทาย
1.เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี สำหรับต้นยางพาราที่มีความสูง 20 เมตรขึ้นไป
2.เครื่องจักร/อุปกรณ์ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดการใช้แรงงาน
3.เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อรับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท
.
⏰ รับสมัคร : วันนี้ – 23 มิถุนายน 2565
ดูโจทย์การแข่งขัน : https://kyl.psu.th/wQtbY8mwu
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/FimU7DXsBMCbeJZN9
▶️ ประกาศรายชื่อ : 28 มิถุนายน 2565
▶️ Hackathon : 9 -10 กรกฎาคม 2565 โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
▶️ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ Coaching&Mentoring : กรกฎาคม – กันยายน 2565
▶️ Demo Day : 24 กันยายน 2565
.
✨ คุณสมบัติผู้สมัคร
- นักศึกษา ทีมละ 3-5 คน
- ทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

🌐 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 074 – 289358 , 061 - 5152559 พี่พลอย
074 - 289351 พี่หนึ่ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 13 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
—————————
PSU Science Park
"Where Science and Technology Harmonize with Business"


#กยท.

วันพุธที่ 1 มิ.ย. 2565  นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สวย. และ นาง อารมณ์ โรจน์สุจิตร ผอ.ศวย.สุราษฎร์ธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกั...
01/06/2022

วันพุธที่ 1 มิ.ย. 2565 นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สวย. และ นาง อารมณ์ โรจน์สุจิตร ผอ.ศวย.สุราษฎร์ธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราแก่พนักงาน กยท.ข.อนบ. และ กยท ข.อนล. รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ณ กยท.จ.ขอนแก่น โดยมี นายสง่า ขันคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

การดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้าด้านยางพาราภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพารา ระหว่างวันที่ 28 - ...
01/06/2022

การดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้าด้านยางพาราภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพารา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
#ขอบคุณ Poster จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย

#โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพาราปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้านักวิจัยด้านยางพาราเพื่อส่งเ...
31/05/2022

#โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพาราปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้านักวิจัยด้านยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (ระดับนักเรียน นักศึกษา) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตยาง ณ ศูนย์วิจัยบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปยาง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

#โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพาราปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้านักวิจัยด้านยางพาราเพื่อส่งเ...
30/05/2022

#โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพาราปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้านักวิจัยด้านยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (ระดับนักเรียน นักศึกษา) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นการบรรยาย เรื่องการนำองค์ความรู้ยางพาราด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมไปพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม

#โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพาราปีงบประมาณ2565กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้านักวิจัยด้านยางพาราเพื่อส่งเสริ...
30/05/2022

#โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพาราปีงบประมาณ2565กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้นกล้านักวิจัยด้านยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (ระดับนักเรียน นักศึกษา) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์
การดำเนินกิจกรรม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เป็นการบรรยาย เรื่อง การนำองค์ความรู้ยางพาราไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม

“อลงกรณ์”หารือ”เวียดนาม”ผนึกความร่วมมือ2ชาติยกระดับราคาข้าว หวังเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลก    พร้อมเสนอเพิ่มเส้นทางขนส่งส...
26/05/2022

“อลงกรณ์”หารือ”เวียดนาม”ผนึกความร่วมมือ2ชาติยกระดับราคาข้าว หวังเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลก
พร้อมเสนอเพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรผ่านท่าเรือไฮฟองและท่าเรือหวุ่งอ๋างแก้ปัญหาด่านผลไม้ติดขัด

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งวันนี้ว่า ตามที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC:Agritech and Innovation Center)กล่าวปาฐกถาเปิดงาน “เทคโนโลยีเกษตรและพืชสวนแห่งเอเซีย 2022(Agritechnica Asia & Horti Asia 2022) ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
ในการนี้ดร. ทรัน ทานห์ นาม (H.E. Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้หารือกับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาร่วมงาน “เทคโนโลยีเกษตรเอเซียและพืชสวนเอเซีย 2022(Agritechnica Asia & Horti Asia 2022)
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนับสนุนร่วมกับ German Agriculture Society (DLG)

ทั้งนี้ ดร. ทรัน ทานห์ นาม (H.E. Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางเกษตร 2) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร ซึ่งฝ่ายเวียดนามเห็นว่าประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มเข็งและมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศไทย 3) การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องมือทางการเกษตรแทนแรงงานคน 4) การอบรมเกษตรกร 5) ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวตอบว่า ไทยยินดีให้การสนับสนุนเวียดนามในประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าทั้งสองประเทศมีกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรและSPSในรูปคณะทำงานร่วมซึ่งสามารถเร่งรัดนัดหมายประชุมเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในด่านต่างๆได้โดยเร็วทั้งนี้มีประเด็นที่ขอความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่
1) เสนอให้กระชับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยเรื่องข้าวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับราคาข้าวและเพิ่มรายได้ชาวนาเพราะกว่า20ปีที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดโลกต่ำมากวนเวียนอยู่ที่300-400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นตลอดเวลา
หากไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกร่วมมือกันจะมีอำนาจต่อรองครองตลาดโลก ชาวนาทั้ง2ประเทศจะมีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นจากความยากจนและหนี้สิน
2) เสนอให้เวียดนามสนับสนุนการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน (ASEAN RUBBER COUNCIL : ARCo)
เพื่อร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และเพิ่มอำนาจการต่อรองของกลุ่มอาเซียน
3)ขอให้ฝ่ายเวียดนามเร่งรัดการอนุญาตนำเข้ามะม่วงและเงาะจากไทยตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันตั้งแต่ปี 2559
รวมทั้งการส่งออกลูกไก่และไข่ฟักพ่อแม่พันธุ์จากไทยไปเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้นำประเด็นดังกล่าวไปหารือเพิ่มเติมในการประชุม SPS
4)เสนอเวียดนามพิจารณาจัดสรรคิวรถขนส่งผลไม้สดซึ่งเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายของไทยที่จะผ่านด่านเวียดนามไปจีนเป็นกรณีพิเศษเช่นด่านโหยวอี้กวน ด่านตงชิง เป็นต้น
5)เสนอเพิ่มความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การเกษตรระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ผ่านท่าเรือหวุ่งอ๋าง (Vung Ang) และท่าเรือไฮฟองซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่นๆ
6)ประเทศไทยสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องโอค็อป( One Commune One Product :OCOP) ของเวียดนามเช่นกัน
7)ขอให้ฝ่ายเวียดนามเร่งแจ้งชื่อผู้ประสานงานหลัก (Contact Point) และจัดประชุม SPS ครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นไปตามกรอบการหารือก่อนหน้านี้ระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยที่กระทรวงเกษตรฯ.โดยรัฐมนตรีเกษตรฯ.ของเวียดนามได้มีหนังสือเชิญรัฐมนตรีเกษตรฯ.ของไทยไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการกำหนดวันเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ทั้ง2ฝ่านเห็นพ้องที่จะให้นำเสนอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมในภายหลังการหารือครั้งนี้ และเห็นควรให้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ในคณะทำงานร่วมโดยเฉพาะในช่วงการจัดงาน Agritechnica ที่ฝ่ายเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 โดยเวียดนามแจ้งว่าจะมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป.

"ลูกเกษตรกรสวนยาง" เช็คด่วน กยท.มอบทุนการศึกษา เรียนป.ตรี ทุนละ 4แสน https://www.thansettakij.com/economy/526029กยท.มอบท...
23/05/2022
กยท. มุ่งสร้างอนาคตลูกชาวสวนยาง มอบทุน ป.ตรี หวังช่วยพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน

"ลูกเกษตรกรสวนยาง" เช็คด่วน กยท.มอบทุนการศึกษา เรียนป.ตรี ทุนละ 4แสน https://www.thansettakij.com/economy/526029

กยท.มอบทุนป.ตรี หวังพัฒนาอาชีพ "ชาวสวนยาง"ให้ยั่งยืน https://www.nationtv.tv/news/378873998

https://www.bangkokbiznews.com/news/1006022

กยท.ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เดินหน้ามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4 ล้านบาท เป็นส.....

การดำเนินการประชุมวิชาการยางพารา Video Conference ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้น...
19/05/2022

การดำเนินการประชุมวิชาการยางพารา Video Conference ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
วัตถุประสงค์ในการประชุม
เพื่อให้นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินงานวิจัย และประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
และเพื่อให้ผู้บริหารได้มอบนโยบายและเป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมและการนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ของการยางแห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และพนักงานและลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย
#กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง

การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน การยางแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารของนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ผู้ว่าการยางแห่งประ...
19/05/2022

การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน การยางแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย)
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล (รองผู้ว่าการด้านบริหาร)
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล (รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ)
ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ (รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ)
#กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง

การประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. #กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง
17/05/2022

การประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. #กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง

งานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ณ.ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทยมอบผลงานนวัตกรรมประจำปี 2561
16/07/2018

งานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ณ.ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย
มอบผลงานนวัตกรรมประจำปี 2561

ประกวดนวัฒกรรมการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กา...
12/07/2018

ประกวดนวัฒกรรมการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย

ผลงานนวัตกรรมประจำปี 2561 https://drive.google.com/open?id=1pVcPfF_JnMJME_6D4O2Gq1ss37GTYroM

ที่อยู่

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งปร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625791576

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง :

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขายพันธุ์ยาง RRIT251 RRIM 600 PB 235โทร.0862771345 ตาเขียวส่งฟรีทั่วไทย #อันดามันพันธุ์ยาง
เว็บไซด์ www.weifothailand.com
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก กรมหม่อนไหม ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง iTech RD บก.ปทส. Greencop - Thailand กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี PSDG OAE