เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เปลี่ยนการกา X มาเป็นการกด การเลือกตั้งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก เป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ และผู้แทนประชาชนเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาล รวมถึงการออกกฎหมายและนำเสนอปัญหาของประชาชนให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อนำไป แก้ไข อันเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจที่สำคัญในการควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง ธรรม ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องดำเนินการบริหารการจัดการการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วย เพื่อผลในการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ในกระบวนการจัดการการเลือกตั้งจะประกอบด้วยกระบวนการย่อยต่างๆ เช่น กระบวนการแสดงตนของผู้มีสิทธิลงคะแนน กระบวนการลงคะแนน กระบวนการนับคะแนน กระบวนการตรวจสอบผลการเลือกตั้ง เป็นต้น ในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ จะเห็นว่า กระบวนการลงคะแนนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการนับคะแนน อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไร ก็ขึ้นอยู่กับความสุจริตและความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนนั่นเอง ปัญหาที่มีความสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการนับคะแนน คือ ปริมาณบัตรเสียที่มีจำนวนมาก และก่อให้เกิดเป็นข้อถกเถียงถึงมาตรฐานในการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งว่าแบบใด จัดว่าเป็นบัตรเสีย แบบใดไม่จัดว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากการวินิจฉัยบัตรเสียนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และบางครั้งก็ส่งผลกระทบถึงการประกาศผลการเลือกตั้งในบางเขตอีกด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวนการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง รวมทั้งการออกเสียงประชามติเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนในการเตรียมการเลือกตั้งและประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเหมาะสมในการนำระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มา ใช้กับการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยศึกษาจากประเทศอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปใช้ในกระบวนการเลือกตั้ง รวมทั้งการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศทั้งประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย อาทิ
- การใช้เครื่องนับคะแนนบัตรเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอังกฤษ ฮ่องกง และบางประเทศในทวีปแอฟริกาที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ
- การใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐอินเดียและประเทศบราซิล
- ระบบการเลือกตั้งแบบ Online ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียและสหรัฐอเมริกา
- การใช้ระบบคอมพิวเตอร์จอสัมผัส (Touch Screen) ของประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และบางประเทศในทวีปยุโรป

ความเป็นมาของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการที่จะนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการเลือกตั้งของประเทศไทย จึงเห็นควรที่จะศึกษาการนำระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการเลือก ตั้งของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยาก และปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้เชิญหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยว ข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้ง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการเลือกตั้งทุกระดับในประเทศ และในเวลาต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่างข้อกำหนดรายละเอียด และคุณสมบัติเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีปรัชญาและแนวคิดที่จะให้เครื่องลงคะแนน เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตและสร้างสรรค์โดยคนไทย เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมไม่ให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับความร่วมมือจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมการบินแห่งชาติ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สามารถผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้งานในการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ ที่ต้องอาศัยความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว ทำให้มีศักยภาพรองรับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เป็น อย่างดี


พัฒนาการเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกันขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2545 ซึ่งถือเป็นบันทึกข้อตกลงฉบับหลักของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การร่วมวิจัยพัฒนา และผลิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้เหมาะสมกับการเลือกตั้งในประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์และเผยแพร่สู่ประชาชน


จากผลการสาธิตและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 ทำให้ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องลงคะแนนรุ่นที่ 4 โดยมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จะต้องกดปุ่มอนุญาตก่อน เครื่องลงคะแนนจึงจะสามารถทำงานได้
2. สามารถรองรับผู้สมัครได้ 30 หมายเลข จากเดิมมีเพียง 20 หมายเลข ทำให้สามารถใช้กับการเลือกตั้งได้หลากหลายยิ่งขึ้น
3. ปุ่มกดหมายเลขมีขนาดใหญ่ขึ้นและแสงไฟในหมายเลข ที่เลือกมีความสว่างและชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้มาใช้สิทธิสามารถกดปุ่มหมายเลขได้สะดวกและเห็นหมายเลขที่เลือกแล้ว ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. สามารถเลือกได้เฉพาะหมายเลขที่มีผู้สมัครเท่านั้น
5. เครื่องลงคะแนนจะมีใบบันทึหมายเลข (Slip) ออกจากตัวเครื่องลงคะแนน เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้กดเลือกหมายเลขที่ต้องการและกดปุ่มยืนยันแล้ว โดยใบบันทึกหมายเลขจะทำให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเกิดความมั่นใจว่าตนกดหมาย เลขใด เครื่องได้บันทึกหมายเลขนั้นจริง
6. มีปุ่มยกเลิก ใช้สำหรับยกเลิกหมายเลขที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เลือกไปแล้วและต้องการ เปลี่ยนแปลงหมายเลขที่เลือก โดยทำการกดปุ่มยกเลิก ซึ่งจะยกเลิกหมายเลขที่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกหมายเลขที่ต้องการใหม่ ทั้งนี้ การยกเลิกต้องทำก่อนยืนยันการลงคะแนน หากยืนยันการลงคะแนนไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใด ๆ ได้อีก
7. ไฟแสดงสถานะคูหามีขนาดใหญ่ขึ้นและสว่างมากขึ้น สามารถมองเห็นได้ทั้งภายในและภายนอกคูหา ทำให้กรรมการประจำหน่วยและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมองเห็นสัญญาณไฟได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งจากเดิมสัญญาณไฟจะมีขนาดเล็กและมองเห็นได้เฉพาะกรรมการประจำหน่วย ทำให้ผู้ใช้สิทธิเกิดความไม่มั่นใจว่าการลงคะแนนของตนเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ เนื่องจากไฟแสดงสถานะคูหาจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าการลงคะแนน นั้นสมบูรณ์หรือไม่ หากสมบูรณ์ไฟแสดงสถานะคูหาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงสลับสีเขียว
8. กล่องเก็บอุปกรณ์ของเครื่องลงคะแนน มีน้ำนักเบาขึ้น และมีคูหาในตัวสามารถวางแล้วกางเป็นคูหาได้เลย เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนสามารถพับคูหาเก็บไว้ในกล่อง กล่องนี้จะมีหูหิ้วในตัวทำให้ง่ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
9. กล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องรวมคะแนนจะมีขนาดเล็กลง น้ำนักเบาลง และมีปุ่มสำหรับอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาได้เมื่อคูหาใดพร้อม ซึ่งจากเดิมจะใช้การหน่วงเวลาประมาณ 8-12 วินาที ทำให้ในกรณีที่มีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมากต้องรอแถวนาน

การรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

การศึกษาวิจัยตามโครงการศึกษาปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้ง ได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนกับประชาชนในท้องถิ่นในสภาพการลงคะแนนและการนับ คะแนนเสมือนจริง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ภาคใต้สุดของประเทศ ที่จังหวัดสตูล ซึ่งประชาชนพูดภาษามาลายูท้องถิ่น (ยาวี) ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ซึ่งประชาชนเป็นชาวเขาเผ่าลัวะ อ่านและเขียนภาษาไทยได้เพียงเล็กน้อย และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประชาชนเป็นชาวส่วยและเขมร พูดภาษาส่วยและเขมร รวมทั้งได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน และกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วย

เนื่องจากระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นมีสาระสำคัญ กล่าวคือ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 เสียง ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ มีความแตกต่างกัน ซึ่งจำแนกได้ 3 ระบบ คือ

1. ระบบที่เลือกสมาชิกได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ระบบที่เลือกสมาชิกได้ 2 คน ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ยกเว้นกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี 2 หมู่บ้าน จะเลือกสมาชิกได้ หมู่ละ 3 คน และกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี 1 หมู่บ้าน จะเลือกสมาชิกได้ 6 คน
3. ระบบที่เลือกสมาชิกได้ 6 คน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ดังนั้น แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลเพียง 3 จังหวัด แต่ได้กำหนดวิธีการเก็บ
ข้อมูลให้ครอบคลุมระบบการลงคะแนนเสียงท้องถิ่น คือ เก็บข้อมูลในพื้นที่ เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดเก็บข้อมูลแห่งละ 200 คน

ความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องลงคะแนน

1. ระยะเวลาที่ใช้ในการลงคะแนน โดยใช้เครื่องลงคะแนนเปรียบเทียบกับการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าใช้เครื่องลงคะแนนเร็วกว่าการใช้บัตรเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.3
2. ความสะดวกในการลงคะแนนโดยใช้เครื่องลงคะแนน เปรียบเทียบกับการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าใช้เครื่องลงคะแนนสะดวกกว่าการใช้บัตรเลือก ตั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.7
3. การรับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่อง ลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับทราบข่าวในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.8
4. ความเห็นเกี่ยวกับรูปร่างของเครื่อง มีความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 56.7
5. ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการใช้เครื่อง ลงคะแนนเลือกตั้งว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นว่า มีความถูกต้องเที่ยงตรง ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.7
6. ความเห็นเกี่ยวกับการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน จะช่วยประหยัดเวลาและช่วยลดขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า จะช่วยประหยัดเวลาและช่วยลดขั้นตอนในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 86.6
7. ความเหมาะสมที่จะนำเครื่องลงคะแนนมาใช้ในการ เลือกตั้งท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า เหมาะสมที่จะนำเครื่องลงคะแนนมาใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.2

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบให้ใช้ ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนำมาใช้จริง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีผู้ร่วมทดลองใช้แล้วกว่าล้านคน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
19/09/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
19/09/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
17/09/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
16/09/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
01/08/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
20/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
20/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2019

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
13/06/2019

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 มิ.ย.62 นายจุมพล คำศรี ผอ.สนง.กกต.จว.อต. ได้มอบหมายให้ นางจีระนันท์ มั่งมี พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และคณะ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ของ ร.ร.เทศบาลหัวดง และร.ร.ลับแลพิทยาคม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 600 คน

บรรยากาศเช้านี้
17/01/2019

บรรยากาศเช้านี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
17/09/2018

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
07/08/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดทีมพนักงานนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสาธิต ณ โรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
25/07/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมจัดทีมพนักงานนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสาธิต ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
25/07/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดย นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดคณะพนักงานไปร่วมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
25/07/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดย นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดคณะพนักงานไปร่วมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯขอใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกคั้งเพื่อใช้เลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน(ฝ่ายส...
17/07/2018

สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ขอใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกคั้งเพื่อใช้เลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน(ฝ่ายสมาขิก)

ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
16/07/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองหินโคน ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือ  ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพรัฐวิหาหกิจการท่าเรือ ครั้ง...
11/07/2018

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือ
ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพรัฐวิหาหกิจการท่าเรือ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
09/07/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-20.30 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดทีมพนักงานสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง ณ บริษัท คาสิโอ(ประเทศไทย)จำกัด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
03/07/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดย นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดคณะพนักงานไปร่วมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ณ บริษัท ฟูจิกุระ(ประเทศไทย) จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
02/07/2018

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย

2 ก.ค 2561 สนง กตต จว เลย นำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ของโรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวนนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 3,340 คน

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
26/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดย นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดคณะพนักงานไปร่วมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
20/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดทีมพนักงานดำเนินการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
19/06/2018

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนายวัชรินทร์ คชฤทธิ์ พนักงานการเลือกตั้ง ปฏิบัติการ ผู้ได้รับมอบหมายและคณะ ออกให้บริการเครื่องลงคะแนนในการเลือกสภานักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
19/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดย นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดคณะพนักงานไปร่วมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดย นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดคณะพนักงานไปร่วมสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
13/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดทีมพนักงานดำเนินการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนน ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
11/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดทีมพนักงานสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
11/06/2018

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายวัชรินทร์ คชฤทธิ์ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ และคณะ ให้บริการเครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติถลาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
11/06/2018

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนายวัชรินทร์ คชฤทธิ์ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ และคณะ ผู้ได้รับมอบหมาย ออกให้บริการเครื่องลงคะแนนเลือกสภานักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา
11/06/2018

สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-๑๒.00 น. นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทเรซา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นางกฤติยา ระเบียบแหวน พนักงานการเลือกตั้งขำนาญการ พร้อมคณะ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเลย จำนวนผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 1,058 คน