กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/th โลจิสติกส์ และ ชัพพลายเชน กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

🏆🏆กระทรวงอุตสาหกรรม🏆🏆ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับรางวัล1. อุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award)2. อุต...
08/01/2022

🏆🏆กระทรวงอุตสาหกรรม🏆🏆
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับรางวัล
1. อุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award)
2. อุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister's Small and Medium Industry Award)
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2565
🎉🎉เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565🎉🎉
💌สอบถามเพิ่มเติม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์
โทร. 0 2430 6875 ต่อ 5
อีเมล [email protected]
คุณณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง
ลิ้งค์สมัคร shorturl.at/exBP2

🏆🏆กระทรวงอุตสาหกรรม🏆🏆
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับรางวัล
1. อุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award)
2. อุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister's Small and Medium Industry Award)
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2565
🎉🎉เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565🎉🎉
💌สอบถามเพิ่มเติม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์
โทร. 0 2430 6875 ต่อ 5
อีเมล [email protected]
คุณณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง
ลิ้งค์สมัคร shorturl.at/exBP2

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรม...
07/01/2022

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารดำเนินธุรกิจ

การจัดการคลังสินค้ามีกิจกรรมหลัก ได้แก่
1. งานรับสินค้านำเข้าคลังสินค้า (Goods Receipt)
2. การตรวจพิสูจน์ทราบสินค้านำเข้าคลังสินค้า (Identify goods)
3. การตรวจแยกประเภท (Sorting goods)
4. งานจัดเก็บสินค้า (Put away)
5. งานดูแลรักษาสินค้าภายในคลังสินค้า (Holding goods)
6. งานจัดส่งสินค้า (Dispatch goods)
7. การนำสินค้าออกจากที่เก็บในคลังสินค้า (Picking)
8. การจัดส่งสินค้าออกจากคลัง (Shipping)
9. การส่งสินค้าผ่านคลังโดยไม่ต้องนำมาเก็บในคลังสินค้า (Cross docking)

วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management)
1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
4. สร้าง ความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
5. สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด

การจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสมทำให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่

กองโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมด้วยหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์และเชียวชาญ สนใจสมัครเข้าโครงการได้ที่ https://forms.gle/GQBcnzacL99Pft3e8

#ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคลังสินค้า #การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารดำเนินธุรกิจ

การจัดการคลังสินค้ามีกิจกรรมหลัก ได้แก่
1. งานรับสินค้านำเข้าคลังสินค้า (Goods Receipt)
2. การตรวจพิสูจน์ทราบสินค้านำเข้าคลังสินค้า (Identify goods)
3. การตรวจแยกประเภท (Sorting goods)
4. งานจัดเก็บสินค้า (Put away)
5. งานดูแลรักษาสินค้าภายในคลังสินค้า (Holding goods)
6. งานจัดส่งสินค้า (Dispatch goods)
7. การนำสินค้าออกจากที่เก็บในคลังสินค้า (Picking)
8. การจัดส่งสินค้าออกจากคลัง (Shipping)
9. การส่งสินค้าผ่านคลังโดยไม่ต้องนำมาเก็บในคลังสินค้า (Cross docking)

วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management)
1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
4. สร้าง ความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
5. สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด

การจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสมทำให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่

กองโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมด้วยหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์และเชียวชาญ สนใจสมัครเข้าโครงการได้ที่ https://forms.gle/GQBcnzacL99Pft3e8

#ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคลังสินค้า #การจัดการคลังสินค้า

27/12/2021

“กองโลจิสติกส์” เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไร"

✨ส่งท้ายปีด้วยเรื่องราวดีๆ จากกองโลจิสติกส์🥳
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย
แต่เชื่อไหมว่า มีอีกหลายคนที่เข้าใจว่า “โลจิสติกส์” คือ “การขนส่งสินค้า” เท่านั้น !!!
จริง ๆ แล้ว การขนส่งสินค้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “โลจิสติกส์” เพราะ “โลจิสติกส์” เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมกระบวนการงานที่กว้างขวางตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดการและควบคุมการไหลของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ข้อมูล การเงิน ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่จุดจัดเก็บ จุดผลิต ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความถูกต้อง ทั้งเวลา คุณภาพ ปริมาณ สถานที่ และต้นทุน
ส่วน “การจัดการซัพพลายเชน” เป็นการจัดลำดับกระบวนการทั้งหมดที่มี เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง ที่จะทำหน้าที่วางแผนและควบคุมการไหล และการจัดเก็บสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า
การวางแผนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบ จะมีส่วนช่วยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
• ทำให้ทราบจำนวนวัตถุดิบในสต็อก ว่ามีเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ และสามารถคำนวณคำสั่งซื้อที่สอดคล้องกับการผลิต และความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ไม่สั่งซื้อมากไป จนสิ้นเปลืองงบประมาณ หรือสั่งมาน้อยเกินไปจนสินค้าผลิตไม่เพียงพอ
• ช่วยให้สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าที่แท้จริง และตั้งราคาที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปจนขายไม่ได้หรือต่ำเกินไปจนไม่มีกำไร และยังช่วยให้สามารถคำนวณเวลาการผลิต และส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
✨✨กล่าวคือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถบริหาร “ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✨✨

👍👍 อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังต่อไป ด้วยน่ะครับ 🥳🥳
#Logistics #กองโลจิสติกส์ #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIP #DOL #SupplyChain #LPI #LSC #ILPI

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPiกิจกรรมที่ 5-การขนถ่ายและบรรจุหีบห่อEP.5/14 การขนถ่ายและบรรจุหีบห่อ เราควรสร้างมูลค่า...
24/12/2021
ILPI บทเรียนที่ 5 การขนถ่ายและบรรจุหีบห่อ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPi
กิจกรรมที่ 5-การขนถ่ายและบรรจุหีบห่อ

EP.5/14 การขนถ่ายและบรรจุหีบห่อ เราควรสร้างมูลค่าเพิ่มหรือปล่อยให้สูญเปล่าจากกิจกรรมโลจิสติกส์นี้ดี มาดูกันซิ มันคืออะไร สำคัญอย่างไร จะเก็บข้อมูลอย่างไร แล้วจะยกระดับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ILPi กิจกรรมที่ 5-การขนถ่ายและบรรจุหีบห่อ ภายใต้ 9-ILPi และ 5-SCPi ตัวชี้วัดสำคัญที่คนจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องรู้และเข้าใจ
https://youtu.be/1_rEuyK0pZc

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPiกิจกรรมที่ 4-การจัดซื้อจัดหาEP.4/14 เมื่อ Waste ที่ Source สุดท้ายคือ Cost ที่เรา กิจ...
16/12/2021
ILPI บทเรียนที่ 4 การจัดซื้อจัดหา

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPi
กิจกรรมที่ 4-การจัดซื้อจัดหา

EP.4/14 เมื่อ Waste ที่ Source สุดท้ายคือ Cost ที่เรา กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการในโลจิสติกส์ มาดูกันซิ มันคืออะไร สำคัญอย่างไร จะเก็บข้อมูลอย่างไร แล้วจะยกระดับความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และต้นทุน อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ILPi กิจกรรมที่ 4-การจัดซื้อจัดหา ภายใต้ 9-ILPi และ 5-SCPi ตัวชี้วัดสำคัญที่คนจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องรู้และเข้าใจ
https://youtu.be/a9qyBgZYnEE

กระจายสินค้าอย่างไร ไม่ให้ต้นทุนกระจาย⁉️โครงการสุดปัง‼️ ที่จะทำให้คุณ...ลดต้นทุน📉 เพิ่มกำไรทันที💰 😍🔹️กองโลจิสติกส์🔹️ ขอเ...
10/12/2021

กระจายสินค้าอย่างไร ไม่ให้ต้นทุนกระจาย⁉️
โครงการสุดปัง‼️ ที่จะทำให้คุณ...
ลดต้นทุน📉 เพิ่มกำไรทันที💰 😍

🔹️กองโลจิสติกส์🔹️ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า

‼️รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 5 กิจการเท่านั้น‼️
❗เข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸️สิ่งที่ท่านจะได้รับ🔸️
✅โปรแกรมจัดการกระจายสินค้า Dashboard
✅วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่มกำไรทันที
✅การเข้าให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งรูปแบบ On-site และ Online 5 ครั้ง

🔸️เริ่มดำเนินโครงการ 🔸️
ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

🔸️ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 🔸️
https://forms.gle/17C3mFehtT7q9Q9G9

#โลจิสติกส์บอกข่าว
#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ

กระจายสินค้าอย่างไร ไม่ให้ต้นทุนกระจาย⁉️
โครงการสุดปัง‼️ ที่จะทำให้คุณ...
ลดต้นทุน📉 เพิ่มกำไรทันที💰 😍

🔹️กองโลจิสติกส์🔹️ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า

‼️รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 5 กิจการเท่านั้น‼️
❗เข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸️สิ่งที่ท่านจะได้รับ🔸️
✅โปรแกรมจัดการกระจายสินค้า Dashboard
✅วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่มกำไรทันที
✅การเข้าให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งรูปแบบ On-site และ Online 5 ครั้ง

🔸️เริ่มดำเนินโครงการ 🔸️
ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

🔸️ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 🔸️
https://forms.gle/17C3mFehtT7q9Q9G9

#โลจิสติกส์บอกข่าว
#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ

อยากให้ธุรกิจให้มีการลดค่าใช้จ่ายในคลังสินค้า เพิ่มความจุในการจัดเก็บ ลดการขนส่งขาเข้าและขาออก ปรับปรุงระดับการบริการ แล...
08/12/2021

อยากให้ธุรกิจให้มีการลดค่าใช้จ่ายในคลังสินค้า เพิ่มความจุในการจัดเก็บ ลดการขนส่งขาเข้าและขาออก ปรับปรุงระดับการบริการ และเวลาตอบสนองลูกค้า การจัดการ Warehouse ดีอย่างไร
1. ได้รับการวินิจฉัยปัญหาในคลังสินค้า/พื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้า
2. ได้กลยุทธ์คลังสินค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนคลังสินค้า
3. ลดต้นทุนต่อคำสั่งซื้อ
4. สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยไม่ต้องขยายคลัง
5. ปรับปรุงระดับการบริการในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า
6. การจัดการคลังสินค้า/ระบบบาร์โค้ด และดิจัทัล
สมัครเลย
https://forms.gle/GQBcnzacL99Pft3e8

อยากให้ธุรกิจให้มีการลดค่าใช้จ่ายในคลังสินค้า เพิ่มความจุในการจัดเก็บ ลดการขนส่งขาเข้าและขาออก ปรับปรุงระดับการบริการ และเวลาตอบสนองลูกค้า การจัดการ Warehouse ดีอย่างไร
1. ได้รับการวินิจฉัยปัญหาในคลังสินค้า/พื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้า
2. ได้กลยุทธ์คลังสินค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนคลังสินค้า
3. ลดต้นทุนต่อคำสั่งซื้อ
4. สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยไม่ต้องขยายคลัง
5. ปรับปรุงระดับการบริการในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า
6. การจัดการคลังสินค้า/ระบบบาร์โค้ด และดิจัทัล
สมัครเลย
https://forms.gle/GQBcnzacL99Pft3e8

ขอเชิญผู้ประกอบการไทย ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป เข้าร่วม “งานเจราจาธุรกิจด้าน FoodTech กับผู้ประกอบการชั้นนำของญี่...
03/12/2021

ขอเชิญผู้ประกอบการไทย ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป

เข้าร่วม “งานเจราจาธุรกิจด้าน FoodTech กับผู้ประกอบการชั้นนำของญี่ปุ่น”

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผ่านระบบออนไลน์ (Web-Based Business Matching)

งานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 65 และ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 65

โดยมีเทคโนโลยีด้านอาหารที่น่าสนใจ ดังนี้
1. Automation and labor saving in food processing
2. Freshness preservation and packaging materials
3. Wastewater treatment
4. Advanced technology or high value-added for food products
(Alternative protein, Cultured meat, IoT appliances, etc.)
5. Smart-agriculture (Plant factories, Productivity improvement, Insect
control equipment, etc.)

สนใจสมัครคลิกเลย
URL: https://krs.bz/smrj/m?f=302

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 ธ.ค. 64

การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นสิทธ์ของ SME SUPPORT JAPAN เป็นที่สุด

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
02/12/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPi .EP.3/14 คราวนี้เป็นเรื่องของสื่อสาร การจัดการคำสั่งซื้อ และข้อมูล และรู้หรือไม่ หลา...
01/12/2021
ILPI บทเรียนที่ 3 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการคำสั่งซื้อ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPi
.
EP.3/14 คราวนี้เป็นเรื่องของสื่อสาร การจัดการคำสั่งซื้อ และข้อมูล และรู้หรือไม่ หลายองค์กรใช้ RPA เพื่อช่วยในงานดังกล่าว เรามาดูกันซิ มันคืออะไร สำคัญอย่างไร จะเก็บข้อมูลอย่างไร แล้วจะยกระดับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทำไมยุคนี้ข้อมูล ต้อง Real Time และ Automate
ตัวชี้วัด ILPi กิจกรรมที่ 3-การสื่อสารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการคำสั่งซื้อ ภายใต้ 9-ILPi และ 5-SCPi ตัวชี้วัดสำคัญที่คนจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องรู้และเข้าใจ
https://youtu.be/VvxIY3eLF1s

EP.2/14 เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า มาดูกันซิ มันคืออะไร สำคัญอย่างไร จะเก็บข้อมูลอย่างไร แล้วจะยกระดับ...
29/11/2021
ILPI บทเรียนที่ 2 การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน

EP.2/14 เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า มาดูกันซิ มันคืออะไร สำคัญอย่างไร จะเก็บข้อมูลอย่างไร แล้วจะยกระดับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทำไมกิจการที่เป็นเลิศเขาต้องวัด DIFOT หรือ OTIF กัน
ตัวชี้วัด ILPi กิจกรรมที่ 2-การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน ภายใต้ 9-ILPi และ 5-SCPi ตัวชี้วัดสำคัญที่คนจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องรู้และเข้าใจ
https://youtu.be/ry2i4QkaL0g

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPi กิจกรรมที่ 1-การพยากรณ์ และการวางแผนความต้องการของลูกค้า ภายใต้ 9-ILPi และ 5-SCPi ตั...
25/11/2021
ILPI บทเรียนที่ 1 การพยากรณ์และการวางแผนความต้องการของลูกค้า

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ILPi กิจกรรมที่ 1-การพยากรณ์ และการวางแผนความต้องการของลูกค้า ภายใต้ 9-ILPi และ 5-SCPi ตัวชี้วัดสำคัญที่คนจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องรู้และเข้าใจ

EP. 1/14 จุดเริ่มต้นของการทำงานที่สำคัญ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงและแม่นยำ มาดูกันซิ มันคืออะไร สำคัญอย่างไร จะเก็บข้อมูลอย่างไร แล้วจะยกระดับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ วิธีการหาค่าการพยากรณ์ที่แม่นยำหาอย่างไร
https://youtu.be/L9aXOuo-pwo

ข่าวดีสำหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาด M-L มาแล้ว... โลจิสติกส์ช่วยธุรกิจเปลี่ยนต้นทุนเป็นเงินทุนลด Cost , Leadtime  เพ...
17/11/2021

ข่าวดีสำหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาด M-L มาแล้ว...
โลจิสติกส์ช่วยธุรกิจเปลี่ยนต้นทุนเป็นเงินทุน
ลด Cost , Leadtime เพิ่ม Service Level , Reliability

กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าโครงการ
"ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ" ปี 2565
สถานประกอบการจะได้รับ การให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 Man-day
โดย 1 สถานประกอบการเลือกได้ 1 โครงการ ดังนี้
1 การจัดการสินค้าคงคลัง รับ 5 กิจการ
เริ่มโครงการ ธ.ค. 64
2 การบริหารคลังสินค้า รับ 5 กิจการ
เริ่มโครงการ เม.ย. 65
3 การพยาการณ์ความต้องการ รับ 5 กิจการ
เริ่มโครงการ เม.ย. 65

- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ สถานประกอบการมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสม
- พัฒนาให้ผู้ประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการมีทักษะและองค์ความรู้ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 15 กิจการ
https://forms.gle/P6Cqqdio8iixKje28
สมัครก่อนมีสิทธิก่อน คุณสมบัติสถานประกอบการตามที่กำหนด

กลุ่มส่งเสริมองค์กร กองโลจิสติกส์
(phone)02-430-6875 ต่อ 5

#logistics #โครงการฟรี #ให้คำปรึกษาแนะนำด้านโลจิสติกส์ #การจัดการคลังสินค้า #การจัดการสินค้าคงคลัง #การพยากรณ์ความต้องการ #ลดต้นทุนโลจิสติกส์

ข่าวดีสำหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาด M-L มาแล้ว...
โลจิสติกส์ช่วยธุรกิจเปลี่ยนต้นทุนเป็นเงินทุน
ลด Cost , Leadtime เพิ่ม Service Level , Reliability

กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าโครงการ
"ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ" ปี 2565
สถานประกอบการจะได้รับ การให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 Man-day
โดย 1 สถานประกอบการเลือกได้ 1 โครงการ ดังนี้
1 การจัดการสินค้าคงคลัง รับ 5 กิจการ
เริ่มโครงการ ธ.ค. 64
2 การบริหารคลังสินค้า รับ 5 กิจการ
เริ่มโครงการ เม.ย. 65
3 การพยาการณ์ความต้องการ รับ 5 กิจการ
เริ่มโครงการ เม.ย. 65

- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ สถานประกอบการมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสม
- พัฒนาให้ผู้ประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการมีทักษะและองค์ความรู้ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 15 กิจการ
https://forms.gle/P6Cqqdio8iixKje28
สมัครก่อนมีสิทธิก่อน คุณสมบัติสถานประกอบการตามที่กำหนด

กลุ่มส่งเสริมองค์กร กองโลจิสติกส์
(phone)02-430-6875 ต่อ 5

#logistics #โครงการฟรี #ให้คำปรึกษาแนะนำด้านโลจิสติกส์ #การจัดการคลังสินค้า #การจัดการสินค้าคงคลัง #การพยากรณ์ความต้องการ #ลดต้นทุนโลจิสติกส์

🏆กระบวนการขนส่งดี เพิ่มกำไรได้ทันที📈💰⚠️โค้งสุดท้ายของการรับสมัคร⚠️‼️มีที่ว่างเพียง 4 สถานประกอบการเท่านั้น‼️🔹️กองโลจิสติ...
16/11/2021

🏆กระบวนการขนส่งดี เพิ่มกำไรได้ทันที📈💰
⚠️โค้งสุดท้ายของการรับสมัคร⚠️
‼️มีที่ว่างเพียง 4 สถานประกอบการเท่านั้น‼️

🔹️กองโลจิสติกส์🔹️ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
การทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์

🔸️สิ่งที่ท่านจะได้รับ🔸️
✅โปรแกรมจัดเส้นทางขนส่ง
✅วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่มกำไรทันที
✅การเข้าให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งรูปแบบ On-site และ Online

🔸️เริ่มดำเนินโครงการ 🔸️
พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

🔸️ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 🔸️
https://forms.gle/17C3mFehtT7q9Q9G9

#โลจิสติกส์บอกข่าว
#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ

🏆กระบวนการขนส่งดี เพิ่มกำไรได้ทันที📈💰
⚠️โค้งสุดท้ายของการรับสมัคร⚠️
‼️มีที่ว่างเพียง 4 สถานประกอบการเท่านั้น‼️

🔹️กองโลจิสติกส์🔹️ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
การทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์

🔸️สิ่งที่ท่านจะได้รับ🔸️
✅โปรแกรมจัดเส้นทางขนส่ง
✅วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่มกำไรทันที
✅การเข้าให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งรูปแบบ On-site และ Online

🔸️เริ่มดำเนินโครงการ 🔸️
พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

🔸️ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 🔸️
https://forms.gle/17C3mFehtT7q9Q9G9

#โลจิสติกส์บอกข่าว
#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ

26/10/2021
กองโลจิสติกส์ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรที่ทางกองโลจิสติกส์ได้จัดขึ้น ตอนนี้หลักสูตรการอบรมนี้ขอปิดรับสม้ครเน...
22/10/2021

กองโลจิสติกส์ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรที่ทางกองโลจิสติกส์ได้จัดขึ้น ตอนนี้หลักสูตรการอบรมนี้ขอปิดรับสม้ครเนื้อจากระบบรองรับได้ 100 คน ขอบคุณมากครับแล้วพบกันในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564 นี้ครับ สำหรับ link การเข้าระบบ Zoom จะมีเจ้าหน้าที่ส่งให้ใน e-mail ที่ท่านได้สมัครเข้ามานะครับผม

กองโลจิสติกส์ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรที่ทางกองโลจิสติกส์ได้จัดขึ้น ตอนนี้หลักสูตรการอบรมนี้ขอปิดรับสม้ครเนื้อจากระบบรองรับได้ 100 คน ขอบคุณมากครับแล้วพบกันในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564 นี้ครับ สำหรับ link การเข้าระบบ Zoom จะมีเจ้าหน้าที่ส่งให้ใน e-mail ที่ท่านได้สมัครเข้ามานะครับผม

📣📣ตอนนี้หลักสูตรนี้ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วนะครับ ‼️‼️ขอบคุณมากครับ📣 กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม​ขอเชิญสถาน​ประก...
14/10/2021

📣📣ตอนนี้หลักสูตรนี้ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วนะครับ ‼️‼️
ขอบคุณมากครับ

📣 กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม​ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมการอบรม "Design Thinking​ : การใช้ความคิดสร้างสรรค์​และการคิดเชิงออกแบบเพื่อยกระดับซัพพลายเชน​ให้พร้อมรับมือโลกอนาคต"

📌 อบรมวันที่ 26 -​ 27 ต.ค.64

♦️สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

➡️ Design Thinking
การคิดที่จะพาทุกคน​ไปสู่เพิ่ม Productively​ และการ Transformation ทางธุรกิจ กิจกรรม​และการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์​และซัพพลาย​เชนในมิติต่างๆ
เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ
เพื่อใช้สร้างกลยุทธ์​ การปรับปรุง​การดำเนินงานและการสร้างสรรค์​แนวคิดใหม่ๆเพื่อธุรกิจ

➡️ Supply Chain Risk Management
เรียนรู้ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทีเกิดขึ้นในซัพพลายเชน และการบริหารจัดการความเสี่ยงซัพพลายเชน ตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเอาชนะปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมธุรกิจ

➡️ Supply Chain Resilience Management New Normal กับแนวโน้มซัพพลายเชนในอนาคตที่สร้างผลกระทบต่อการจัดการในแบบดั้งเดิม เรียนรู้ Circular Economy กลไกการเกิด Disruptive Supply Chain และการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น Best Practice of Supply Chain Resilience Management

➡️ Adaptive Supply Chain Management เรียนรู้ Adaptive Supply Chain Management กับโมเดลการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Competitive Advantage) และการพัฒนา Adaptive Supply Chain Management เพื่อรับมือโลก VUCA World

📍สมัครเข้ารับอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKucl0dVS9PW62Y5XSO9ccXlewof56y0ifzGfQJ6CFY__0Rw/viewform?usp=sf_link

ฟรีไม่มีค่า​ใช้จ่าย​ ‼️
♦️รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น​♦️
อนุญาต​ปิดรับ​สมัคร​ทันทีเมื่อจำนวนคนครบตามจำนวนครับ

📣📣ตอนนี้หลักสูตรนี้ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วนะครับ ‼️‼️
ขอบคุณมากครับ

📣 กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม​ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมการอบรม "Design Thinking​ : การใช้ความคิดสร้างสรรค์​และการคิดเชิงออกแบบเพื่อยกระดับซัพพลายเชน​ให้พร้อมรับมือโลกอนาคต"

📌 อบรมวันที่ 26 -​ 27 ต.ค.64

♦️สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

➡️ Design Thinking
การคิดที่จะพาทุกคน​ไปสู่เพิ่ม Productively​ และการ Transformation ทางธุรกิจ กิจกรรม​และการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์​และซัพพลาย​เชนในมิติต่างๆ
เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ
เพื่อใช้สร้างกลยุทธ์​ การปรับปรุง​การดำเนินงานและการสร้างสรรค์​แนวคิดใหม่ๆเพื่อธุรกิจ

➡️ Supply Chain Risk Management
เรียนรู้ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทีเกิดขึ้นในซัพพลายเชน และการบริหารจัดการความเสี่ยงซัพพลายเชน ตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเอาชนะปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมธุรกิจ

➡️ Supply Chain Resilience Management New Normal กับแนวโน้มซัพพลายเชนในอนาคตที่สร้างผลกระทบต่อการจัดการในแบบดั้งเดิม เรียนรู้ Circular Economy กลไกการเกิด Disruptive Supply Chain และการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น Best Practice of Supply Chain Resilience Management

➡️ Adaptive Supply Chain Management เรียนรู้ Adaptive Supply Chain Management กับโมเดลการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Competitive Advantage) และการพัฒนา Adaptive Supply Chain Management เพื่อรับมือโลก VUCA World

📍สมัครเข้ารับอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKucl0dVS9PW62Y5XSO9ccXlewof56y0ifzGfQJ6CFY__0Rw/viewform?usp=sf_link

ฟรีไม่มีค่า​ใช้จ่าย​ ‼️
♦️รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น​♦️
อนุญาต​ปิดรับ​สมัคร​ทันทีเมื่อจำนวนคนครบตามจำนวนครับ

ที่อยู่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตรา
Bangkok
10400

รถเมล สาย 8 97 และ ปอ.10,44,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306875

เว็บไซต์

https://dol.dip.go.th

ผลิตภัณฑ์

งานบริการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชน ภาคอุตสาหกรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢 กองโลจิสติกส์ หนุนผู้ประกอบการ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร . เมื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม กำลังประสบปัญหาด้านรายจ่ายแฝงที่มองไม่เห็น ทำให้ต้นทุนเพิ่ม การดำเนินธุรกิจไม่คล่องตัว . กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยท่านได้ “เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไร” ได้อย่างไร ? . คำตอบของคำถามนี้คืออะไร ไปติดตามชมพร้อมกันกับบุรินทร์เจอนี่ . กองโลจิสติกส์หนุนผู้ประกอบการ ลดเงินทุน เพิ่มกำไร : https://youtu.be/RZ5G2nx1zkE . #DIPROM #กองโลจิสติกส์ #logistics #โลจิสติกส์ #บุรินทร์เจอนี่ #BurinJourney
#กองโลจิสติกส์​บอกข่าว 🔴เตรียมพบกับ [LIVE]​🎥 สอนการใช้งาน “เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์​” 🚨โดยทุกท่านสามารถรับชม LIVE ได้ทางเพจกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 📌วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 -​ 20.15 น. โดย : 👨🏻‍💼 รศ.ดร. ไพฑูรย์​ ศิริโอฬาร ผู้เชี่ยวชาญ​ด้านโลจิสติกส์​และซัพพลาย​เชน 🎯 พบกับเนื้อหาสอนการใช้งานโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ​ด้านโลจิสติกส์​ 2 โปรแกรม​ 🔩1.การใช้งานโปรแกรมเมขลา ช่วยวางแผนการผลิต การพยากรณ์​ความต้องการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ 🔩 2. การใช้งานโปรแกรม​ Stock management ควบคุมการจัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าคงคลัง รวมถึงบอกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า กำหนดระดับค่า Min / Max ให้สอดคล้อง​กับทิศทางการการขายโดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการสินค้าจากการพยากรณ์
📍สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! โดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม "กิจกรรมเตรียมความพร้อม SMEs ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 " สนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดที่ คุณภัทรและคุณก้อย Tel: 087-7989696, 083-0602932 [email protected] : @172qevnv
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการ “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ” เข้าร่วมการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การประเมิน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม” โดยวิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้คือ ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล (CEO บริษัทโลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด) พบกันวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่าน Facebook Live/ ระบบ Zoom เรียนฟรี! สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย! ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/jnn7axLtZP8aNa1f8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” โดยวิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้คือ อาจารย์ มงคล พัชรดำรงกุล (ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์) พบกันวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่าน Facebook Live/ ระบบ Zoom เรียนฟรี! สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย! ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/jnn7axLtZP8aNa1f8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเข้ารับฟังการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ในภาคอุตสาหกรรม ในยุค New Normal” จากวิทยากรผู้มากไปด้วยความรู้ความสามารถ การบรรยายจะถูกจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ผ่าน Facebook Live/ ระบบ Zoom ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ✨วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 - พบกับวิทยากร : อาจารย์ มงคล พัชรดำรงกุล (ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ) - ในหัวข้อ "การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" ✨วันพฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564 - พบกับวิทยากร : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล (CEO บริษัทโลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด) - ในหัวข้อ "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ จากการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม" ⚠️เรียนฟรี! สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!⚠️ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/jnn7axLtZP8aNa1f8 หรือรับชมการถ่ายถอดสดในวันที่ 24 -25 มีนาคม 2564 ได้ที่เพจ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/LogisticsFanpage สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปชส ครับ https://fb.me/e/4Of4jWNSA
ขอ ปชส Live มีประโยชน์ครับ https://fb.me/e/d7nDMNp0p
#แจกฟรี ล๊อตใหม่ ล็อตนี้ จะเริ่มแจกฟรี จำนวนจำกัด ในรายการ Live วันอาทิตย์ครับ เซฟตี้สต็อค คิดเป็น รวยได้ EP46 กดติดตามได้ตามลิงค์ครับ https://fb.me/e/I0ftd4Lz ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ สนใจอยากได้เลย ไม่อยากรอ ขั้นตอนง่ายๆ 1. ไลค์เพจ 2. แชร์เพจ และเปิด สาธารณะ 3. ภาพแคปหน้าจอ แล้ว Inbox เข้ามานะครับ แจกก่อนเลย 5 คน ขอบคุณ คุณโก้ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มอบความรู้ดีๆ ให้กับสังคมครับ #ชื่นชอบแชร์ได้ไม่อั้นครับ #มืออาชีพโลจิสติกส์ #ที่ปรึกษา #โลจิสติกส์ #ซัพพลายเชน #ซัพพลายเชนยืดหยุ่น #Resilience #Supplychain #supplychaintalk #พัฒนาหลังบ้าน #ช่วยหน้าบ้าน #สร้างธุรกิจ