กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/th โลจิสติกส์ และ ชัพพลายเชน กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

🤓Demand Sensing คืออะไรแล้วทำไมธุรกิจยุคนี้ถึงต้องรู้จัก ?? วันนี้โลจิสติกส์มีคำตอบ      🧐Demand Sensing เทคโนโลยีวิเครา...
11/06/2021

🤓Demand Sensing คืออะไรแล้วทำไมธุรกิจยุคนี้ถึงต้องรู้จัก ?? วันนี้โลจิสติกส์มีคำตอบ
🧐Demand Sensing เทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแบบคนรู้ใจ เพื่อยกระดับการพยากรณ์ความต้องการลูกค้า และ การกระจายสินค้า
Demand Sensing เป็นการนำเทคโนโลยี Predictive Analytics ที่มี Machine Learning วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า โดยวิเคราะห์ว่า ลูกค้า สนใจสินค้า Style ไหน สีไหน และ จะซื้อเมื่อไหร่ และ ซื้อจากช่องทางไหน และเมื่อสามารถ คาดการณ์ ได้ว่า ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ อะไร เมื่อไหร่ การทำงานของ ฝ่ายวางแผน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก็จะ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่า จะต้องเอา stock ไปเติม ที่ คลังสินค้าที่ไหน หรือ shop ไหน ดังนั้น ผลที่ได้คือ การทำให้ลูกค้า Happy มากขึ้น และก็ลดต้นทุน งานหลังบ้านได้
👉Nike เป็น บริษัทที่ลงทุนเทคโนโลยี Demand Sensing ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2019 Nike ได้ซื้อบริษัท "Celect" ที่เป็นบริษัทที่เชี่ยวในเทคโนโลยี AI-Based Predictive Analtytics จากนั้น Nike นำเอาเทคโนโลยีของ Celect's ไปใส่ไว้ในแอป ของ Nike's ซึ่งทำให้ Nike สามารถ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
กลยุทธ์การซื้อ Celect นำไปสนับสนุน Roadmap ของการสร้าง Ominchannel การเพิ่ม 3x fulfilment ca[pacity และการวาง Supply Chain Footprint ในอเมริกา เช่่น การเปิด Regional DC ใน LA เมื่อปีที่แล้ว และ แผนจะเปิดอีก 30 store ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเมื่อเสริมทัพด้วย เทคโนโลยี Demand Sensing ทำให้ การตัดสินใจการเก็บสินค้าให้ ถูกที่ ได้มากขึ้น ส่งให้ผลลดต้นทุนการเก็บสต็อค และ เพิ่ม GP ได้ในระยะยาว
แต่อย่างไร ปัจจุบัน Demand Sensing จะใช้ไปกับการพยากรณ์ความต้องการลูกค้าใน ระยะสั้น เช่น การตัดสินใจการกระจายสินค้า จากศูนย์กระจายสินค้า ไปยังหน้าร้าน ซึ่งการตัดสินใจลักษณะนี้จะเป็นการตัดสินใจ สำหรับ Leadtime สั้น ( เช่น 3-7 วัน)
ส่วนสำหรับโรงงานผลิต ที่ยังต้องนำเข้าวัตถุดิบ และมี Lead Time ยาวๆ ก็ยังต้องใน การการพยากรณ์ แบบ Time Seires อยู่ นะครับ

🗓วิกฤตครั้งนี้ รอดมาได้ แต่ถ้าครั้งหน้า ❓❓
หลายปีที่ผ่านมา การออกแบบกระบวนการโลจิสติสก์และซัพพลายเชน โดยขาดความรู้ความเข้าใจในความเชื่อมโยงของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงจากปรับเปลี่ยนอย่างรอบด้าน
การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สามารถสรุปได้เป็น การบริหาร 4R กล่าวคือ
1 Reliability ความน่าเชื่อถือ
2 Responsiveness ความตอบสนอง
3 Relationship ความสัมพันธ์
4 Resilience ความยืดหยุ่น
ก่อน COVID-19 การบริหารโลจิสติกส์ จะให้ความสำคัญกับ R ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 3 โดยที่ ให้ความสำคัญกับ R ตัวที่ 4 – Resilience น้อยมาก หรือ ลืมไปเลย

🌐🌐ในยุค Next Normal บริษัทต่างๆในต่างประเทศ ได้เริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับ Resilience หรือความยืดหยุ่นกันมากขึ้น เช่น สมาคม Association of Supply Chain Management – ASCM ( เดิมชื่อ APICS ) ได้ร่วมกัน หน่วยงานวิจัย Intelligence Unit ของ The Economist ได้ออกแบบและเผยแพร่เครื่องมือเพื่อทำการ benchmark ความยืดหยุ่นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยในรายงาน ได้สอบถามแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของบริษัทต่างๆ โดยมี 5 อันดับแรก ดังนี้
1. เน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ทบทวนปรับแผนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) เป็นต้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรให้มากขึ้น
4. เพิ่มการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลกับผู้ขาย เช่น การนำเทคโนโลยี cloud-based มาใช้
5. ลดความซับซ้อนของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น ปรับลดจำนวนรายการสินค้า (Product Portfolio Optimization)

โดย : 👤 คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM, ESLog ที่ปรึกษาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน
#Logistics #กองโลจิสติกส์ #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIP #DOL #SupplyChain #LPI #LSC #ILPI

🤓Demand Sensing คืออะไรแล้วทำไมธุรกิจยุคนี้ถึงต้องรู้จัก ?? วันนี้โลจิสติกส์มีคำตอบ
🧐Demand Sensing เทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแบบคนรู้ใจ เพื่อยกระดับการพยากรณ์ความต้องการลูกค้า และ การกระจายสินค้า
Demand Sensing เป็นการนำเทคโนโลยี Predictive Analytics ที่มี Machine Learning วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า โดยวิเคราะห์ว่า ลูกค้า สนใจสินค้า Style ไหน สีไหน และ จะซื้อเมื่อไหร่ และ ซื้อจากช่องทางไหน และเมื่อสามารถ คาดการณ์ ได้ว่า ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ อะไร เมื่อไหร่ การทำงานของ ฝ่ายวางแผน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก็จะ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่า จะต้องเอา stock ไปเติม ที่ คลังสินค้าที่ไหน หรือ shop ไหน ดังนั้น ผลที่ได้คือ การทำให้ลูกค้า Happy มากขึ้น และก็ลดต้นทุน งานหลังบ้านได้
👉Nike เป็น บริษัทที่ลงทุนเทคโนโลยี Demand Sensing ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2019 Nike ได้ซื้อบริษัท "Celect" ที่เป็นบริษัทที่เชี่ยวในเทคโนโลยี AI-Based Predictive Analtytics จากนั้น Nike นำเอาเทคโนโลยีของ Celect's ไปใส่ไว้ในแอป ของ Nike's ซึ่งทำให้ Nike สามารถ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
กลยุทธ์การซื้อ Celect นำไปสนับสนุน Roadmap ของการสร้าง Ominchannel การเพิ่ม 3x fulfilment ca[pacity และการวาง Supply Chain Footprint ในอเมริกา เช่่น การเปิด Regional DC ใน LA เมื่อปีที่แล้ว และ แผนจะเปิดอีก 30 store ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเมื่อเสริมทัพด้วย เทคโนโลยี Demand Sensing ทำให้ การตัดสินใจการเก็บสินค้าให้ ถูกที่ ได้มากขึ้น ส่งให้ผลลดต้นทุนการเก็บสต็อค และ เพิ่ม GP ได้ในระยะยาว
แต่อย่างไร ปัจจุบัน Demand Sensing จะใช้ไปกับการพยากรณ์ความต้องการลูกค้าใน ระยะสั้น เช่น การตัดสินใจการกระจายสินค้า จากศูนย์กระจายสินค้า ไปยังหน้าร้าน ซึ่งการตัดสินใจลักษณะนี้จะเป็นการตัดสินใจ สำหรับ Leadtime สั้น ( เช่น 3-7 วัน)
ส่วนสำหรับโรงงานผลิต ที่ยังต้องนำเข้าวัตถุดิบ และมี Lead Time ยาวๆ ก็ยังต้องใน การการพยากรณ์ แบบ Time Seires อยู่ นะครับ

🗓วิกฤตครั้งนี้ รอดมาได้ แต่ถ้าครั้งหน้า ❓❓
หลายปีที่ผ่านมา การออกแบบกระบวนการโลจิสติสก์และซัพพลายเชน โดยขาดความรู้ความเข้าใจในความเชื่อมโยงของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงจากปรับเปลี่ยนอย่างรอบด้าน
การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สามารถสรุปได้เป็น การบริหาร 4R กล่าวคือ
1 Reliability ความน่าเชื่อถือ
2 Responsiveness ความตอบสนอง
3 Relationship ความสัมพันธ์
4 Resilience ความยืดหยุ่น
ก่อน COVID-19 การบริหารโลจิสติกส์ จะให้ความสำคัญกับ R ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 3 โดยที่ ให้ความสำคัญกับ R ตัวที่ 4 – Resilience น้อยมาก หรือ ลืมไปเลย

🌐🌐ในยุค Next Normal บริษัทต่างๆในต่างประเทศ ได้เริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับ Resilience หรือความยืดหยุ่นกันมากขึ้น เช่น สมาคม Association of Supply Chain Management – ASCM ( เดิมชื่อ APICS ) ได้ร่วมกัน หน่วยงานวิจัย Intelligence Unit ของ The Economist ได้ออกแบบและเผยแพร่เครื่องมือเพื่อทำการ benchmark ความยืดหยุ่นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยในรายงาน ได้สอบถามแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของบริษัทต่างๆ โดยมี 5 อันดับแรก ดังนี้
1. เน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ทบทวนปรับแผนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) เป็นต้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรให้มากขึ้น
4. เพิ่มการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลกับผู้ขาย เช่น การนำเทคโนโลยี cloud-based มาใช้
5. ลดความซับซ้อนของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น ปรับลดจำนวนรายการสินค้า (Product Portfolio Optimization)

โดย : 👤 คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM, ESLog ที่ปรึกษาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน
#Logistics #กองโลจิสติกส์ #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIP #DOL #SupplyChain #LPI #LSC #ILPI

08/06/2021

การถอดบทเรียนกระบวนการคิดเชิงออกแบบด้านการบริหารจัดการขนส่ง

08/06/2021

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเร่งพัฒนาและผลักดันให้สถานประกอบการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างหรือออกแบบสู่การวางแผนกำหนดแนวทางปรับปรุง เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลอันจะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือเกิดการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจบริบทของการประกอบการในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะ (Skill) ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานในองค์กร หรือบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ใช้ข้อมูลในการปรับประยุกต์กระบวนงาน และนำข้อมูลต่อยอดในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เป็นสิ่งสำคัญ วันนี้กองโลจิสติกส์ขอเผยแพร่ การถอดบทเรียนการคิดเชิงออกแบบด้านการผลิต การบริหารจัดการด้านการขนส่ง และการจัดการสินค้าคงคลัง

กิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายรับฟังบรรยาย ผ่านช่องทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อมลงทะเบียน กดติ๊ก "กอ...
07/06/2021

กิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับฟังบรรยาย ผ่านช่องทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม

ลงทะเบียน กดติ๊ก "กองโลจิสติกส์" ด้วยนะครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWkEylqsCaSkBzqrOMVjW2eBTtkB6VpmPvqO4Yq0QCg86lw/viewform?fbclid=IwAR24rKYqAOGH42Y6VhXNmICk9L1tC1r8Ja0i4Qx_UZWYqriWv6WlHwMOg94

📌ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
⏱10.00-11.30 น. พบกับ วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ นักเขียนระดับ Best Seller แชร์เรื่องราวการทำธุรกิจแบบลีน ผ่านประสบการณ์ ทั้งจากการให้คำปรึกษาและการบรรยาย ในหัวข้อ “Lean ธุรกิจ พิชิตโควิด-19”
⏱14.00-15.30 น. พบกับ รศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร อาจารย์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้เป็นเจ้าของผลงานหนังสือสถิติสำหรับวิศวกร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสำนักพิมพ์ Se-ed ในหัวข้อ “ลดเสี่ยง เลี่ยงแออัด ด้วย IT"

กิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับฟังบรรยาย ผ่านช่องทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม

ลงทะเบียน กดติ๊ก "กองโลจิสติกส์" ด้วยนะครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWkEylqsCaSkBzqrOMVjW2eBTtkB6VpmPvqO4Yq0QCg86lw/viewform?fbclid=IwAR24rKYqAOGH42Y6VhXNmICk9L1tC1r8Ja0i4Qx_UZWYqriWv6WlHwMOg94

📌ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
⏱10.00-11.30 น. พบกับ วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ นักเขียนระดับ Best Seller แชร์เรื่องราวการทำธุรกิจแบบลีน ผ่านประสบการณ์ ทั้งจากการให้คำปรึกษาและการบรรยาย ในหัวข้อ “Lean ธุรกิจ พิชิตโควิด-19”
⏱14.00-15.30 น. พบกับ รศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร อาจารย์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้เป็นเจ้าของผลงานหนังสือสถิติสำหรับวิศวกร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสำนักพิมพ์ Se-ed ในหัวข้อ “ลดเสี่ยง เลี่ยงแออัด ด้วย IT"

🤓โลจิสติกส์ บออกต่อ.... ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมต่อสู่โควิด-19 ไปด้วยกัน ในโครงการนำธุรกิจอุตสาหกรรมไทย Fight Covid-19 แบบ...
04/06/2021

🤓โลจิสติกส์ บออกต่อ....
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมต่อสู่โควิด-19 ไปด้วยกัน ในโครงการนำธุรกิจอุตสาหกรรมไทย Fight Covid-19 แบบดีพร้อม(DIPROM) ชุดความรู้ในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับการให้ความรู้สถานประกอบการในยุคโควิด จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
🤜 🤜 Lean ธุรกิจ พิชิตโควิด-19 🤛🤛
👤 : โดยอาจารย์สิริพงศ์ จึงถาวรรณ นักเขียนระดับ Best Seller แชร์เรื่องราวการทำธุรกิจแบบลีนผ่านประสบการณ์ ทั้งจากการให้คำปรึกษาและการบรรยาย
⏰ เวลา 14.00-15.30 น
🤜 🤜 ลดเสี่ยง เลี่ยงแออัด ด้วยไอที 🤛🤛
👤: โดย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร ผู้เป็นเจ้าของผลงานหนังสือสถิติสำหรับวิศวกร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสำนักพิมพ์ Se-ed

🗓วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
🤜🤜 ถอดรหัส GMP สู่วิธีต้านโควิด-19 🤛🤛
👤: โดย นางสาวครรธรส เทียนวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและระบบความปลอดภัยของอาหาร
⏰ เวลา 13.30-15.00 น.
🤜🤜 สู้โควิด-19 ด้วยแนวคิด Supply Chain 🤛🤛
👤 : โดย รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกาบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

🗓วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
🤜 🤜 ชุมชนปลอดโควิด ธุรกิจปลอดภัย 🤛🤛
👤 : โดย พ.ญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
⏰ เวลา 13.30-15.00 น.
🤜🤜 สร้ำงภูมิคุ้มกัน ด้วยวิถีHappy Workplace 🤛🤛
👤 : โดย นางวรดา ช านาญพืช กรรมการบริหารบริษัท ทีบีเคเค ประเทศไทย จำกัด สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องมือ Happy Workplace มาใช้จนได้รับรางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ

🗓วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.00 น.
🤜🤜วัคซีนใจ สู้ภัยโควิด-19 🤛🤛
👤 : โดย นายภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร (โค้ชเปิ้ล) นักพัฒนาองค์กรระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
⏰ เวลา 14.00-15.30 น.
🤜🤜ประกอบการอย่างไร พ้นภัยโควิด-19 🤛🤛
👤 : โดย บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จ ากัด สถานประกอบการดีเด่นระดับทองของประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้นแบบในการป้องกันภัยโควิด-19

🗓วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 13.30-15.00 น.
🤜🤜 แชร์ประสบกำรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจ จำกโควิด-19 🤛🤛
ร่วมแบ่งปันโดย
1) พัทยาฟู้ด โรงงานแห่งแรกในจ.สมุทรสาครที่รับมือกับโควิด-19 ด้วยการสร้างสถานที่กักกันตนเอง (Factory Quarantine)
2) บริษัทไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โรงงานที่ใช้จุดแข็งของความเป็น SMEs ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
3) บริษัทเวิลด์ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โรงงานที่ชวนคิดว่า SMEs จะเดินไปต่อกับโควิด-19 อย่างไร

สมัครและลงทะเบียนด้วยการ SCAN QR CODE เลย.. หรือคลิ๊กได้ที่นี้เลย 👉👉 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWkEylqsCaSkBzqrOMVjW2eBTtkB6VpmPvqO4Yq0QCg86lw/viewform

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ++🥳🥳👤

😘😘และสามารถเป็นกำลังใจให้เรา โดยการเลือกหน่วยงานที่ท่านได้รับข้อมูลกิจกรรมเป็น "กองโลจิสติกส์" ด้วยน่ะครับ เพื่อที่เราจะส่งต่อสิ่งดีให้ทุกๆท่านต่อไปครับผม🥳🥳

🤓โลจิสติกส์ บออกต่อ....
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมต่อสู่โควิด-19 ไปด้วยกัน ในโครงการนำธุรกิจอุตสาหกรรมไทย Fight Covid-19 แบบดีพร้อม(DIPROM) ชุดความรู้ในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับการให้ความรู้สถานประกอบการในยุคโควิด จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
🤜 🤜 Lean ธุรกิจ พิชิตโควิด-19 🤛🤛
👤 : โดยอาจารย์สิริพงศ์ จึงถาวรรณ นักเขียนระดับ Best Seller แชร์เรื่องราวการทำธุรกิจแบบลีนผ่านประสบการณ์ ทั้งจากการให้คำปรึกษาและการบรรยาย
⏰ เวลา 14.00-15.30 น
🤜 🤜 ลดเสี่ยง เลี่ยงแออัด ด้วยไอที 🤛🤛
👤: โดย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร ผู้เป็นเจ้าของผลงานหนังสือสถิติสำหรับวิศวกร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสำนักพิมพ์ Se-ed

🗓วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
🤜🤜 ถอดรหัส GMP สู่วิธีต้านโควิด-19 🤛🤛
👤: โดย นางสาวครรธรส เทียนวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและระบบความปลอดภัยของอาหาร
⏰ เวลา 13.30-15.00 น.
🤜🤜 สู้โควิด-19 ด้วยแนวคิด Supply Chain 🤛🤛
👤 : โดย รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกาบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

🗓วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
🤜 🤜 ชุมชนปลอดโควิด ธุรกิจปลอดภัย 🤛🤛
👤 : โดย พ.ญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
⏰ เวลา 13.30-15.00 น.
🤜🤜 สร้ำงภูมิคุ้มกัน ด้วยวิถีHappy Workplace 🤛🤛
👤 : โดย นางวรดา ช านาญพืช กรรมการบริหารบริษัท ทีบีเคเค ประเทศไทย จำกัด สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องมือ Happy Workplace มาใช้จนได้รับรางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ

🗓วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.00-11.00 น.
🤜🤜วัคซีนใจ สู้ภัยโควิด-19 🤛🤛
👤 : โดย นายภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร (โค้ชเปิ้ล) นักพัฒนาองค์กรระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
⏰ เวลา 14.00-15.30 น.
🤜🤜ประกอบการอย่างไร พ้นภัยโควิด-19 🤛🤛
👤 : โดย บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จ ากัด สถานประกอบการดีเด่นระดับทองของประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้นแบบในการป้องกันภัยโควิด-19

🗓วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 13.30-15.00 น.
🤜🤜 แชร์ประสบกำรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจ จำกโควิด-19 🤛🤛
ร่วมแบ่งปันโดย
1) พัทยาฟู้ด โรงงานแห่งแรกในจ.สมุทรสาครที่รับมือกับโควิด-19 ด้วยการสร้างสถานที่กักกันตนเอง (Factory Quarantine)
2) บริษัทไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โรงงานที่ใช้จุดแข็งของความเป็น SMEs ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
3) บริษัทเวิลด์ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โรงงานที่ชวนคิดว่า SMEs จะเดินไปต่อกับโควิด-19 อย่างไร

สมัครและลงทะเบียนด้วยการ SCAN QR CODE เลย.. หรือคลิ๊กได้ที่นี้เลย 👉👉 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWkEylqsCaSkBzqrOMVjW2eBTtkB6VpmPvqO4Yq0QCg86lw/viewform

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ++🥳🥳👤

😘😘และสามารถเป็นกำลังใจให้เรา โดยการเลือกหน่วยงานที่ท่านได้รับข้อมูลกิจกรรมเป็น "กองโลจิสติกส์" ด้วยน่ะครับ เพื่อที่เราจะส่งต่อสิ่งดีให้ทุกๆท่านต่อไปครับผม🥳🥳

3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้...
02/06/2021

3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่​ กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม

3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่​ กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม

🔔🔔 จดหมายข่าว โลจิสติกส์ 🔔🔔    มาทำความรู้จักกับ Last-Mile Delivery คืออะไร มีความสำคัญอย่างไงในระบบโลจิสติกส์ปัจจุบัน แ...
02/06/2021

🔔🔔 จดหมายข่าว โลจิสติกส์ 🔔🔔
มาทำความรู้จักกับ Last-Mile Delivery คืออะไร มีความสำคัญอย่างไงในระบบโลจิสติกส์ปัจจุบัน และแนวคิดนวัตกรรมการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจข้องลูกค้าในมุมของโลจิสติกส์สมัยใหม่เป็นอย่างไร วันนี้ จดหมายข่าว โลจิสติกส์ ขอแนะนำให้รู้จักกับ Last-Mile Delivery สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้เลย 👉👉 :https://dol.dip.go.th/uploadcontent/DOL/Teerasak/2565/Last%20mile%20and%20ALPI.pdf
หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ที่นี้เลย👉👉 https://bit.ly/LastMileDe

#Logistics #กองโลจิสติกส์ #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIP #DOL #SupplyChain #LPI #LSC #ILPI

🔔🔔 จดหมายข่าว โลจิสติกส์ 🔔🔔
มาทำความรู้จักกับ Last-Mile Delivery คืออะไร มีความสำคัญอย่างไงในระบบโลจิสติกส์ปัจจุบัน และแนวคิดนวัตกรรมการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจข้องลูกค้าในมุมของโลจิสติกส์สมัยใหม่เป็นอย่างไร วันนี้ จดหมายข่าว โลจิสติกส์ ขอแนะนำให้รู้จักกับ Last-Mile Delivery สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้เลย 👉👉 :https://dol.dip.go.th/uploadcontent/DOL/Teerasak/2565/Last%20mile%20and%20ALPI.pdf
หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ที่นี้เลย👉👉 https://bit.ly/LastMileDe

#Logistics #กองโลจิสติกส์ #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIP #DOL #SupplyChain #LPI #LSC #ILPI

ที่อยู่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตรา
Bangkok
10400

รถเมล สาย 8 97 และ ปอ.10,44,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622024540

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

งานบริการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชน ภาคอุตสาหกรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปชส ครับ https://fb.me/e/4Of4jWNSA
ขอ ปชส Live มีประโยชน์ครับ https://fb.me/e/d7nDMNp0p
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ https://fb.me/e/6gXhc2Uwu
เรื่องที่ #Google #ไม่ได้สอน . Ep40 Show me the Visuals เสนอ KPI ให้โดนตรงๆ . 24/1/64 2 ทุ่มตรง Episode นี้ คิดว่า หลายวันว่า อยากจะพูดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ของ #งานหลังบ้าน (โลจิสติกส์และซัพพลายเชน) . เช่น เรามี ชุด ข้อมูลดิบ จะวิเคราะห์ และนำเสนอยังไงดี ให้โดนตรง ประเด็น จะเลือก visuals แบบไหน เพื่อไปทำ Dashboard . คิดอยู่หลายวัน แต่ คิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้กันแล้ว เลยว่าจะไม่เล่า แต่ วันนี้ มี FC ทักมาขอปรึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เลยคิดว่า หัวข้อนี้ น่าจะมีประโยขน์กับ คนอื่นๆด้วย . งั้น ก็จัดไปนะครับ #แชร์ได้ไม่ต้องขอนะครับ . อ่านแล้ว อยากคอมเม้นท์ คุยกัน จัดได้ครับ . #supplychaintalk #พัฒนาหลังบ้าน #ช่วยหน้าบ้าน #สร้างธุรกิจ #ซัพพลายเชนยืดหยุ่น #ธุรกิจยั่งยืน #Resilience #Supplychain https://fb.me/e/dg3F1hSSM
#เส้นทางสู่ #รางวัลระดับชาติ #รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ . วันพุธที่ 27 มค 2564 20:30 . รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2564 . คุยกับ คุณภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ . เลขานุการคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก อุตสาหกรรมดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ . จาก กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เช่น . - ประโยชน์ต่างๆ ที่ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้รับ - หลักเกณฑ์ กระบวนการคัดเลือกฯ - กิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัคร เช่น coaching 2 ครั้ง . . ปีนี้เป็นปีแรก ที่เพิ่มรางวัลนี้ให้แก่ #SME . บริษัทไหนที่อยากจะเป็น SME #รายแรกของประเทศ ที่ได้รางวัลนี้ . ห้ามพลาดครับ!! . ชอบ แชร์ได้เลยครับ #Resilience #Supplychain #ซัพพลายเชนยืดหยุ่น #พัฒนาหลังบ้าน #ช่วยหน้าบ้าน #สร้างธุรกิจ