ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก ศูนย์สาารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรม 5ส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร
11/08/2021

กิจกรรม 5ส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 8/2564ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom ...
20/07/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 8/2564
ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 17/2564ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น...
08/07/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 17/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 7/2564ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom meet...
07/07/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 7/2564
ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 16/2564ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น....
08/06/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 16/2564
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร นางพรพรรณ เห็นสว่างเป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการพยากรณ์ไตรมาสที่ 2/2564

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2564ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom m...
28/05/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2564
ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณเอกสารสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2563

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งเ...
18/05/2021

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 14/2564ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น...
06/05/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 14/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร นางพรพรรณ เห็นสว่างเป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2564ในวันพุธที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom mee...
05/05/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2564
ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณเอกสารสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2563

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2564
ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณเอกสารสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2563

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
30/04/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2564ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ...
30/04/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2564
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 12/2564ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น...
22/04/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 12/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเ...
09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบพัสดุ ได้แก่ (1).โรงเรียนบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง) โดย นายทศภรณ์ สีทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจักจั่น อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุวิทย์ ศรีบู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ (2).โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง) โดย นายทศภรณ์ สีทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจักจั่น เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ (3). โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง, เก้าอี้ 4 ตัว, โต๊ะ 5 ตัว) โดย นายวิทยา พลเทพ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ (4). โรงเรียนบ้านเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง, เก้าอี้ 2 ตัว, โต๊ะ 4 ตัว, เครื่องพิมพ์ 4 เครื่อง) โดย นายวิทยา พลเทพ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเอกภพ โพธาทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือก เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ (5). โรงเรียนหัวดงหนองคลองตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง) โดย นายธนุวัฒน์ อาบทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้รับมอบอำนาจจาก นายภีรพัฒน์ อุทธา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงหนองคลอง เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ (6).โรงเรียนบ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง, เก้าอี้ 2 ตัว, โต๊ะ 2 ตัว, ตู้ 2 ตู้) โดย นางวราภรณ์ ชุมรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ (7).โรงเรียนบ้านดงสวาง หมู่ที่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง, เก้าอี้ 4 ตัว, โต๊ะ 4 ตัว, ตู้ 1 ตู้, เครื่องพิมพ์ 4 เครื่อง) โดย นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวาง เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ โดยมีวัตถุประสงค์มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
08/04/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสา...
08/04/2021

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบพัสดุ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 เครื่อง) ให้โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายสัญญา อิ่มลา ครูชำนาญการ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ โดยมีวัตถุประสงค์มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 205 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิ...
02/04/2021

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 205 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบพัสดุ (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง) ให้โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดย นายวัชรพงศ์ รอบคอบ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เป็นผู้รับมอบพัสดุไว้ โดยมีวัตถุประสงค์มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน

การประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ที่ดำเนินการใ...
30/03/2021

การประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 3/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศ...
25/03/2021

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 3/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 9/2564ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ...
22/03/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 9/2564
ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป...
22/03/2021

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมชี้แจงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ไ...
19/03/2021

การประชุมชี้แจงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นผู้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงฯ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ทุกปีตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2547/2548 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงกรอบตัวอย่าง คู่มือ และแบบสำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยปกติก่อนการสำรวจจะมีการประชุมชี้แจงทุกครั้งเพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งประเทศ ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่าการสำรวจเรื่องอื่นๆ อีกทั้งยังมีข้อมูลที่จัดเก็บหลายหมวดหมู่ การจัดประชุมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถุกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 25...
19/03/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำปี 2564ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โด...
19/03/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำปี 2564
ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตรร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42 ปี ณ บริเวณอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตรและ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 8/2564ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้...
17/03/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 8/2564
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 ...
12/03/2021

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 7/2564ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-16...
11/03/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 7/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร โดยนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยก...
09/03/2021

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร โดยนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการนเกษตร ได้มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 เป็นผู้นำในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยการบริจาคของมือหนึ่ง หรือมือสองคุณภาพดี เช่น เสื้อผ้าของเล่น ของใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณ หน้าศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนำรถเข้ามารับของบริจาคถึงศูนย์สารสนเทศการเกษตร

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น...
05/03/2021

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029407038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น