ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงาน สำนักงานเขตลาดพร้าว

เปิดเหมือนปกติ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งต้นไม้"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎา ประภาสะ...
01/12/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งต้นไม้"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณถนนนาคนิวาส เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1 ธันวาคม 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะและเศษหญ้า"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎา ประ...
01/12/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะและเศษหญ้า"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะและเศษหญ้า บริเวณเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1 ธันวาคม 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว เช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทาง ป้องกันไวรัส COVID 19"   นางสุภาพร ศรีศาสนวง...
01/12/2021

"#เขตลาดพร้าว เช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทาง ป้องกันไวรัส COVID 19"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายเจษฎาประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯมอบหมายให้นายอนันท์ โรหิตเสถียรหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่เขต ให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่พี่น้องประชาชน ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1 ธันวาคม 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่"    นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และนายเจษฎา ประภาสะ...
01/12/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้
นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่้พัฒนาทำความสะอาดถากหญ้า ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะเศษวัสดุ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านอมรพันธ์ ๙ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ "   นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะว...
01/12/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ "

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน และล้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะที่ดีแก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริงของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

#เขตลาดพร้าว นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่ว...
30/11/2021

#เขตลาดพร้าว นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามโครงการจัดระบบรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ Home Isolation,Commumity Isolation และโรงพยาบาลสนาม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อและบุคลากรของสำนักงานเขต เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เจัาหน้าที่ที่ได้รับการอบรมได้จัดทำแบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมได้ให้โอวาทและให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

30 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว ฝ่ายรักษาความสะอาด

"#เขตลาดพร้าว มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ” นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนัน...
30/11/2021

"#เขตลาดพร้าว มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ”

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยนายอนันท์ โรหิตสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มอบข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย หลังการอบรมเสร็จสิ้น พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

30 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว เช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทาง ป้องกันไวรัส COVID 19"   นางสุภาพร ศรีศาสนวง...
30/11/2021

"#เขตลาดพร้าว เช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทาง ป้องกันไวรัส COVID 19"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายเจษฎาประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯมอบหมายให้นายอนันท์ โรหิตเสถียรหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม และป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่เขต ให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่พี่น้องประชาชน ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

30 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่"    นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และนายเจษฎา ประภาสะ...
30/11/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้
นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่้พัฒนาทำความสะอาดถากหญ้า ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะเศษวัสดุ บริเวณซอยอยู่เย็น เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่"    นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และนายเจษฎา ประภาสะ...
30/11/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้
นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่้พัฒนาทำความสะอาดถากหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณซอยนาคนิวาส ๓๗ และบริเวณซอยลาดปลาเค้า ๑๔ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ "   นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะว...
30/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ "

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะที่ดีแก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริงของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขต...
29/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"
นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการสเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ บริเวณถนนโชคชัย 4 และถนนมัยลาภ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะทำความสะอาด และปรับแต่งหน้าหลุมต้นประดู่"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเ...
29/11/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะทำความสะอาด และปรับแต่งหน้าหลุมต้นประดู่"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เก็บขยะทำความสะอาด และปรับแต่งดินหลุมต้นประดู่บริเวณสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยการตัดแต่งต้นไม้"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎา ประภา...
29/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยการตัดแต่งต้นไม้"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยการตัดเถาวัลย์และวัชพืช"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎา...
29/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยการตัดเถาวัลย์และวัชพืช"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดเถาวัลย์และวัชพืช บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 ที่ 10 แยก 1/1 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎ...
29/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ ไว้เตรียมปลูกที่สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข บริเวณหมู่บ้านรวมโชค ถนนโชคชัย 4 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

#เขตลาดพร้าว เรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์ "จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายในชุมชน"   นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้...
28/11/2021

#เขตลาดพร้าว เรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์ "จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายในชุมชน"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย บริเวณชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ โดยการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นการลดและคัดแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน
ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมต้นเฟื่องฟ้า"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎ...
28/11/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมต้นเฟื่องฟ้า"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกซ่อมแซมต้นเฟื่องฟ้า บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

28 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

#เขตลาดพร้าว ส่งมอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขต" นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและนายเจษ...
28/11/2021

#เขตลาดพร้าว ส่งมอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขต"
นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ส่งมอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อให้กับชุมชนในพื้นที่เขตพร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ประชาชนรู้จักวิธีการเก็บรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 การทิ้งขยะหน้ากากอนามัยหรือมูลฝอยติดเชื้ออื่นๆอย่างถูกวิธี ให้กับชุมชนที่ได้รับมอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

"#เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"   นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู...
28/11/2021

"#เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียรหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย เป็นการลดและคัดแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง
ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน
ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ "   นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะว...
28/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ "

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ
นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนสังคมสงเคราะห์ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะที่ดีแก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริงของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขต...
28/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"
นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการสเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน และถนนลาดปลาเค้า เพื่อความสะอาดเรียบร้อย แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

28 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขต...
27/11/2021

"#เขตลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"
นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการสเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ บริเวณถนนนาคนิวาส และถนนสุคนธสวัสดิ์ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้"นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู...
27/11/2021

"#เขตลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้"

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2564
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ที่อยู่

208 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625398246

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงาน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่" อีกทีเมื่อไหร่คะ
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นส. ดิศราพร ญาติพร้อม อยู่บ้านเลขที่ 89 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยที่ดิฉันอยู่บ้านหลังสุดท้าย ท้ายซอย แต่ว่าหลังจากนั้นเป็นถนน ซอยตัน และที่ดินเปล่า ปรากฏว่า ณ ตอนนี้มีชาวบ้านเอาขยะ มาทิ้งที่ถนนในพื้นที่สาธารณะ ท้ายซอย เป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นและรบกวนสายตาทำให้ดูไม่สะอาด จึงจะขอรบกวนให้เขตมาช่วยจัดการให้หน่อยนะคะด่วนมากเลยค่ะ นส. ดิศราพร ญาติพร้อม 086 788 2050
พิกัดประเสริฐมนูกิจ29แยก8 หมู่บ้านเนียมกล่ำซ.1 ขยะจากร้านสยามรับซื้อของเก่า เป็นแบบนี้มาทั้งชาติ สิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดการให้ด้วย เกินจะทนแล้ว หรือเะราะอำนาจเงินร้านนี้มันหนาเลยปิดหูปิดตาเจ้านาย
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของ ขยะใน ซอยแจ่มเจริญ ไม่มีรถเข้ามาเก็บระยะเวลา 1 อาทิตย์แล้ว รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด่วน ตอนนี้เริ่มมีหนอนแล้วครับ
อยากทราบว่าคนมาขออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วทำให้เราเดือดร้อนจะทำแบบ..
รบกวน ประชาสัมพันธ์ การตารางวันและเวลา ในการจัดเก็บขยะ ในแต่เส้นทางด้วยครับ
ขอฝากร้านเพื่อน เป็นร้านยำเปิดใหม่ ลาดพร้าว 71 นาคนิวาส 8 รสเด็ดมาก แวะไปชิมได้นะครับ
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง ตอนนี้ขยะ ซ.แจ่มเจริญเน่าเหม็นจะมีหนอนแล้ว 7วันแล้วไม่มีเข้ามาเก็บ ไม่ทราบว่าเหตุผลถึงเกิดเหตุนี้ได้ ตอนเก็บค่าขยะเก็บตรงทุกเดือนครับ ทั้งๆที่โรงขยะห่างไม่ถึง100เมตร รบกวนท่านที่เกี่ยวข้องดำเนินการด่วนครับ
ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ปกติถังขยะในจุดนี้มีถึง3-4ถัง แต่ถังหมดสภาพไปตามการเวลา ขอถังขยะไปกับทางสำนักงานเขตลาดพร้าวไปแล้ว แจ้งว่า ให้ค่อยไปก่อนยังไม่มี ทำเรื่องมา1ปีแล้วเห็นจะได้ ค่าขยะรายปีก็จ่ายกันทุกบ้านนะครับ รบกวน หาวิธี หน่อยครับขอแค่ถังขยะ ให้หน้าบ้านหน้ามอง ช่วยทีนะครับ หวังว่าคงได้ความความอนุเคราะห์ พิกัด ซอยลาดปลาเค้า54
งานคุณภาพ มืออาชีพ ขอชื่นชมครับ ขอบคุณทีมงานดีๆ จาก เขตลาดพร้าว
ซอยประดิษฐมนูธรรม17 ถนนประดิษฐมรูธรรม แขวงและเขตลาดพร้าว มีคนเอากิ่งไม้แห้ง.บไม้มาทิ้งติดรั้วบ้านเลขที่ 97/1 เจ้าของบ้านเกรงจะเกิดเพลิงไหม้ช่วงนี้อากาศร้อนมาก ตรวจสอบ.ห้ด้วยครับ
สอบถาม บ้านลาดพร้าววังหิน6 จะรบกวนตัดต้นไม้ 2 ต้นคือ ต้นที่ตายแล้ว 1 และต้นที่อยู่กลางบ้าน 1 ต้น ต้องใช้งบประมาณเท่าไรครับ