ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

19/11/2021

ป.ล. ในระบบยังมีบางรายการแก้ไขไม่เรียบร้อยนะคะ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะแจ้งทาง KM และ Facebook ค่ะ แต่สามารถดูจากคลิปและดำเนินการด้วยมือเองก่อนได้เลยค่ะ

05/11/2021

การตรวจสอบค่าเสื่อมราคา
***กรุณาดูให้ครบทุกเคส เนื่องจากการยกตัวอย่างในแต่ละเคสอาจจะต้องนำข้อมูลของเคสอื่นมาใช้ด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1YRobFczxsX30iyET3bHUTGOk5mYCo_qn

01/11/2021

พรุ่งนี้ 2 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น.
อย่าลืม !!! ติดตาม ไลฟ์สด
ชี้แจงแนวทางบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

28/10/2021

ประชาสัมพันธ์ สถ. จะจัด Live สด ชี้แจง แนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. โปรติดตาม

ประชาสัมพันธ์ สถ. จะจัด Live สด ชี้แจง แนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ วันอังคารที่ ...
28/10/2021

ประชาสัมพันธ์ สถ. จะจัด Live สด ชี้แจง แนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. โปรติดตาม

ประชาสัมพันธ์ สถ. จะจัด Live สด ชี้แจง แนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. โปรติดตาม

อปท. สามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มได้ โดยแสกน qr code ด้านล่าง และเข้าร่วมด้วยชื่อหน่วยงาน + จังหวัด นะคะ (ถ้าไม่ใส่ข้อมูลตามน...
18/10/2021

อปท. สามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มได้ โดยแสกน qr code ด้านล่าง และเข้าร่วมด้วยชื่อหน่วยงาน + จังหวัด นะคะ (ถ้าไม่ใส่ข้อมูลตามนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ) รีบเข้าก่อนเต็มนะคะ จำนวนจำกัด 4,980 คน เท่านั้น

**เงื่อนไขการอนุมัติคือ ต้องเปลี่ยน ชื่อเล่น (nickname)เป็นชื่อ อปท. จ. เท่านั้น

07/10/2021

การดำเนินงานหลังปิดบัญชีขั้นต้น

เมนูที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ 30 ก.ย. 64 !!!!ดาวน์โหลดที่ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-...
01/10/2021

เมนูที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ 30 ก.ย. 64 !!!!
ดาวน์โหลดที่ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1609-2021-10-01-09-11-30/file

เมนูที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ 30 ก.ย. 64 !!!!
ดาวน์โหลดที่ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1609-2021-10-01-09-11-30/file

30/09/2021
30/09/2021
23/09/2021

ปิดบัญชีขั้นต้น...มาแล้วค่า

ป.ล. 1. รีบรับ-จ่าย ซื้อจ้าง แก้ไขสัญญา รับแจ้งจัดสรร ให้เสร็จก่อน 30 ก.ย. เที่ยงคืนนะคะ
ป.ล. 2 ใบผ่านปรับปรุงระยะเวลาสินทรัพย์/หนี้สิน ไม่กลับตอนต้นปีนะคะ (วงเกินไปค่ะในคลิปนะ)

แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ...
23/09/2021

แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

22/09/2021
km.laas.go.th

คู่มือลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชีขั้นต้น
http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1604-laas/file
ทั้งนี้ สถ. จะได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอคู่มือลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชีขั้นต้น แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

22/09/2021
21/09/2021
16/09/2021

การจัดทำรายงานการเงิน

ดาวน์โหลด power point
http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1601-2021-09-16-10-24-03/file

ดาวน์โหลดรูปแบบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1600-2021-09-16-07-04-41/file

ขอแก้ไขกำหนดการเปิดเมนูในระบบ e-LAAS
15/09/2021

ขอแก้ไขกำหนดการเปิดเมนูในระบบ e-LAAS

ขอแก้ไขกำหนดการเปิดเมนูในระบบ e-LAAS

แนวทางการรับรองยอดดอกเบี้ย
15/09/2021

แนวทางการรับรองยอดดอกเบี้ย

แนวทางการรับรองยอดดอกเบี้ย

แจ้งแนวทางเพิ่มเติม สำหรับค่าจ้างเหมา
15/09/2021

แจ้งแนวทางเพิ่มเติม สำหรับค่าจ้างเหมา

แจ้งแนวทางเพิ่มเติม สำหรับค่าจ้างเหมา

14/09/2021

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นจะ LIVE สด เพื่อให้ อปท. ได้ซักถามปัญหา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ผ่าน Facebook
ในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่ 9.30 น. - 12.00 น.
ท้ังนี้ ให้ศึกษาคลิปวีดีโอได้ก่อน
-เตรียมความพร้อมก่อนปิดบัญชี ปี 2564
https://fb.watch/7-ZwruvaXW/
-การปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
https://fb.watch/7-_7Q-2lk_

ดูคลิปแล้วมาเจอกันค่ะ

02/07/2021

หน่วยงานภายใต้สังกัดที่จัดทำบัญชีด้วย Excel สำหรับปี 2564 ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

กรณีที่ อปท. ดำเนินการบันทึกบัญชีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
1. ใช้ไฟล์ Excel งบทดลองเดิม (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564) และจะบันทึกบัญชีของเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก้ไขและเพิ่มผังบัญชีในงบทดลองให้ถูกต้องหรือดาวน์โหลดไฟล์งบทดลองใหม่และนำข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นยอดยกมา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ไม่ต้องแก้ไขผังบัญชีในไฟล์งบทดลองเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
2. บัญชีแยกประเภท ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ใหม่ และนำข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นยอดยกมา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น บัญชีแยกประเภทปีงบประมาณ 2564 จะมี 2 ไฟล์ คือเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 (ผังบัญชีเดิม) และเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 (ผังบัญชีใหม่) สำหรับปีถัดไปบัญชีแยกประเภทจะมีไฟล์เดียว

กรณีที่ อปท. ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีใด ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
ให้ อปท. ดาวน์โหลดไฟล์งบทดลองและบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีใหม่ และบันทึกบัญชีด้วยผังบัญชีใหม่

11/06/2021

การจำหน่ายสินทรัพย์
**กรณีหน่วยงานลูกจำหน่ายสินทรัพย์ หากปกติหน่วยงานแม่เป็นผู้ดำเนินการก็ให้หน่วยงานแม่เป็นผู้ดำเนินการตามเดิม สำหรับหน่วยงานลูกเพียงบันทึกบัญชีออกจากหน่วยงานของตนเองเท่านั้น

03/06/2021

คลิปวิดีโอการใช้งาน Excel สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำปีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ของ อปท.

03/06/2021

คลิปประกอบคำอธิบายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (Part 2)

03/06/2021

คลิปประกอบคำอธิบายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (Part 1)

16/04/2021

ประกาศ!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอเลื่อนการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

ตั้งแต่รุ่นที่ 22 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรม
ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ที่อยู่

นครราชสีมา
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-206-6300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามหน่อยครับ เราได้กันเงินค่าอาหารเสริมนม ไว้ในปี 64 เป็นค่าวัสดุ แต่ในระบบปี 65 ไม่มี อาหารเสริมนม ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงครับ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
รบกวนสอบถามค่ะว่า เมนูปิดบัญชีในระบบ e-LAAS อยู่ตรงไหนค่ะ
หมายเหตุ30 ภาระผูกพัน รายการกันเงิน รวมเวินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือไม่คะ
สอบถามอาจารย์ค่ะ ผลต่างงบทดลองยอดสูงกว่าฐานข้อมูล เกิดจากฐานข้อมูลสินทรัพย์ปี2562ทั้งปีไม่ได้กำหนดอายุการใช้งานลงไป ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างคะ
สอบถามค่ะ...กรณีปิดบัญชีขั้นต้นแล้ว แล้วสตง.ตรวจค่าเสื่อมแจ้งว่ามีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามประกาศอายุการใช้งาน 5 ปี แต่ลงในระบบ 4 ปี สตง.แจ้งให้เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน มีวิธีปรับปรุง หรือแก้ไขยังคะ หรือ เราต้องลบฐานข้อมูลแล้วลงใหม่...
ทำไมในฐานทะเบียนทรัพย์สิน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เลยคะ อบต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
รายการรายจ่ายค้างจ่าย (จากปี 2563 มาเบิกในปี 2564) ค่าตอบแทนอปพร ค่าอาหารเสริม(นม) ได้จัดทำด้วยมือไปแล้ว แต่ลืมลงในระบบ laas ตอนนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ
ขอถามผู้รู้ หน่อยนะคะ บัญชีอยู่ผิดดุล ตั้งปรับปรุงบัญชีอย่างไรคะ
ปิดไม่ได้ ติดวัสดุคงคลัง ใครทราบบ้าง ช่วยชี้แนะด้วยคะ ยอดในแยกประเภท 2ยอด วิ่งไปงบแสดงฐานะการเงินแค่ยอดเดียว งงงงมากกก
สอบถามหน่อยค่ะ จะบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ (ของ กสท.) ทำหลังปิดงบการเงินรวม ได้หรือไม่คะ
สอบถามค่ะ เข้าไปจัดทำฎีกางบกลางอื่นๆ เลือกแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู แล้วหน้าฎีกาไม่มีช่องให้หักค่าใช้จ่ายอื่น แก้ไขอย่างไรคะ ใครก็ได้ช่วยตอบทีค่ะ โทรหา call center ไม่ติดเลยค่ะ
ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามใบผ่านที่ปรากฏมานี้ แต่ ติดปัญหาตรงที่ มีสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการที่ไม่สามารถเลือกวิธีการจำหน่าย (โอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัด) ได้ เนื่องจากไม่ปรากฏวิธีการให้เลือก ทางเทศบาลจึงเลือกวิธีการจำหน่ายโดยโอนให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับสินทรัพย์ดังกล่าวได้จัดซื้อเป็นชุดและบันทึกในฐานทรัพย์สินเป็นยอดรวม ปัจจุบันสินทรัพย์ดังกล่าวได้หมดอายุการใช้งานและมีการจำหน่ายไปบางส่วน ## ตามรายการที่ปรากฏในใบผ่านรายการโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ 2 บาท เรามาสามารถแก้ไขโดยการทำใบผ่านปรับปรุงเข้าบัญชีเงินสะสม ได้ไหมค่ะ ถ้าปรับปรุงโดยใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปจะถูกต้องไหมค่ะ. ## จึงอยากขอสอบถามแนวทางแก้ไขกรณีนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ