ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อปท. สามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มได้ โดยแสกน qr code ด้านล่าง และเข้าร่วมด้วยชื่อหน่วยงาน + จังหวัด นะคะ (ถ้าไม่ใส่ข้อมูลตามน...
18/10/2021

อปท. สามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มได้ โดยแสกน qr code ด้านล่าง และเข้าร่วมด้วยชื่อหน่วยงาน + จังหวัด นะคะ (ถ้าไม่ใส่ข้อมูลตามนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ) รีบเข้าก่อนเต็มนะคะ จำนวนจำกัด 4,980 คน เท่านั้น

**เงื่อนไขการอนุมัติคือ ต้องเปลี่ยน ชื่อเล่น (nickname)เป็นชื่อ อปท. จ. เท่านั้น

07/10/2021

การดำเนินงานหลังปิดบัญชีขั้นต้น

เมนูที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ 30 ก.ย. 64 !!!!ดาวน์โหลดที่ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-...
01/10/2021

เมนูที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ 30 ก.ย. 64 !!!!
ดาวน์โหลดที่ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1609-2021-10-01-09-11-30/file

เมนูที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ 30 ก.ย. 64 !!!!
ดาวน์โหลดที่ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1609-2021-10-01-09-11-30/file

30/09/2021
30/09/2021
23/09/2021

ปิดบัญชีขั้นต้น...มาแล้วค่า

ป.ล. 1. รีบรับ-จ่าย ซื้อจ้าง แก้ไขสัญญา รับแจ้งจัดสรร ให้เสร็จก่อน 30 ก.ย. เที่ยงคืนนะคะ
ป.ล. 2 ใบผ่านปรับปรุงระยะเวลาสินทรัพย์/หนี้สิน ไม่กลับตอนต้นปีนะคะ (วงเกินไปค่ะในคลิปนะ)

แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ...
23/09/2021

แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

22/09/2021
km.laas.go.th

คู่มือลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชีขั้นต้น
http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1604-laas/file
ทั้งนี้ สถ. จะได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอคู่มือลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชีขั้นต้น แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

22/09/2021
21/09/2021
16/09/2021

การจัดทำรายงานการเงิน

ดาวน์โหลด power point
http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1601-2021-09-16-10-24-03/file

ดาวน์โหลดรูปแบบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas/2020-01-15-04-05-01/1600-2021-09-16-07-04-41/file

ขอแก้ไขกำหนดการเปิดเมนูในระบบ e-LAAS
15/09/2021

ขอแก้ไขกำหนดการเปิดเมนูในระบบ e-LAAS

ขอแก้ไขกำหนดการเปิดเมนูในระบบ e-LAAS

แนวทางการรับรองยอดดอกเบี้ย
15/09/2021

แนวทางการรับรองยอดดอกเบี้ย

แนวทางการรับรองยอดดอกเบี้ย

แจ้งแนวทางเพิ่มเติม สำหรับค่าจ้างเหมา
15/09/2021

แจ้งแนวทางเพิ่มเติม สำหรับค่าจ้างเหมา

แจ้งแนวทางเพิ่มเติม สำหรับค่าจ้างเหมา

14/09/2021

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นจะ LIVE สด เพื่อให้ อปท. ได้ซักถามปัญหา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ผ่าน Facebook
ในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่ 9.30 น. - 12.00 น.
ท้ังนี้ ให้ศึกษาคลิปวีดีโอได้ก่อน
-เตรียมความพร้อมก่อนปิดบัญชี ปี 2564
https://fb.watch/7-ZwruvaXW/
-การปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
https://fb.watch/7-_7Q-2lk_

ดูคลิปแล้วมาเจอกันค่ะ

02/07/2021

หน่วยงานภายใต้สังกัดที่จัดทำบัญชีด้วย Excel สำหรับปี 2564 ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

กรณีที่ อปท. ดำเนินการบันทึกบัญชีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
1. ใช้ไฟล์ Excel งบทดลองเดิม (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564) และจะบันทึกบัญชีของเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก้ไขและเพิ่มผังบัญชีในงบทดลองให้ถูกต้องหรือดาวน์โหลดไฟล์งบทดลองใหม่และนำข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นยอดยกมา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ไม่ต้องแก้ไขผังบัญชีในไฟล์งบทดลองเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
2. บัญชีแยกประเภท ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ใหม่ และนำข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นยอดยกมา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น บัญชีแยกประเภทปีงบประมาณ 2564 จะมี 2 ไฟล์ คือเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 (ผังบัญชีเดิม) และเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 (ผังบัญชีใหม่) สำหรับปีถัดไปบัญชีแยกประเภทจะมีไฟล์เดียว

กรณีที่ อปท. ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีใด ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
ให้ อปท. ดาวน์โหลดไฟล์งบทดลองและบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีใหม่ และบันทึกบัญชีด้วยผังบัญชีใหม่

11/06/2021

การจำหน่ายสินทรัพย์
**กรณีหน่วยงานลูกจำหน่ายสินทรัพย์ หากปกติหน่วยงานแม่เป็นผู้ดำเนินการก็ให้หน่วยงานแม่เป็นผู้ดำเนินการตามเดิม สำหรับหน่วยงานลูกเพียงบันทึกบัญชีออกจากหน่วยงานของตนเองเท่านั้น

03/06/2021

คลิปวิดีโอการใช้งาน Excel สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำปีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ของ อปท.

03/06/2021

คลิปประกอบคำอธิบายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (Part 2)

03/06/2021

คลิปประกอบคำอธิบายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (Part 1)

16/04/2021

ประกาศ!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอเลื่อนการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

ตั้งแต่รุ่นที่ 22 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรม
ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมการ...
23/02/2021
กำหนดการฝึกอบรมใหม่ และรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่น 16 - 60 - Google Drive

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไป
ในทางที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอแจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 – 60 ใหม่

รายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/1rutphQpe-E0BuWI4Hgmp-fEDXmVrk_tP

30/12/2020

ประกาศ!!

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564
รุ่นเดือนมกราคม 2564 (รุ่นที่ 16 - 22)
สำหรับกำหนดการเลื่อนอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/12/24738_1_1609315863561.pdf?time=1609316550440

06/11/2020

แนวทางการวิเคราะห์เลือกใช้ชื่อบัญชี

16/10/2020

การบันทึกบัญชีระหว่างกัน และมีพูดถึงฎีกาเงินเดือนนิดหน่อยค่ะ แก้ไขชื่อใบผ่านช่วงที่ลูกรับ คชจ. จากแม่กรณีที่แม่จ่ายแทนจาก “ใบผ่านรายการรับ(JV) เป็น ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)” นะคะ

08/10/2020

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ที่อยู่

นครราชสีมา
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-206-6300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามหน่อยค่ะ จะบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ (ของ กสท.) ทำหลังปิดงบการเงินรวม ได้หรือไม่คะ
สอบถามค่ะ เข้าไปจัดทำฎีกางบกลางอื่นๆ เลือกแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู แล้วหน้าฎีกาไม่มีช่องให้หักค่าใช้จ่ายอื่น แก้ไขอย่างไรคะ ใครก็ได้ช่วยตอบทีค่ะ โทรหา call center ไม่ติดเลยค่ะ
ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามใบผ่านที่ปรากฏมานี้ แต่ ติดปัญหาตรงที่ มีสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการที่ไม่สามารถเลือกวิธีการจำหน่าย (โอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัด) ได้ เนื่องจากไม่ปรากฏวิธีการให้เลือก ทางเทศบาลจึงเลือกวิธีการจำหน่ายโดยโอนให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับสินทรัพย์ดังกล่าวได้จัดซื้อเป็นชุดและบันทึกในฐานทรัพย์สินเป็นยอดรวม ปัจจุบันสินทรัพย์ดังกล่าวได้หมดอายุการใช้งานและมีการจำหน่ายไปบางส่วน ## ตามรายการที่ปรากฏในใบผ่านรายการโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ 2 บาท เรามาสามารถแก้ไขโดยการทำใบผ่านปรับปรุงเข้าบัญชีเงินสะสม ได้ไหมค่ะ ถ้าปรับปรุงโดยใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปจะถูกต้องไหมค่ะ. ## จึงอยากขอสอบถามแนวทางแก้ไขกรณีนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สอบถามคะ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ต้องลงเป็นอาคารเพื่อผลประโยชน์อื่นใช่ป่าวคะและได้มาจากเงินอุดหนุด แหล่งที่มาของสินทรัพย์เราต้องลงเปนอะรัยคะ
ขออนุญาติสอบถามค่ะ 1. เนื่องจากในเดือน ม.ค.64 มีการซื้อครุภัณฑ์จากเงินรับฝาก 4300 บาท โดยบันทึกบัญชีดังนี้ 1.1 ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เดบิต เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น 4300 เครดิต เจ้าหนี้การค้า 4300 1.2 ใบผ่านทั่วไป JV-00169/64 เดบิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 4300 เครดิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 4300 ทำให้ยอดในรายงานรับจริงตามงบประมาณ เดือน ม.ค.64 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประเภท เงินที่มีผู้อุทิศให้ แสดงยอดบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 4300 รวมไปด้วย 2. ในเดือน เม.ย.64 ตรวจสอบพบว่าบันทึกบัญชี ตามข้อ 1.2 ผิด จึงทำการกลับรายการในเมนูปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ ใบผ่านรายการทั่วไป JV-00392/64 เดบิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 4300 เครดิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 4300 ตราวจสอบในรายงานรับจริงตามงบประมาณ เดือน เม.ย.64 ยอด 4300 ได้ถูกล้างออกไปแล้ว 3.ในเดือน ส.ค.64 ตรวงจสอบพบว่ายอด 4300 กลับมาแสดงในรายงานรับจริงตามงบประมาณอีกครั้ง จึงสอบถามทาง laas เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้มีการจัดประเภทใบผ่านใหม่ แจ้งให้หน่วยงานทำการปรับปรุงดังนี้ 3.1 กลับรายการที่เคยทำการปรับปรุงตามข้อ 2.ในเมนูปรับปรุงระหว่าปีงบประมาณ ใบผ่านรายการทั่วไป JV-00644/64 เดบิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 4300 เครดิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 4300 3.2 ให้ทำการปรับปรุงอีกครั้งในเมนูการปรับปรุงสินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย จากการบริจาค ใบผ่านรายการทั่วไป JV-00645/64 เดบิต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 4300 เครดิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 4300 แต่ในรายงานรับจริงตามงบประมาณยังแสดงยอดที่รวม 4300 อยู่ซึ่งไม่ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภท ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ต้องแก้ไขอย่างไร ขอบคุณค่ะ
ขอสอบถามค่ะ ค่าเสื่อมราคาในรายงานค่าเสื่อมกับบัญชีแยกประเภทตรงกันแล้ว แต่สินทรัพย์บางรายการยอดยกมาตอนที่ laas แม๊ปปิ้งบัญชีมาไม่ตรงกัน มากกว่าบ้างน้อยกว่าบ้าง เราต้องทำใบผ่านเพิ่มหรือลดบัญชีแยกประเภทให้ตรงกับรายงานค่าเสื่อมไม๊ค่ะ และคู่กับบัญชีอะไรค่ะ
รายจ่าย ช่องบนมาจากไหนบ้างค่ะ
อนุมัติงบทดลองหน่วยงานภายใต้สังกัดแล้ว ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปไม่ขึ้นส่วนที่สองให้ตามตัวอย่างของกรมฯ เป็นเพราะอะไรค่ะ
ขอสอบถามหน่อยค่ะวันที่ 29 กันยายน 2564 ไปทำฎีกาคืนเงินรับฝากโครงการสนับสนุนเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19- เมื่อจะมาบันทึกจ่ายในวันนี้ระบบแจ้งว่าโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังฯจำนวนเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้นมีจำนวนไม่เพียงพอไม่สามารถอนุมัติเช็คได้ แต่เช็ค ได้จ้าให้เขาไปขึ้นเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ
จะเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากร แต่ไม่สามารถแก้ไข ในส่วนของแผนงานบริหารทั่วไป งานควบคุมภายในฯ ไม่มีแถบให้เลือกค่ะ รบกวนเพิ่มข้อมูลงานบุคลากรให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เครื่องเล่นสนามที่รับโอนมาจาก อบจ. เป็นครุภัณฑ์กีฬา ในปี 64 แต่ ในงบการเงินไม่มี แต่พัสดุรับเข้าฐานทรัพย์สินแล้วกดคำนวณค่าเสื่อมเรียบร้อยแล้วจะปรับปรุงยังไงดี
รบกวนสอบถามค่ะ กรณีกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแบบไม่ก่อหนี้ไปแล้ว แต่ผิด จะปรับปรุงบัญชีอย่างไรค่ะ เนื่องจากเงินถูกจ่ายไปแล้วความเป็นจริงแล้ว ต้องไม่กันเงินค่ะ