ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th

เปิดเหมือนปกติ

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564)...
28/12/2021

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

✅ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เดิมเป็นพระยาตาก ปกครองเมืองตากในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 ทหารพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 พระยาตาก (พระนามเมื่อครั้งยังปกครองเมืองตาก) ตัดสินใจรวบรวมกำลังทหารจากเมืองจันทบุรี แล้วยกทัพตีพม่าจนแตกพ่าย และกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ในเวลา 7 เดือน จากนั้นทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง ตลอดรัชสมัย
พระองค์ทรงทำสงครามป้องกันภัยเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปราบกลุ่มก๊กที่แตกแยกเป็นฝั่งเป็นฝ่ายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ทรงทำสงครามกับพม่า 9 ครั้ง และเขมร 3 ครั้ง นอกจากนี้ ในด้านการศาสนา พระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และพระบางจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์กลับมายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สิริพระชนมายุได้ 48 พรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลา 15 ปี ต่อมาทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อให้ชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติสืบไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌  “รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการทุจริตและค...
27/12/2021

📌 “รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน

✅ วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ใน ศอตช. พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ การกำหนดกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต (Clearing House)

✅ นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ยังได้รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 880 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 392 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 488 เรื่อง และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน ศอตช. ทำการเฝ้าระวังการทุจริตในช่วงระหว่างการดำเนินงานโครงการ รวม 12 โครงการ งบประมาณรวม 38,740 ล้านบาท โดยลงพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนการทุจริตและให้คำแนะนำเพื่อลดการกระทำผิดในโครงการ รวม 230 ครั้ง ใน 67 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ปปท.เขต 6 จับมือร่วมกับ พอช.ภาคเหนือ- สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ – ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วม...
25/12/2021

📌 ปปท.เขต 6 จับมือร่วมกับ พอช.ภาคเหนือ- สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ – ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมขับเคลื่อนชุมชนนำร่องตำบลสีขาว พัฒนานครสวรรค์เป็นเมืองสีขาว ในปี 2565

✅ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่าย และพื้นที่ชุมชนสุจริต อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting โดยมีองค์กรผู้จัดงานประกอบ สำนักงาน ปปท. เขต 6 พิษณุโลก และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมอบรมจาก สภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 40 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ และตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน 3 จังหวัด จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 140 คน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลส์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

✅ สำหรับกิจกรรมการอบรมฯ ประกอบด้วย การนำเสนอหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” โดย นายสิน สื่อสวน คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่าย และฟื้นฟูชุมชนสุจริตอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ดำเนินรายการโดย ดร.วิสุทธิ บุญยะโสภิต หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายและพื้นที่ชุมชนสุจริตฯ จังหวัดนครสวรรค์ และมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยการภาค พอช.ภาคเหนือ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ผอ.สถาบันวิจัยฯ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ นายภิญโญ ตั้งมั่น เครือข่ายชมรม Strong นายอ๊าต อุตธิสิน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อ.กิจจา มหาวิจิตร เลขานุการเครือข่ายศูนย์ประสานงานฯ ปปท.เขต 6 และนายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ คณะอนุกรรมการฯ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนำเสนอหัวข้อ “การทุจริตในสังคมไทย และกรณีศึกษาแผนประทุษกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดย ดร.ทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปปท.เขต 6 และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ และระดมความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต” โดยนายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 6 พร้อมด้วยทีมงาน พอช.ภาคเหนือ และคปอ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้พัฒนาแนวคิดและแนวทาง ในการสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชนสุจริตในพื้นที่ตำบลของตน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปขับเคลื่อนตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ชุมชนให้ลดลงและหมดไปจากสังคม นำไปสู่พัฒนานครสวรรค์เป็นเมืองสีขาวต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ปปท. เขต 8 ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) จ.พังงา ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวั...
24/12/2021

📌 ปปท. เขต 8 ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) จ.พังงา ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ "โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า"

✅ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 8 โดยนางสาวอมรรัตน์ สองแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาววัลภา บุศนุกูล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมกับ น.อ. เทอดศักดิ์ ศาลาน้อย รอง กอ.รมน. จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

✅ ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามฯ ได้เข้ารับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการ จากนายอุกฤษฏ์ ดีทองอ่อน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน 6,584,300 บาท ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมจ้างงานให้บริการท่องเที่ยวดูนก จำนวน 10 คน และกิจกรรมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวดูนก (อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารที่พักนักท่องเที่ยว แบบอาคารชุด 4 ห้อง และห้องน้ำรวมขนาดเล็ก) จากนั้น ได้นำคณะตรวจติดตามฯ ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างฯ ณ บริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะตรวจติดตามฯ ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในประเด็นการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมาย เป็นหลักสำคัญ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ's post
24/12/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ's post

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) ✅ วันนี้ (วัน...
23/12/2021

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY)

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ท. พร้อมด้วยพันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีพันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

✅ โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักสากล ต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ✅ วันนี้ (วันพฤหัสบ...
23/12/2021

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ 1/2564 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และร่วมกันพิจารณาจัดทำมาตรการป้องกันการกระทำผิด กรณีลักลอบเปิดสถานที่เล่นการพนันผิดกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พิจารณาต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 กรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย ปปท. เขต 8 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช (...
23/12/2021

📌 กรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย ปปท. เขต 8 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช (เขาพลายดำ) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ "โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า"

✅ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8 โดยนายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 มอบหมายให้นางชนัดดา สุฐิติวนิช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมกับนายกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช, ร้อยโท สัมพันธ์ ดำจันทร์ ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดนครศรีธรรมราช, พ.ต.อ. เดโช จุลแก้ว รองประธาน ก.ธ.จ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช (เขาพลายดำ) ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

✅ การตรวจติดตามการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีนายคมพิศิษฐ์ เพ็งบุญนะ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การตอนรับและชี้แจงผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 7.3810 ล้านบาท กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการจ้างงานให้บริการท่องเที่ยวดูนก จำนวน 10 อัตรา การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) ค่ายเยาวชนชาย-หญิง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ และห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามได้ตรวจดูเอกสารโครงการ ให้ข้อสังเกต และคำแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการโดยยึดระเบียบกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ร่วมทั้งการต่อยอดโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ปปท. เขต 8 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ "โครงก...
23/12/2021

📌 ปปท. เขต 8 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

✅ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 มอบหมายให้คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8 ประกอบด้วยนางชนัดดา สุฐิติวนิช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และนายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมกับนายกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยโท ภาณุพงศ์ ส่งรุ่ง ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.อ. เดโช จุลแก้ว รองประธาน ก.ธ.จ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมด้วย นายเจริญ อำนวยศิลป์ ผู้แทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และ น.ส. อนัญญา รักษ์มณี คณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ เพื่อขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

✅ การตรวจติดตามการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีนายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การตอนรับและชี้แจงผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 42.7927 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 372 ราย จ้างแรงงานจำนวน 180 ราย กระจายในพื้นที่ 17 อำเภอ 80 ตำบล กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการจ้างแรงงาน การขุดสระเก็บกักน้ำ การฝึกอบรมเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงดิน โดยลงพื้นที่แปลงนายเสนอ ผันแปรจิตร หมู่ 5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามได้ให้ข้อสังเกต และคำแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการโดยยึดระเบียบกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ร่วมทั้งการสนับสนุนโครงการให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

ที่อยู่

99 Chaeng Wattana Rd.
Bangkok
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 502 6670

เว็บไซต์

http://www.pacc.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ✅ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เดิมเป็นพระยาตาก ปกครองเมืองตากในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 ทหารพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 พระยาตาก (พระนามเมื่อครั้งยังปกครองเมืองตาก) ตัดสินใจรวบรวมกำลังทหารจากเมืองจันทบุรี แล้วยกทัพตีพม่าจนแตกพ่าย และกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ในเวลา 7 เดือน จากนั้นทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงทำสงครามป้องกันภัยเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปราบกลุ่มก๊กที่แตกแยกเป็นฝั่งเป็นฝ่ายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ทรงทำสงครามกับพม่า 9 ครั้ง และเขมร 3 ครั้ง นอกจากนี้ ในด้านการศาสนา พระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และพระบางจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์กลับมายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สิริพระชนมายุได้ 48 พรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลา 15 ปี ต่อมาทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อให้ชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติสืบไป #prpacc ------------------------------ 🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. ✅ FB : prpacc ✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th ✅ Twitter : @paccnewspost ✅ IG : pr_pacc ✅ Youtube : pacc channel ✅ Hotline : 1206
📌 “รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน ✅ วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ใน ศอตช. พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ การกำหนดกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต (Clearing House) ✅ นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ยังได้รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 880 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 392 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 488 เรื่อง และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน ศอตช. ทำการเฝ้าระวังการทุจริตในช่วงระหว่างการดำเนินงานโครงการ รวม 12 โครงการ งบประมาณรวม 38,740 ล้านบาท โดยลงพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนการทุจริตและให้คำแนะนำเพื่อลดการกระทำผิดในโครงการ รวม 230 ครั้ง ใน 67 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง #prpacc ------------------------------ 🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. ✅ FB : prpacc ✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th ✅ Twitter : @paccnewspost ✅ IG : pr_pacc ✅ Youtube : pacc channel ✅ Hotline : 1206
📌 ปปท.เขต 6 จับมือร่วมกับ พอช.ภาคเหนือ- สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ – ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมขับเคลื่อนชุมชนนำร่องตำบลสีขาว พัฒนานครสวรรค์เป็นเมืองสีขาว ในปี 2565 ✅ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่าย และพื้นที่ชุมชนสุจริต อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting โดยมีองค์กรผู้จัดงานประกอบ สำนักงาน ปปท. เขต 6 พิษณุโลก และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมอบรมจาก สภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 40 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ และตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน 3 จังหวัด จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 140 คน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลส์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ✅ สำหรับกิจกรรมการอบรมฯ ประกอบด้วย การนำเสนอหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” โดย นายสิน สื่อสวน คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่าย และฟื้นฟูชุมชนสุจริตอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ดำเนินรายการโดย ดร.วิสุทธิ บุญยะโสภิต หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายและพื้นที่ชุมชนสุจริตฯ จังหวัดนครสวรรค์ และมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยการภาค พอช.ภาคเหนือ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ผอ.สถาบันวิจัยฯ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ นายภิญโญ ตั้งมั่น เครือข่ายชมรม Strong นายอ๊าต อุตธิสิน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อ.กิจจา มหาวิจิตร เลขานุการเครือข่ายศูนย์ประสานงานฯ ปปท.เขต 6 และนายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ คณะอนุกรรมการฯ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนำเสนอหัวข้อ “การทุจริตในสังคมไทย และกรณีศึกษาแผนประทุษกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดย ดร.ทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปปท.เขต 6 และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ และระดมความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต” โดยนายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 6 พร้อมด้วยทีมงาน พอช.ภาคเหนือ และคปอ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้พัฒนาแนวคิดและแนวทาง ในการสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชนสุจริตในพื้นที่ตำบลของตน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปขับเคลื่อนตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ชุมชนให้ลดลงและหมดไปจากสังคม นำไปสู่พัฒนานครสวรรค์เป็นเมืองสีขาวต่อไป #prpacc ------------------------------ 🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. ✅ FB : prpacc ✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th ✅ Twitter : @paccnewspost ✅ IG : pr_pacc ✅ Youtube : pacc channel ✅ Hotline : 1206
📌 ปปท. เขต 8 ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) จ.พังงา ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ "โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า" ✅ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 8 โดยนางสาวอมรรัตน์ สองแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาววัลภา บุศนุกูล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมกับ น.อ. เทอดศักดิ์ ศาลาน้อย รอง กอ.รมน. จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ✅ ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามฯ ได้เข้ารับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการ จากนายอุกฤษฏ์ ดีทองอ่อน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน 6,584,300 บาท ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมจ้างงานให้บริการท่องเที่ยวดูนก จำนวน 10 คน และกิจกรรมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวดูนก (อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารที่พักนักท่องเที่ยว แบบอาคารชุด 4 ห้อง และห้องน้ำรวมขนาดเล็ก) จากนั้น ได้นำคณะตรวจติดตามฯ ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างฯ ณ บริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก (โตนปริวรรต) ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะตรวจติดตามฯ ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในประเด็นการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมาย เป็นหลักสำคัญ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน #prpacc ------------------------------ 🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. ✅ FB : prpacc ✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th ✅ Twitter : @paccnewspost ✅ IG : pr_pacc ✅ Youtube : pacc channel ✅ Hotline : 1206
📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) ✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ท. พร้อมด้วยพันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีพันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ✅ โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักสากล ต่อไป #prpacc ------------------------------ 🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. ✅ FB : prpacc ✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th ✅ Twitter : @paccnewspost ✅ IG : pr_pacc ✅ Youtube : pacc channel ✅ Hotline : 1206