สื่อสารองค์กร สำนักงาน ป․ป․ท․

สื่อสารองค์กร สำนักงาน ป․ป․ท․ ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน

📌เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับจเร กอ.รมน. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ✅ วันนี้ (วันพฤหัสบด...
23/11/2023

📌เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับจเร กอ.รมน. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการจากสำนักจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สำนักจเร กอ.รมน.) นำโดยพลเอก เทวมิตร พลภักดี จเร กอ.รมน. และพลโท สิทธิ ตระกูลวงศ์ รองจเร กอ.รมน. เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการ เพื่อแนะนำผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับสำนักจเร กอ.รมน. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การสร้างความโปร่งใส และเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการและประสานงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 “งานป้องกัน ป.ป.ท.” วางแนวทางขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกฯ ปี 67 ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต...
23/11/2023

📌 “งานป้องกัน ป.ป.ท.” วางแนวทางขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกฯ ปี 67 ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ และติดตามผลดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

✅ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับทราบผลการประกาศรางวัลศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งพิจารณาและร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3) แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 4) คำรับรองการปฏิบัติราชการ งานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันรับฟังข้อสังเกตการดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐจากมุมมองของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรคในด้านต่าง ๆ เพื่อถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์ประเมินและผลการประเมินความเสี่ยง ฯ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการท...
22/11/2023

📌สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์ประเมินและผลการประเมินความเสี่ยง ฯ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตระดับหน่วยงาน

✅ วันนี้ (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์ประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงกาiทุจริต" (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพฯ โดยมีคณะทำงานฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

✅ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. ประจำกระทรวง) โดยขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า จำนวน 145 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 หน่วยงาน องค์การมหาชน จำนวน 52 หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน 21 หน่วยงาน จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตในกทม. 50 เขต และเมืองพัทยา) จำนวน 52 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 404 หน่วยงาน ให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยสำนักงาน ปป ท. ได้กำหนดให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 2) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และนอกจากนี้ยังได้จัดทำเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต“ (CRMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแผนความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 ป.ป.ท. ประสาน กก.1 บก.ปปป. รวบอดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ยักยอกเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กว่า 7...
22/11/2023

📌 ป.ป.ท. ประสาน กก.1 บก.ปปป. รวบอดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ยักยอกเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กว่า 7 แสนบาท

✅ ภายใต้การอำนวยการของ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายสุภาพ ศิริ ผอ. ปปท. เขต 6 นายธนัท สนิทศักดิ์ดี ผอ. ปปท. เขต 1 พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผอ. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผอ. กลุ่มงานอำนวยการด้านคุ้มครองพยาน และ พ.ต.ท.ธนาชัย เวศอุไร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปปท.เขต 6

✅ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 6 เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 1 เจ้าหน้าที่ กอท. นำโดย พ.ต.ต. ภาคิน ภู่ประเสริฐ นายภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต 6 พ.ต.ท.นิกร ทองเนียม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต 1 และนายโสภณ ธีระวงศ์ภิญโญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กอท. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปปป. นำโดย พ.ต.ท.ประสาน ฝึกฝน รอง ผกก.1 บก.ปปป. กับพวก จับกุม นาง ว. (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ จ. 12/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 เมื่อครั้งผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี (พมจ.สระบุรี) อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบรับชำระเงินกู้ยืมรายงวดจากลูกหนี้ผู้พิการซึ่งกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแล้วไม่นำเงินส่งเข้าบัญชีกองทุนฯ เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเองโดยทุจริต กระทำการปลอมใบเสร็จรับเงิน การชำระหนี้ของคนพิการ จำนวน 559 ฉบับ รวมเป็นเงิน 700,080 บาท เหตุเกิดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประมาณเดือนมกราคม 2547 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552

✅ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาที่บริเวณลานจอดรถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. เพื่อนำตัวผู้ต้องหาส่งต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

“ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด”

#ปปท #จับทุจริต #เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี #ยักยอกเงิน #กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ
STRONGGREEN
Watchdogth
ต้องแฉ
จิตอาสาต้านโกง
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร✅ วันนี้...
22/11/2023

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร

✅ วันนี้ (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักนายกรัฐมนตรีน้อมนำถวาย ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายจตุปัจจัยผ้าพระกฐินพระราชทานฯ แด่พระสงฆ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

✅ วัดราชผาติการามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อวัดส้มเกลี้ยง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระราชทานพระนามใหม่แก่วัดส้มเกลี้ยงว่า "วัดราชผาติการาม" อันแปลว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงทำผาติกรรม ซึ่งตรงกับประวัติของวัดที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำการผาติกรรมวัดแห่งนี้มาในครั้งแรก และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโดยตลอดโดยพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมราชวงศ์ และเมื่อปี พ.ศ. 2516 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) เจ้าอาวาสวัดรูปที่ 12 ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานพระอุโบสถ ภายหลังการบูรณะพระอุโบสถครั้งใหญ่ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงยกฉัตรเจ็ดชั้นกั้นหลวงพ่อสุก พระประทานในพระอุโบสถ ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 โดยพระราชกระแสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มูลค่า 250 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมโบราณ พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเป็นเรื่องพระมหาชนก ปัจจุบันวัดราชผาติการามอยู่ภายใต้การอนุรักษ์และปรับปรุงของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

 #หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจในการ #ออกใบอนุญาต  #อนุมัติ จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนและบังคับใช้ พ.ร.บ. อำน...
22/11/2023

#หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจในการ
#ออกใบอนุญาต #อนุมัติ จะต้องดำเนินการขับเคลื่อน
และบังคับใช้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ให้มากขึ้น
เพื่อเป็นการนำข้อมูลกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบ
สามารถตรวจสอบได้อย่าง #โปร่งใส #เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการอุดช่องว่าง #ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐแสวงหาผลประโยชน์ ใด ๆ ช่วยเสริมสร้าง ภาพรวมของประเทศให้สวยงาม

นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

#ปปท #พรบ #อำนวยความสะดวก

จิตอาสาต้านโกง
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 ปปท.เขต 6 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จาก "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" กรณีก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 ต.โพธิ์ทอง อ...
22/11/2023

📌 ปปท.เขต 6 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จาก "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" กรณีก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง เชื่อม ม.7 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร งบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาท

✅ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายสุภาพ ศิริ ผอ.ปปท. เขต 6 มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 6 ร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนจาก Facebook Fanpage ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน กรณีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ 1,964,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ผ่านไป 10 เดือน พื้นผิวถนนชำรุดเสียหาย โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ

✅ ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยจากสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ และได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มีนาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,964,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน จากการตรวจสอบทางกายภาพพบความเสียหายผิวทางเป็นรอยแตกร้าวแบบหนังจระเข้และผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวล้อ สาเหตุอาจเกิดจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดหรืออาจเกิดจากการบดอัดวัสดุชั้นต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างไม่ดีพอ หรือเกิดจากส่วนผสมไม่ดีพอ สังเกตได้จากรอยยุบและการทะลักของดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการอยู่ระหว่างซ่อมแซม ทั้งนี้ คณะตรวจสอบได้แจ้งให้ อบจ. ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของถนนดังกล่าวทั้งเส้นทาง หากพบการชำรุดให้แจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซมโดยเร็ว และ ปปท.เขต 6 ได้ขอเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและจะแจ้งข้อสังเกตให้ อบจ.กำแพงเพชร พิจารณาดำเนินการต่อไปปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ
STRONGGREEN
Watchdogth
ต้องแฉ
จิตอาสาต้านโกง
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

คำว่า “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กับชุมชนของเรา ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน แต่ก็เป็...
21/11/2023

คำว่า “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กับชุมชนของเรา ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน แต่ก็เป็นอดีตไปแล้ว วันนี้เราต้องมองแต่อนาคต อนาคตที่สวยงาม ภาพรวมที่สวยงาม ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อลูกหลานของเรา

นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

#ปปท

#โครงการจิตอาสา #วัดบางคลาน #หลวงพ่อเงิน
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 2...
21/11/2023

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

10 ปี ”วัดบางคลาน-ชาวบ้าน” ปัญหาความขัดแย้งและทางออก ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหา ยุติความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดปร...
20/11/2023

10 ปี ”วัดบางคลาน-ชาวบ้าน” ปัญหาความขัดแย้งและทางออก

ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหา ยุติความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดประตูวัดบางคลานต้อนรับประชาชน-นักท่องเที่ยว

#ปปท #บิ๊กต่อ #วัดบางคลาน
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานในฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการ  #ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการผลัก...
20/11/2023

สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานในฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการ #ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการผลักดันให้องค์กรภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบ #ธรรมาภิบาล อย่างแท้จริง ผลักดันให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ #มาตรการทางปกครอง วินัย
ต่อผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการระงับยับยั้งปัญหา นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

#ปปท

------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 ป.ป.ท. ประสาน ตม.สุวรรณภูมิ "รวบอดีตผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้"  ยักยอกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย คาสนามบิน ✅ ภายใต้...
18/11/2023

📌 ป.ป.ท. ประสาน ตม.สุวรรณภูมิ "รวบอดีตผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้" ยักยอกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย คาสนามบิน

✅ ภายใต้การอำนวยการของ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายสุภาพ ศิริ ผอ. ปปท. เขต 6 พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผอ. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผอ. กลุ่มงานอำนวยการด้านคุ้มครองพยาน และ ร.ท.กานต์ ทับประยูร รักษาราชการแทน ผอ. กลุ่มงานอำนวยการด้านการข่าว

✅ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต นำโดย นายโสภณ ธีระวงศ์ภิญโญ นายภูเบศ แท่นนิล นายปิยพนธ์ เปรมโยธิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 6 ร.ต.อ.สมบูรณ์ อินทร์ทับ นายพิทยา ช้างงาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำโดย พ.ต.ต.ประสิทธิ์ อุบลกาญจน์ สว.กก.สส.ปป.บก.ตม. 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ปป.บก.ตม. 2 จับกุม นางนิชา (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ. 3/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 และมาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เมื่อครั้งผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ เก็บเงินค่าขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนของราษฎร หลังจากเก็บเงินดังกล่าวแล้วไม่นำเงินส่งเก็บตามระเบียบ เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเอง และแก้ไขวันที่และเดือนในต้นขั้วสำเนาใบเสร็จ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

✅ ทั้งนี้จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ และจะเดินทางกลับประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพื่อตรวจสอบและเข้าทำการจับกุมที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ฝ่าย ตม. ขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 00.15 น. เพื่อนำตัวผู้ต้องหาส่งต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

“ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด”#ปปท #จับกุม #ทุุจริต #ยักยอกเงิน #ขยะมูลฝอย #สนามบินสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ
STRONGGREEN
Watchdogth
ต้องแฉ
จิตอาสาต้านโกง
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 ปปท. เขต 6 หารือข้อราชการร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน✅ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 พ...
17/11/2023

📌 ปปท. เขต 6 หารือข้อราชการร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

✅ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. นายสุภาพ ศิริ ผอ.ปปท. เขต 6 ให้การต้อนรับ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ จำนวน 15 คน ในโอกาสเข้าพบปะและหารือข้อราชการ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปท. เขต 6 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

✅ โอกาสนี้ ผอ.ปปท. เขต 6 ได้กล่าวแนะนำบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดที่ผ่านมา และในส่วนของแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 3 โดยรับผิดชอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินภารกิจด้านรักษาความมั่นคงของประเทศ ปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติด ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ รวมทั้งช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัยแก่ประชาชนในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

✅ ทั้งนี้ ปปท. เขต 6 ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันกรณีในเขตพื้นที่ติดชายแดนที่มีการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย เช่น แรงงานต่างด้าว วัวเถื่อน หมูเถื่อน และอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับ เป็นต้น เพื่อพัฒนางานด้านการปราบปรามการทุจริต อันจะนำไปสู่การสร้างกลไกเฝ้าระวังป้องกันสกัดกั้นการทุจริตให้ครอบคลุมระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. จัด WorkShop “การบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในฯ” สร้างกระบวนงานและแนวปฏิบัติเชิงคุณภาพ✅ เมื่อวันที...
17/11/2023

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. จัด WorkShop “การบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในฯ” สร้างกระบวนงานและแนวปฏิบัติเชิงคุณภาพ

✅ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำกระบวนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จากส่วนกลาง และ ปปท. เขต 1- 9 ที่ปฏิบัติงานด้านแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 72 คน เข้าร่วมอบรม ฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณ 1 อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

✅ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีการให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร" โดยนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงาน ป.ป.ท. และหัวข้อ "การวิเคราะห์กระบวนงาน" โดยนางพอชม ฉวีวัฒน์ และนายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ วิทยากรพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ยังได้แบ่งกลุ่มจัดทำ WorkShop แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด

------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ✅ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน...
17/11/2023

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี

✅ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 08.30 น. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 ป.ป.ท. ประสานสืบนครบาล “จับกุมอดีตเจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม” เรียกเก็บเงิน...
16/11/2023

📌 ป.ป.ท. ประสานสืบนครบาล “จับกุมอดีตเจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม” เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้โดยมิชอบ

✅ ภายใต้การอำนวยการของนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูล ผอ. ปปท. เขต 7 พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผอ. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต นางนรินยา สุภาพพูล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปปท. เขต 7 และ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผอ. กลุ่มงานอำนวยการด้านคุ้มครองพยาน

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566) เจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต นำโดย ร.ต.อ. กุลเชษฐ บกสกุล นายอัศวิน แสงเกียรติยุทธ และนายปิยพนธ์ เปรมโยธิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล นำโดยพ.ต.ท.ภัทร บุญอารักษ์ สว.สส.กก. 4 บก.สส.บช.น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก. 4 บก.สส.บช.น. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. หัวหมาก ติดตามจับกุม นาย ธ. (นามสมมติ) ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ที่ จ. 47/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149, 157, 91 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 เมื่อครั้งผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ เรียกรับเงินในการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด หรือละเว้นไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาต จนกระทั่งใบอนุญาตขาดการต่ออายุหรือดำเนินการต่อใบอนุญาตล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและทางราชการได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555

✅ ทั้งนี้จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก. 4 บก.สส.บช.น. จึงได้ขอหมายค้นต่อศาล และทำการจับกุม เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันนี้ ซึ่งได้นำตัวผู้ต้องหาส่งอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 7 เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตามกฎหมายต่อไป

“ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด”#คดีทุจริต #จับกุม #เรียกรับเงิน
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง
STRONGGREEN
Watchdogth
ต้องแฉ
จิตอาสาต้านโกง
------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี สำนักงาน ป.ป.ส.   ✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน  25...
16/11/2023

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี สำนักงาน ป.ป.ส.

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นางสาวอัญญรัตน์ กัมปนานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ครบรอบ 47 ปี เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ สา...
16/11/2023

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนงาน

✅ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิดจากข้างใน โดยนำหลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู รวมทั้งหลักการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สามารถดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน พร้อมทั้งสามารถนำแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็นการศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

#จิตอาสา
#ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
#วัดบางคลาน

------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

📌 “ป.ป.ท. จิตอาสา” ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Big Cleaning day วัดบางคลาน จ.พิจิตร✅ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิก...
16/11/2023

📌 “ป.ป.ท. จิตอาสา” ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Big Cleaning day วัดบางคลาน จ.พิจิตร

✅ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดยนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมทำความสะอาดและพัฒนาวัดหิรัญญาราม (วัดหลวงพ่อเงิน) หรือวัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภายใต้โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day โดยมี พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยตำรวจ บก.ปปป. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

✅ สืบเนื่องมาจากสำนักงาน ป.ป.ท. และ บก.ปปป. ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้าน กับเจ้าอาวาสวัดบางคลาน (องค์ปัจจุบัน) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 รวมระยะเวลา 9 ปี จนกระทั่งในปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ร่วมกับ บก.ปปป. หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดบางคลาน ซึ่งมีหลวงพ่อเงินเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ก่อนที่จะเปิดวัดบางคลานอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ทำความสะอาดวัดบางคลาน ออกเป็น 6 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณกุฏิพระ ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบ จุดที่ 2 บริเวณศาลาธรรมสังเวช เมรุ และพื้นที่โดยรอบ จุดที่ 3 บริเวณร้านค้า วิหารขาว ลาดจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ จุดที่ 4 บริเวณวิหาร กุฏิสามฤดู ศาลาริมน้ำ และพื้นที่โดยรอบ จุดที่ 5 บริเวณศาลาทรงไทย บันไดริมน้ำ และพื้นที่โดยรอบ และจุดที่ 6 บริเวณอุโบสถ ศาลาการเปรียญ บันไดริมน้ำ และพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้แล้ว เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้ร่วมพูดคุยเจรจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันกับเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านข้างวิหารหลวงพ่อเงินอีกด้วย

#จิตอาสา

#วัดบางคลาน

------------------------------
🌐 ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : PaccThailand
✅ X :
✅ IG : paccThailand
✅ Youtube : PaccThailand
✅ TikTok :
✅ Hotline : 1206
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th

ที่อยู่

99 Chaeng Wattana Road
Bangkok
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625026670

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สื่อสารองค์กร สำนักงาน ป․ป․ท․ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}