งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ

งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน

เปิดเหมือนปกติ

22/08/2021

TCAS65: ปฏิทิน TCAS65 4 รอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 21 มิถุนายน 2565

Photos from สทศ.'s post
16/08/2021

Photos from สทศ.'s post

Photos from TCAS Portfolio's post
23/07/2021

Photos from TCAS Portfolio's post

17/07/2021

ขอแสดงความยินดีกับนายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

24/06/2021
23/06/2021

TCAS65 ตามมติที่ประชุมสามัญ ทปอ. วันที่ 20 มิถุนายน 2564

1. ยกเลิกการใช้คะแนน O-NET เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่มีการสอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน

2. การคัดเลือกมี 4 รูปแบบ 4 รอบ
รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 Quota
รอบที่ 3 Admission โดยการปรับรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 เป็นรูปแบบเดียว ให้ติดตามรายละเอียดต่อไป
รอบที่ 4 Direct Admission

3. การใช้คะแนน GPAX ขึ้นอยู่กับการประกาศของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร

Photos from โรงเรียนราชวินิตบางเขน's post
30/05/2021

Photos from โรงเรียนราชวินิตบางเขน's post

26/05/2021

TCAS64: ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 Admission

- ผู้ที่ติดลำดับที่ 1 ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ไม่ได้ ถ้าต้องการเรียน ให้กด ยืนยันสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการเรียน ให้กด ไม่ใช้สิทธิ์ เพื่อไปสมัครรอบ 4 ได้

- ผู้ที่กด ยืนยันสิทธิ์ คือ ต้องการเรียนในสาขาที่ติด และไม่ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ให้เข้าระบบอีกครั้งในวันที่ 1 มิ.ย. (10.00 น.) เพื่อดูข้อมูลการสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/รายงานตัว

- ผู้ที่กด ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ให้เลือกเฉพาะลำดับที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ (สาขาใดไม่ต้องการเรียน ไม่ต้องเลือก) ถ้าต้องการเรียนสาขาที่ติด ต้องเลือกลำดับที่ติดด้วย แล้วรอดูผลวันที่ 1 มิ.ย. (10.00 น.)

- ผู้ที่ไม่ติด (คะแนนต่ำสุดของแต่ละปีขึ้น-ลงได้ด้วยหลายปัจจัย) ให้กด ขอประมวลผลครั้งที่ 2 แล้วเลือกสาขาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ แล้วรอดูผลวันที่ 1 มิ.ย. ยังมีโอกาสติดได้อยู่ (พิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์เดิม โดยระบบไล่เรียงจากลำดับที่ 1 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเป็นตัวจริง)

***ตัดสินใจเลือกภายในเวลา 23.59 น. วันที่ 27 พ.ค. 64 เปลี่ยนแปลงการเลือกได้รวม 3 ครั้ง***

Photos from Mytcas.com's post
25/05/2021

Photos from Mytcas.com's post

24/05/2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ให้ติดต่อยื่นความจำนงที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2580-1555 ต่อ 105, 126
เว็บไซต์ www.rvb.ac.th | Facebook : โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ประกาศล่าสุดของโรงเรียนนะคะ(ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)
21/05/2021

ประกาศล่าสุดของโรงเรียนนะคะ
(ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

******* สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ลงทะเบียนยืนยันการเข้าศึกษาต่อ ผ่านทาง https://forms.gle/9mj1kKfxDF5Bdm41A ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 พ.ค. 2564

12/05/2021
12/05/2021
08/05/2021
01/05/2021

TCAS64: ตรวจสอบผลคะแนนสอบต่าง ๆ

- ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลผลคะแนนสอบ GAT/PAT, O-NET, V-NET และวิชาสามัญ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ 3 ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในบางหลักสูตร

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข และ ไม่ต้องแนบไฟล์ใบคะแนนเข้าระบบ

- ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วเติมแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์ใบคะแนนที่พิมพ์ออกจากระบบ E-Score ของ สทศ. เท่านั้น (http://escore.niets.or.th/escore/) ส่งเข้าระบบให้แอดมินตรวจสอบและอนุมัติ

- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้กรอกข้อมูลที่เป็นจริง โดยไม่ต้องแนบไฟล์หลักฐาน ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในบางหลักสูตร

- คะแนนสอบวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย และ กสพท ไม่แสดงในระบบ ให้ตรวจสอบที่ระบบของมหาวิทยาลัย และ กสพท

01/05/2021

TCAS64: ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค

- ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาค ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ 3 (รับสมัครวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564)

- เฉพาะผู้ที่เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ) ให้ตรวจสอบข้อมูล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย และจำนวนหน่วยกิตสะสมรายกลุ่มสาระฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในบางหลักสูตร

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข และ ไม่ต้องแนบไฟล์ ใบ ปพ. 1 เข้าระบบ

- ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วเติมแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์ใบ ปพ.1 ที่เป็น pdf ไฟล์ รวมข้อมูลใบ ปพ. 1 ทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์เดียว ส่งเข้าระบบให้แอดมินตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ

- ถ้าเรียนจบปีนี้ (พ.ศ. 2564) คือ จบปีการศึกษา 2563

- วันอนุมัติจบการศึกษา ให้ยึดตามที่ปรากฏบนใบ ปพ. 1 แก้ไขโดยไม่ต้องแนบไฟล์ใบ ปพ. 1

28/04/2021

ด่วนๆๆ !!! 📣 สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 ก่อนกำหนด เข้าระบบเช็คคะแนนได้เลยค่ะ
🌐 http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

27/04/2021

📣 ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

📌 ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบผ่านระบบ Online 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 64 (เปิดระบบ 09.00 น. ปิดระบบ 16.00 น.)
📌 ชำระเงินค่าบริการ (ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย) 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 64 (ปิดระบบ 16.00 น.)
📌 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ 3 พ.ค. 64
📌 ให้บริการดูกระดาษคำตอบ 6-7 พ.ค. 64

💥 *** ผู้เข้ารับบริการจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเองที่ทำการทดสอบไว้ในวันสอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการเท่านั้น
📌ดูกระดาษคำตอบ ณ ที่ทำการของ สทศ.
📌 หากไม่สามารถมาดูด้วยตนเองได้ สามารถมอบผู้แทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับบริการ และบัตรประชาชนของผู้แทนมาแสดงด้วย

อ่านรายละเอียดในประกาศ คลิกลิ้งค์ค่ะ
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

26/04/2021

เช็คผลคะแนน O-NET ม.6 ได้แล้วค่ะ !!!
📢 สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนกำหนด

📌 ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล ที่นี่!!
http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

📌 ประกาศผลรายโรงเรียน ที่นี่!!
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ทั้งนี้ สามารถดูคลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนะคะ
📌 คลิปแนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET
https://www.youtube.com/watch?v=EnABIXv9RKo

📌 คลิปแนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับรายบุคคล
https://www.youtube.com/watch?v=EnABIXv9RKo

📌 คลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3)
https://www.youtube.com/watch?v=EnABIXv9RKo

📌 คลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6,4 และ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=BM10CEsZyk0&feature=youtu.be

📌 คลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5 และ 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BM10CEsZyk0&feature=youtu.be

23/04/2021
Photos from โรงเรียนราชวินิตบางเขน's post
23/04/2021

Photos from โรงเรียนราชวินิตบางเขน's post

21/04/2021

TCAS64: ทำความเข้าใจรอบ 3 Admission

- เปิดรับสมัครช่วงเดียววันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บ student.mytcas.com

- มีเกณฑ์รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 ให้เลือกสมัครพร้อมกัน แต่ละรูปแบบอาจมีเกณฑ์ย่อยที่แตกต่างให้เลือกได้อีก โดยเลือกสมัครรวมได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลำดับตามความชอบ (ชอบมากที่สุดให้เป็นลำดับที่ 1)

- ประมวลผลพร้อมกันทุกเกณฑ์ทุกรูปแบบ โดยยึดคะแนนตามเกณฑ์เป็นสำคัญ (คนที่มีคะแนนมากกว่า มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกสูงกว่า คนที่มีคะแนนน้อยกว่าแต่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

- ประกาศผลครั้งที่ 1 ทุกคนต้องเข้าระบบ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 โดยเลือกอันดับที่ต้องการยืนยันสิทธิ์หากผ่านการคัดเลือกในการประมวล ผลครั้งที่ 2 ถ้าไม่กดอะไรในระบบ ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์ จะขอมาใช้สิทธิ์ภายหลังไม่ได้

- ถ้ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก จะเกิดที่ว่างขึ้น ระบบจะประมวลผลครั้งที่ 2 ดึงตัวสำรองที่มีคะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นตัวจริงแทน แล้วประกาศผลครั้งที่ 2

- ไม่มีรอบ 3.1 และ รอบ 3.2 มีแต่รูปแบบ Admission 1 & Admission 2

19/04/2021

TCAS64: ขอแจ้งปิดการแก้ไขข้อมูลการศึกษา

ระบบจะเปิดให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
- ผลการเรียน 6 ภาค (GPAX 6 ภาค)
- จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะหลักสูตรแกนกลาง
- คะแนนโอเน็ต GAT/PAT และวิชาสามัญ

ตั้งแต่วันที่ 2 -15 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ในการสมัครรอบ 3 Admission

18/04/2021
20/03/2021

ด่วน!!! ประกาศคัดนักกีฬาโครงการช้างเผือก 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.2564 ตามนี้
#หลักฐานที่ต้องนำมา
1.ใบสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปนักเรียนให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
ลิ้งดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1qE9u41fjLwMPK_TQKddhfwYebJUDrhUD/view
2.บัตรประชาชน (ตัวจริง)

#การลงทะเบียน
1.รายงานตัวพร้อมใบสมัคร บัตรประชาชน ตัวจริง ในชุดกีฬา เวลา 7.00 น.-8.30 น. ตามวันและสถานที่ที่กำหนด

ติดต่อสอบถามได้ที่
พี่โฟม เบอร์โทรศัพท์ 080-998-9182 (ติดต่อในเวลา 09.00 น.-20.00 น.)

#แล้วมาเป็นหนึ่งในครอบครัวสิงห์ร้ายบางเขนด้วยกัน

03/03/2021

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ม.6 จากเดิมสอบวันที่ 27 – 28 มี.ค. 64 เป็นสอบวันที่ 27 และ 29 มี.ค. 64 แทน และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เดิมสอบ 28 มี.ค. 64 เป็นสอบ 29 มี.ค. 64 โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม

คลิกอ่านประกาศ https://www.niets.or.th/th/content/view/21757

Photos from โรงเรียนราชวินิตบางเขน's post
23/02/2021

Photos from โรงเรียนราชวินิตบางเขน's post

15/02/2021

📢 ห้ามพลาด!!
Live "สาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ รอบ 1 และ รอบ 2 TCAS64"
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64 เวลา 15.00 น.
โดย พี่ก๊อง: ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS

13/02/2021

ทุกปัญหา นักจิตวิทยายินดีรับฟัง ☺️
.
จุฬาฯ เปิดบริการรับปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ และบุคลากร จุฬาฯ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา ชั้น 5 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ
.
รูปแบบการบริการ
- บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Google form หรือสแกนผ่าน QR code ในภาพ
- บริการปรึกษาแบบพบหน้าหรือแบบทางไกล
.
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 06-2454-8095

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

20/01/2021
การเสวนา เรื่อง " การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "

โครงการ "ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์ฯ"
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Mytcas.com
12/01/2021

Mytcas.com

TCAS64: หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนด้วยอีเมลของโรงเรียน

➢ ระบบอีเมลของโรงเรียน มักจะตั้งค่าไม่รับอีเมลที่อาจเป็น Junk/Spam ซึ่งการส่งอีเมลของระบบ TCAS ในเวลาพร้อมกันจำนวนมาก ๆ ทำให้ดูเหมือนเป็น Junk/Spam ทำให้น้องไม่ได้รับอีเมลจากระบบ และไม่สามารถยืนยันอีเมลได้

➢ เมื่อเรียนจบ โรงเรียนมักจะยกเลิกอีเมล ทำให้น้องไม่สามารถใช้อีเมลของโรงเรียนได้อีก ซึ่งน้องอาจยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้อีเมลในการรับข้อมูลจากระบบ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนอีเมลในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องการใช้งานได้

➢ แนะนำให้น้องเปลี่ยนอีเมลไปใช้อีเมลฟรี เช่น gmail หรือ hotmail เป็นต้น

เด็กโชว์พอร์ต : สอนทำ Portfolio
11/01/2021

เด็กโชว์พอร์ต : สอนทำ Portfolio

เพื่อนๆ หรือรุ่นพี่คนไหน เคยผ่านสัมภาษณ์มาแล้ว
บอกน้องๆหน่อยน้าา ว่าโดยถามอะไรบ้างง ??
.
❤️อยากติดรอบพอร์ต ไม่รู้จะทำไง❤️
เข้ากลุ่มปรึกษาทำพอร์ต (มีตัวอย่างใหม่ทุกวัน) สมาชิก 2 แสนคน >> http://bit.ly/2UBsm83
.
➡️ตัวอย่าง Portfolio กว่า 1000 แบบ
(อยู่ระหว่าอัพเดท) >> www.dekshowport.com
➡️ดูคลิปสอนทำ Portfolio : http://bit.ly/2yHwQ3b

Mytcas.com
03/01/2021

Mytcas.com

📢 ห้ามพลาด!!
Live "สาธิตการลงทะเบียนระบบ TCAS64"
วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 เวลา 15.00 น.
โดย พี่ก๊อง: ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS

ที่อยู่

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 1555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ:

งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ห้ามพลาด รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศจะให้เกียรติมาบรรยายเรื่องขั้นตอนการเรียนแพทย์ต่างประเทศและตอบข้อซักถามต่างๆโดยละเอียด วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. นศ.และผู้ปกครองที่สนใจ กรุณากรอกฟอร์มลงทะเบียน เพื่อจัดส่ง link เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ด้วยค่ะ ฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/GuzaDkpxs1kcbTJAA #เรียนแพทย์ต่างประเทศ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ …………………………………………………………… วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนานาชาติ (International) – B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน – B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) – B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่) – B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA (หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365 Facebook : Ssruic Admission รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย) 5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี 6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ 7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย 8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ) 9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา 10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
ชวนเยาวชนเรียนซัมเมอร์ที่ฟิลิปปินส์กับ CIJ กันเถอะ จ่ายไม่ถึงแสนบาท สวัสดีคะ น้องๆ วันนี้พี่ๆ จากบริษัท Study Overseas Centre Co.,Ltd มีโปรแกรม Junior Summer ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์มาแนะนำคะ ทั้งเรียน ทั้งเที่ยว ราคาเดียวรวมทุกอย่างจ่ายเพียง 59,999 บาทเท่านั้น (เรียนหนัก จ่ายเบา เที่ยวสบายในราคาสบายกระเป๋า) เรียนที่สถาบันสอนภาษาในเมืองเซบูชื่อ CIJ School -รับอายุ 8 – 16 ปี -เริ่มโครงการ 22 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 2563 (2 สัปดาห์) -ค่าโครงการ 59,999 บาท (รวมทุกอย่าง) CIJ School (Cebu International Junior School): ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 เปิดมามากกว่า 16 ปี เปิดรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ จากหลากหลายประเทศ และช่วงปิดเทอมนี้ทาโรงเรียน CIJ ยังเปิดรับนักเรียนมาเรียนคอร์ส Junior Summer ตั้งแต่อายุ 8 ปีเป็นต้นไป โรงเรียนอยู่ห่างจากสนามบิน (Cebu Airport) 20-30 นาทีโดยรถยนต์ ทำไมถึงต้องเรียนกับที่ CIJ School ? -เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง -คาบเรียนที่ออกแบบมาเหมาะสมกับผู้เรียน -อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ -มีกิจกรรมผ่อนคลายหลังเลิกเรียน และวันหยุด -บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในแคมปัส -ภายในและบริเวณแคมปัสมีความปลอดภัย สอบถามพี่ๆที่ Study Overseas Centre Co.,Ltd ได้เลยจ้า โทร.: 02-2557592, 02-6556479, 02-2559950 มือถือ: 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769, 083-8549528 Email: [email protected], [email protected] Website: www.studyoverseas.co.th Facebook: www.facebook.com/socstaff Line id: study.soc Office hours: Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-17:00
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนค่ะ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 24 มีนาคม 62 … ฝากส่งต่อให้น้อง ๆ ม.6 และ ปวช. 3 … ที่สนใจต่อปริญญาตรี 4 ปี มีเส้นทางสู่การทำงานที่ชัดเจน สนใจคลิกสมัครออนไลน์ได้ทันทีที่ www.ipesk.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรในภาพได้เลยคะ … เปิดโอกาสแห่งการศึกษาใกล้บ้าน เรียนนิเทศฯ เน้นกีฬา ที่มหาชัย / ฝากแอดมินด้วยคะ
ฝากประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองด้วยครับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37 , http://www.tni.ac.th) สอนระดับปริญญาตรีด้าน IT , MT , BI , DC , DSA + เรียนภาษาญี่ปุ่น จัดงาน Open House แนะนำคณะ IT ทั้งด้านการเรียนการสอน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และทุนการศึกษา โดยทุกอย่างฟรี ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ goo.gl/djdwqU TNI IT Openhouse! (เสาร์ที่ 23 มี.ค. 62) 📣เตรียมพบกับกิจกรรม📣 i Passion : เปิดบ้าน [email protected] ค้นพบเป้าหมายใหม่ที่ตรงกับคุณ พบกันวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 🇹🇭 - 🇯🇵 (ถนนพัฒนาการ) 🙎🏻‍♂️🙎🏻‍♀️กิจกรรมสร้าง Passion ในงาน ‼ฟรี‼️ ✅ สร้าง Line Animation ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ✅ เรียนรู้ AI Chatbot ฉบับมือใหม่ ✅ ออกแบบ Portfolio ไม่เอ้าท์ ต้อง AR สิ ✅ มือใหม่หัดใช้ IoT ✅ Fun Programming with Scratch ✅ ภ่ายภาพแบบเว่อร์วัง ดูปัง ง่ายๆ ด้วยมือถือ ✅ บูทแสดงผลงานล้ำๆ และกิจกรรมมากมาย ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : พี่เมย์ (โทร 02-7632739) 📍ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ 👉 goo.gl/djdwqU รีบๆลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะ ก่อนที่นั่งจะเต็ม 😊
มาเร็วววววว น้องๆ ทั้งหลาย มาเรียนเทคนิคการแพทย์ ม.อ. กันเถอะ! ค่าเทอมไม่แพง หอพักน่าอยู่ บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยก็ดี มีบริการรถไฟฟ้าฟรี ศูนย์กีฬาได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน ใกล้ศูนย์การค้า ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เรียนไป ชิวไป ไม่เครียด บัณฑิตสอบได้ใบประกอบวิชาชีพสูงเกินร้อยละ 90 เรียนจบแล้วมีงานทำเกินร้อยละ 90 รีบมาสมัครกันเยอะๆ นะคะ