กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

ผู้แทน กศป. เข้าร่วมการประชุมหารือความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อก...
07/01/2022

ผู้แทน กศป. เข้าร่วมการประชุมหารือความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ​เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เข้าประชุมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) เพื่อหารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินความช่วยเหลือทางวิชาการ ของโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 6 มกราคม 2565 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปค ค...
07/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปค ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และผู้แทนกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้แทนศูนย์ประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจก...
04/01/2022

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าสวัสดี และอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 แก่ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสาวทัศนีย์ เมืองเเก้ว และนายวินิต อธิสุข)

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจก...
21/12/2021

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ไร่สุขใจ ณ บ้านเฮา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการทำสวนปลูกพืชผสมผสาน ทำประมง ปศุสัตว์ พร้อมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการสัมมนาโครงการ “...
21/12/2021

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการสัมมนาโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในยุค Next Normal” โดยมีเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพ และแนวทาง การดำเนินงานในยุค Next Normal มุ่งความสำเร็จด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2565-2567 และคู่มือการปฏิบัติงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ร่วมรับฟังบรรยายจากนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับ ในยุค Next Normal” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านต่างประเทศ และนายศรีไพร บุญยะเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กร ปี 2565” สำหรับเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับกอง ในสังกัด สศก. ประจำปี 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กอง...
21/12/2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12/2564 ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางเบญจวรรณ  ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม...
21/12/2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) จังหวัดราชบุรี โดยบริจาค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเสื้อผ้า ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเลขาธิ...
16/12/2021

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 พศ. 2566-2570 และแนวทางกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจเกษตรการค้าเสรี กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเท...
16/12/2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจเกษตรการค้าเสรี กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พันธกรณีทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้กรอบความตกลง FTA และการบริหารจัดการโควตานำเข้าสินค้าปศุสัตว์" และร่วมอภิปรายหัวข้อ "การนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์และกรณีพิพาทที่น่าสนใจ" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "มาตรการการค้าและข้อตกลงภายใต้พันธกรณี WTO" จัดโดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงเกษต...
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 กล่าวพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PPFS Webinar on Digitalisation and Innovation in the food supply chain in the APEC region โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1/2564 โดย...
08/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์) ประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์) ประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กร และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยนำเสนอข้อมู...
02/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กร และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยนำเสนอข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ PPFS Webinar on Sharing Best Practices on Digitalization and Innovation of APEC Food System ภายใต้กรอบเอเปค จัดโดยเกาหลีใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับสำนักเลขาธิการเอเปค เกี่ยวกับ (ร่าง) แผน/...
02/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับสำนักเลขาธิการเอเปค เกี่ยวกับ (ร่าง) แผน/กิจกรรม และกรอบเวลาสำหรับการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับสำนักเลขาธิการเอเปค เกี่ยวกับ (ร่าง) แผน/กิจกรรม และกรอบเวลาสำหรับการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปค...
02/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปค ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้แทนศูนย์ประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ก...
29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหลักการลงทุนภ...
26/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหลักการลงทุนภาคเกษตรและอาหารอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment in Agriculture and Food Systems: RAI) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ โดยมีนายคำพอง เทพาคำ (โฆษกกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ซึ่งการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับ RAI ในไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (IISD)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เรื่อง คำรั...
26/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์ตัวชี้วัดภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ใน สศก. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์ตัวชี้วัดภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ใน สศก. ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร...
24/11/2021

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนและประเมินผลการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 พศ. 2566-2570

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานฯ จัดทำแผนพัฒนากองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา กศป. ปี 2565...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานฯ จัดทำแผนพัฒนากองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา กศป. ปี 2565-2570 ณ ห้องประชุม กศป.

On November 22, 2021, Miss Hirunya Srasom, Director of International Agriculture Economics Division was invited to serve...
22/11/2021

On November 22, 2021, Miss Hirunya Srasom, Director of International Agriculture Economics Division was invited to serve as the resource person and made an on-line presentation on the topic of Food Security and Development in the context of ASEAN Member States, and Importance of Food Safety in Food Security and Trade which were parts of the Regional Training Program on Food Safety and Market Access for rice in the Lancang-Mekong Region held by Mekong Institute (MI) and the Rice Department of Thailand. The participants of this training were representatives from Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปฏิรูประบบอาหารเพื่...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปฏิรูประบบอาหารเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ เรื่อง การปฏิรูประบบอาหารเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้เเทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ข...
18/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้เเทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย และมาร่วมกันขับเคลื่อนเอเปคภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเ...
01/11/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ผู้เชี่ยวชาญ...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 43 (AMAF)และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบาย ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ของประเทศสมาชิก รวมถึงความก้าวหน้าความร่วมมือของคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ รองเลขาฯ สศก. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการขับเคลื่อน BCG Model ในภาคเกษตรของประเทศไทย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชา...
26/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 43 (Prep-SOM-43rd AMAF)และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ของประเทศสมาชิก รวมถึงความก้าวหน้าความร่วมมือของคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 43 ต่อไป ทั้งนี้ รองเลขาธิการฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้เข้าร่วมการสัมมนาออ...
26/10/2021

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainable and Inclusive Climate Adaptation and Resilience: local leadership for a global goal ซึ่งจัดขึ้นโดยสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาแนวทางการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
ในการนี้ผู้อำนวยการ กศป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Climate Adaptation and Resilience Project โดยได้นำเสนอการดำเนินโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการป...
14/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ครั้งที่ 49 เป็นวันที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งได้กล่าวถ้อยแถลงในวาระ การนำแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการอย่างสมัครใจไปใช้ในระดับภูมิภาคและประเทศ โดย ฝ่ายไทยยินดีที่จะนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ร่วมกับนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันไทยได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร โดยการใช้รูปแบบ BCG model เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขับเคลื่อนร่วมกับแนวคิดปรัชญาด้านการเกษตรใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้ดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยง คือ โครงการการฟื้นฟูด้านการเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน จ.น่าน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถาบัน AIT และ ADB เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และเพื่อการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยี เป็นต้น

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ครั้งที่ 49 เป็นวันที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งได้กล่าวถ้อยแถลงในวาระ การนำแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการอย่างสมัครใจไปใช้ในระดับภูมิภาคและประเทศ โดย ฝ่ายไทยยินดีที่จะนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ร่วมกับนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันไทยได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร โดยการใช้รูปแบบ BCG model เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขับเคลื่อนร่วมกับแนวคิดปรัชญาด้านการเกษตรใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้ดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยง คือ โครงการการฟื้นฟูด้านการเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน จ.น่าน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถาบัน AIT และ ADB เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และเพื่อการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยี เป็นต้น

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 1
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625795881

เว็บไซต์

www.iaed.oae.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด