กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจ...
26/08/2021

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 42 (Special SOM-AMAF) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 20 สมัยพิเศษ (Special SOM-AMAF+3) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานรายสาขาตามกรอบนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมืออาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากสภาท...
10/08/2021

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์) และมาเลเซีย ร่วมการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (APEC Policy Partnership on Food Security Meeting: PPFS) ในฐานะรองประธาน โดยมีนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2564 เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบ Virtual Meeting พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสุกัญญา ใจชื่น ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายมนตรี ถาวร ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้แทนไทยในการประชุม PPFS

การประชุม PPFS ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี 2573 (The Food Security Roadmap towards 2030) ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญสำหรับสมาชิกเอเปคในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปค เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานสำหรับการเป็นเจ้าภาพของไทยในปี 2565

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา ...
30/07/2021

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมการประชุม Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG) Annual Meeting ครั้งที่ 25 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีจีนไทเป ในฐานะ ATCWG Lead Shepherd เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับรองขอบเขตงาน (TOR) ของ ATCWG ปี 2022 - 2025 รวมถึงการแลกเปลี่ยนนโยบายและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัจฉริยะเกษตรกรรมยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้า และความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น
ทั้งนี้ นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานสำหรับกาารเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 และนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ นำเสนอหัวข้อเรื่อง ความท้าทายและกลยุทธ์สำหรับการปฏิรูปดิจิทัลในภาคเกษตร

วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอ...
28/07/2021

วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน (ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee: ATF-JCC) ครั้งที่ 21 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ตามข้อกังวลทางการค้า (NTMs/NTBs) และประเด็นคงค้าง (Long Standing Issues: LSI) ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในตารางข้อร้องเรียน (Matrix of Actual Case: MAC)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กอง...
27/07/2021

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการ...
16/07/2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 28 (The 28th Joint Committee Meeting on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานรายสินค้า 12 สินค้า โดยไทยได้รายงานสินค้ามันสำปะหลังและหม่อนไหม ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยเป็น Lead country รวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อการค้าสินค้าเกษตรและป่าไม้กับประเทศสมาชิกอาเซียน

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.)  ได้ดำเนินงานกิจกรรม 5ส  ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2564 โดยนางสาวหิรัญญา  สระ...
13/07/2021

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้ดำเนินงานกิจกรรม 5ส ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2564 โดยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส. ภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของ กศป. ได้ให้เจ้าหน้าที่ กศป. ที่มาปฏิบัติงานหมุนเวียนกันทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งบรรยากาศโดยรอบภายในสำนักงาน ต้องถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้...
12/07/2021

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ ได้มอบหมายนายนราพัฒน์ แก้วทอง (ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจกา...
07/07/2021

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 18 (Greater Mekong Subregion) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญในภาคการเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในอนุภูมิภาค และแผนการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่ว...
01/07/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเป็น ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า และการพัฒนาระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร รวมถึงพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติด้านอาหาร (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กอ...
28/06/2021

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าข...
24/06/2021

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Sub-Committee on ATIGA Rules of Origin: SC-AROO) ครั้งที่ 36 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และปัญหาในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคง...
23/06/2021

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security Information System: AFSIS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ AFSIS และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศบวกสาม (จีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค รวมถึงหารือแผนการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ AFSIS ในอนาคต

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าอาหารของอาเซียนและโลก ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) และโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (AFSIS)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา ...
14/06/2021

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานก...
14/06/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แทนศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจากกองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศ สำนักส่งเสริมจัดการสินค้าเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการกำหนดจำนวนชนิดสินค้าและการแบ่งกลุ่มสินค้าที่จะรายงานในปฏิทินฯ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก สมัยพิเศษ ครั้งที่ 48วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษ...
09/06/2021

การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก สมัยพิเศษ ครั้งที่ 48

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก สมัยพิเศษ ครั้งที่ 48 (Committee on World Food Security Plenary: #CFS48 Special Session) ในรูปแบบระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO/IFAD/WFP) ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบรับรองร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเกษตรเชิงนิเวศและนวัตกรรมทางการเกษตร (Policy Recommendations on Agroecological and Other Innovative Approaches) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก 102 ประเทศ หน่วยงานสหประชาชาติ 10 หน่วยงาน ภาคประชาสังคม 70 องค์กร ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการเงินกว่า 45 องค์กร
ในระหว่างการประชุม นางสาวหิรัญญา ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารไปสู่ความยั่งยืน โดยตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร และความจำเป็นในการสร้างเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้หญิง และเยาวชน สำหรับประเทศไทยได้มีนโยบายส่งเสริมระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ผ่านระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG โดยบูรณาการแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อปกป้องและอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม CFS48 ได้ที่: https://www.facebook.com/thaiagrirome

การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก สมัยพิเศษ ครั้งที่ 48

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก สมัยพิเศษ ครั้งที่ 48 (Committee on World Food Security Plenary: #CFS48 Special Session) ในรูปแบบระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO/IFAD/WFP) ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบรับรองร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเกษตรเชิงนิเวศและนวัตกรรมทางการเกษตร (Policy Recommendations on Agroecological and Other Innovative Approaches) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก 102 ประเทศ หน่วยงานสหประชาชาติ 10 หน่วยงาน ภาคประชาสังคม 70 องค์กร ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการเงินกว่า 45 องค์กร
ในระหว่างการประชุม นางสาวหิรัญญา ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารไปสู่ความยั่งยืน โดยตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร และความจำเป็นในการสร้างเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้หญิง และเยาวชน สำหรับประเทศไทยได้มีนโยบายส่งเสริมระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ผ่านระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG โดยบูรณาการแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อปกป้องและอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม CFS48 ได้ที่: https://www.facebook.com/thaiagrirome

การประชุมคณะมนตรี APTERR ครั้งที่ 9วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วม...
28/05/2021

การประชุมคณะมนตรี APTERR ครั้งที่ 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานเลขานุการ APTERR เป็นประธาน เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานระบายข้าวภายใต้ Tier 1 และ 3 ของเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ตลอดจนแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น (Inception Workshop) โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและคว...
27/05/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น (Inception Workshop) โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น (Inception Workshop) โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์) กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง และภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สูง ๘ จังหวัด สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน และผู้นำชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กอง...
27/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแ...
19/05/2021

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยังยืนบนพื้นที่สูง ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนอนุกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อพิจารณา Inception Report ของ โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนบนพื้นที่สูง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะรองประธานกรอบการทำ...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะรองประธานกรอบการทำงานหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS) ภายใต้กรอบเอเปค นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ประสานงานหลักของ PPFS เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Policy Partnership on Food Security Roadmap Intersessional Webinar ภายใต้กรอบเอเปค ในระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบระบบการประชุมทางไกล
ทั้งนี้ นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทย ได้ร่วมเสวนาพิเศษ (Panelist) ร่วมกับนิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ ในหัวข้อ “การกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดและการติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Goals and Monitoring)” ของแผนงานด้านความมั่นคงทางอาหารของเอเปคมุ่งสู่ปี 2030 (APEC Food Security Roadmap Toward 2030) โดยประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงทางเลือกในการนำระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ หรือ BCGs มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความท้าทายในมิติที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 1
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625795881

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด