กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ ศิริโพ...
16/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะเลขานุการ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้อง 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เเนะนำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด
09/04/2021

เเนะนำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด

เเนะนำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงคู่มือปฏิทิน...
02/04/2021

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงคู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ปี 2564 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่องการปฏิรูประบบอาหารที่ยั่งยืนและเท่าเทียมตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการ สศท10 ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดประมงจังหวัด จากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และผู้แทนกรมประมงส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจกา...
30/03/2021

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนมและผลิตภัณฑ์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

โครงการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในยุค New Normal” วันที่ 27 มีนาคม 256...
30/03/2021

โครงการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในยุค New Normal”

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ เป็นประธานการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในยุค New Normal” โดยมีนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ประเมินผล กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และส่วนแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ณ ณดล สตรีมไซด์ ไทย วิลล่า จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านต่างประเทศระหว่างผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านต่างประเทศต่อไป

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเ...
30/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3/2564 ณ ณดล สตรีมไซด์ ไทย วิลล่า จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้วันที่ 26 มีนาคม 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 ก...
30/03/2021

กิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้
วันที่ 26 มีนาคม 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้ โดยบริจาค หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยารักษาโรค และเสื้อผ้า ให้แก่คนไร้ที่พึ่งบ้านทับกวาง ณ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะรองประธานการประชุม...
25/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะรองประธานการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (APEC Policy Partnership on Food Security Meeting: PPFS) พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ หารือร่วมกับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ในฐานะรองประธานการประชุม PPFS เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถผลักดันเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของเอเปคในปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี 2565 รวมถึงส่งเสริมแนวทางความร่วมมือ และโครงการ/กิจกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและดำเนินงานความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรร...
19/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42 ปี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย...
18/03/2021

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อนาคตเกษตรกรรมไทยภายใต้เขตการค้าเสรี” ภายใต้การอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเเด่...คนไร้ที่พึ่งบ้านทับกวาง ณ จังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคได้ที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง...
12/03/2021

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเเด่...คนไร้ที่พึ่งบ้านทับกวาง ณ จังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคได้ที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ ติดต่อผู้ประสานงานคุณพรนิภา เติมสุข (น้องผึ้ง) เบอร์ภายใน 252

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้ประช...
12/03/2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ และ ดร. ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO/IFAD/WFP) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit: UNFSS) และการจัดประชุมหารือระดับประเทศ National UNFSS Dialogues ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก รวมทั้งหารือการจัดทำ Independent Dialogues ของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นในระบบอาหาร เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางของประเทศไทย ไปนำเสนอในที่ประชุมเวทีสหประชาชาติต่อไป

วันที่ 10 มีนาคม 2564  นายฉันทานนท์ วรรณเขจร  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการ...
10/03/2021

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนอาเซียนและอนุภูมิภาคและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม...
08/03/2021

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนอาเซียนและอนุภูมิภาคและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 14 (IMT-GT Strategic Planning Meeting ) รายสาขาของคณะทำงานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT สำหรับปี 2560-2564 ของคณะทำงานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างปร...
05/03/2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับระบบอาหารของหน่วยงานต่างๆ และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนสำหรับการประชุม UNFSS 2021 ต่อไป

สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ           วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางศศิ...
04/03/2021

สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน จัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงิน การเจ้าหน้าที่ กฎหมาย พัสดุ และสารบรรณ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน จัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงิน การเจ้าหน้าที่ กฎหมาย พัสดุ และสารบรรณ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะรองประธานการประชุ...
02/03/2021

วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ในฐานะรองประธานการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (APEC Policy Partnership on Food Security Meeting: PPFS) พร้อมด้วยนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายมนตรี ถาวร ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้แทนไทยในการประชุม PPFS ในรูปแบบ Virtual Meeting โดยมีนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2564 เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) (นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์) ทำหน้าที่เป็นรองประธาน ร่วมกับมาเลเซีย (เจ้าภาพปี 2563) และไทย (เจ้าภาพปี 2565)

สำหรับการประชุม PPFS ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564และการพัฒนาแผนงานความมั่นคงอาหารสู่ปี 2573 (The Food Security Roadmap towards 2030) ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญสำหรับสมาชิกเอเปคในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปค เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การประชุมฯ ถือเป็นโอกาสอันดีของไทยในฐานะสมาชิกเอเปคในการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ และโครงการ/กิจกรรมที่จะส่งเสริมความมั่นคงอาหารของภูมิภาคเอเปค ตลอดจนร่วมพัฒนาแผนงานความมั่นคงอาหารของเอเปคสู่ปี 2573

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว...
25/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) เพื่อแจ้งความคืบหน้าและร่วมกำหนดแผนการดำเนินโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูงที่จะดำเนินการในจังหวัดน่าน ในระยะถัดไป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่...
25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่3/2564 ภายใต้โครงการ ...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่3/2564 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชียวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระส...
18/02/2021

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชียวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ Ms.Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator ประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารือการดำเนินการสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021) และวางแผนแนวทางการดำเนินงานของไทยสำหรับการประชุมดังกล่าว

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด “กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean OAE)” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เเละเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว...
11/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เเละเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวประจำสัป...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตร ไทย กับ FTA และ อาเซียน ปี 2563 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่2/2564 ภายใต้โครงการ “...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่2/2564 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระส...
09/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่คณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ครั้งที่ 47 (Committee on World Food Security Plenary: CFS47) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO/IFAD/WFP) ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ สำหรับการประชุม CFS ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดหัวข้อการประชุม คือ “สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ (Making a Difference in Food Security and Nutrition)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการที่ยั่งยืน

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 1
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625795881

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด