สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต องค์กรหลักของประเทศที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายด้านน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือ ONWR.

เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 46/2560 โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
- ต้องการให้การบริหารจัดการน้ำ ของประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน ของหน่วยงานด้านน้ำที่มีอยู่กว่า 30 หน่วยงานในปัจจุบัน
- ทำหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
- ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการวางรากฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
- สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งแผนงานเร่งด่วนและแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ Area Base
-ดำเนินการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ ที่มีเจ้าภาพกระจายในหลายหน่วยงาน โดยต้องการให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
-สทนช. จะเพิ่มบทบาท เพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สากล มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
-ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระดับภาค ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตรงตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
-ดำเนินการผลักดันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4
22/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 1
22/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 1

วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (สทนช.ภาค 3) เข้า...
22/09/2021

วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (สทนช.ภาค 3) เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม และนายพีรดนย์ จันทร์ธีระวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สทนช.ภาค 3 ทำหน้าที่เลขาฯ การประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการและผู้ร่วมสังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 49 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ความก้าวหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ความก้าวหน้าการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ปี 2566 และร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 2
22/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 2

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่กรุงเก่า ตรวจความพร้อมพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลากมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยซ้ำรอยปี 54 แน่นอน พร้อมเร่ง 9 ...
22/09/2021

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่กรุงเก่า ตรวจความพร้อมพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลาก
มั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยซ้ำรอยปี 54 แน่นอน
พร้อมเร่ง 9 แผนหลักบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยา

นายกฯ ตรวจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มนาเพชรบุรี ย้ำห่วงใยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นท...
22/09/2021

นายกฯ ตรวจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มนาเพชรบุรี ย้ำห่วงใยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ กำหนดแผนแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติ

วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบุรี โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวรายงานภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ การรับมือน้ำหลากตามมาตรการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
สำหรับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่บ่อยครั้ง กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเพชรให้ไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในอัตรา 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ ที่อำเภอเมือง น้ำส่วนที่เหลือจะถูกผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างฯ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีทั้งระบบ ที่ได้กำหนดแนวทางการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีออกสู่ทะเลอ่าวไทย ด้วยการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คลองส่งน้ำ และการขุดขยายคลอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่แต่ละครั้งว่า เพราะตนเองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ตั้งใจมารับฟังข้อมูลและรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยตรง รวมทั้งให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดแผนแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อความมั่นคงทางด้านน้ำในอนาคต โดยให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและลดผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากด้วย

นายกรัฐมนตรีกำชับในการเสนอของบประมาณจะต้องเป็นแผนงานที่ทำได้จริง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมทั้งวางแผนใช้งบประมาณแบบต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญในการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ส.ส. และประชาชนต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าให้กับภาคการเกษตรมากขึ้น .
ขอขอบคุณ
ภาพ/ข่าว จากสำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46100

Photos from กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ's post
22/09/2021

Photos from กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ's post

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 ก.ย. 64+  ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลา...
22/09/2021

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 ก.ย. 64
+ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือ น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง
+ ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 48,197 ล้าน ลบ.ม. (59%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 42,502 ล้าน ลบ.ม. (59%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 7 แห่ง (อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ ลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯแก่งกระจาน)
+ กอนช. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงวันที่ 21-25 ก.ย. 64 จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือดังนี้
 ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมใน 24 ชั่วโมง มากกว่า 90 มม. บริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่
 ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ รองรับน้ำหลากและเร่งระบายน้ำในแม่น้ำ โดยคลองชายทะเลพร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ 30% เพื่อรองรับฝนตกหนักในพื้นที่และน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน
 ปรับลดการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำในบริเวณพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมให้มากที่สุด และใช้อาคารชลศาสตร์จัดจราจรน้ำ พร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความสามารถใช้งานอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวกันบริเวณริมแม่น้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วม
 เตรียมพร้อมแผนรับมือสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที
 ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบรับทราบ รวมถึงเตรียมพร้อมการอพยพหากเกิดสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3
22/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
22/09/2021

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับ...
21/09/2021

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ เข้ารับมอบของที่ระลึกจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้สัมภาษณ์ผ...
21/09/2021

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว TNN ช่องหมายเลข 16 ในประเด็น ภาพรวมสถานการณ์น้ำปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางของพายุที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลากในพื้นที่ภาคกลาง

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (สทนช.ภาค 3) เข้า...
21/09/2021

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (สทนช.ภาค 3) เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และนายพีรดนย์ จันทร์ธีระวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สทนช.ภาค 3 ทำหน้าที่เลขาฯการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการและผู้ร่วมสังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 47 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ความก้าวหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ความก้าวหน้าการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ปี 2566 และร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 ก.ย. 64+  ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวั...
21/09/2021

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 ก.ย. 64
+ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
+ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือ น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง
+ ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 47,846 ล้าน ลบ.ม. (58%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 42,225 ล้าน ลบ.ม. (59%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 7 แห่ง (อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ ลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯแก่งกระจาน)
+ วานนี้ (20 ก.ย. 64) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มอบหมายพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2564 เพื่อบูรณาการวางแผนพัฒนา บริหารจัดการจัดสรรน้ำและวางแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดังนี้
 วางแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดจราจรน้ำตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
 บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม การใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลำคลอง
 การเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำจุดในพื้นที่เฝ้าระวัง
 ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออก ดังนี้
- จังหวัดฉะเชิงเทรา ลดยอดปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงสู่ตอนล่าง โดยเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายก และคลองบางขนาก พร้อมเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองรังสิตให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
- จังหวัดระยอง เร่งผลักดันน้ำสะสมในพื้นที่ออกสู่ทะเล โดยปรับเพิ่มการระบายน้ำประตูระบายน้ำหนองแหวน รวมทั้งบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
- จังหวัดปราจีนบุรี เร่งระบายน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง และลงสู่ทะเลอ่าวไทยตามลำดับ พร้อมตัดยอดน้ำโดยผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าทุ่งบางพลวงพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปราจีนบุรี ลดปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบน และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปี 65

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 21 กันยายน 2564
21/09/2021

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3
21/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3

วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 15.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมบันทึกเทป...
20/09/2021

วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 15.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมบันทึกเทปในรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชน จำนวน 2 ตอน ในประเด็น "สถานการณ์น้ำและภาพรวมการบริหารจัดการน้ำปัจจุบัน" และ "4 ปี ของ สทนช. กับการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ดำเนินรายการโดย คุณเชิงชาย หว่างอุ่น ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.05-16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) TV5 HD1 ช่องหมายเลข 1 หรือรับชมทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/TV5HD1/

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4
20/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 2
20/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 2

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 1
20/09/2021

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 1

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 1

วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (สทนช.ภาค 3) มอบห...
20/09/2021

วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (สทนช.ภาค 3) มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม นายพีรดนย์ จันทร์ธีระวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สทนช.ภาค 3 ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ร่วมสังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 44 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ความก้าวหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ความก้าวหน้าการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ปี 2566 และร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

วันนี้ (20 ก.ย. 64) พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะอ...
20/09/2021

วันนี้ (20 ก.ย. 64) พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบันของภาคตะวันออก ผลประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 รวมทั้งรายงานการเกิดอุทกภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พร้อมติดตามก้าวหน้าการจัดทำระบบทะเบียนแหล่งน้ำ (TWR) และระบบงบประมาณ (TWP)

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
20/09/2021

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

สทนช.เร่งพัฒนาลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง-ต้นน้ำพองลดท่วม-คลายแล้งสทนช.กำหนดเป้าแผนหลักบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน...
19/09/2021

สทนช.เร่งพัฒนาลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง-ต้นน้ำพอง
ลดท่วม-คลายแล้ง

สทนช.กำหนดเป้าแผนหลักบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง ย้ำมาตรการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตามโครงการแก้มลิงหนองทุ่ม แก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ และโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันนี้ (19 ก.ย. 64) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงหนองทุ่ม และแก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ว่า เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคือเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ำการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง ที่ สทนช.เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งมานาน โดยพบว่าแต่ละปีมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 3,700 ไร่ เสี่ยงภัยแล้ง 487,000 ไร่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ อาทิ การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การทำเกษตรกรรม การท่องเที่ยว คุณภาพของแหล่งน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำในพื้นที่ ซึ่งภายใต้การจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง และศึกษาความเหมาะสมโครงการ จะเน้นไปที่การบูรณาการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการในพื้นที่ศึกษา โดยปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแผนงานโคงการสำคัญเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านน้ำในพื้นที่ อาทิ โครงการบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนโดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน โครงการบรรเทาอุทกภัยและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลศักยภาพสูง

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดในภาคอีสานฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย ชัยภูมิ และหนองบัวลำภู ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์มีค่าต่ำกว่าปกติในช่วงฤดูฝน ทำให้ปริมาณการกักเก็บน้ำต่ำมาก และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงช่วงฤดูแล้ง ในปี 2563 ซึ่งพบว่าเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำกักเก็บต่ำที่สุดในรอบ 53 ปี ทำให้ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำไหลเข้าสู่ระบบประปาได้น้อย ต้องลดความดันการส่งน้ำเข้าสู่ระบบประปา จากสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้น” ดร.สมเกียรติ กล่าว

ดังนั้น จากปัจจัยข้างต้น สทนช. จึงต้องเร่งศึกษาการจัดทำแผนเพื่อลดผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากอย่างบูรณาการในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ หากจะพัฒนาให้ยั่งยืน ที่สำคัญจะเน้นบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้ได้ด้วยตนเอง ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีเป้าประสงค์ในการทำแก้มลิง หรือฝายขนาดต่างๆ เพื่อการบรรเทาภัยแล้งหรืออุทกภัยก็ดี เกิดความซ้ำซ้อนกันเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องวัถตุประสงค์ของแผนงาน ตัวชี้วัด พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ รวมไปถึงความซ้ำซ้อนของงบประมาณ ทำให้การบริหารจัดการงบประมาณไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อมีแผนหลักการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพองแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือสำคัญทำให้การจัดทำแผนงานด้านน้ำทุกระดับในพื้นที่มีทิศทางการพัฒนา มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสุดท้ายคือทำให้การแก้ไขและการบริหารจัดการด้านน้ำต่างๆ เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

เลขาธิการ สทนช. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังถือโอกาสติดตามผลสำเร็จโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางปี 2563 ที่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมขัง โดยเป็นการเก็บสะสมปริมาณน้ำ 2,600 ลบ.ม./ปี ไว้ในชั้นใต้ ซึ่ง สทนช. พร้อมให้การสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการเติมน้ำใต้ดินในระดับท้องถิ่น ให้กับพื้นที่ที่มีปัญหาอื่นๆ ได้นำไปขยายผลดำเนินการในรูปแบบเดียวกันด้วย.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
19 กันยายน 2564

ที่อยู่

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

องค์กรหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต:

วิดีโอทั้งหมด

เรื่องราวของเรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือ ONWR ก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 46/2560 โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ - บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน ของหน่วยงานด้านน้ำที่มีอยู่กว่า 40 หน่วยงานในปัจจุบัน - ทำหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ - ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 5. ยุทธด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6. ด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการวางรากฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน - สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งแผนงานเร่งด่วนและแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ Area Based -ดำเนินการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ ที่มีเจ้าภาพกระจายในหลายหน่วยงาน โดยต้องการให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ -สทนช. จะเพิ่มบทบาท เพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สากล มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ -ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1-4 ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตรงตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 -ดำเนินการผลักดันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ความสุขที่พ่อให้
#ความสุขที่พ่อให้
#ความสุขที่พ่อให้
มาหาพ่อ#ความสุขที่พ่อให้
#ความสุขที่พ่อให้ ❤🇹🇭
#ความสุขพ่อให้
#ความสุขที่พ่อให้
จัดสัมนา พร้อมที่พัก ' ⛅️เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท🌈 ' 💗 PACKAGE MEETING 💗 PACKAGE สัมนา เริ่มต้นเพียง 400.- / ท่าน 🎉Package A : HALF DAY WITH LUNCH ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางววัน เริ่ม 400.- / ท่าน 🎉Package B : HALF DAY WITH LUNCH & COFFEE BREAK ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง เริ่ม 500.- / ท่าน 🎉Package C : FULL DAY ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 เซ็ต เริ่ม 600.- / ท่าน -------------------------------------------------------------------- PACKAGE สัมนา พร้อม ห้องพัก เริ่มต้น 1,350.- / ท่าน 🎉WEEKDAYS [ Sun - Thu ] เริ่มต้น 1,350 บาท / ท่าน 😮Special Promotion สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ ข้าราชการ ที่มาสัมนาพร้อมที่พัก ลดทันที 20%🤩 * โปรโมชั่นเฉพาะ WEEKDAYS [ Sun - Thru ] เท่านั้น ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi 🎉WEEKENDS [ Fri - Sat ] เริ่มต้น 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi Check In : 12.00 PM Check Out : 12.00 PM 📍999 หมู่ 9 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 📞 094-894-9144
หน่วยงานราชการ สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ http://www.onwr.go.th/ โทร 02-5219140
น้ำคือชีวิตช่วยทีครับ https://www.facebook.com/100001378525306/posts/1990593607663237?sfns=mo
ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 (กรณีมีชีวิต) รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 (กรณีมีชีวิต) เมื่อครบสัญญารับเงินก้อนใหญ่ 638% รวมรับสูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (กรณีมีชีวิต) #ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น #ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี * ไม่ต้องตรวจสุขภาพ * ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ * อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 75 ปี * ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี * ทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาท * ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น * เบี้ยประกันภัยงวดรายปี 1,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ * ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้
ขออนุญาตรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเวียลเวง พื้นที่บ้านหนองสระ หมู่๑๖ ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ณ ปัจจุบัน(25/01/62) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-796-2656 อบต.มานะ เกษรัมย์