สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรหลักของประเทศที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายด้านน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือ ONWR. เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 46/2560 โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ - ต้องการให้การบริหารจัดการน้ำ ของประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน ของหน่วยงานด้านน้ำที่มีอยู่กว่า 30 หน่วยงานในปัจจุบัน - ทำหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ - ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการวางรากฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน - สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งแผนงานเร่งด่วนและแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ Area Base -ดำเนินการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ ที่มีเจ้าภาพกระจายในหลายหน่วยงาน โดยต้องการให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ -สทนช. จะเพิ่มบทบาท เพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สากล มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ -ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระดับภาค ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตรงตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ -ดำเนินการผลักดันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4
27/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3
27/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 2
27/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 2

27/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ ป่า ภูเขาที่สูงใหญ่ ต้องใช้พลังและศรัทธา ผ่านอุปสรรคนานา ต้องใช้เวลาและความอดทน ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ความเคลื่อนไหว สทนช.สทนช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย
27/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.

สทนช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอ...
27/11/2020

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายพีรดนย์ จันทร์ธีระวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 (สทนช.ภาค 3) ทำหน้าที่เลขานุการ ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร คณะอนุกรรมการฯ และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ กนช.ครั้งที่ 3/2563 และพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและมาตรการรองรับ รวมทั้งร่วมพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัด

“พลเอก ประวิตร” ห่วงสถานการณ์น้ำภาคใต้สั่งคณะอนุฯน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือพลเรือโท ธนพล วิชัยลักขณา ประธานอนุ...
27/11/2020

“พลเอก ประวิตร” ห่วงสถานการณ์น้ำภาคใต้
สั่งคณะอนุฯน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือ

พลเรือโท ธนพล วิชัยลักขณา ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4 (สทนช.ภาค 4) คณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

พลเรือโท ธนพล กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่ 25-28 พ.ย. 63 ในพื้นที่ภาคใต้ จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ประกอบกับ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (One Map) พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. 63 ได้แก่ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำตาปี ต.ท่าข้ามและต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี คลองชะอวด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา คลองอู่ตะเภา ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา และแม่น้ำปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นอกจากนี้เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ยังมีปริมาณฝนตกสูงสุดถึง 134 มิลลิเมตร

ดังนั้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สำคัญของภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และการเตรียมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ภาคใต้ที่ กปภ. ได้ชี้เป้าไว้ รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการน้ำบริเวณพรุควนเคร็งและพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นข้อห่วงใยของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กนช. ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการดูแลจากรัฐบาลทั้งด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ณ วันที่ 27 พ.ย. 63 มีปริมาณน้ำใช้การรวมอยู่ที่ 3,575 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 56% ส่วนแหล่งน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีปริมาตรน้ำเก็บกักเกินกว่า 100% โดยมีแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำคลองหยา อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง อ่างเก็บน้ำบางวาด และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ในส่วนภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงฤดูแล้ง ปี 63/64 ปริมาตรน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พ.ย. 63 อยู่ที่ 3,006 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การปัจจุบันอยู่ที่ 3,050 ล้าน ลบ.ม. แผนการระบายน้ำทั้งฤดูแล้ง ปี 63/64 อยู่ที่ 2,158 ล้าน ลบ.ม. ผลการระบายน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 174 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบผลการระบายกับแผนคิดเป็น 8% โดยมีอ่างเก็บน้ำบางลางเพียงแห่งเดียวที่มีการระบายน้ำมากกว่าแผนอยู่ที่ 16.12 ล้าน ลบ.ม.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้คณ...
27/11/2020

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำท่าจีน และรับทราบขอบเขต บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 88/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน และผลการประชุมหารือภารกิจตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 ด้วย

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4
27/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 4

สรุปข่าวที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประจำวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563* เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามข่า...
27/11/2020

สรุปข่าวที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประจำวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
* เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประจำวัน ได้มีแหล่งในการสืบค้นข้อมูล โดยข่าวที่นำมาเผยแพร่ เป็นข่าวที่อยู่ในระบบบริการติดตามข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บอกรับเป็นสมาชิก

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
27/11/2020

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
27/11/2020

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3
27/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะ...
26/11/2020

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายพีรดนย์ จันทร์ธีระวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3) (สทนช.ภาค 3) ทำหน้าที่เลขานุการ ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดหนองคายและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 37 คน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ กนช. ครั้งที่ 3/2563 และพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและมาตรการรองรับ รวมทั้งร่วมพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดหนองคาย ด้วย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ's cover photo
26/11/2020

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ's cover photo

วันนี้ (26 พ.ย. 63) นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการป...
26/11/2020

วันนี้ (26 พ.ย. 63) นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2563 สรุปผลรายงานการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ภายใต้คณะทำงาน แผนแม่บทการพัฒนาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล และลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง แผนหลักป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมื่อพัทยา จ.ชลบุรี แผนหลักการจัดการน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯ โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2564 และแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

พลเอก ประวิตร ย้ำท่าทีไทยในเวทีคณะมนตรี 4 ชาติสมาชิกน้ำโขงร่วมพัฒนาแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน ป้องผลกระทบข้ามพรมแดน   วันนี...
26/11/2020

พลเอก ประวิตร ย้ำท่าทีไทยในเวทีคณะมนตรี 4 ชาติสมาชิกน้ำโขง
ร่วมพัฒนาแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน ป้องผลกระทบข้ามพรมแดน

วันนี้ (26 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงในโอกาสร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2563 รองประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา อาทิ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมในฐานะผู้แทนไทยสำรองในคณะมนตรี คณะกรรมธิการแม่น้ำโขง ผู้แทนกรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ว่า ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การดูแลประชาชนในภูมิภาค และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นในลุ่มน้ำโขง ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสู่พัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ในช่วง 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแม่น้ำโขงสายประธาน ก่อให้เกิดความผันผวนของระดับน้ำ และส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งไทยตระหนักถึงความร่วมมืออย่างดีจากประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา ประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา และองค์กรนานาชาติเพื่อตอบสนอง “การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง” รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันประโยชน์จากการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสะอาด อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และที่สำคัญคือการลดผลกระทบข้ามพรมแดน และเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในทุกระดับทั้งภายในและระดับภูมิภาคจะเป็นโอกาสและความท้าท้ายให้ MRC เป็นแกนกลางเชื่อมโยงประชากร สายน้ำและวัฒนธรรมผลักดันให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแห่งมิตรภาพและสันติภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผ่านกลไกการเจรจาหารือบนหลักการสำคัญที่ว่า “ภายใต้สายน้ำเดียวกัน สายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง สายน้ำแห่งมิตรภาพและสันติภาพ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมวันนี้ มีมติเห็นชอบ 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขงระยะ 10 ปี (ปี 2564 - 2573) และแผนยุทธศาสตร์องค์กรคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) ซึ่งจะเป็นกำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขงช่วง 10 ปีข้างหน้า เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง โดยจะมีการเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ รักษานิเวศ การเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือกับ 6 ประเทศแม่น้ำโขง 2.แผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในปี 2564 – 2565 ซึ่งไทยเสนอให้คณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกำกับดูแลและให้คำแนะนำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ ความจำเป็นและกิจกรรม 3.แผนยุทธศาสตร์การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2564 - 2568 จะช่วยพัฒนากลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและจัดลำดับความสำคัญในการเสริมสร้างการคุ้มครองสินทรัพย์สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และ 4.แผนแม่บทการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ซึ่งสอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำโขงระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังร่วมเป็นสักขีพยาน
พิธีลงนามความตกลงเรื่องเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) ผ่านการประชุมทางไกล ระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) กับรัฐบาลแฟลนเดอร์ (Government of Flanders) ซึ่งเป็นรัฐบาลของส่วนภูมิภาคแฟลนเดอร์ในเบลเยี่ยม ที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ในฐานะประเทศหุ้นส่วนการพัฒนากับทาง MRC โดยรัฐบาลแฟลนเดอร์จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมมือกับ MRC ในเรื่องเกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาที่รัฐบาลแฟลนเดอร์มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการเรื่องการจัดการน้ำในภูมิภาคแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและการค้าระหว่างไทยกับรัฐบาลแฟลนเดอร์ในอนาคตด้วย
....................................................

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
26 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ's cover photo
26/11/2020

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ's cover photo

ความเคลื่อนไหว สทนช.
26/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3
26/11/2020

ความเคลื่อนไหว สทนช.ภาค 3

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
26/11/2020

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

วันนี้ (26 พ.ย. 63) นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563-2564 ภายใต้คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดทำแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563-2564 และวิธีการจัดส่งข้อมูล ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
26/11/2020

สรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี และเสด็จเยี่ยมประชาชน 🙏🇹🇭 ]
.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จถึงพระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเสร็จพิธี ทรงพระดำเนินทักทายประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯ รับเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#ทรงพระเจริญ
#รับเสด็จ
#สวนลุม

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
26/11/2020

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (25 พ.ย. 63) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธาน...
25/11/2020

วันนี้ (25 พ.ย. 63) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมด้วยผู้บริหาร สทนช. กลุ่มที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการกำกับด้านวิชาการและเทคนิค รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กรมทางหลวง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากกลุ่มที่ปรึกษาได้นำเสนอในประเด็นต่าง ๆ ของการศึกษาลุ่มน้ำที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน อาทิ ด้านอุตุอุทกวิทยา ซึ่งมีการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำหลาก ด้านการศึกษาภัยแล้ง ซึ่งมีการศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการใช้น้ำ ด้านการศึกษาน้ำท่วม ทั้งสภาพปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์จากแบบจำลอง ด้านผังเมือง ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงลุ่มน้ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น โดยคณะกรรมการกำกับฯ และผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย พร้อมมอบข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มที่ปรึกษาได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดทำรายงานต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณารายงานสรุปผลการจัดปฐมนิเทศโครงการ และหารือถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ พื้นที่ในการศึกษา ประกอบด้วย แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย ห้วยตะเพิน ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง คลองบางสองร้อย คลองบางเตย ห้วยอ่างทอง มีความยาวลำน้ำที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 906 กิโลเมตร

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเรื่อง  เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม ฉบับที่ 17/2563
25/11/2020

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม
ฉบับที่ 17/2563

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม
ฉบับที่ 17/2563

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (One Map) พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำตาปี ตำบลท่าข้าม และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลองชะอวด ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คลองอู่ตะเภา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และแม่น้ำปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ที่อยู่

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

องค์กรหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

เรื่องราวของเรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือ ONWR ก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 46/2560 โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ - บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน ของหน่วยงานด้านน้ำที่มีอยู่กว่า 40 หน่วยงานในปัจจุบัน - ทำหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ - ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 5. ยุทธด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6. ด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการวางรากฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน - สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งแผนงานเร่งด่วนและแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ Area Based -ดำเนินการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ ที่มีเจ้าภาพกระจายในหลายหน่วยงาน โดยต้องการให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ -สทนช. จะเพิ่มบทบาท เพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สากล มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ -ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1-4 ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตรงตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 -ดำเนินการผลักดันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จัดสัมนา พร้อมที่พัก ' ⛅️เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท🌈 ' 💗 PACKAGE MEETING 💗 PACKAGE สัมนา เริ่มต้นเพียง 400.- / ท่าน 🎉Package A : HALF DAY WITH LUNCH ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางววัน เริ่ม 400.- / ท่าน 🎉Package B : HALF DAY WITH LUNCH & COFFEE BREAK ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง เริ่ม 500.- / ท่าน 🎉Package C : FULL DAY ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 เซ็ต เริ่ม 600.- / ท่าน -------------------------------------------------------------------- PACKAGE สัมนา พร้อม ห้องพัก เริ่มต้น 1,350.- / ท่าน 🎉WEEKDAYS [ Sun - Thu ] เริ่มต้น 1,350 บาท / ท่าน 😮Special Promotion สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ ข้าราชการ ที่มาสัมนาพร้อมที่พัก ลดทันที 20%🤩 * โปรโมชั่นเฉพาะ WEEKDAYS [ Sun - Thru ] เท่านั้น ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi 🎉WEEKENDS [ Fri - Sat ] เริ่มต้น 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi Check In : 12.00 PM Check Out : 12.00 PM 📍999 หมู่ 9 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 📞 094-894-9144
หน่วยงานราชการ สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ http://www.onwr.go.th/ โทร 02-5219140
น้ำคือชีวิตช่วยทีครับ https://www.facebook.com/100001378525306/posts/1990593607663237?sfns=mo
ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 (กรณีมีชีวิต) รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 (กรณีมีชีวิต) เมื่อครบสัญญารับเงินก้อนใหญ่ 638% รวมรับสูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (กรณีมีชีวิต) #ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น #ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี * ไม่ต้องตรวจสุขภาพ * ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ * อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 75 ปี * ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี * ทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาท * ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น * เบี้ยประกันภัยงวดรายปี 1,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ * ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้
ขออนุญาตรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเวียลเวง พื้นที่บ้านหนองสระ หมู่๑๖ ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ณ ปัจจุบัน(25/01/62) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-796-2656 อบต.มานะ เกษรัมย์
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ
#สายน้ำของพระราชา​