สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

23/12/2021

กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์!!! 1 มกราคม 2565 ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4 พร้อมเริ่ม!!! เดินหน้าอบรมและทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องมีการขนส่งไปทั่วทั้งประเทศ เพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานของประชาชน ซึ่งหากระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุของความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ การที่ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมไปถึงแนวทางวิธีการในการระงับความเสี่ยงและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหล จึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายได้อีกทางหนึ่ง
.
ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยกำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภท (ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด, ประเภทที่ 2 ก๊าซ, ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ, ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส์, ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ, ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี, ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน และประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ซึ่งการจะได้รับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายนั้น ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย
.
โดยมีหลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
-หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกประเภท ต้องผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกคน
-และหลักสูตรพิเศษ จำนวน 3 หลักสูตร สำหรับผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ขับรถวัตถุอันตรายประเภทที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ประกอบด้วย หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์, หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด และหลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายมีลักษณะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเพื่อให้สะดวกต่อการพกพา มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ขับรถวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายต้องตระหนักและไม่ยินยอมให้พนักงานขับรถซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ท.4) และหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด รวมถึงต้องมีเอกสารการขนส่งอยู่ในรถตลอดการขนส่ง ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย
----------------------------------

Photos from สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก's post
29/11/2021

Photos from สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก's post

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
17/11/2021

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง

** ประกาศ ** // กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาพิจรณา พักใช้หรือเพ...
14/11/2021

** ประกาศ **

// กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาพิจรณา พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

// ระเบียบ ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564
ลิงค์เอกสาร https://drive.google.com/file/d/1T6MIIGrajO5-KdhV83lDVikExI7VYOrz/view

// ระเบียบ ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564
ลิงค์เอกสาร https://drive.google.com/file/d/1X-7LD4RSmys9vkMoBCDakxND8x7VXgKK/view

** ประกาศ **

// กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาพิจรณา พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

// ระเบียบ ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564
ลิงค์เอกสาร https://drive.google.com/file/d/1T6MIIGrajO5-KdhV83lDVikExI7VYOrz/view

// ระเบียบ ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564
ลิงค์เอกสาร https://drive.google.com/file/d/1X-7LD4RSmys9vkMoBCDakxND8x7VXgKK/view

เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
09/11/2021

เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง

ประกาศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มป...
02/11/2021

ประกาศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1oP4XhEMZcXZ7lZ5Cc6rTx2Du-icPTX7e/view?usp=sharing

เอกสารเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลิงค์
https://drive.google.com/file/d/13QULCBeZCbUqhCCZvmIwVtkWB0p_91BJ/view?usp=sharing

20/10/2021

21-22 ตุลาคม 2564
เป็นวันหยุดราชการ
ตามมติ ครม.

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือ สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี ท...
17/10/2021

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือ สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี ที่ประกอบอาชีพใน 29 จังหวัด ตามประกาศ ศบค. ย้ำ!!! จองคิวลงทะเบียน วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) แบ่งเป็น ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) และการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน) บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ ทั้งนี้ จะเปิดให้จองคิวลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
----------------------------------

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือ สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี ที่ประกอบอาชีพใน 29 จังหวัด ตามประกาศ ศบค. ย้ำ!!! จองคิวลงทะเบียน วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) แบ่งเป็น ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) และการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน) บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ ทั้งนี้ จะเปิดให้จองคิวลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
----------------------------------

***เปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ***
05/10/2021

***เปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ***

***เปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ***

23/09/2021

24 กันยายน 2564 หยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
13/09/2021

ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. นี้ ห้ามพลาด‼ 🕑 เวลา 14.00-16.00 น. DGA 🔴 Live จัดงาน Virtual Seminar 🎉 เปิดตัว 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' ...
10/09/2021

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. นี้ ห้ามพลาด‼ 🕑 เวลา 14.00-16.00 น. DGA 🔴 Live จัดงาน Virtual Seminar 🎉 เปิดตัว 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' 🤳 ที่จะมาเป็นทางลัดให้คุณเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกช่วงวัย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ในแอปฯ เดียว
โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 🎙 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎙 มาเล่าให้ฟังถึง แอปฯ ทางรัฐว่า เป็นแอปฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมบริการรัฐมาไว้ในแอปฯ เดียวเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ในแบบ New Normal ช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายบิล หรือติดตาม สถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ
ซึ่งภายในงานมีการเสวนาออนไลน์ 👨‍💼 ภายใต้หัวข้อ “ทางรัฐ แอปฯเดียวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย” โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานรัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, กรมการปกครอง, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
💁‍♂️ สามารถเลือกช่องทางรับชมได้ที่
Facebook 👉 https://www.facebook.com/DGAThailand
YouTube 👉 https://www.youtube.com/dgathailand
Facebook 👉 https://www.facebook.com/bangkokbiznews
Facebook 👉 https://www.facebook.com/SpringNewsonline
Facebook 👉 https://www.facebook.com/thansettakij
และ Line official account 👉 Spring News
#ทางรัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA #สำนักงานกพร #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. นี้ ห้ามพลาด‼ 🕑 เวลา 14.00-16.00 น. DGA 🔴 Live จัดงาน Virtual Seminar 🎉 เปิดตัว 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' 🤳 ที่จะมาเป็นทางลัดให้คุณเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกช่วงวัย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ในแอปฯ เดียว
โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 🎙 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎙 มาเล่าให้ฟังถึง แอปฯ ทางรัฐว่า เป็นแอปฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมบริการรัฐมาไว้ในแอปฯ เดียวเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ในแบบ New Normal ช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายบิล หรือติดตาม สถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ
ซึ่งภายในงานมีการเสวนาออนไลน์ 👨‍💼 ภายใต้หัวข้อ “ทางรัฐ แอปฯเดียวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย” โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานรัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, กรมการปกครอง, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
💁‍♂️ สามารถเลือกช่องทางรับชมได้ที่
Facebook 👉 https://www.facebook.com/DGAThailand
YouTube 👉 https://www.youtube.com/dgathailand
Facebook 👉 https://www.facebook.com/bangkokbiznews
Facebook 👉 https://www.facebook.com/SpringNewsonline
Facebook 👉 https://www.facebook.com/thansettakij
และ Line official account 👉 Spring News
#ทางรัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA #สำนักงานกพร #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำ...
01/09/2021

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เน้น!!! มาตรการสาธารณสุข ลดขั้นตอน จำกัดจำนวนคน จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น สำหรับผู้เคยจองคิวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้สิทธิจองคิวใหม่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ทั้งนี้ การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

ในส่วนของมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน 2.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่ง เปิดให้บริการปกติ โดยการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับ ในส่วนของการตรวจสภาพรถ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพตามรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม ทั้งนี้ ยังคง “งดการออกหน่วยเคลื่อนที่” ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) หรือศูนย์บริการร่วม ส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
----------------------------------

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เน้น!!! มาตรการสาธารณสุข ลดขั้นตอน จำกัดจำนวนคน จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น สำหรับผู้เคยจองคิวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้สิทธิจองคิวใหม่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ทั้งนี้ การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

ในส่วนของมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน 2.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่ง เปิดให้บริการปกติ โดยการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับ ในส่วนของการตรวจสภาพรถ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพตามรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม ทั้งนี้ ยังคง “งดการออกหน่วยเคลื่อนที่” ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) หรือศูนย์บริการร่วม ส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
----------------------------------

ที่อยู่

ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623329688

เว็บไซต์

http://www.dlt.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่า ถ้าไปวันที่จองแต่ไปก่อนเวลาได้ไหมครับ จะได้ทำทันทีหรือต้องรอถึงเวลาที่จอง #ขอบคุณครับ
ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้างครับ ของเก่าเป็น5ปี
QR CODE อันนี้ กดเข้าอ่านไม่ได้ครับ ต้อง ติดต่ออย่างไร เพื่อทราบว่าเรื่องผ่านแล้ว
สอบถามค่ะอบรมใบขับขี่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ไปถ่ายรูปทำบัตรรับใบขับขี่ จองคิวในแอพไปแล้ว ตรงกับวันที่ 19 กรณีนี้ต้องจองใหม่หรือ แต่เอาภาพหน้าจอที่แคปไว้ไปยื่นวันอื่นได้คะ
จองคิวต่อใบอนุญาตเก็บค่าโดยสาร
ถ้าทำใบขับขี่หายแล้วไปทำใหม่เลยวันนี้เราสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้เลยมั้ยคับ เพราะใบขับขี่ก็ใกล้จะขาดคับ
สวัสดีค่ะ รบกวนขออนุญาตสอบถามเนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ทั้ง 4 สาย ติดต่อไม่ได้เลย รถยนต์ในนามบริษัท ใบคู่มือจดทะเบียน รถยนต์เต็ม แต่เดิมบริษัท ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพค่ะ ต่อมา บริษัท ได้เปลี่ยนอยู่เป็น สมุทรปราการ แต่ยังคงต้อง ป้ายทะเบียนกรุงเทพอยู่ ให้ดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 รับชำระภาษีรถด้วยระบบตู้ kiosk รถยนต์(เก๋ง)(กระบะ) จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 7ปี รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ชำระด้วยแอปฯของทุกธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต🚖🚖🛵🚐🚘🏍🏍🏍🛵🛵🛵🚚🚚
ขอบคุณ🙏🙏เจ้าหน้าที่ขนส่งพื้นที่ 3 ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำบริการด้านต่ออายุใบขับขี่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่องเบอร์ 9 ครับ ขอขอบคุณจากใจครับผม😊🙂🤗
ระบบกากมากครับ ระบบก็ล่ม คนรอเป็นล้าน ทำงานกันช้ามาก เสียเวลาจัดๆ
เมื่อวาน(8มิ.ย63)ดิฉันได้มาติดต่อเรื่ิองต่อภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนบุคคล​ รู้สึกประทับใจเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการกรมขนส่ง#คุณเรณู​ อ่อนคล้าย​ #ถ้าจำไม่ผิด​ ปกติเวลาไปติดต่อราชการที่ใดใดไม่เคยประทับใจเพราะคุณเธอทั้งหลายไม่ใส่ใจว่าประชาชนจะมารอกันมากมายเพียงใด​ #เอาที่สบายใจพวกเธอ​ โอ้ละเหนอลอยลมตามใจพวกเธอจริงจริงพบเจอประจำ#​ ขอชื่นชมคุณเรณูเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการไทยมีหัวใจบริการเพื่อประชาชน​ จัดคิวจัดส่งอย่างรวดเร็วเรียกเบอร์คิวไม่รอคอมพิวเตอร์แต่อย่างไร??? เพราะบางทีคิวที่บอร์ดไม่ไปไหนค้างนานแสนนานกระไร​ มิฉะนั้นเมื่อวานสี่โมงเย็น(16.00น.)คงไม่ได้ไปไหนกว่าจะถึงบ้านเจียนตลาดวายนะเอย#คนดีต้องชื่นชมสังคมจึงเจริญ#🙏👍
สวัสดีครับ ผมอยากจะร้องขอความเห็นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ กับพวกที่ชอบก่อกวน การขับขี่ อาจทพให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ กับพวกคนชนิดนี้ ขับแบบไม่สนใจใครว่าจะเป็นยังไง เบื่อมากไปครับ เจอทุกวันไอ้พวกควันดำ เวลาต่อภาษี จ้างต่อ พอจ่างต่อแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ละครับ ตัวทำลาย แย่มากไปครับ