สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ผู้ที่ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองบรรทุกวัตถ...
15/11/2020

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ที่ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองบรรทุกวัตถุอันตราย โดยสามารถขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

"ประกาศ"!!ท่านที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น Dlt Smart Queue ไว้ในวันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งต...
02/10/2020

"ประกาศ"!!
ท่านที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น Dlt Smart Queue ไว้ในวันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่รัฐบาลประกาศเป้นวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ดำเนินการดังนี้
1.การจองคิวสอบใหม่ หรือใบอนุญาตขับรถขาดเกิน 1ปี
-ไม่ต้องจองคิวใหม่ ให้สิทธิ์การจองเดิม
-นำหน้าจอหรือเอกสารการจองที่ได้จองไว้มาแสดงในวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์ ภายในเดือนที่ท่านจองและตามช่วงเวลาที่ได้จองไว้ เช่น จองไว้ 20 พ.ย. 2563 เวลา 07.30-08.30 น. ท่านสามารถมาในวันราชการ (จันทร์ พุธ ศุกร์) ใดก็ได้ในเดือน พ.ย. 2563 เวลา 07.30-08.30 น. ยกเว้น วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 และ จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 ปิดห้องอบรม
2.การจองต่ออายุ,สูญหาย,ใบอนุญาติระหว่างประเทศ
-ไม่ต้องจองคิวใหม่ ให้สิทธิ์การจองเดิม
-นำหน้าจอหรือเอกสารการจองที่ได้จองไว้มาแสดงภายในเดือนที่ท่านจองและตามช่วงเวลาที่ได้จองไว้ เช่น จองไว้ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ท่านสามารถมาในวันราชการใดก็ได้ในเดือน ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง (จ้างเหมาบริการรายบุคคล) ตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่าง" ตามโคร...
28/09/2020

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง (จ้างเหมาบริการรายบุคคล) ตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่าง" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง (จ้างเหมาบริการรายบุคคล) ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" ตามโค...
28/09/2020

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง (จ้างเหมาบริการรายบุคคล) ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ตามโครงการเพิ่ม...
24/09/2020

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามโครงการสนับส...
24/09/2020

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการสนับสน...
18/09/2020

ประกาศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับสมัคร "พนักงานขับรถ"
เอกสารใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1hzS2K4FaoZbgilXxqFAP6CbYDeIgD2jC/view?usp=sharing

เอกสารเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1baSPTg9tmN8JccOptqH_-MmDp_Jq5ajq/view?usp=sharing

ประกาศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มป...
18/09/2020

ประกาศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัคร "ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ"

เอกสารใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1fhIzFV7a7odj9o_So-0vNIdaIM04cqlz/view?usp=sharing

เอกสารเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1QhyDQtTdwiTTVh7ryKulawfsa7mBss_I/view?usp=sharing

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! บริการดิจิทัลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (...
28/08/2020

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! บริการดิจิทัลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax พิเศษ!!! ฟรีค่าจัดส่ง 3 เดือน สำหรับผู้ที่ชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชันและเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยกรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งสามารถเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำรายการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันและเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax แล้วจำนวน 16,858 ครั้ง มีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันแล้วจำนวน 295 ราย และมีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 156 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2563) ในขณะที่สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครของเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีทั้งสิ้น 511,650 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 จำนวนทั้งสิ้น 404,125 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 67,377 คัน ส่วนการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 27,327 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 10,909 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,432 คัน โทรศัพท์มือถือมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน 477 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คัน กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี 2 ช่องทางใหม่ ได้แก่ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS (Link: https://apple.co/3iAx6Dd) และแอนดรอยด์ (Link: https://bit.ly/2XXQLVT)
----------------------------------

24/08/2020

ประชาสัมพันธ์
กรณีการจองคิวไว้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการดังนี้
1. จองสอบใหม่​ หรือจองขาดเกิน1ปีขึ้นไป ให้มาได้ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของเดือนกันยายน 2563 ตามเวลาเดิม 7.30-8.30 ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 (เนื่องจากปิดห้องอบรม)
2.จองต่ออายุไว้ ให้มาได้ทุกวันทำการของเดือนกันยายน 2563 ตามช่วงเวลาการจองเดิม
*** โดยให้แสดงหลักฐานหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหลักฐานการจองอื่นที่เคยจองไว้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563

13/08/2020

หมายเลขโทรศัพท์ เพิ่มเติ่ม
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
02-3329688
02-3329689
02-3329691
02-3329694

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3's cover photo
01/08/2020

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3's cover photo

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประ...
22/07/2020
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ | ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๓
https://web.ocsc.go.th/forking/

   ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน...

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3's cover photo
02/07/2020

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3's cover photo

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
20/06/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

วันนี้ (19 มิ.ย.63) ณ โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน (D-1 Driving School) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทาบก นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายธนะ คมน์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน (D-1 Driving School) ก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ในวันที่ 22 มิถุนายน นี้

โดยกรมการขนส่งทางบกกำชับโรงเรียนสอนขับรถต้องมีการจัดจุดให้บริการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและสมุดบันทึกข้อมูลการเข้าออกในกรณีที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องอบรมโต๊ะ เก้าอี้ รถฝึกหัดขับรถห้องน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลพร้อมจัดที่นั่งพักคอย ภายในห้องอบรม ห้องทดสอบ จัดที่นั่งเว้นระยะที่นั่งห่างประมาณ 1 เมตร ตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
12/06/2020

ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3
05/06/2020

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3

สรุปการเปิดให้บริการใบขับขี่
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม📍ผู้จองคิวไว้แล้ว 📍
ช่วงที่ 1️⃣ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
การดำเนินการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เช่น ต่อ2ปีเป็น5ปี ใบขับขี่หาย อบรมออนไลน์แล้ว ใบขับสากล เป็นต้น
ช่วงที่ 2️⃣ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เปิดเพิ่มเติมกระบวนงานที่ต้องอบรมที่สำนักงาน

👆ผู้ที่เคยจองแล้วตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่ 6 - 30 มิ.ย. 63
ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/

กลุ่ม 🚨ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน
✨จองคิวได้ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
📲ผ่านแอป DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO
หรือ https://gecc.dlt.go.th

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามทางอินบ็อกซ์ (INBOX)

----------------------------------------------------------

"ข่าวประชาสัมพันธ์"

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน ช่วงแรก เสี่ยงน้อยไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เริ่ม 8 มิถุนายน 2563 ส่วนการขอใหม่ ขาดต่อเกิน 1 ปี โรงเรียนสอนขับรถ เริ่ม 22 มิถุนายน 2563 ย้ำ!!! ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น สำหรับผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเบื้องต้นได้มีการประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการ ดังนี้ ช่วงแรก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน และช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

ช่วงแรก เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน
(1) การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
(2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
(4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
(6) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
(7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
(9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
(10) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
(11) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้
ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้
(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือการกลับมาของโรครอบที่ 2 ในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกมีการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการในวิถีใหม่ New Normal เพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งยังให้สำนักงานขนส่งที่มีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และตามวิถีใหม่ New Normal For Driving School โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีการจำกัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
----------------------------------

สรุปการเปิดให้บริการใบขับขี่แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่ม📍ผู้จองคิวไว้แล้ว 📍ช่วงที่ 1️⃣ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไปการดำเนินการ...
05/06/2020

สรุปการเปิดให้บริการใบขับขี่
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม📍ผู้จองคิวไว้แล้ว 📍
ช่วงที่ 1️⃣ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
การดำเนินการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เช่น ต่อ2ปีเป็น5ปี ใบขับขี่หาย อบรมออนไลน์แล้ว ใบขับสากล เป็นต้น
ช่วงที่ 2️⃣ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เปิดเพิ่มเติมกระบวนงานที่ต้องอบรมที่สำนักงาน

👆ผู้ที่เคยจองแล้วตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่ 6 - 30 มิ.ย. 63
ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/

กลุ่ม 🚨ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน
✨จองคิวได้ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
📲ผ่านแอป DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO
หรือ https://gecc.dlt.go.th

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามทางอินบ็อกซ์ (INBOX)

----------------------------------------------------------

"ข่าวประชาสัมพันธ์"

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน ช่วงแรก เสี่ยงน้อยไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เริ่ม 8 มิถุนายน 2563 ส่วนการขอใหม่ ขาดต่อเกิน 1 ปี โรงเรียนสอนขับรถ เริ่ม 22 มิถุนายน 2563 ย้ำ!!! ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น สำหรับผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเบื้องต้นได้มีการประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการ ดังนี้ ช่วงแรก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน และช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

ช่วงแรก เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน
(1) การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
(2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
(4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
(6) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
(7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
(9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
(10) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
(11) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้
ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้
(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือการกลับมาของโรครอบที่ 2 ในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกมีการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการในวิถีใหม่ New Normal เพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งยังให้สำนักงานขนส่งที่มีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และตามวิถีใหม่ New Normal For Driving School โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีการจำกัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
----------------------------------

ที่อยู่

ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023314805

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่า ถ้าไปวันที่จองแต่ไปก่อนเวลาได้ไหมครับ จะได้ทำทันทีหรือต้องรอถึงเวลาที่จอง #ขอบคุณครับ
ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้างครับ ของเก่าเป็น5ปี
QR CODE อันนี้ กดเข้าอ่านไม่ได้ครับ ต้อง ติดต่ออย่างไร เพื่อทราบว่าเรื่องผ่านแล้ว
สอบถามค่ะอบรมใบขับขี่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ไปถ่ายรูปทำบัตรรับใบขับขี่ จองคิวในแอพไปแล้ว ตรงกับวันที่ 19 กรณีนี้ต้องจองใหม่หรือ แต่เอาภาพหน้าจอที่แคปไว้ไปยื่นวันอื่นได้คะ
จองคิวต่อใบอนุญาตเก็บค่าโดยสาร
ถ้าทำใบขับขี่หายแล้วไปทำใหม่เลยวันนี้เราสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้เลยมั้ยคับ เพราะใบขับขี่ก็ใกล้จะขาดคับ
สวัสดีค่ะ รบกวนขออนุญาตสอบถามเนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ทั้ง 4 สาย ติดต่อไม่ได้เลย รถยนต์ในนามบริษัท ใบคู่มือจดทะเบียน รถยนต์เต็ม แต่เดิมบริษัท ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพค่ะ ต่อมา บริษัท ได้เปลี่ยนอยู่เป็น สมุทรปราการ แต่ยังคงต้อง ป้ายทะเบียนกรุงเทพอยู่ ให้ดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 รับชำระภาษีรถด้วยระบบตู้ kiosk รถยนต์(เก๋ง)(กระบะ) จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 7ปี รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ชำระด้วยแอปฯของทุกธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต🚖🚖🛵🚐🚘🏍🏍🏍🛵🛵🛵🚚🚚
ขอบคุณ🙏🙏เจ้าหน้าที่ขนส่งพื้นที่ 3 ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำบริการด้านต่ออายุใบขับขี่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่องเบอร์ 9 ครับ ขอขอบคุณจากใจครับผม😊🙂🤗
ระบบกากมากครับ ระบบก็ล่ม คนรอเป็นล้าน ทำงานกันช้ามาก เสียเวลาจัดๆ
เมื่อวาน(8มิ.ย63)ดิฉันได้มาติดต่อเรื่ิองต่อภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนบุคคล​ รู้สึกประทับใจเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการกรมขนส่ง#คุณเรณู​ อ่อนคล้าย​ #ถ้าจำไม่ผิด​ ปกติเวลาไปติดต่อราชการที่ใดใดไม่เคยประทับใจเพราะคุณเธอทั้งหลายไม่ใส่ใจว่าประชาชนจะมารอกันมากมายเพียงใด​ #เอาที่สบายใจพวกเธอ​ โอ้ละเหนอลอยลมตามใจพวกเธอจริงจริงพบเจอประจำ#​ ขอชื่นชมคุณเรณูเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการไทยมีหัวใจบริการเพื่อประชาชน​ จัดคิวจัดส่งอย่างรวดเร็วเรียกเบอร์คิวไม่รอคอมพิวเตอร์แต่อย่างไร??? เพราะบางทีคิวที่บอร์ดไม่ไปไหนค้างนานแสนนานกระไร​ มิฉะนั้นเมื่อวานสี่โมงเย็น(16.00น.)คงไม่ได้ไปไหนกว่าจะถึงบ้านเจียนตลาดวายนะเอย#คนดีต้องชื่นชมสังคมจึงเจริญ#🙏👍
สวัสดีครับ ผมอยากจะร้องขอความเห็นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ กับพวกที่ชอบก่อกวน การขับขี่ อาจทพให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ กับพวกคนชนิดนี้ ขับแบบไม่สนใจใครว่าจะเป็นยังไง เบื่อมากไปครับ เจอทุกวันไอ้พวกควันดำ เวลาต่อภาษี จ้างต่อ พอจ่างต่อแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ละครับ ตัวทำลาย แย่มากไปครับ