สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและดูแลรักษา ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักฟื้นฟูและพัฒนา...
14/10/2021

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
รายละเอียด http://portal.dnp.go.th/p/RehabilitationDev

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักฟื้นฟูและพั...
11/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

รายละเอียด http://portal.dnp.go.th/p/RehabilitationDev

รายงานลักษณะสำคัญขององค์การสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียด👇👇https://drive.google.c...
30/09/2021

รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1qHxw4FS1-AXBcgfZzw4G8KdLZ0DNCqV4

รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1qHxw4FS1-AXBcgfZzw4G8KdLZ0DNCqV4

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพลวีย์  บูชาเกียรติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียง และหัวหน้าโครงการประชาคมเศร...
27/07/2021

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพลวีย์ บูชาเกียรติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียง และหัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้บ้านคลองลึก หมู่ 5 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายธวัช ชูวิทย์ ดำเนินการตรวจติดตามงานในโครงการฯ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ติดตามพูดคุยกับชาวบ้านในโครงการฯ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค
2.แลกเปลี่ยน องค์ความรู้กับชาวบ้าน และชุมชน
3.ประเมินสถานการณ์และให้ความรู้ ด้านการจัดการทำเกษตรผสมผสาน
ผลการจัดการและติดตามงานในโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในโครงการฯ

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
23/06/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
19/06/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

ในวันที 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายพลวีย์ บูชาเกียรติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงและทำหน้าที่หัวหน้าโครงการป...
19/06/2021

ในวันที 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายพลวีย์ บูชาเกียรติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงและทำหน้าที่หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ บ้านคลองลึก ม.5 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลา อาหารปลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลา พันธุ์ปลาที่มอบให้ ชาวบ้าน ได้แก่ ปลาดุกอุย ปลานิล ปลาสวาย เป็นต้น โดยมีนายวิทยา สาคร ผู้ใหญ่บ้านคลองลึก ม.5 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยลูกบ้านในโครงการฯ ร่วมรับมอบและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำบ่อเลี้ยง ในการนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ของโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ได้ทำประชาคมร่วมกับชุมชนถึงความต้องการในแผนเศรษฐกิจพอเพียง ผลสรุปของการทำประชาคม คือ ชาวบ้านต้องการเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและในชุมชน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมด้วย น.ส. พิทยาภรณ์ ป่าหลวง นักวิชาการป่...
07/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมด้วย น.ส. พิทยาภรณ์ ป่าหลวง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่สบอ.15(เชียงราย) ได้จัดประชุมและจัดทำประชาคมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวง บ้านปางหลวง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ราษฏรจำนวน 76 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน โดยได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ หลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแจกแบบสอบถามความต้องการของชุมชนและรับสมัครสมาชิก อส.อส. เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการตามแผนงาน

วันที่ 1 - 5 เมษายน 2564  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้จัดการอบรม แนวทางการรังวัดและจัดทำเครื่องหมายเขตบริหารเพ...
05/04/2021

วันที่ 1 - 5 เมษายน 2564 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้จัดการอบรม แนวทางการรังวัดและจัดทำเครื่องหมายเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน ตำแหน่ง ช่างรังวัด ช่างโยธา และช่างก่อสร้าง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า) โดยฝึกปฏิบัติงานจริงและการใช้เครื่องมือ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายพีระ  พันธุ์พิจิตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติราชการ...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายพีระ พันธุ์พิจิตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติราชการในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ณ บ้านน้ำร้อน ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ และร่วมจัดทำประชาคมกับชุมชน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
01/04/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
29/03/2021

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
29/03/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
29/03/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
29/03/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

22/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของ ขปส.(P-MOVE) กลุ่มจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม และมีนายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ ที่ต้องประชุมเจรจา จำนวน 6 กรณี ที่ประชุมจะได้มีการจัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อให้ได้ข้อยุติในแต่ละระดับของความอยากง่ายในแต่ละประเด็นปัญหา และ อส.ได้มอบหมายให้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นผู้สรุปผลการประชุมต่อไป

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
19/03/2021

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพีระ พันธุ์พิจิตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ได้จัดเวทีเสวนาส่งเสริมความรู้ให้ก...
19/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพีระ พันธุ์พิจิตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ได้จัดเวทีเสวนาส่งเสริมความรู้ให้กับราษฎรและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับราษฎรในชุมชนบ้านคลองเก่า ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ วนอุทยานปราณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50คน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับมอบหมายเป็น...
19/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564
นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของ ขปส. (P-MOVE) กลุ่ม จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานที่ประชุม มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ ที่ต้องประชุมเจรจา จำนวน 28 กรณี ที่ประชุมจะได้มีการจัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อให้ได้ข้อยุติในแต่ประเด็นปัญหา และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นผู้สรุปผลการประชุม

18/03/2021

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายพีระ พันธุ์พิจิตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปวนอุทยานแห่งชาติปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้แก่นักศึกษาและราษฎรในพื้นที่

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
15/03/2021

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
15/03/2021

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
10/03/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประยุธ ชลสุวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไ...
09/03/2021

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประยุธ ชลสุวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้บ้านนิคมพัฒนา 1 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมของคนและชุมชน ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง การทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยได้รับความร่วมมือจากนายประภาส ยอดสี เกษตรกรอำเภอรัตภูมิ ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงมากว่า 15 ปี มาให้คำแนะนำ รวมทั้งมอบลังผึ้งโพรงให้กับสมาชิกกลุ่ม จำนวน 60 ลัง มีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ได้จัดกิจกรรม 5 ส. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำ...
04/03/2021

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ได้จัดกิจกรรม 5 ส. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
23/02/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
23/02/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวชิรพัฒน เอนกนวล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท...
23/02/2021

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวชิรพัฒน เอนกนวล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปชุมชนบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ บ้านสวนผึ้ง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสวนผึ้ง
สรุปผลการประชาคม ดังนี้
1.แจกเอกสารแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการฯ
2. แจกแบบสอบถามความต้องการของชุมชนโครงการฯ
3. ประชาคมราษฎรของหมู่บ้าน เพื่อกำหนด กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
4.กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.คัดเลือกคณะกรรมการโครงการฯหมู่บ้าน
6.รับสมัครสมาชิก อส.อส. จำนวน 30 ราย โดยมีผู้ใหญ่ 20 ราย เยาวชน 10 ราย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววัชราภรณ์ ข่ายคำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ...
23/02/2021

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววัชราภรณ์ ข่ายคำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน บ้านเชิงดอย ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ณ ศาลาประชาคมบ้านเชิงดอย
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการฯ หมู่บ้าน กำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรับสมัครสมาชิก อส.อส.เครือข่ายบ้านเชิงดอย ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้
มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชาคม 50 คน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวคนธ์ กระแสโสม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงใน...
23/02/2021

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวคนธ์ กระแสโสม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดเวทีประชาคม เพื่อกำหนดแผนแบบบูรณาการ โดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้เบื้องต้น ณ ศาลาประชุมบ้านคะนา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนทำกิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยุธ ชลสุวรรณ หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ได้...
23/02/2021

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นายประยุธ ชลสุวรรณ หัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมของคนและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ บ้านนิคมพัฒนา 1 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ดังนี้

1.ให้ความรู้เรื่องความหมาย ความเป็นมา และเป้าหมายของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการดำเนินการโครงการฯในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

2.ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ซึ่งใช้ควบคุมดูแลเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

3.รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มอาชีพทั้ง3กลุ่ม ได้จำนวนสมาชิกทั้งหมดรวม 48 คน

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (นายอนันต์ ปิ่นน้อย) และผู้...
16/02/2021

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (นายอนันต์ ปิ่นน้อย) และผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล) เข้าร่วมรับหนังสือข้อเรียกร้องต่อการแก้ไขปัญหาการระเมิดสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน อ.แก่งกระจาน จ.เพรชบุรี เพื่อรับฟัง โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นผู้แทนในการรับหนังสือ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (นายอนันต์ ปิ่นน้อย) และผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล) เข้าร่วมรับหนังสือข้อเรียกร้องต่อการแก้ไขปัญหาการระเมิดสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน อ.แก่งกระจาน จ.เพรชบุรี เพื่อรับฟัง โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นผู้แทนในการรับหนังสือ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post
16/02/2021

Photos from ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์'s post

คนสมดุล ป่าสมบูรณ์ ตอน กฏหมายเพื่อความยั่งยืนhttps://youtu.be/FLinZuaWuTU
10/02/2021
คนสมดุล ป่าสมบูรณ์ ตอน กฏหมายเพื่อความยั่งยืน

คนสมดุล ป่าสมบูรณ์ ตอน กฏหมายเพื่อความยั่งยืน

https://youtu.be/FLinZuaWuTU

ร่วมทำความเข้าใจความแตกต่างของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กฎหมายเพื่อความยั่งยื...

03/02/2021
ปัญหา “คน”กับ ”ป่า”

การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์
ทำได้จริง เพราะพรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 กฎหมายที่ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้

ที่อยู่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

“ แนวเขตป่าอนุรักษ์มีความชัดเจน แก้ไขปัญหาที่ดินได้ อย่างเหมาะสม สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ "

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0256107771500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ให้หน่วยงานฟื้นฟูสิ่งและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการร่วมวิจัยและศึกษาเรียนรู้การเพาะและปลูกประการังรวมไปถึงพันธ์สาหร่าย เพื่อพัฒนาระบบนิเวศในทะเล (แหล่งทรัพยากรณ์-การท่องเที่ยวไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์) และยังช่วยลดมลภาวะดูดซับคาร์บอนและเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่ทะเลไปอีกทาง! .แชร์วนไปค่ะ.
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙ (รวมทั้งหมด 500 ดอกแล้วจ้า)