Clicky

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ
สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต...
02/02/2023

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายชนวิท พิมพิลาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสหรั...
02/02/2023

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในทุกระดับให้แน่นแฟ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มว...
02/02/2023

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2 โดยมี ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีด้วย ณ สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม Mor...
02/02/2023

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจบริหารกลางให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาจากการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักของกลุ่มภารกิจบริหารกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเ...
02/02/2023

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า และนายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

02/02/2023

สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตอนที่ 6 : ช่องทางการประชาสัมพันธ์ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 27/2566 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมให...
02/02/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 27/2566 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภาคใต้ )

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต...
02/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

02/02/2023

สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตอนที่ 5 : การตรวจสอบสิทธิ และแจ้งเบาะแสทุจริต
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มภารกิจ...
01/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วม ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2566 เวลา 13.30 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ประ...
01/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2566 เวลา 13.30 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป แก่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และ ...
01/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวในประเด็น "การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป" ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 26/2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมา...
01/02/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 26/2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการนับจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง

01/02/2023
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการคณะกรรมการ...
01/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อติดตามการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง ปี 2566
01/02/2023

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง ปี 2566

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการ...
31/01/2023

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564
https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A008N0000000003100

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566https://ratchak...
31/01/2023

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A008N0000000001200

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 25/2566 วันที่ 31 มกราคม 2566คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบียบแล...
31/01/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 25/2566 วันที่ 31 มกราคม 2566

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ฉบับ และการแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2566 ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและ...
31/01/2023

วันที่ 31 มกราคม 2566 ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา หนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 25 ปี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเจริญ แก้วยอดหล้า และนายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะทำงาน เข้าร่วม เพื่อพิจารณากรอบแนวความคิดและร่างโครงสร้างเนื้อหาหนังสือสรุปผลงานฯ ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข...
31/01/2023

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางสายด่วน 1444 แก่พนักงานสายด่วน 1444 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ณ ศูนย์สายด่วน 1444 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงา...
31/01/2023

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วนรวมทั้งพิจารณาประเด็นเนื้อหาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 24/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเข...
30/01/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 24/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566

การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 23/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี...
30/01/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 23/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีตำแหน่งที่ว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 22/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าพบปะหาร...
30/01/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 22/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าพบปะหารือกับคณะผู้แทนจาก บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
30/01/2023

ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 92 สำนักงาน กกต. จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในก...
30/01/2023
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP :92 กกต.สุราษฎร์ธานีส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการเ

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 92 สำนักงาน กกต. จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
ผู้ร่วมรายการ : ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 00:25:18 นาที
วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 14.30 - 15.00 น.
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 92 สำนักงาน กกต. จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้ามามีส...

อย่าลืม! ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566เวลา 08.00 - 17.0...
29/01/2023

อย่าลืม! ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
เวลา 08.00 - 17.00 น.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖https://ratchakitcha.soc.go.th...
28/01/2023

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000000100

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายการสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง "บทบ...
28/01/2023

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายการสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง "บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนอย่างไร ?" โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ประชาชนผู้สนใจ และสื่อมวลชน ได้รู้จักเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่ามีประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไร จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

28/01/2023

🔴ขอเชิญร่วมรับชมการสัมมนา เรื่อง บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร? ???
.
🗓️วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ทาง Facebook Live สวท.เชียงราย

https://fb.watch/ikf5m_yGKZ/?mibextid=unz460

ถ่ายทอดสดจากโรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
28/01/2023

ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
28/01/2023

ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา09.30-11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกลุ่มภารกิจงานจัดการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะก...
27/01/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา09.30-11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกลุ่มภารกิจงานจัดการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำรวจความพร้อมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภ...
27/01/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าการฝึกอบรม...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2 ในวิชา "ฝึกปฏิบัติงานในการจัดทำสำนวนสืบสวน/ไต่สวน" โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานที่ประชุมผู้บริห...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารกลุ่มภารกิจบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารกลางได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้าง...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายดีเจ รุ่นที่ 2 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 202 คน ประกอบด้วย เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายดีเจทั่วประเทศ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ความสนใจ ความกระตือรือร้นในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อห้ามการกระทำผิด และวิธีการสื่อสารเพื่อเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่

120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศู
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 และให้กำลังใจพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานสายด่วน 1444 ในการสร้างเครือข่ายการเลือกตั้งและการส่งเสริมการเป็นพลเมือง โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และพนักงานของศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ ณ ห้องศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าว
เลขที่ 28/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
การสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องเป็นการชั่วคราว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับนายวีระ ยี่แพร พันตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในการนี้ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบูรณาการงานที่รับผิดชอบให้สอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์องค์กร และนโยบายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องทำงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 27/2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 26/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscauseSS/#/main

#แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งสิ้น 77 หน่วย โดยมี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมสังเกตการณ์ จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 สำนักงานเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตพื้นที่หลักสี่ – จตุจักร โดยมี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ พร้อมนี้ในเวลา 10.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้งหมวดทางหลวงหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พบปะหารือกับ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและปัญหา อุปสรรค การจัดการเลือกตั้ง และหารือเกี่ยวกับการใช้สถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับมอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่อำเภอเขาค้อ โดยมี นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหลักสี่และจตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักรและแขวงจอมพล)

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.

#ประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายการ กกต. ขอบอก EP 50 : การเลือกตั้ง ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง กับ “มาตรการบูรณาการร่วม 5 คุณภาพ”

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต.
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/WJC1JDPhYOA
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก Internship/Cooperative Education - NCSA Thailand Digital Outlook กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน National Health Security Office, Thailand กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท TFO Thailand Film Office สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง Bangkok Immigration-กองบังคับการตรวจคนเข กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism