สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ
สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 348/2566การดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีกา...
23/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 348/2566
การดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

สาระน่ารู้การเลือก สว.เมื่อ สว. หมดวาระ ต้องดำเนินการอย่างไร?
23/10/2023

สาระน่ารู้การเลือก สว.
เมื่อ สว. หมดวาระ ต้องดำเนินการอย่างไร?

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23/10/2023

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

22/10/2023
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 347/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท...
20/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 347/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 22 ต.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือก...
20/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมการฝึกปฎิบัติ (Workshop) ทั้ง 6 กลุ่มย่อย ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ...
20/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ในการนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ โดยมี นางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิ...
20/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือก...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 จำนวน 28 หน่วย ในการนี้ ได้เน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก โดยมี นายวรกร พัฒนวิบูลย์ ปลัดอำเภอพนมทวน ร.ต.อ.พงษ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พ.จ.อ. วิรัช รำจวนเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 66 ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมี พ.จ.อ.วิรัช รำจวนเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพร้อมกล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดนครพนม โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดว่ามีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองผ่านการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง การให้ความเห็นในการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างผู้นำทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสาขาพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมี นายสมยศ บุญทาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 345/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิง...
18/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 345/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งใบประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ...
18/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ใบประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถระบุอะไรได้บ้าง ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 344/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2566ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผ...
17/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 344/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายสุรชัย ...
17/10/2023

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายสุรชัย พรภัทรกุล
นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ และ นางกรแก้ว ริ้วตระกูลไพบูลย์ หารือร่วมกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในด้านต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 128 การตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมือง พ.ศ. 2566ผู้ร่วมรายการ : นางแก้วตา  โอภาสศิริวิทย์  ผู้...
17/10/2023

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 128 การตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมือง พ.ศ. 2566

ผู้ร่วมรายการ : นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน
เวลา 00:27:15 นาที
วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 - 15.00 น.
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 128 การตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมือง พ.ศ. 2566ผู้ร่วมรายการ : นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ ผู....

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา แตกต่างกันอย่างไร ?
17/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่มาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา แตกต่างกันอย่างไร ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแสดงความยินดี กับ พ.ต.ต.เดชพล  กอสนานเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส...
16/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแสดงความยินดี กับ พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติวีร์  มุตตาหารัชเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองเลขา...
16/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา มีอะไรบ้าง ?
15/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา มีอะไรบ้าง ?

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?
14/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือก...
14/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ...
13/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.20 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะก...
13/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.20 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรข้...
13/10/2023

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรร...
13/10/2023

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 343/2566 วันที่ 12 ตุลาคม 2566การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท...
12/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 343/2566 วันที่ 12 ตุลาคม 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 15 ต.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป...
12/10/2023

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 342/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566การชำระบัญชีของพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ
11/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 342/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566

การชำระบัญชีของพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ

fanpage facebook กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอเชิญชวน ท่านที่สนใจในการจัดกิจกรรม ของพรรคการเมือง ที่ได้รับเงินสนับส...
09/10/2023

fanpage facebook กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอเชิญชวน ท่านที่สนใจในการจัดกิจกรรม ของพรรคการเมือง ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2566

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://docs.google.com/document/d/11csJlzHxPRWvFsmEGsUi9dl_6_iNEGnG/edit?usp=sharing&ouid=108358212207560710129&rtpof=true&sd=true

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นา...
09/10/2023

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาย นครชัย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 341/2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้...
09/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 341/2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 340/2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีรับสน...
09/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 340/2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชาย นครชัย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
09/10/2023

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 127 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต.ผู้ร่วมรา...
09/10/2023

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 127 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต.

ผู้ร่วมรายการ : นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
เวลา 00:28:41 นาที
วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 - 15.00 น.
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 127 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต.ผ.....

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถจัดรถรับ-ส่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลง...
08/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถจัดรถรับ-ส่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนได้หรือไม่ ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศในกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมกา...
07/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศในกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส.ปี 2566
สามารถดาวน์โหลดคลิปวีดีโอทาง QR code

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นตอนการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นอย่างไร ?
06/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ขั้นตอนการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นอย่างไร ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 339/2566 วันที่ 6 ตุลาคม 2566การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้...
06/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 339/2566 วันที่ 6 ตุลาคม 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 8 ต.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

ที่อยู่

120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 และให้กำลังใจพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานสายด่วน 1444 ในการสร้างเครือข่ายการเลือกตั้งและการส่งเสริมการเป็นพลเมือง โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และพนักงานของศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ ณ ห้องศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าว
เลขที่ 28/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
การสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องเป็นการชั่วคราว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับนายวีระ ยี่แพร พันตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในการนี้ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบูรณาการงานที่รับผิดชอบให้สอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์องค์กร และนโยบายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องทำงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 27/2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 26/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscauseSS/ #/main

#แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งสิ้น 77 หน่วย โดยมี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมสังเกตการณ์ จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 สำนักงานเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตพื้นที่หลักสี่ – จตุจักร โดยมี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ พร้อมนี้ในเวลา 10.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้งหมวดทางหลวงหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พบปะหารือกับ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและปัญหา อุปสรรค การจัดการเลือกตั้ง และหารือเกี่ยวกับการใช้สถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับมอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่อำเภอเขาค้อ โดยมี นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหลักสี่และจตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักรและแขวงจอมพล)

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.

#ประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายการ กกต. ขอบอก EP 50 : การเลือกตั้ง ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง กับ “มาตรการบูรณาการร่วม 5 คุณภาพ”

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต.
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/WJC1JDPhYOA
#}