สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของสำนักงาน กกต. ส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปิดเหมือนปกติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64 จำนวน 5 แห่ง 1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เข...
18/07/2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64
จำนวน 5 แห่ง
1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯเสียชีวิต)
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเฉียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ ลาออก)
3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯเสียชีวิต)
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64
จำนวน 5 แห่ง
1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯเสียชีวิต)
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเฉียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ ลาออก)
3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯเสียชีวิต)
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุต...
17/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม...
17/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วย...
17/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลนาเฉียง อำเภอหนองไผ่ จั...
17/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลนาเฉียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเฉียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ ลาออกจากตำแหน่ง) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลนาเฉียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเฉียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ ลาออกจากตำแหน่ง) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโ...
17/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เนื่อ...
16/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 ได้ทางเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 ได้ทางเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/

รายการ กกต. ขอบอก EP : 20 "ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"#วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเ...
16/07/2021
รายการ กกต. ขอบอก EP : 20 "ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"

รายการ กกต. ขอบอก EP : 20 "ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"

#วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/pv_V7knLvxg

รายการ กกต. ขอบอก EP : 20 "ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"#วารสารสำนักงานคณะก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 63/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม...
15/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 63/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 63/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...
14/07/2021

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี , นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ , ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือที่ระลึก 23 ปี กกต. ให้แก่ นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฆษณา ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เอชดี บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง”ร่วมรายการโดย : ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิ...
14/07/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง”

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง”
ร่วมรายการโดย : ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
เวลา 00:30:08 นาที

#การเลือกตั้งท้องถิ่น
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/MNbqTwbn0bg

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง”ร่วมรายการโดย : ร.ต.อ.พ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 62/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564กกต. เชิญร่วมติดตามแผนหรือโครงการของพรรคก...
13/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 62/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

กกต. เชิญร่วมติดตามแผนหรือโครงการของพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่อ...
13/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

www.royaloffice.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

www.royaloffice.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 61/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนต...
12/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 61/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุเสียชีวิต) วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้1) สมาชิกส...
11/07/2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุเสียชีวิต) วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขต ลต.ที่ 3 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เขต ลต.ที่ 2 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรสวรรค์ เขต ลต.ที่ 2 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุเสียชีวิต) วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขต ลต.ที่ 3 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เขต ลต.ที่ 2 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรสวรรค์ เขต ลต.ที่ 2 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จ...
10/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง ...
10/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอ...
10/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่อ...
09/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2564

https://wellwishes.royaloffice.th/

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2564

https://wellwishes.royaloffice.th/

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี

รายการ กกต. ขอบอก EP : 19 "หลักเกณฑ์การประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น#สำนักปร...
09/07/2021
รายการ กกต. ขอบอก EP : 19 "หลักเกณฑ์การประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รายการ กกต. ขอบอก EP : 19 "หลักเกณฑ์การประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/rQuJ7I6TZXo

รายการ กกต. ขอบอก EP : 19 "หลักเกณฑ์การประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะทำงานศึกษาระบบเท...
08/07/2021

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะทำงานศึกษาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเ...
07/07/2021

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือที่ระลึก 23 ปี กกต. ให้แก่ พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท. และ นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. MCOD HD

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 24 “ภารกิจประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”ร่วมรายการโดย : น...
07/07/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต.EP:24 “ภารกิจประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยภายใต้สถานการ

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 24 “ภารกิจประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”
ร่วมรายการโดย : นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
เวลา 00:18:22 นาที

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
https://youtu.be/Yu4wL5xlAH0

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 24 “ภารกิจประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”ร่วมราย...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 60/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก...
05/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 60/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “บทบาทผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้ง”ร่วมรายการโดย : นายสมยศ  อักษร ผู้ตรวจกา...
05/07/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “บทบาทผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้ง”

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “บทบาทผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้ง”
ร่วมรายการโดย : นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ
เวลา 00:26:15 นาที
#ผู้ตรวจการกกต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
https://youtu.be/uHO51PtBzfQ

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 23 “บทบาทผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้ง”ร่วมรายการโดย : นายสมยศ อักษร ผู...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564จำนวน 3 แห่ง 1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขตเล...
04/07/2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
จำนวน 3 แห่ง
1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น
2) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดน เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสระบุรี
3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขตเลือกตั้งที่1 จังหวัดอำนาจเจริญ

#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
จำนวน 3 แห่ง
1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น
2) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดน เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสระบุรี
3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขตเลือกตั้งที่1 จังหวัดอำนาจเจริญ

#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่อยู่

120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งส
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด กิจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1418888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด