โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ศิริราช

http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/nursing/NDivision/N_AN/ ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติให้เป็นสอนหลักสุตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ซึ่งมีจำนวนและอัตรากำลังไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชั้นจัตวา อันดับ 1 ขั้น 690 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (พร.) อัตราเงินเดือน 6,330 บาท

ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และยังคงดำเนินการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จนถึงปี พ.ศ. 2518 คณะพยาบาล ศาสตร์ จึงโอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเช่นเดิม คณะฯ มอบหมายให้แผนกพยาบาลในขณะนั้น รับผิดชอบดำเนินการด้านการจัดการเรียน การสอน โดยใช้สถานที่เรียนที่ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และย้ายมาอยู่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ในปี พ.ศ. 2541 จนถึง ปัจจุบัน

ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร พ.ศ. 2537 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเดิมแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา จำนวน 53 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานถึง 35 ปี สมควรได้รับการปรับปรุง งานแพทยศาสตรศึกษา ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2539 หลักสูตรใหม่แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา จำนวน 43 หน่วยกิต ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จหลักสูตรพร้อมปรับอัตรเงินเดือนใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2540 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลจึงเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ ระยะเวลา การศึกษา 1 ปี เป็นต้นมา

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2550 กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันและหลักการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย พ.ศ. 2546 และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ทุกคนนะคะนอกเหนือจากคะแนน O-net แล้ว การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์เ...
20/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ทุกคนนะคะ

นอกเหนือจากคะแนน O-net แล้ว การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะบุคคลที่มาสัมภาษณ์คือผู้บังคับบัญชาของพวกเราในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา และผลการตรวจร่างกายที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

สุดท้ายไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้เข้ามายืนอยู่ในจุดนี้.....แต่ทุกคนที่ได้เข้ามาคือคนที่พระราชบิดา ทรงเลือกให้มาสานต่อพระราชปณิธาน ขอให้ตั้งใจเรียนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ทุกคนนะคะ

นอกเหนือจากคะแนน O-net แล้ว การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะบุคคลที่มาสัมภาษณ์คือผู้บังคับบัญชาของพวกเราในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา และผลการตรวจร่างกายที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

สุดท้ายไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้เข้ามายืนอยู่ในจุดนี้.....แต่ทุกคนที่ได้เข้ามาคือคนที่พระราชบิดา ทรงเลือกให้มาสานต่อพระราชปณิธาน ขอให้ตั้งใจเรียนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

16/06/2021
www.si.mahidol.ac.th

ประกาศผลอันดับสำรอง ที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp
ขอให้ท่านอ่านประกาศโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ใน inbox เพจ หรือโทร. 02-419-6465 ค่ะ

13/06/2021

ประกาศถึง ท่านผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564
สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผุู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 ท่านสามารถชำระทาง internet banking ได้ โดยใช้แอพ SCB สแกน bar code ที่อยู่ในใบ pay in ที่ท่านปริ้นท์จากระบบได้นะคะ

09/06/2021
www.si.mahidol.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp
ขอให้ท่านอ่านประกาศโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ใน inbox เพจ หรือโทร. 02-419-6465 ค่ะ

18/05/2021

ถึง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
วันพุธ 19 พ.ค. 64 ให้เข้าทดลองระบบ ZOOM ดังนี้
ลำดับ 1-181 เข้าระบบ 09.00 น.
ลำดับ 182-363 เข้าระบบ 13.30 น.
ขอให้ทุกท่านเข้าทดลองระบบตาม Meeting ID ที่แจ้งในประกาศ และเวลาที่นัดหมายโดยพร้อมเพรียง
**ส่วนวันสัมภาษณ์จริง คือ 20 พ.ค.64 และ 24 พ.ค.64 (ตามลำดับรายชื่อที่แจ้งในประกาศ)**

17/05/2021

📌📌ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรดสนใจนะคะ

1. วันอังคารที่ 18 พ.ค. 64 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และรหัสเข้าสอบสัมภาษณ์ (Meeting ID) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ทางเว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp?fbclid=IwAR2Gyr73_imXf_O5FOObdvtiK2XwWbCGIlm5Lw9qCr44LpjtiDfYWJN_p_E

2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าทดลองระบบ ZOOM ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 ตามเวลาและ Meeting ID ที่กำหนด

11/05/2021
www.si.mahidol.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564 https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp
ขอให้ท่านอ่านประกาศโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ใน inbox หรือโทร.02-419-6465 ค่ะ

เปิดสมัครถึงวันพรุ่งนี้นะคะ......ไม่ต้องรอผลสอบ O-NET (ทางรร.จะตรวจสอบเองค่ะ)➡️ ชำระเงินภายในวันจันทร์ 🏦🏦ผ่าน ธ.ไทยพาณิช...
24/04/2021

เปิดสมัครถึงวันพรุ่งนี้นะคะ......ไม่ต้องรอผลสอบ O-NET (ทางรร.จะตรวจสอบเองค่ะ)

➡️ ชำระเงินภายในวันจันทร์ 🏦🏦ผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ทุกช่องทาง

🎉🎉ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ อย่าลังเลนะคะ 📍📍📍สมัครเลยจ้า⬇️⬇️⬇️

www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse

เปิดสมัครถึงวันพรุ่งนี้นะคะ......ไม่ต้องรอผลสอบ O-NET (ทางรร.จะตรวจสอบเองค่ะ)

➡️ ชำระเงินภายในวันจันทร์ 🏦🏦ผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ทุกช่องทาง

🎉🎉ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ อย่าลังเลนะคะ 📍📍📍สมัครเลยจ้า⬇️⬇️⬇️

www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse

30/03/2021

เปิดรับสมัครถึง 25 เม.ย.64 นะคะ สามารถสมัครและส่งเอกสารได้เลย
"ไม่ต้องรอคะแนน O-NET"
โรงเรียนจะตรวจสอบคะแนนเองค่ะ

สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช นอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียน ประสบการณ์ดีๆท...
18/03/2021

สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช นอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียน ประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ที่นี่ยังเปรียบเสมือนพี่น้อง ครอบครัว เกิดมิตรภาพดีๆ มีรุ่นพี่และเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกัน มีอาจารย์คอยดูแลและให้คำแนะนำ คำปรึกษา ส่วนตัวคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ นอกจากนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดูแลคนรอบข้างได้อีกด้วย.....ถึงแม้ช่วงเวลาที่ศึกษาจะไม่นานแต่ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ และมีคุณค่ามากเลยค่ะ

"สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียน หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนจบมีงานรองรับ มีรายได้ที่มั่นคง
ขอแนะนำโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช เป็นอีกหนึ่งทางเลือก รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ"

นางสาวเรณุกา อริยานุวัฒน์ (เรย์) – SIPN70

สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช นอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียน ประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ที่นี่ยังเปรียบเสมือนพี่น้อง ครอบครัว เกิดมิตรภาพดีๆ มีรุ่นพี่และเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกัน มีอาจารย์คอยดูแลและให้คำแนะนำ คำปรึกษา ส่วนตัวคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ นอกจากนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดูแลคนรอบข้างได้อีกด้วย.....ถึงแม้ช่วงเวลาที่ศึกษาจะไม่นานแต่ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ และมีคุณค่ามากเลยค่ะ

"สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียน หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนจบมีงานรองรับ มีรายได้ที่มั่นคง
ขอแนะนำโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช เป็นอีกหนึ่งทางเลือก รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ"

นางสาวเรณุกา อริยานุวัฒน์ (เรย์) – SIPN70

เมื่อ สมัครเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลคะแนน O -net เพราะทางโรงเรียนผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายค้นคะแนนจากสทศ.เอง...
08/03/2021

เมื่อ สมัครเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลคะแนน O -net เพราะทางโรงเรียนผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายค้นคะแนนจากสทศ.เองค่ะ

เมื่อ สมัครเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลคะแนน O -net เพราะทางโรงเรียนผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายค้นคะแนนจากสทศ.เองค่ะ

เมื่อ สมัครเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลคะแนน O-net เพราะทางโรงเรียนผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายค้นคะแนนจาก สทศ.เอง...
08/03/2021

เมื่อ สมัครเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลคะแนน O-net เพราะทางโรงเรียนผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายค้นคะแนนจาก สทศ.เองค่ะ

เมื่อ สมัครเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลคะแนน O-net เพราะทางโรงเรียนผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายค้นคะแนนจาก สทศ.เองค่ะ

15 ก.พ.64 เปิดรับสมัครนะคะ
11/02/2021

15 ก.พ.64 เปิดรับสมัครนะคะ

15 ก.พ.64 เปิดรับสมัครนะคะ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 15 ก.พ. - 25 เม.ย.64 นะคะรายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก QR code ค่ะ
03/02/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
15 ก.พ. - 25 เม.ย.64 นะคะ
รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก QR code ค่ะ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
15 ก.พ. - 25 เม.ย.64 นะคะ
รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก QR code ค่ะ

ขอบคุณทีมงานคุณภาพ ตัวแทน PN 70ในกิจกรรมเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะเดินทางไกล กลับมาขึ้นฝึกต่อ แต่ทุกคนแรงไม่ตกเล...
08/12/2020

ขอบคุณทีมงานคุณภาพ ตัวแทน PN 70
ในกิจกรรมเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
แม้ว่าจะเดินทางไกล กลับมาขึ้นฝึกต่อ แต่ทุกคนแรงไม่ตกเลย

Good morning ค่ะ
06/12/2020

Good morning ค่ะ

“งานกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา” ในวันพรุ่งนี้ ทีมงานพร้อมแล้วจ้า แวะมาพบกับอาชีพผู้ช่วยพยาบาลได้นะคะ
05/12/2020

“งานกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา” ในวันพรุ่งนี้ ทีมงานพร้อมแล้วจ้า
แวะมาพบกับอาชีพผู้ช่วยพยาบาลได้นะคะ

มาจุดประกายฝันด้วยกันค่ะ6 ธันวาคม 2563 @ ปราจีนบุรีhttps://mgronline.com/live/detail/9630000122048
30/11/2020
จุดประกายฝัน พัฒนาทักษะอาชีพ สู่ช่องทางทำกินสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านโครงการ “Career Ac

มาจุดประกายฝันด้วยกันค่ะ
6 ธันวาคม 2563 @ ปราจีนบุรี
https://mgronline.com/live/detail/9630000122048

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ใบปริญญาคือใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในชีวิต” แต่ในเมื่ออีกด้านของสังคมยัง....

ใครที่สนใจ รีบลงทะเบียนนะคะ
03/11/2020

ใครที่สนใจ รีบลงทะเบียนนะคะ

⌨️ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้! 🖱
👉🏻 https://oph2020.sirirajmedcamp.com/

🚇 งานเปิดบ้านออนไลน์คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj open house 2020 : Train to siriraj
🛎 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 9 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.00 น.

✨ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน ✨
📧 จะได้รับสูจิบัตรผ่านทาง email ก่อนถึงวันงาน
📧 เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย!

📌แล้วพบกันวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.15 - 21.30 น.

ดูตารางกำหนดการกิจกรรม ได้ที่นี่เลย
https://www.facebook.com/2057560287817913/posts/2683949145179021/?extid=0&d=n

ติดตามอัพเดตข้อมูลได้ก่อนใครผ่านหน้าเพจ siriraj openhouse 2020 อย่าลืมกด Like และเปิดแจ้งเตือนกันนะ!😉

นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ม.6 ใกล้ถึงเวลาสมัครสอบ O-NET แล้วนะคะ
19/10/2020

นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ม.6 ใกล้ถึงเวลาสมัครสอบ O-NET แล้วนะคะ

15/10/2020
🎉งานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น ๖๙           ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่กระจา...
15/10/2020

🎉งานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น ๖๙
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่ะ
😷😷😷😷😷😷
📌📌ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ และต้องขออภัย
📌📌📌ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีนะคะ

💐🏆ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นพี่ PN 59 ของเรานะคะ 🎉ขอบคุณที่ใ...
02/10/2020

💐🏆ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นพี่ PN 59 ของเรานะคะ
🎉ขอบคุณที่ในวันที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ ยังคิดถึงอาจารย์ ยังแวะกลับมาโรงเรียน
🎁🎊ขอให้มีความสุขกับการทำงาน และพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆนะคะ
#SIPN #โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

พรุ่งนี้วันมหิดลนะคะกิจกรรมในวันนี้ ออกรับบริจาค
23/09/2020

พรุ่งนี้วันมหิดลนะคะ

กิจกรรมในวันนี้ ออกรับบริจาค

เตรียมตัวนะคะ
21/09/2020

เตรียมตัวนะคะ

📶 เตรียมตัวเตรียมอินเตอร์เน็ตให้พร้อม📶 เปิดรับประสบการณ์สุดประทับใจ❤️
ไปกับพี่ๆนักศึกษาของทุกสาขาวิชาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะมาให้ความรู้และพร้อมตอบทุกข้อสงสัย❓เพื่อเป็นไกด์นำทางให้น้องๆเดินทางมาศิริราช🚶🏻‍♀️

แล้วมาพบกัน พฤศจิกายนนี้

#SIRIRAJOpenHouse2020 #TraintoSIRIRAJ
#OpenHouseLIVE

19/08/2020

พิธีสักการะพระราชบิดา เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกมหิดลทุกคนจะได้ฝากตัว และปฏิญาณตนว่าจะสืบสานพระราชปณิธาน และงานของพระองค์ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่
...ซึ่งทุกปีพิธีนี้จะเกิดขึ้นในวันรับน้องของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล แม้ว่าปีนี้จะรับน้องออนไลน์ แต่พิธีนี้ยังต้องดำเนินต่อไป
✅😷ขอบคุณทีมงานรับน้องทุกคนนะคะที่ทำให้พิธีนี้ออกมาได้อย่างสวยงามและน่าภาคภูมิใจ

ก่อนถึงกิจกรรมรับน้องออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ แอดขอแนะนำผู้เข้าประกวดดาว⭐️เดือน🌙 ตัวแทนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 70 ของแ...
18/08/2020

ก่อนถึงกิจกรรมรับน้องออนไลน์ในวันพรุ่งนี้
แอดขอแนะนำผู้เข้าประกวดดาว⭐️เดือน🌙 ตัวแทนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 70 ของแต่ละสีกันก่อนนะคะ 🌈🌈🌈

ปล.เพื่อภาพที่สวยงามขออนุญาตถอดmask สักครู่ซึ่งปกติเรายังคงใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ covid-19 อย่างเคร่งครัดค่ะ😷😷😷💦💦💦🧤🧤🧤

ชีวิตนักศึกษา new normal#คิดถึง3A01#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน นะคะรุ่น 70
04/07/2020

ชีวิตนักศึกษา new normal
#คิดถึง3A01
#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน นะคะรุ่น 70

👩‍🏫👩‍💻นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 70 จะเปิดเรียนในสัปดาห์แล้วนะคะ 💻📱การเรียนทฤษฎีในช่วงแรก จะเป็นการเรียนออนไลน์ ตามปร...
27/06/2020

👩‍🏫👩‍💻นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 70 จะเปิดเรียนในสัปดาห์แล้วนะคะ
💻📱การเรียนทฤษฎีในช่วงแรก จะเป็นการเรียนออนไลน์ ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยค่ะ

เมื่อวานนี้ตัวแทนรุ่น 70 ได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์งานวันมหิดล

ผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าไลน์โอเพ่นแชทจาก QR code นี้นะคะ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางรร. โดยขอให้ตั้งชื่อเป็นชื...
01/06/2020

ผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าไลน์โอเพ่นแชทจาก QR code นี้นะคะ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางรร. โดยขอให้ตั้งชื่อเป็นชื่อจริง แล้วรอแอดมินอนุมัติเข้ากลุ่มค่ะ🚥🎡

29/05/2020
www.si.mahidol.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วนะคะ
📌📋ขอให้ศึกษารายละเอียดตามประกาศฯ ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามทุกขั้นตอนค่ะ

https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse63/index.asp

21/05/2020
29/04/2020

👉แจ้งผู้สอบสัมภาษณ์ รอบวันที่ 30 เม.ย.63
ให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเวลาสัมภาษณ์ที่แจ้งไว้ ⏰ และขอให้นำโทรศัพท์📞มาไว้ใกล้ตัวตลอดเวลานะคะ

24/04/2020

สวัสดีค่ะ
สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 และ 30 เม.ย.63 ทุกท่าน วันนี้เรามีนัดทดลองระบบกันนะคะ ใครที่ทดลองระบบรอบ 09.00 น. เราเปิดระบบแล้วนะคะ เข้ามาคุยกันได้เลย ตาม Meeting ID ที่ให้ไว้ค่ะ

📋📌⏰พรุ่งนี้เรามีนัดกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์นะคะ ใช้ Meeting ID เดียวกับการสัมภาษณ์เลยค่ะ 🕹พรุ่งนี้อาจาร...
23/04/2020

📋📌⏰พรุ่งนี้เรามีนัดกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์นะคะ ใช้ Meeting ID เดียวกับการสัมภาษณ์เลยค่ะ
🕹พรุ่งนี้อาจารย์ประจำห้องสอบ จะชี้แจงขั้นตอนการสัมภาษณ์ และตัวผู้สอบสัมภาษณ์จะได้เช็คความพร้อมในเรื่องของสัญญาณ/อุปกรณ์ด้วยค่ะ

📌📌📌หากไม่เข้ามาตามเวลานัดหมายจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ

ที่อยู่

โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

024196465

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ป่วย.. กับการลงทะเบียน เห้อออออออ🧐 ยากเหลือเกิน
PN
ขอให้ใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีสั้น ๆ เพื่อสายสัมพันธ์ที่ยาวนานยั่งยืน
ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยดูเว็ปไซต์สื่อการเรียนรู้นี้ และทำแบบประเมิณออนไลน์ ให้ทางผู้จัดทำหน่อยน่ะค่ะ เพื่อที่จะนำคำแนะนำติชมไปปรับปรุง และพัฒนาสื่อการเรียนรู้นี้ให้แก่รุ่นน้องของเราได้ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้ากันต่อๆไปค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
เปิดรับสมัครวันไหนครับ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประกาศแนะนำรับสมัครงาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน ที่คิโด้ สาขารัชดา นะคะ ต้องการน้องๆที่มีใจรักเด็ก จบผู้ช่วยพยาบาลมาร่วมงานค่ะ สมัครด่วน!! หรือสอบถามรายละเอียดที่ 09 1818 2465 นะคะ ขอบคุณค่ะ
ฝากไว้เผื่อน้องๆ สนใจ MeStamper เสื้อปั๊มอักษร ด้วยตรายาง 💏เสื้อทีมงาน เสื้อคู่ เสื้อครอบครัว 💋เลือกตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน เองได้ ปั๊มฟรี 2 บรรทัด 👍🏻👍🏻แค่คุณคิดคำ >> เราปั๊มให้ ✨✨คุณมีคำ >> เรา MeStamper ⏰ไม่ต้องรอแห้ง 👕S-150฿ / M-160฿ / L-170฿ / XL-180 / 2XL-220฿ / เด็ก-120฿ Line ID: @MeStamper (มี@ด้วยนะครับ) LINE: https://line.me/R/ti/p/%40mestamper Inbox: https://facebook.com/MeStamperTH #เสื้อปั๊มMeStamper #เสื้อปั๊ม #MeStamper
โปรเซ็นทรัลแล็บ ธัญญะคลองสาม รับสมัครผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำ วุฒิม.3 - ปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 9000-15000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สนใจติดต่อ คุณโบว์ 089-4407373