โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ศิริราช

http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/nursing/NDivision/N_AN/ ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติให้เป็นสอนหลักสุตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ซึ่งมีจำนวนและอัตรากำลังไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชั้นจัตวา อันดับ 1 ขั้น 690 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (พร.) อัตราเงินเดือน 6,330 บาท

ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และยังคงดำเนินการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จนถึงปี พ.ศ. 2518 คณะพยาบาล ศาสตร์ จึงโอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเช่นเดิม คณะฯ มอบหมายให้แผนกพยาบาลในขณะนั้น รับผิดชอบดำเนินการด้านการจัดการเรียน การสอน โดยใช้สถานที่เรียนที่ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และย้ายมาอยู่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ในปี พ.ศ. 2541 จนถึง ปัจจุบัน

ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร พ.ศ. 2537 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเดิมแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา จำนวน 53 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานถึง 35 ปี สมควรได้รับการปรับปรุง งานแพทยศาสตรศึกษา ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2539 หลักสูตรใหม่แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา จำนวน 43 หน่วยกิต ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จหลักสูตรพร้อมปรับอัตรเงินเดือนใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2540 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลจึงเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ ระยะเวลา การศึกษา 1 ปี เป็นต้นมา

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2550 กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันและหลักการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย พ.ศ. 2546 และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

📢ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบา...
10/12/2021
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 65

📢ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา2565❤️👌✌️มาตำกันน้าาาา
http://educationsi.sicsc.net/index.php/2016-02-27-17-06-33/97-news/751-08122021100

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 65 รายละเอียด 08 ธันวาคม 2564 ข่าวประกาศ ประกาศ เรื....

🙏ขอขอบคุณ...........มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข.) โดย ศ.คลินิก นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์   ผู้แท...
08/12/2021

🙏ขอขอบคุณ...........
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข.) โดย ศ.คลินิก นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 10 คน และนักศึกษาพยาบาล 5 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานรับมอบ

📣นอกจากทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการศึกษาในหลักสูตรแล้ว โรงเรียนฯยังมีทุนสนับสนุนจากแหล่งผู้ใจบุญ หน่วย...
08/12/2021

📣นอกจากทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการศึกษาในหลักสูตรแล้ว โรงเรียนฯยังมีทุนสนับสนุนจากแหล่งผู้ใจบุญ หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้เพียงพอต่อการศึกษาและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัว ❤
จากภาพ 🙏 ขอขอบคุณ.......
❤บริษัทไทยประกันชีวิตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานรับมอบ

วันที่ 9 ธันวาคม 64 เริ่มลงทะเบียนกันแล้วน๊าาา
08/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 64 เริ่มลงทะเบียนกันแล้วน๊าาา

📣ข่าวดีมาแล้วจร้าาาา ❤ศิริราชจัดงาน Siriraj Education Expo 2021 เปิดโอกาสผู้สนใจเรียนสาย Healthcare ได้ค้นหาตัวเองและควา...
08/12/2021

📣ข่าวดีมาแล้วจร้าาาา ❤ศิริราชจัดงาน Siriraj Education Expo 2021 เปิดโอกาสผู้สนใจเรียนสาย Healthcare ได้ค้นหาตัวเองและความฝันรวมถึงผู้ปกครอง ครู ตลอดจนหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมตอบทุกคำถามทั้งเรื่องเรียน การใช้ชีวิต ทุนการศึกษา รวมทั้งเรื่องราวความอบอุ่นในรอบรั้วริมน้ำ
11 ธ.ค.เวลา 10.00 – 17.00 น.นี้ แล้วเจอกันนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2419 6410 และ 0 2419 7646-50 ในวันเวลาราชการ อีเมล: [email protected]
📌ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3jXMXPh
รีบลงทะเบียนกันนนนนนน👌❤

📣ข่าวดีมาแล้วจร้าาาา ❤ศิริราชจัดงาน Siriraj Education Expo 2021 เปิดโอกาสผู้สนใจเรียนสาย Healthcare ได้ค้นหาตัวเองและความฝันรวมถึงผู้ปกครอง ครู ตลอดจนหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมตอบทุกคำถามทั้งเรื่องเรียน การใช้ชีวิต ทุนการศึกษา รวมทั้งเรื่องราวความอบอุ่นในรอบรั้วริมน้ำ
11 ธ.ค.เวลา 10.00 – 17.00 น.นี้ แล้วเจอกันนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2419 6410 และ 0 2419 7646-50 ในวันเวลาราชการ อีเมล: [email protected]
📌ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3jXMXPh
รีบลงทะเบียนกันนนนนนน👌❤

07/12/2021

📌ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมถามตอบในเพจ Siriraj Open House Online 2021 ในงาน "เปิดประตูสู่เสันทางสีขาว SIPN Open House 2021"
เสาร์ที่ 4 ธ.ค. 64 เวลา 18.30-19.30 น. มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ยัยนุ๊วิว ตัวแสบ
2. Oil Oil
3. Sali Pmlee
4. ใจ๋ แอ้น น
5. ชลกร ยศดา
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ใน Inbox เพจโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช ได้เลยค่ะภายใน 31 ธันวาคม 2564 นี้❤
#โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช

ค่ำนี้พร้อมกันน้าาาาา
04/12/2021

ค่ำนี้พร้อมกันน้าาาาา

📌ค่ำนี้เจอกันน้า❤️❤️❤️❤️❤️

03/12/2021
03/12/2021

อย่าลืมนัดเราพรุ่งนี้นะคะ

02/12/2021
01/12/2021

ฝากกดLike กดแชร์ด้วยนะคะ

01/12/2021

มาๆ

30/11/2021

มาค่ะ

ฝากติดตาม กดLike กดShare ด้วยนะคะ
29/11/2021

ฝากติดตาม กดLike กดShare ด้วยนะคะ

หากคุณมีฝัน*****🤗
หากคุณยังไม่ตัดสินใจ📌
(ที่จะเรียนที่ไหน)
มาแจมกับเราไหม.......👌
รับรองจิ้งมากกกก💓
ต๊าชไม่ต๊าช...มาวัดกันนนนน😀
รู้พร้อมกัน, Facebook live
Siriraj Open House 2021
เปิดประตูสู่เส้นทางสีขาว SIPN Open House 2021
#โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช

หากคุณมีฝัน*****🤗หากคุณยังไม่ตัดสินใจ📌(ที่จะเรียนที่ไหน)มาแจมกับเราไหม.......👌รับรองจิ้งมากกกก💓ต๊าชไม่ต๊าช...มาวัดกันนนน...
28/11/2021

หากคุณมีฝัน*****🤗
หากคุณยังไม่ตัดสินใจ📌
(ที่จะเรียนที่ไหน)
มาแจมกับเราไหม.......👌
รับรองจิ้งมากกกก💓
ต๊าชไม่ต๊าช...มาวัดกันนนนน😀
รู้พร้อมกัน, Facebook live
Siriraj Open House 2021
เปิดประตูสู่เส้นทางสีขาว SIPN Open House 2021
#Siriraj Open House 2021
#โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช

หากคุณมีฝัน*****🤗
หากคุณยังไม่ตัดสินใจ📌
(ที่จะเรียนที่ไหน)
มาแจมกับเราไหม.......👌
รับรองจิ้งมากกกก💓
ต๊าชไม่ต๊าช...มาวัดกันนนนน😀
รู้พร้อมกัน, Facebook live
Siriraj Open House 2021
เปิดประตูสู่เส้นทางสีขาว SIPN Open House 2021
#Siriraj Open House 2021
#โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช

Siriraj Education Expo 2021 ปีนี้เปิดให้น้องๆ และทุกคนที่สนใจ มาค้น-คว้า-หาสิ่งที่อยากเรียนและอยากทำในอนาคตกันในรูปแบบ “...
04/11/2021

Siriraj Education Expo 2021 ปีนี้เปิดให้น้องๆ และทุกคนที่สนใจ มาค้น-คว้า-หาสิ่งที่อยากเรียนและอยากทำในอนาคตกันในรูปแบบ “Virtual Event”
ถึงจะไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆ ต่อหน้า แต่จะไม่มีอะไรมาหยุดการค้นคว้าหาแรงบันดาลใจของทุกคนได้

ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้! แค่สแกน หรือคลิก
https://www.zipeventapp.com/e/Siriraj-Education-Expo-2021

แล้วมาเจอกันในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ทางหน้าจอ เลือกชมข้อมูลการศึกษาต่อที่ศิริราชยุคใหม่ได้แบบสะดวกสบาย เปิดประสบการณ์หลากหลาย สนุกสนาน เข้มข้นตลอดวัน ได้รู้จักศิริราชมากขึ้นและที่สำคัญคือได้รู้จักตัวเอง
มาวาดอนาคตไปด้วยกันที่งานนี้
#SirirajEducationExpo2021 #ริมน้ำล้ำนะ

มีอะไรบ้างในงานนี้ >> รับชม Official Trailer
https://fb.watch/90PiiCcI_a/
.
#SirirajEducationExpo2021 #ริมน้ำล้ำนะ #siriraj #ศิริราช

Siriraj Education Expo 2021 ปีนี้เปิดให้น้องๆ และทุกคนที่สนใจ มาค้น-คว้า-หาสิ่งที่อยากเรียนและอยากทำในอนาคตกันในรูปแบบ “Virtual Event”
ถึงจะไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆ ต่อหน้า แต่จะไม่มีอะไรมาหยุดการค้นคว้าหาแรงบันดาลใจของทุกคนได้

ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้! แค่สแกน หรือคลิก
https://www.zipeventapp.com/e/Siriraj-Education-Expo-2021

แล้วมาเจอกันในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ทางหน้าจอ เลือกชมข้อมูลการศึกษาต่อที่ศิริราชยุคใหม่ได้แบบสะดวกสบาย เปิดประสบการณ์หลากหลาย สนุกสนาน เข้มข้นตลอดวัน ได้รู้จักศิริราชมากขึ้นและที่สำคัญคือได้รู้จักตัวเอง
มาวาดอนาคตไปด้วยกันที่งานนี้
#SirirajEducationExpo2021 #ริมน้ำล้ำนะ

มีอะไรบ้างในงานนี้ >> รับชม Official Trailer
https://fb.watch/90PiiCcI_a/
.
#SirirajEducationExpo2021 #ริมน้ำล้ำนะ #siriraj #ศิริราช

🙏อีกหนึ่งวันของความภูมิใจในชีวิตการเป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่มีโอกาสร่วมกิจกรรม "วันมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรต...
24/09/2021

🙏อีกหนึ่งวันของความภูมิใจในชีวิตการเป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่มีโอกาสร่วมกิจกรรม "วันมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และจะร่วมสืบสานพระราชปณิธาณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก อย่างเต็มกำลังความสามารถ ✌#24 กันยายน 2564❤
ขอขอบคุณภาพจาก สถานเทคโนโลยี การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ
https://www.facebook.com/399350976774815/posts/4476406639069208/?sfnsn=mo

ปีการศึกษา 2565 มีการปรับเกณฑ์การรับสมัครนะคะน้องๆที่สนใจ เตรียมตัวเรื่องการสอบวิชาสามัญด้วยนะคะ📚📙📌📌จบม.6/ปวช./ปวส./กศน....
10/09/2021

ปีการศึกษา 2565 มีการปรับเกณฑ์การรับสมัครนะคะ
น้องๆที่สนใจ เตรียมตัวเรื่องการสอบวิชาสามัญด้วยนะคะ📚📙

📌📌จบม.6/ปวช./ปวส./กศน. สายไหนก็สมัครเรียนได้ค่ะ
💵💰ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 45,### ค่ะ
เรียนจบมีงานทำ มั่นคงแน่นอนค่ะ🏩🏥

สำหรับกำหนดการรับสมัคร .....โปรดติดตามหน้าเพจนะคะ

ปีการศึกษา 2565 มีการปรับเกณฑ์การรับสมัครนะคะ
น้องๆที่สนใจ เตรียมตัวเรื่องการสอบวิชาสามัญด้วยนะคะ📚📙

📌📌จบม.6/ปวช./ปวส./กศน. สายไหนก็สมัครเรียนได้ค่ะ
💵💰ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 45,### ค่ะ
เรียนจบมีงานทำ มั่นคงแน่นอนค่ะ🏩🏥

สำหรับกำหนดการรับสมัคร .....โปรดติดตามหน้าเพจนะคะ

เตรียมตัวกันไว้ก่อน 📌📌📌สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร ปี 65 ติดตามทางหน้าเพจนะคะ 🥰😍➡️ ปีหน้ามีการปรับเกณฑ์รับสมัครค่ะ กดติด...
04/09/2021

เตรียมตัวกันไว้ก่อน 📌📌📌

สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร ปี 65 ติดตามทางหน้าเพจนะคะ 🥰😍

➡️ ปีหน้ามีการปรับเกณฑ์รับสมัครค่ะ
กดติดตามรอไว้ก่อนนะคะ เร็วๆนี้แอดมินจะมาตอบค่ะ

Photos from TongMahidol64's post
25/08/2021

Photos from TongMahidol64's post

ร่วมบริจาคกันนะคะ
25/08/2021

ร่วมบริจาคกันนะคะ

“Memory of love” กิจกรรมรับน้องออนไลน์ SIPN 71✌️ให้รูปอธิบายค่ะ
18/08/2021

“Memory of love” กิจกรรมรับน้องออนไลน์ SIPN 71✌️ให้รูปอธิบายค่ะ

18/08/2021

จากกิจกรรมรับน้องของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 ส.ค.64 ที่ผ่านมา และเป็นอีกปีที่จัดผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่ารุ่น 70 (จากรุ่นสู่รุ่น)โดยมีพิธีสำคัญ พิธีสักการะพระราชบิดา เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกมหิดลทุกคนจะได้ฝากตัว และปฏิญาณตนว่าจะสืบสานพระราชปณิธาน และงานของพระองค์ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะสานฝันและปณิธานให้ดำเนินต่อไป ❤️ขอให้ศิษย์ทุกคนจงพึงระลึกถึง
🙏ขอบคุณทีมงานรับน้องทุกคนนะคะที่ทำให้พิธีนี้ออกมาได้อย่างสวยงามและน่าภาคภูมิใจอีกปีค่ะ

Photos from โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช's post
30/07/2021

Photos from โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช's post

20/07/2021

ข้อคิดดีๆจากท่าน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ทุกคนนะคะนอกเหนือจากคะแนน O-net แล้ว การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์เ...
20/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ทุกคนนะคะ

นอกเหนือจากคะแนน O-net แล้ว การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะบุคคลที่มาสัมภาษณ์คือผู้บังคับบัญชาของพวกเราในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา และผลการตรวจร่างกายที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

สุดท้ายไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้เข้ามายืนอยู่ในจุดนี้.....แต่ทุกคนที่ได้เข้ามาคือคนที่พระราชบิดา ทรงเลือกให้มาสานต่อพระราชปณิธาน ขอให้ตั้งใจเรียนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ทุกคนนะคะ

นอกเหนือจากคะแนน O-net แล้ว การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะบุคคลที่มาสัมภาษณ์คือผู้บังคับบัญชาของพวกเราในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา และผลการตรวจร่างกายที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

สุดท้ายไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้เข้ามายืนอยู่ในจุดนี้.....แต่ทุกคนที่ได้เข้ามาคือคนที่พระราชบิดา ทรงเลือกให้มาสานต่อพระราชปณิธาน ขอให้ตั้งใจเรียนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

16/06/2021
www.si.mahidol.ac.th

ประกาศผลอันดับสำรอง ที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp
ขอให้ท่านอ่านประกาศโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ใน inbox เพจ หรือโทร. 02-419-6465 ค่ะ

13/06/2021

ประกาศถึง ท่านผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564
สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผุู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 ท่านสามารถชำระทาง internet banking ได้ โดยใช้แอพ SCB สแกน bar code ที่อยู่ในใบ pay in ที่ท่านปริ้นท์จากระบบได้นะคะ

09/06/2021
www.si.mahidol.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp
ขอให้ท่านอ่านประกาศโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ใน inbox เพจ หรือโทร. 02-419-6465 ค่ะ

18/05/2021

ถึง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
วันพุธ 19 พ.ค. 64 ให้เข้าทดลองระบบ ZOOM ดังนี้
ลำดับ 1-181 เข้าระบบ 09.00 น.
ลำดับ 182-363 เข้าระบบ 13.30 น.
ขอให้ทุกท่านเข้าทดลองระบบตาม Meeting ID ที่แจ้งในประกาศ และเวลาที่นัดหมายโดยพร้อมเพรียง
**ส่วนวันสัมภาษณ์จริง คือ 20 พ.ค.64 และ 24 พ.ค.64 (ตามลำดับรายชื่อที่แจ้งในประกาศ)**

17/05/2021

📌📌ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรดสนใจนะคะ

1. วันอังคารที่ 18 พ.ค. 64 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และรหัสเข้าสอบสัมภาษณ์ (Meeting ID) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ทางเว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64/index.asp?fbclid=IwAR2Gyr73_imXf_O5FOObdvtiK2XwWbCGIlm5Lw9qCr44LpjtiDfYWJN_p_E

2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าทดลองระบบ ZOOM ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 ตามเวลาและ Meeting ID ที่กำหนด

15 ก.พ.64 เปิดรับสมัครนะคะ
11/02/2021

15 ก.พ.64 เปิดรับสมัครนะคะ

15 ก.พ.64 เปิดรับสมัครนะคะ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 15 ก.พ. - 25 เม.ย.64 นะคะรายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก QR code ค่ะ
03/02/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
15 ก.พ. - 25 เม.ย.64 นะคะ
รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก QR code ค่ะ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
15 ก.พ. - 25 เม.ย.64 นะคะ
รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก QR code ค่ะ

ที่อยู่

โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

024196465

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ป่วย.. กับการลงทะเบียน เห้อออออออ🧐 ยากเหลือเกิน
PN
ขอให้ใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีสั้น ๆ เพื่อสายสัมพันธ์ที่ยาวนานยั่งยืน
ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยดูเว็ปไซต์สื่อการเรียนรู้นี้ และทำแบบประเมิณออนไลน์ ให้ทางผู้จัดทำหน่อยน่ะค่ะ เพื่อที่จะนำคำแนะนำติชมไปปรับปรุง และพัฒนาสื่อการเรียนรู้นี้ให้แก่รุ่นน้องของเราได้ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้ากันต่อๆไปค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
เปิดรับสมัครวันไหนครับ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประกาศแนะนำรับสมัครงาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน ที่คิโด้ สาขารัชดา นะคะ ต้องการน้องๆที่มีใจรักเด็ก จบผู้ช่วยพยาบาลมาร่วมงานค่ะ สมัครด่วน!! หรือสอบถามรายละเอียดที่ 09 1818 2465 นะคะ ขอบคุณค่ะ
ฝากไว้เผื่อน้องๆ สนใจ MeStamper เสื้อปั๊มอักษร ด้วยตรายาง 💏เสื้อทีมงาน เสื้อคู่ เสื้อครอบครัว 💋เลือกตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน เองได้ ปั๊มฟรี 2 บรรทัด 👍🏻👍🏻แค่คุณคิดคำ >> เราปั๊มให้ ✨✨คุณมีคำ >> เรา MeStamper ⏰ไม่ต้องรอแห้ง 👕S-150฿ / M-160฿ / L-170฿ / XL-180 / 2XL-220฿ / เด็ก-120฿ Line ID: @MeStamper (มี@ด้วยนะครับ) LINE: https://line.me/R/ti/p/%40mestamper Inbox: https://facebook.com/MeStamperTH #เสื้อปั๊มMeStamper #เสื้อปั๊ม #MeStamper
โปรเซ็นทรัลแล็บ ธัญญะคลองสาม รับสมัครผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำ วุฒิม.3 - ปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 9000-15000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สนใจติดต่อ คุณโบว์ 089-4407373